Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kataster Polski jako element INSPIRE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kataster Polski jako element INSPIRE"— Zapis prezentacji:

1 Kataster Polski jako element INSPIRE
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Witold Radzio Zenon Parzyński Katarzyna Góźdź ”Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” – Kongres Katastralny, Warszawa listopada 2011 r.

2 Aspekty prawne i organizacyjne polskiego systemu katastralnego
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych i prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. ”Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” – Kongres Katastralny, Warszawa listopada 2011 r.

3 Aspekty organizacyjne polskiego systemu katastralnego
Prowadzenie: 454 organy administracji, w tym: 378 starostów i prezydentów miast na prawach powiatu 76 wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast) Nadzór - 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Nadzór i współdziałanie - Główny Geodeta Kraju ”Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” – Kongres Katastralny, Warszawa listopada 2011 r.

4 ZSIN ”Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” – Kongres Katastralny, Warszawa listopada 2011 r.

5 EGiB a krajowa infrastruktura informacji przestrzennej
Ewidencja gruntów i budynków jest podstawą krajowej infrastruktury informacji przestrzennej: obejmuje obszar całego kraju, podstawowe obiekty obszarowe (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne oraz działki ewidencyjne wypełniają obszar kraju w sposób topologicznie spójny, jest prowadzona w sposób sformalizowany przez organy administracji publicznej w postaci elektronicznej; jest na bieżąco aktualizowana, zawiera zbiory danych przestrzennych, które: należą do tematów danych przestrzennych: „działki katastralne” oraz „budynki”, są podstawą do tworzenia i prowadzenia baz danych: PRG, EMUiA, BDOT 10k, które to bazy zawierać będą zbiory danych należące do innych tematów danych przestrzennych, m.in.: „jednostki administracyjne”, „adresy”, „sieci transportowe”, „hydrografia” oraz „użytkowanie ziemi”. ”Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” – Kongres Katastralny, Warszawa listopada 2011 r.

6 Rola EGiB w krajowej infrastrukturze informacji przestrzennej
Zbiór danych INSPIRE dla tematu Adres EMUiA PRG Zbiór danych dotyczących budynków Zbiór danych dotyczących działek ewidencyjnych BDOT 10k EGiB Zbiór danych INSPIRE dla tematu Jednostki administracyjne Zbiór danych INSPIRE dla tematów Sieci transportowe Hydrografia Użytkowanie ziemi Zbiór danych INSPIRE dla tematu Działki kat. Zbiór danych INSPIRE dla tematu Budynki ”Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” – Kongres Katastralny, Warszawa listopada 2011 r.

7 Model danych INSPIRE dla tematu Działki katastralne
class CadastralParcels «featureType» CadastralParcel + geometry: GM_Object inspireId: Identifier label: CharacterString nationalCadastralReference: CharacterString «voidable» areaValue: Area [0..1] referencePoint: GM_Point [0..1] validFrom: DateTime [0..1] validTo: DateTime [0..1] «lifeCycleInfo, voidable» beginLifespanVersion: DateTime endLifespanVersion: DateTime [0..1] constraints {geometryType} {areaValueUoM} {validTo} {endLifespanVersion} A CadastralZoning geometry: GM_MultiSurface inspireId: Identifier [0..1] nationalCadastalZoningReference: CharacterString estimatedAccuracy: Length [0..1] level: CadastralZoningLevelValue levelName: LocalisedCharacterString [1..*] name: GeographicalName [0..*] originalMapScaleDenominator: Integer [0..1] {zoningLevelHierarchy} {estimatedAccuracyUoM} CadastralBoundary geometry: GM_Curve BasicPropertyUnit validFrom: DateTime +parcel 1..2 +zoning 0..1 +basicPropertyUnit 0..* Model danych INSPIRE dla tematu Działki katastralne

8 Diagram klas EGB_DzialkaEwidencyjna
class DzialkaKlasouzytek EGB_OgolnyObiekt «FeatureType» EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki + OFU :EGB_OFU powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku :Area «voidable» OZK :EGB_OZK OZU :EGB_OZU constraints {dopuszczalnewartosciOFU,OZU,OZK} {sumaPowKlasouzytkow=powDzialki} {dokladnoscPowKlasouzytkuZgodnDZP} {OZUorazOZKwystepujaLacznie} PrawaDoNieruchomosci:: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow EGB_DzialkaEwidencyjna geometria :GM_Object idDzialki :CharacterString informacjaODokladnReprezentacjiPola :EGB_ReprezentacjaPowDzialki powierzchniaEwidencyjna :Area dataWyceny :Date identyfikatorRejonuStatystycznego :CharacterString InneDokumentyOkreslajacePrawa :CharacterString nrRejestruZabytkow :CharacterString numerKW :CharacterString wartoscKatastralna :Decimal waznoscDO :Date waznoscOD :Date {geometria} {PowJednostkaHa} {WRTorazDWRwystepujaLacznie} EGB_ObrebEwidencyjny EGB_KonturKlasyfikacyjny EGB_KonturUzytkuGruntowego «Union» BT_ModelPodstawowy:: BT_ReferencjaDoObiektu idIIP :BT_Identyfikator 1..* WskazujeNaKonturKlasyfikacyjny +KonturKlasyfikacyjnyKlasouzytku 0..1 NalezyDoDzialki 1 WskazujeNaKonturUzytku +UzytekGruntowyKlasouzytku WskazujeNaObreb +LokalizacjaDzialki WskazujeNaJRG +JRGdlaDzialki WskazujeNaTERYT +ZrodloDanychDotyczacychIdentyfikatoraRejonuStatystycznegoDzialki Diagram klas EGB_DzialkaEwidencyjna

