Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metamorfozy minionego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metamorfozy minionego"— Zapis prezentacji:

1 Metamorfozy minionego
Publiczne Gimnazjum w Śmiarach Metamorfozy minionego 20-lecia 1990r. 2000r. 2010r. 1989r. Samorząd gminny

2 W roku 1989 w obrębie gmin zostały zapoczątkowane istotne przemiany
W roku 1989 w obrębie gmin zostały zapoczątkowane istotne przemiany. Wśród nich możemy wyróżnić: ustrojowe; gospodarcze; społeczne.

3 E J Do 1989r. 1. Jak zmieniły się urzędy?
P R Z E M I A U S T R O O W E J 1. Jak zmieniły się urzędy? Do 1989r. Na terytorium Polski funkcjonowały gminne rady narodowe. Ich reprezentantem był naczelnik. Zadania dzisiejszego skarbnika pełnił główny księgowy zatrudniany przez naczelnika w ramach umowy o pracę.

4 Przejawy demokracji pośredniej
W demokracji pośredniej decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach. Po 1989r. Gminne rady narodowe zostały zlikwidowane. W ich miejsce powołano samorządy gminne. Rada gminy (organ stanowiący i kontrolny) wybierana była przez mieszkańców gminy w wyborach powszechnych. W skład kompetencji rady gminy wchodził wybór: • wójta- swojego przedstawiciela; • zastępców; • skarbnika. Zarząd gminy stanowił organ wykonawczy. Składał się z 3 do 7 osób, które rada gminy wybierała ze swego grona w tajnym głosowaniu. Osobą, która nim kierowała był wójt.

5 Przejawy demokracji bezpośredniej
W demokracji bezpośredniej obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje. Zapadają one w głosowaniu ludowym, określanym najczęściej mianem referendum bądź plebiscytu, w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. Formą demokracji bezpośredniej jest referendum gminne, w którym mieszkańcy poprzez głosowanie mogą m.in. : wyrazić wolę odwołania rady gminy przed upływem kadencji; mieszkańcy gminy wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia określonej sprawy.

6 1989r. 2010r. Weszła w życie ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Akt ten wprowadził następujące zmiany: • wójt jest wybierany w wyborach powszechnych przez mieszkańców gminy; • ograniczone zostały kompetencje rady gminy; - rada gminy mianuje skarbnika oraz sekretarza gminy na wniosek wójta; • obecnie nie funkcjonuje zarząd gminy, gdyż jego kompetencje ustawodawca powierzył wójtowi; • w gminach liczących do mieszkańców rada gminy składa się z 15 radnych. W konsekwencji liczba radnych w gminie Wiśniew zmieniła się z 18 do 15 radnych.

7 Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.
Ł E C T W A Rada gminy może w obrębie gminy tworzyć mniejsze jednostki administracyjne - sołectwa. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Organem uchwałodawczym i kontrolnym w sołectwie jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), a wykonawczym – sołtys, któremu przysługuje uprawnienie do brania udziału i występowania na forum rady gminy (jednak bez prawa głosu). Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim.

8 Do 1989r. W skład rady sołeckiej wchodził przewodniczący i dwóch członków. Ta jednostka administracyjna nie była powiązana z sołtysem. Po 1989r. Obecnie w skład rady sołeckiej wchodzi dwóch członków, a funkcje przewodniczącego pełni sołtys. Zagadnienie zrealizowane na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Panem Kazimierzem Foryszewskim, mieszkańcem wsi Łupiny

9 Obywatele mogą w ten sposób zaznajomić się z :
2.Czy łatwiej jest otrzymać informacje w urzędzie? Czy pracownicy gminy wykorzystują Internet, aby ułatwić załatwianie spraw urzędowych? Dostęp do Internetu oraz znajdujący się w obiegu regionalny informator ,,Gminne wieści” ułatwiają mieszkańcom zapoznanie się ze sprawami bieżącymi, dotyczące gminy. Obywatele mogą w ten sposób zaznajomić się z : • budżetem; • zarządzeniami; • uchwałami; • aktualnościami; • inwestycjami gminy Wiśniew. Ponadto urzędnicy pomagają obywatelom w różnych czynnościach w toku postępowania administracyjnego, m.in. w wypełnianiu dokumentów. Czwartek jest dniem otwartym dla mieszkańców gminy Wiśniew. Każdy może spotkać się z wójtem i poruszyć nurtujące go kwestie. Zagadnienie zrealizowane na podstawie wywiadu z Panią Renatą Oknińską, mieszkanką wsi Łupiny.

