Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszary pracy przedszkoli wymagające doskonalenia (ustalone w oparciu o wyniki kontroli) Aleksandra Jadczak – Z-ca Dyrektora Delegatury w Płocku. Narada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszary pracy przedszkoli wymagające doskonalenia (ustalone w oparciu o wyniki kontroli) Aleksandra Jadczak – Z-ca Dyrektora Delegatury w Płocku. Narada."— Zapis prezentacji:

1 Obszary pracy przedszkoli wymagające doskonalenia (ustalone w oparciu o wyniki kontroli) Aleksandra Jadczak – Z-ca Dyrektora Delegatury w Płocku. Narada z Dyrektorami szkół i placówek 3 października 2012 r. Delegatura w Płocku

2 Art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty
NADZÓR PEDAGOGICZNY POLEGA NA: ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli. KONTROLA

3 KONTROLE - planowe (wydano 10 zaleceń) - doraźne -126 (wydano 59 zaleceń) Skargi i wnioski. Oceny pracy dyrektorów. Spełnianie wymagań określonych w art. 7 ust. 3 UoSO. Delegatura w Płocku

4 Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
Delegatura w Płocku

5 Braku powiadamiania dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich zgodnie z art. 14b. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zmianami). Delegatura w Płocku

6 Przestrzegania przepisów prawa, dotyczących zachowania odpowiednich proporcji zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Delegatura w Płocku

7 Dostosowania liczby dzieci w oddziałach do ustalonej w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Zapewniania dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem. Delegatura w Płocku

8 Corocznego opracowywania plan nadzoru pedagogicznego i przedstawiania radzie pedagogicznej do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Delegatura w Płocku

9 Wykonywania zadań przewodniczącego rady pedagogicznej, zgodnie z art
Wykonywania zadań przewodniczącego rady pedagogicznej, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zmianami). Przestrzegania kompetencji rady pedagogicznej, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zmianami). Delegatura w Płocku

10 Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i działalności opiekuńczej Delegatura w Płocku

11 Akty prawne (www.sejm.gov.pl)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, ze zmianami) Zmiany do rozporządzenia: Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1003 Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977 Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1047 Delegatura w Płocku

12 Zmiany do rozporządzenia: Dz. U. z 2007 r. nr 130, poz.906,
Akty prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz Dz. U. z 2012 r. nr 0., poz. 205). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami). Zmiany do rozporządzenia: Dz. U. z 2007 r. nr 130, poz.906, Dz. U r. Nr 3, poz. 9 i 178, poz.1097, Dz. U. z 2009 r. nr 58 poz. 475, nr 83 poz. 694 i nr 141 poz.1150, Dz. U. z 2010 r. nr 156 poz i nr 228 poz. 1491, Dz. U z 2011 r. nr 35, poz. 178 i 179, poz.1063 oraz z 2012 nr 0 poz. 262. Delegatura w Płocku

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz Dz. U. z 2012 r. nr 0., poz. 205). § 3 ust. 5 Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Delegatura w Płocku

14 § 4 ust. 7 Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego i punkcie przedszkolnym. Delegatura w Płocku

15 Dziennik zajęć § 2 ust. 1 Przedszkole i szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny prowadzą dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. Delegatura w Płocku

16 Dziennik zajęć - § 2 ust. 2 Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców i adresy zamieszkania. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć, Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem z zastrzeżeniem § 20a ust.5 (dotyczy dziennika elektronicznego). Delegatura w Płocku

17 Księga ewidencji dzieci i młodzieży
W szkole podstawowej prowadzi się księgę ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podlegających obowiązkowi szkolnemu, a także dzieci podlegających obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej (§ 3a ust. 1.) Delegatura w Płocku

18 Do księgi ewidencji dzieci w szkole podstawowej wpisuje się według roku urodzenia (§ 3a ust. 2)
imię (imiona) i nazwisko datę i miejsce urodzenia numer PESEL adres zamieszkania dziecka imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania,   a także informacje np. o spełnianiu obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą (w tym za granicą), odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Delegatura w Płocku

19 Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji, księdze uczniów, wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła lub dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania. Delegatura w Płocku

20 Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. Delegatura w Płocku

21 Najczęściej występujące nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji:
Używanie przez nauczycieli korektorów. Wklejanie poprawek. Poprawki błędnych zapisów – jedna na drugiej. Brak adresów zamieszkania ucznia i rodziców. Brak czytelnych podpisów przy dokonywaniu sprostowań błędów i omyłek. Delegatura w Płocku

22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w prowadzonej przez szkoły dokumentacji:
W księgach protokołów rad pedagogicznych brak informacji o podjęciu przez radę uchwały. W księgach protokołów i na uchwałach rad pedagogicznych brak liczby głosów jaką została dana uchwała podjęta, brak podstawy prawnej podjęcia danej uchwały. Delegatura w Płocku

23 § 23. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. Delegatura w Płocku

24 Statut /łac. statutum postanowienie/
Prawo szkolne, w tym zasady oceniania uczniów. Statut /łac. statutum postanowienie/ Zbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji. Delegatura w Płocku

25 Czynniki determinujące konieczność dokonywania zmian w statucie szkoły.
Zmiany zachodzące w przepisach prawa oświatowego, powszechnego i lokalnego. Zmiany w specyfice szkoły, zmiana nazwy, nadanie imienia. Potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych w funkcjonowaniu społeczności szkolnej. Zalecenia organów kontrolnych i nadzorujących (niezgodność rozwiązań statutowych z obowiązującym prawem). . Delegatura w Płocku

26 Postanowienia statutu wynikają z:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami). Delegatura w Płocku

27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, ze zmianami). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, ze zmianami) . Delegatura w Płocku

28 Zasady tworzenia prawa wewnątrzszkolnego.
Zapisy prawa wewnątrzszkolnego nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem (ustawą, rozporządzeniem). Musimy zawrzeć zapisy, przy których w rozporządzeniu jest wyraźna delegacja dla przedszkola/szkoły. Uwzględniamy uregulowania, które nie zostały zawarte w rozporządzeniu. Delegatura w Płocku

29 Przykłady delegacji dla szkoły.
§ 3 ust. 4 – szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisami rozporządzenia. § 5 ust na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę w sposób określony w statucie szkoły. Delegatura w Płocku

30 Statut szkoły/placówki jest: aktem prawa wewnętrznego,
najważniejszym dokumentem regulującym organizację pracy szkoły/placówki, zbiorem postanowień określających cele i zadania oraz sposób działania szkoły/placówki. Wszystkie treści i zapisy statutu powinny być zgodne z regulacjami prawnymi i spójne wewnętrznie. Delegatura w Płocku

31 Poziom bardzo wysoki - A Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny . Miejskie Przedszkole nr 1 w Płocku. Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku Delegatura w Płocku

32 Poziom bardzo wysoki - A Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.  Wnioski z wewnętrznego nadzoru są podstawą systemowego planowania i realizowania zadań. Działania przedszkola nakierowane są na wprowadzanie prorozwojowych zmian mających na uwadze dobro i rozwój dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Delegatura w Płocku

33 Dziękuję za uwagę. Delegatura w Płocku


Pobierz ppt "Obszary pracy przedszkoli wymagające doskonalenia (ustalone w oparciu o wyniki kontroli) Aleksandra Jadczak – Z-ca Dyrektora Delegatury w Płocku. Narada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google