Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1989r.. W roku 1989 w obrębie gmin zostały zapoczątkowane istotne przemiany. Wśród nich możemy wyróżnić: - ustrojowe; - gospodarcze; - społeczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1989r.. W roku 1989 w obrębie gmin zostały zapoczątkowane istotne przemiany. Wśród nich możemy wyróżnić: - ustrojowe; - gospodarcze; - społeczne."— Zapis prezentacji:

1 1989r.

2 W roku 1989 w obrębie gmin zostały zapoczątkowane istotne przemiany. Wśród nich możemy wyróżnić: - ustrojowe; - gospodarcze; - społeczne.

3 PRZ Na terytorium Polski funkcjonowały gminne rady narodowe. Ich reprezentantem był naczelnik. Zadania dzisiejszego skarbnika pełnił główny księgowy zatrudniany przez naczelnika w ramach umowy o pracę. MIA E NYUSTROOWE J

4 Gminne rady narodowe zostały zlikwidowane. W ich miejsce powołano samorządy gminne. Rada gminy (organ stanowiący i kontrolny) wybierana była przez mieszkańców gminy w wyborach powszechnych. W skład kompetencji rady gminy wchodził wybór: Za rząd gminy stanowił organ wykonawczy. Składał się z 3 do 7 osób, które rada gminy wybierała ze swego grona w tajnym głosowaniu. Osobą, która nim kierowała był wójt. W demokracji pośredniej decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach.

5 Formą demokracji bezpośredniej jest referendum gminne, w którym mieszkańcy poprzez głosowanie mogą m.in. : W demokracji bezpośredniej obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje. Zapadają one w głosowaniu ludowym, określanym najczęściej mianem referendum bądź plebiscytu, w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. - wyrazić wolę odwołania rady gminy przed upływem kadencji; - mieszkańcy gminy wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia określonej sprawy.

6 Weszła w życie ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Akt ten wprowadził następujące zmiany:

7 SOŁECTWA Rada gminy może w obrębie gminy tworzyć mniejsze jednostki administracyjne - sołectwa. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Organem uchwałodawczym i kontrolnym w sołectwie jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), a wykonawczym – sołtys, któremu przysługuje uprawnienie do brania udziału i występowania na forum rady gminy (jednak bez prawa głosu). Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim.

8 W skład rady sołeckiej wchodził przewodniczący i dwóch członków. Ta jednostka administracyjna nie była powiązana z sołtysem. Obecnie w skład rady sołeckiej wchodzi dwóch członków, a funkcje przewodniczącego pełni sołtys. Zagadnienie zrealizowane na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Panem Kazimierzem Foryszewskim, mieszkańcem wsi Łupiny

9 Dostęp do Internetu oraz znajdujący się w obiegu regionalny informator,,Gminne wieści ułatwiają mieszkańcom zapoznanie się ze sprawami bieżącymi, dotyczące gminy. Obywatele mogą w ten sposób zaznajomić się z : Ponadto urzędnicy pomagają obywatelom w różnych czynnościach w toku postępowania administracyjnego, m.in. w wypełnianiu dokumentów. Czwartek jest dniem otwartym dla mieszkańców gminy Wiśniew. Każdy może spotkać się z wójtem i poruszyć nurtujące go kwestie. Zagadnienie zrealizowane na podstawie wywiadu z Panią Renatą Oknińską, mieszkanką wsi Łupiny.

10 PRZEMIAN Y GOSPODAR CZE Przed rokiem1989 w państwie funkcjonowała gospodarka centralnie sterowana, określana też mianem gospodarki planowej. Zgodnie z założeniami tego systemu wszystkie przedsiębiorstwa były własnością państwa, a władze kierowały całością gospodarki. Właścicielom prywatnym odebrano ich przedsiębiorstwa. Podobnie postąpiono z osobami posiadającymi prywatne gospodarstwa rolne, przekształcając je w Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Ilość towarów, jaką można było nabyć była ograniczona. Każdemu obywatelowi przydzielano kartki np. na żywność oraz inne artykuły codziennego użytku. Istniały również przydziały na maszyny rolnicze i materiały budowlane.

11 Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panem Janem Jastrzębskim, mieszkańcem wsi Łupiny. Po 1989 roku rozpoczęto plan przebudowy polskiej gospodarki. Jego celem było odejście od nieefektywnej gospodarki centralnie sterowanej i wprowadzenie mechanizmów gospodarki rynkowej. Do dziś gospodarka w naszym kraju funkcjonuje zgodnie z tym modelem. Istnieje możliwość swobodnego podejmowania własnej działalności gospodarczej, a rynek stymulowany dzięki istnieniu wolnej konkurencji. Dzięki temu obywatele mają możliwość większego wyboru i dostępu do różnych produktów. Na terenie naszej gminy powstały nowe sklepy. Sprzedawane towary są lepszej jakości i w przystępnej cenie, gdyż producenci zabiegają w ten sposób o względy klientów.

12 PRZEMIAN Y SPOŁECZN E Transport publiczny działa sprawnie i szybko. Powstały nowe zajazdy na autobusy, dzięki czemu jest znacznie bezpieczniej i komfortowo. Została rozwinięta sieć dróg, więc autobusy poruszają się sprawniej. Pojazdy przewożące dzieci posiadają specjalne oznakowania. Powstały również chodniki, w związku z czym piesi i rowerzyści przemieszczają się pewniej. Rozkłady jazdy autobusów są dostępne w Internecie oraz na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy. Każdy ma więc do nich dostęp. Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panem Leszkiem Oknińskim, mieszkańcem wsi Łupiny.