10 P R Z E M I A N Y G O S P O D A R C Z E 3. Jak zmieniła się gospodarka? Czy łatwiej jest obecnie kupić artykuły potrzebne do życia? Przed rokiem1989 w państwie funkcjonowała gospodarka centralnie sterowana, określana też mianem gospodarki planowej. Zgodnie z założeniami tego systemu wszystkie przedsiębiorstwa były własnością państwa, a władze kierowały całością gospodarki. Właścicielom prywatnym odebrano ich przedsiębiorstwa. Podobnie postąpiono z osobami posiadającymi prywatne gospodarstwa rolne, przekształcając je w Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Ilość towarów, jaką można było nabyć była ograniczona. Każdemu obywatelowi przydzielano kartki np. na żywność oraz inne artykuły codziennego użytku. Istniały również przydziały na maszyny rolnicze i materiały budowlane.

11 Do dziś gospodarka w naszym kraju funkcjonuje zgodnie z tym modelem.
Po 1989 roku rozpoczęto plan przebudowy polskiej gospodarki. Jego celem było odejście od nieefektywnej gospodarki centralnie sterowanej i wprowadzenie mechanizmów gospodarki rynkowej. Do dziś gospodarka w naszym kraju funkcjonuje zgodnie z tym modelem. Istnieje możliwość swobodnego podejmowania własnej działalności gospodarczej, a rynek stymulowany dzięki istnieniu wolnej konkurencji. Dzięki temu obywatele mają możliwość większego wyboru i dostępu do różnych produktów. Na terenie naszej gminy powstały nowe sklepy. Sprzedawane towary są lepszej jakości i w przystępnej cenie, gdyż producenci zabiegają w ten sposób o względy klientów. Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panem Janem Jastrzębskim, mieszkańcem wsi Łupiny.

12 P R Z E M I A N Y S P O Ł E C Z N E 4. Jak działa transport publiczny? Czy obecnie informacja o kursach autobusów jest lepsza? Transport publiczny działa sprawnie i szybko. Powstały nowe zajazdy na autobusy, dzięki czemu jest znacznie bezpieczniej i komfortowo . Została rozwinięta sieć dróg, więc autobusy poruszają się sprawniej. Pojazdy przewożące dzieci posiadają specjalne oznakowania. Powstały również chodniki, w związku z czym piesi i rowerzyści przemieszczają się pewniej. Rozkłady jazdy autobusów są dostępne w Internecie oraz na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy. Każdy ma więc do nich dostęp. Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panem Leszkiem Oknińskim, mieszkańcem wsi Łupiny.

13 Galeria Przystanek i zajazd dla autobusów w Wiśniewie
Fot.A.Oknińska Fot.A.Oknińska Fot.A.Oknińska Przystanek i rozkład jazdy autobusów w Łupinach Fot.A.Oknińska Fot.M.Radzikowska Droga wybudowana na przełomie ostatniego lat na trasie Łupiny-Kaczory Przejście dla pieszych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie

14 W latach 1992-1994 wzniesiono kościół p.w. Najświętszej Rodziny
5. Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pani w naszej gminie? Czy powstały nowe instytucje ? Dużym udogodnieniem, szczególnie dla kierowców są utwardzone nawierzchnie dróg. Na terenie gminy zbudowano sieć wodociągową i oczyszczalnie ścieków. Została również zainstalowana kanalizacja. W latach wzniesiono kościół p.w. Najświętszej Rodziny w Śmiarach. W ostatnim czasie w miejscowości Wiśniew został wybudowany nowy budynek, w którym mieści się Urząd Gminy Wiśniew, posterunek Policji i Ochotnicza Straż Pożarna. Nowego wyglądu po odnowieniu nabrał również Bank Spółdzielczy, z którego usług korzystają wszyscy mieszkańcy gminy. Ważnym dla rozwoju kulturalnego wydarzeniem było wyremontowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie i utworzenie czytelni internetowej. Odrestaurowano kapliczkę w Śmiarach wybudową w 1948 roku jako wotum za ocalenie wsi w czasie okupacji. Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panią Grażyną Radzikowską, mieszkanką wsi Mroczki.

15 Galeria Kanalizacja ścieków w Mroczkach Oczyszczalnia ścieków
Fot.A.Oknińska Fot.A.Oknińska Kanalizacja ścieków w Mroczkach Oczyszczalnia ścieków w Wiśniewie Fot.A.Oknińska Sieć wodociągowa w Śmiarach

16 Gminny Ośrodek Kultury(GOK) w Wiśniewie Posterunek policji w Wiśniewie
Fot.A.Oknińska Fot.M.Radzikowska Gminny Ośrodek Kultury(GOK) w Wiśniewie Posterunek policji w Wiśniewie Fot.M.Radzikowska Urząd gminy w Wiśniewie Fot.M.Radzikowska Fot.http://www.bszbuczyn.pl Bank Spółdzielczy w Wiśniewie Kościół p.w. Najświętszej Rodziny w Śmiarach