9 Porównanie modelu INSPIRE dla tematu Działki katastralne z modelem danych EGiB
Lp. Model INSPIRE Model EGiB Klasa/ atrybut <voidable> 1. CadastralParcel - EGB _DziałkaEwidencyjna 2. inspireld no voidable idIIP (BT_Identyfikator) 3. beginLivespanVersion voidable startWersjaObiekt 4. endLivespanVersion koniecWersjaObiekt 5. nationalCadastralReference idDzialki 6. areaValue powierzchniaEwidencyjna 7. validFrom waznoscOd 8. validTo waznoscDo 9. CadastralZoning EGB_ObrebEwidencyjny 10. CadastralBoundary EGB_PunktGraniczny ”Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” – Kongres Katastralny, Warszawa listopada 2011 r. „Kataster Polski jako element INSPIRE” - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 24 listopad 2011 r.

10 Model danych INSPIRE dla tematu Budynki

11 Diagram klas EGB_Budynek
EGB_OgolnyObiekt «FeatureType» EGB_Budynek + dodatkoweInformacje :CharacterString [0..1] geometria :GM_Object idBudynku :CharacterString lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych :Area materialScianZewn :EGB_MaterialScianZewnBudynku rodzajWgKST :CharacterString statusBudynku :EGB_StatusBudynku stopienPewnosciUstaleniaDatyBudowy :EGB_ZrodloDatyBudowy «voidable» dataWyceny :Date dataZakonczeniaBudowy :Integer dataZakonczeniaPrzebudowy :Integer klasaWgPKOB :CharacterString lacznaLiczbaKondygnacjiNaziemnychPodziemnych :Integer lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych :Area liczbaUjawnionychSamodzielnychLokali :Integer numerKW :CharacterString numerNajnizszejKondygnacjiBudynku :Integer numerNajwyzszejKondygnacjiBudynku :Integer numerRejestruZabytkow :CharacterString powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynaleznychDoLokali :Area powUzytkowaBud :Area powZabudowy :Area stopienPewnosciUstaleniaDatyPrzebudowy :EGB_ZrodloDatyBudowy wartoscKatastralna :Decimal zakresPrzebudowy :EGB_ZakresPrzebudowyBudynku constraints {geometria} {WRTorazDWRwystepujaLacznie} {powZabudowyJednostkaM2} {powUzytkowaBudJednostkaM2} {powUzytkowaLokWyodrebnJednostkaM2} {powUzytkowaLokaliNiewyodrebnJednostkaM2} EGB_LokalSamodzielny idLokalu :CharacterString liczbaIzb :Integer liczbaPomieszczenPrzynaleznych :Integer powUzytkowaLokalu :Area typLokalu :EGB_TypLokalu nrKondygnacji :Integer powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu :Area {powUzytkowalokaluJednostkaM2} {powUzytkowaPomieszczenPrzynalJednostkaM2} EGB_BlokBudynku numerNajnizszejKondygnacji :Integer numerNajwyzszejKondygnacji :Integer rodzajBloku :EGB_RodzajBloku EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem rodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem :EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego :Area RodzajPomieszczeniaPrzynaleznego :EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokalu {powPomieszczeniaPrzynaleznJednostkaM2} 0..* WskazujeNaBudynek +BudynekZWyodrebnionymLokalem 1 +BudynekZWyodrebnionymBlokiemBudynku +BudynekZElementamiTrwaleZwiazanymi WskazujeNaLokal +LokalZpomieszczeniemPrzynaleznym 1..* +LokalizcjaPomieszczeniaPrzynaleznego Diagram klas EGB_Budynek

12 Analiza porównawcza modelu INSPIRE dla tematu Budynki z modelem danych EGiB
Lp. Model INSPIRE Model EGiB Klasa/ atrybut <voidable> 1. Building - EGB _Budynek 2. inspireld no voidable idIIP (Bt_Identyfikator) 3. beginLivespanVersion voidable startWersjaObiekt 4. endLivespanVersion koniecWersjaObiekt 5. geometry geometria 6. numberOfFloorsAboveGround numerNajwyzszejKondygnacjiBudynku 7. numberOfDwelling liczbaUjawnionychSamodzielnychLokali 8. elevation 9. heightAboveGround vodable 10. BuildingPart EGB_BlokBudynku 11. OtherConstruction „Kataster Polski jako element INSPIRE” - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 24 listopad 2011 r.

13 Podsumowanie Zbiory danych EGiB po ich dostosowaniu do zgodności z pojęciowym modelem danych przedstawionym w projekcie rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków stanowić będą odpowiednie źródło do utworzenia zbiorów danych INSPIRE dla tematów działki katastralne oraz budynki. Struktura bazy danych ewidencji gruntów i budynków jest znacznie bardziej rozbudowana niż modele INSPIRE dla tematów działki katastralne oraz budynki. Tworzenie zbiorów danych INSPIRE dla tematów działki katastralne oraz budynki, a także usług sieciowych związanych z tymi zbiorami danych, powinno być oparte zbiorach centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. ”Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” – Kongres Katastralny, Warszawa listopada 2011 r.

14 Dziękuję za uwagę ”Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” – Kongres Katastralny, Warszawa listopada 2011 r.


Pobierz ppt "Kataster Polski jako element INSPIRE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google