Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.axio.pl. 17 listopada 2003 r, Poznań Fundusze dla małych i średnich firm - rodzaje dotacji i zasady aplikowania Damian Dec, Axio Sp. z o.o. Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.axio.pl. 17 listopada 2003 r, Poznań Fundusze dla małych i średnich firm - rodzaje dotacji i zasady aplikowania Damian Dec, Axio Sp. z o.o. Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 www.axio.pl

2 17 listopada 2003 r, Poznań Fundusze dla małych i średnich firm - rodzaje dotacji i zasady aplikowania Damian Dec, Axio Sp. z o.o. Konferencja Małe i średnie w drodze do Unii Europejskiej. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

3 www.axio.pl DEFINICJA MSP W Ustawie Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. przyjęto prawną definicję MSP, zgodną z definicją UE 96/280/EC.

4 www.axio.pl PHARE 2001 - PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Dofinansowanie kosztów usług związanych z opracowaniem i realizacją wewnętrznych programów rozwoju, w tym: 1. OCENA POZYCJI KONKURENCYJNEJ FIRMY 2. ROZWÓJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA 3. PLANOWANIE INWESTYCYJNE 500 - 5.000 EURO - (60%) Zwrot kosztów doradztwa związanego z ubieganiem się o dotację!

5 www.axio.pl Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP Dotacje dla MSP na projekty inwestycyjne, w tym na zakup nowych maszyn i urządzeń (w tym także nowych komputerów wraz z oprogramowaniem) oraz mebli i wyposażenia (w przypadku hoteli i restauracji). od 2.000 - do 50.000 euro maksymalna dotacja 25% wkład własny - min. 75% w tym konieczny kredyt bankowy PHARE 2001 - cały kraj PHARE 2002 - cały kraj z wyjątkiem mazowieckiego, śląskiego i wielkopolski PHARE 2003 - cały kraj

6 www.axio.pl FDI - KOSZTY KWALIFIKOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH Nowe maszyny i urządzenia z oprzyrządowaniem w tym: grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 6 - urządzenia techniczne rodzaje 801, 802 podgrupy 80, grupy 8 - wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny koszty oprogramowania

7 www.axio.pl Środki transportu drogowego (grupa 7) w tym: rodzaj 742 - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony rodzaj 743 - samochody specjalne rodzaj 744 - autobusy i autokary rodzaj 746 - ciągniki rodzaj 747 - naczepy rodzaj 748 - przyczepy FDI - KOSZTY KWALIFIKOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

8 www.axio.pl Wnioskodawca aplikujący o dofinansowanie zakupu środków transportu, za wyjątkiem samochodów specjalnych musi posiadać odpowiednią licencję na wykonywanie transportu drogowego wydaną zgodnie z Art. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym z późniejszymi zmianami (Dz.U.01.125.1371). Kopia licencji, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, musi być załączona do wniosku. FDI - KOSZTY KWALIFIKOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

9 www.axio.pl FDI - Procedura zZłożenie wniosku wraz z załącznikami w RIF w kolejnym ogłaszanym przez PARP terminie składania wniosków. zOcena wniosków przez RIF i złożenie raportu w PARP (15 dni). zZłożenie raportu i rekomendowanych dotacji przez PARP w PAO i Przedstawicielstwie KE (5 dni). zMilcząca akceptacja PAO i Przedstawicielstwa KE (7 dni). zPodpisanie umów dotacji (UD) między RIF a Beneficjentami (14 dni).

10 www.axio.pl FDI - Procedura cd. zPodpisanie umowy kredytowej (UK) z bankiem i dostarczenie go do RIF (po otrzymaniu promesy dotacji lub zawiadomieniu o otrzymaniu dotacji i w ciągu 30 dni od podpisania UD). zRozpoczęcie działań (po podpisaniu UD i dostarczeniu do RIF UK). zPrzygotowanie i złożenie rozliczenia i wniosku o wypłatę (max. 30 dni od zakończenia projektu). zWypłata dotacji (w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o wypłatę).

11 www.axio.pl FDI - Wymogi formalne wobec kredytu zmoże być zawarta przez wnioskodawcę DOPIERO po otrzymaniu promesy lub zawiadomienia o przyznaniu dotacji zmusi być dostarczona do Jednostki Kontraktującej w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy o dotację zkredyt inwestycyjny musi być udzielony na przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem dofinansowania w ramach dotacji zumowa dotacji może być zabezpieczeniem spłaty kredytu (cesja praw z umowy dotacji na bank) zJeżeli zdecydujesz się na cesję całości dotacji, nie ma możliwości ubiegania się o zaliczkę zoprócz finansowania części wymaganej przez Phare 2001 istnieje konieczność finansowania kwoty dotacji do momentu jej wypłacenia