13 Fot.A.Oknińska Droga wybudowana na przełomie ostatniego lat na trasie Łupiny-Kaczory Fot.A.Oknińska Fot.M.Radzikowska Przejście dla pieszych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie Przystanek i zajazd dla autobusów w Wiśniewie Przystanek i rozkład jazdy autobusów w Łupinach

14 Dużym udogodnieniem, szczególnie dla kierowców są utwardzone nawierzchnie dróg. Na terenie gminy zbudowano sieć wodociągową i oczyszczalnie ścieków. Została również zainstalowana kanalizacja. W latach 1992-1994 wzniesiono kościół p.w. Najświętszej Rodziny w Śmiarach. W ostatnim czasie w miejscowości Wiśniew został wybudowany nowy budynek, w którym mieści się Urząd Gminy Wiśniew, posterunek Policji i Ochotnicza Straż Pożarna. Nowego wyglądu po odnowieniu nabrał również Bank Spółdzielczy, z którego usług korzystają wszyscy mieszkańcy gminy. Ważnym dla rozwoju kulturalnego wydarzeniem było wyremontowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie i utworzenie czytelni internetowej. Odrestaurowano kapliczkę w Śmiarach wybudową w 1948 roku jako wotum za ocalenie wsi w czasie okupacji. Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panią Grażyną Radzikowską, mieszkanką wsi Mroczki.

15 Oczyszczalnia ścieków w Wiśniewie Fot.A.Oknińska Sieć wodociągowa w Śmiarach Fot.A.Oknińska Kanalizacja ścieków w Mroczkach Fot.A.Oknińska

16 Fot.M.Radzikowska Posterunek policji w Wiśniewie Urząd gminy w Wiśniewie Fot.A.Oknińska Gminny Ośrodek Kultury(GOK) w Wiśniewie Fot.M.Radzikowska Kościół p.w. Najświętszej Rodziny w Śmiarach Bank Spółdzielczy w Wiśniewie Fot.http://www.bszbuczyn.pl

17 Kapliczka w Śmiarach wybudowana w 1948r. Kapliczka w Śmiarach po odrestaurowaniu Fot.A.Oknińska Fot. Ksi ąż ka,,Dzieje zachcianka szlacheckiego Jastrz ę bie-K.Jastrz ę bska Fot.A.Oknińska Dom strażaka w Łupinach

18 Ostatnie 20 lat działalności samorządu przyniosło także wiele zmian w szkolnictwie. Nasza miejscowość może poszczycić się piękną szkołą. W lipcu 1997 roku Zarząd Gminy w Wiśniewie podpisał umowę w przedmiocie budowy nowego gmachu szkoły. Prace budowlane zakończono w 2001 roku, a budynek został oddany do użytku w 2002 roku. Uroczyste otwarcie odbyło się 5 września 2002 r. przy udziale władz kościelnych, oświatowych, powiatowych i gminnych. Szkoła jest centrum edukacyjnym oraz miejscem rozwoju wszechstronnych zainteresowań dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć dydaktycznych można uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach przedmiotowych i artystycznych. Od rozpoczęcia roku szkolnego 2004 / 2005 szkoła funkcjonuje jako Zespół Oświatowy. Obecnie trwają prace budowlano-wykończeniowe przy sali gimnastycznej i otoczeniu szkoły.

19 Na terenie gminy powstało także przedszkole samorządowe oraz wybudowano i wyposażono halę sportową w Wiśniewie. We wsi Radomyśl natomiast została wybudowana nowa sala gimnastyczna. Obecnie młodzież ma większy dostęp do różnych form edukacji, szersze możliwości rozwoju intelektualnego i w zakresie kultury fizycznej i sportu, podniósł się poziom nauczania w szkołach. Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panem Bogdanem Surowiec, mieszkańcem wsi Łupiny. W naszej szkole funkcjonuje również centrum multimedialne, z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie.

20 Fot. http://www.zosmiary.republika.pl Fot. http://www.zosmiary.republika.pl Fot.A.Oknińska Stara szkoła w Śmiarach Szkoła w Śmiarach w trakcie budowy Szkoła w Śmiarach stan na 2010r.

21 Fot.A.Oknińska Sala gimnastyczna w Śmiarach w trakcie budowy Fot.A.Oknińska Boisko tartanowe w Śmiarach Fot.A.Oknińska Boisko trawiaste w Śmiarach Uroczyste otwarcie boiska Fot.www.wisniew.pl

22 Centrum multimedialne w ZO w Śmiarach Prace budowlano-wykończeniowe przy sali gimnastycznej i otoczeniu szkoły

23 Sala gimnastyczna w Wiśniewie Fot.A.Oknińska Fot.http://www.nlot.pl Sala gimnastyczna w Radomyśli Przedszkole w Wiśniewie Fot.www.wisniew.pl

24 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej daje nam możliwość korzystania z funduszy unijnych. Najczęściej były one wykorzystywane ze środków przeznaczonych na: Dzięki akcesji do Unii Europejskiej gmina Wiśniew rozwija współpracę międzynarodową z gminą ze Słowacji. Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panem Andrzejem Radzikowskim, mieszkańcem wsi Mroczki.

25 Wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk podczas wizyty na Słowacji Fot.www.wisniew.pl

26 Rok urodzenia: 1995 Email: monika.radzikowska95@poczta.fm Klasa: II Gim Opiekun Zespołu: Pani Maria Oknińska Email: maria.okninska62@wp.pl Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. Rok urodzenia: 1995 Email: aneta-okninska@wp.pl Klasa: II Gim Opiekun Zespołu: Pani Monika Radzikowska Email: cezrad@wp.pl


Pobierz ppt "1989r.. W roku 1989 w obrębie gmin zostały zapoczątkowane istotne przemiany. Wśród nich możemy wyróżnić: - ustrojowe; - gospodarcze; - społeczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google