17 Kapliczka w Śmiarach po odrestaurowaniu
Fot. Książka ,,Dzieje zachcianka szlacheckiego Jastrzębie”-K.Jastrzębska Fot.A.Oknińska Kapliczka w Śmiarach po odrestaurowaniu Kapliczka w Śmiarach wybudowana w 1948r. Fot.A.Oknińska Fot.A.Oknińska Dom strażaka w Łupinach

18 6.Jak zmieniła się szkoła? Czy poprawił się jej wygląd
i wyposażenie? Czy działają w niej nowe kółka? Ostatnie 20 lat działalności samorządu przyniosło także wiele zmian w szkolnictwie. Nasza miejscowość może poszczycić się piękną szkołą. W lipcu 1997 roku Zarząd Gminy w Wiśniewie podpisał umowę w przedmiocie budowy nowego gmachu szkoły. Prace budowlane zakończono w 2001 roku, a budynek został oddany do użytku w 2002 roku. Uroczyste otwarcie odbyło się 5 września 2002 r. przy udziale władz kościelnych, oświatowych, powiatowych i gminnych. Szkoła jest centrum edukacyjnym oraz miejscem rozwoju wszechstronnych zainteresowań dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć dydaktycznych można uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach przedmiotowych i artystycznych. Od rozpoczęcia roku szkolnego 2004 / 2005 szkoła funkcjonuje jako Zespół Oświatowy. Obecnie trwają prace budowlano-wykończeniowe przy sali gimnastycznej i otoczeniu szkoły.

19 W naszej szkole funkcjonuje również centrum multimedialne,
z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie. Na terenie gminy powstało także przedszkole samorządowe oraz wybudowano i wyposażono halę sportową w Wiśniewie . We wsi Radomyśl natomiast została wybudowana nowa sala gimnastyczna. Obecnie młodzież ma większy dostęp do różnych form edukacji, szersze możliwości rozwoju intelektualnego i w zakresie kultury fizycznej i sportu, podniósł się poziom nauczania w szkołach. Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panem Bogdanem Surowiec, mieszkańcem wsi Łupiny.

20 GALERIA Szkoła w Śmiarach w trakcie budowy
Fot. Fot. Fot.A.Oknińska Szkoła w Śmiarach w trakcie budowy Szkoła w Śmiarach stan na 2010r. Stara szkoła w Śmiarach

21 w Śmiarach w trakcie budowy
Fot.A.Oknińska Fot.A.Oknińska Sala gimnastyczna w Śmiarach w trakcie budowy Fot.A.Oknińska Boisko tartanowe w Śmiarach Fot.www.wisniew.pl Fot.A.Oknińska Uroczyste otwarcie boiska Boisko trawiaste w Śmiarach

22 Centrum multimedialne w ZO w Śmiarach
Prace budowlano-wykończeniowe przy sali gimnastycznej i otoczeniu szkoły

23 Sala gimnastyczna w Radomyśli
Fot.www.wisniew.pl Fot.A.Oknińska Przedszkole w Wiśniewie Sala gimnastyczna w Wiśniewie Fot.http://www.nlot.pl Sala gimnastyczna w Radomyśli

24 Najczęściej były one wykorzystywane ze środków przeznaczonych na:
7.Jakie korzyści dostrzega Pan w naszej gminie po wejściu do unii europejskiej? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej daje nam możliwość korzystania z funduszy unijnych. Najczęściej były one wykorzystywane ze środków przeznaczonych na: infrastrukturę środowiska (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków); kapitał ludzki (projekty umożliwiające dokształcanie pracowników administracji); • szkolnictwo; (Doskonałym przykładem wykorzystania środków unijnych jest gmina Wiśniew. Pozyskane pieniądze przeznaczono na budowę szkoły i sal gimnastycznych. ) pomoc społeczną. Dzięki akcesji do Unii Europejskiej gmina Wiśniew rozwija współpracę międzynarodową z gminą ze Słowacji. Zagadnienie opracowane na podstawie wywiadu z Panem Andrzejem Radzikowskim, mieszkańcem wsi Mroczki.

25 Galeria Fot.www.wisniew.pl Fot.www.wisniew.pl Wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk podczas wizyty na Słowacji

26 W skład Zespołu Projektowego wchodzą:
Aneta Oknińska Monika Radzikowska Rok urodzenia: 1995 Klasa: II Gim Rok urodzenia: 1995 Klasa: II Gim Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Śmiarach Opiekun Zespołu: Pani Maria Oknińska Opiekun Zespołu: Pani Monika Radzikowska Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Metamorfozy minionego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google