12 www.axio.pl Dotacja na doradztwo - ocena możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, - przygotowanie biznes planu, - pomoc w przygotowaniu do wdrożenia biznes planu. do 5000 euro i nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych Koszt kwalifikowany: koszt usług akredytowanego wykonawcy PHARE 2001 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych

13 www.axio.pl Dotacje na rozwój - realizacja działań przewidzianych w biznes planie Koszt kwalifikowany: - zakup licencji, patentu, praw intelektualnych, - bieżąca obsługa urządzeń, - wynajęcie pomieszczeń, - dostarczenie mediów, - koszty bankowe i pocztowe, - zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, PHARE 2001 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych

14 www.axio.pl - zatrudnienie personelu (+ koszty pochodne), - podróże służbowe, - zakup usług (np. transport) i surowców, - promocja usług / produktów, - sprzedaż (koszty magazynowania i dystrybucji od 3 000 do 10 000 euro i maksymalnie 25% kosztów Budżet: 1,47 mln euro na projekty doradcze a 2,93 euro na rozwój działalności PHARE 2001 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych

15 www.axio.pl PHARE 2001 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych - przykłady

16 www.axio.pl Połącz FDI z Programem Innowacji i Technologii!!! z Łączny koszt wdrożenia - 50 000 euro: z- usługi doradcze i szkoleniowe: 16 700 euro, z- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem: 33 300 euro. z Łącznie dotacja -18 325 euro ( 36,65% kosztów całkowitych) z- usługi doradcze i szkoleniowe: 10 000 euro (59,88% kosztów), z- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem: 8 325 euro (25% kosztów).

17 www.axio.pl Rozliczenie umowy dotacji zWniosek musi być podpisany przez Beneficjenta. zWniosek musi powoływać się na właściwy nr umowy dotacji. zWe wniosku należy wskazać kwotę w EUR nie większą niż zawarta w umowie dotacji i zgodną z wyliczeniami w raporcie finansowym. zNr konta we wniosku powinien być zgody z nr w umowie (jeżeli został zmieniony należy dołączyć dodatkowo stosowne wyjaśnienie). zKompletny wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do RIF. Na kopercie należy dopisać: wniosek o wypłatę dotacji PHARE SSG - nazwa programu. zDo wniosku należy koniecznie dołączyć: raport finansowy, raport techniczny, faktury, dowody opłacenia faktur w pełnej wysokości, 3 oferty od dostawców (jeżeli są konieczne) wraz z uzasadnieniem wyboru.

18 www.axio.pl Wymogi wobec faktury zFaktura powinna być wystawiona na Beneficjenta zBeneficjent zachowuje oryginał faktury zgodnie z przepisami o rachunkowości. Do rozliczenia przedstawia kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. zPotwierdzenie za zgodność z oryginałem jest dokonywane przez Beneficjenta / osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z KRS. zBeneficjent, na odwrocie kopii faktury wpisuje i podpisuje formułę: "Potwierdzam zgodność faktury ze stanem faktycznym". zFaktura musi odzwierciedlać faktyczny stan wykonanych usług (dostarczonych towarów).

19 www.axio.pl Wymogi wobec faktury zFaktura musi być faktycznie zapłacona w pełnej wysokości. Oznacza to, że powinna mieć adnotację "zapłacono" lub "zapłacono gotówką" lub w przypadku płatności przelewem - musi być uzupełniona o potwierdzenie zapłaty. zDaty faktur muszą być zgodne z harmonogramem realizacji projektu. zNie będą uwzględniane płatności dokonane przed podpisaniem umowy (np. zaliczki, przedpłaty). zFaktury muszą być wystawione nie później niż 7 dni po dacie zakończenia projektu wynikającej z umowy.

20 www.axio.pl Potwierdzenie zapłaty stanowi: zKopia bankowego potwierdzenia przelewu lub zKopia wyciągu bankowego. zW przypadku dokonywania przelewów drogą elektroniczną konieczne jest również dołączenie kopii wyciągu bankowego. zKopie za zgodność z oryginałem potwierdza Beneficjent / osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z KRS.

21 www.axio.pl Axio - kim jesteśmy, co robimy Udostępniamy na www.axio.pl bazę źródeł finansowania 300 źródeł finansowania łatwe i wygodne przeszukiwanie dokładne i stale aktualizowane informacje dostęp do dokumentów źródłowych baza dostępna z poziomu internetu www.axio.pl Doradzamy w zakresie poszukiwania źródeł finansowania Szkolimy z zakresu aplikowania do programów pomocowych Pomagamy maksymalnie skorzystać z integracji z UE

22 www.axio.pl Dziękuję za uwagę AXIO Sp. z o.o. Ul. Nalewki 8/27 00-158 Warszawa tel. (022) 636 07 40 fax: 636 29 02 dec@axio.pl


Pobierz ppt "Www.axio.pl. 17 listopada 2003 r, Poznań Fundusze dla małych i średnich firm - rodzaje dotacji i zasady aplikowania Damian Dec, Axio Sp. z o.o. Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google