Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów tel./fax 68 385 20 91

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów tel./fax 68 385 20 91"— Zapis prezentacji:

1 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, Sulechów tel./fax

2 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku od 1 sierpnia 2009 roku samorządowa wojewódzka osoba prawna

3 Struktura organizacyjna LODR Kalsk

4 Podział województwa lubuskiego na Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zatrudnia 165 pracowników, w tym bezpośrednio w doradztwie pracuje 98 osób.

5 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Prowadzi doradztwo rolnicze mające na celu: poprawę poziomu dochodów rolniczych podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi

6 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku udziela fachowego doradztwa rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie: pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej rozwiązywania problemów organizacyjno-ekonomicznych w gospodarstwach rolnych prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska nowoczesnych i efektywnych rozwiązań technologicznych i technicznych w rolnictwie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich promocji produktów lokalnych i regionalnych rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego

7 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Zestawienie udzielonych porad w ramach doradztwa indywidualnego w 2009 r. W 2009 roku doradcy terenowi oraz specjaliści zakładowi udzielili łącznie porady Średnio każdy specjalista rejonowy udzielił 405 porad, a specjalista zakładowy 110 porad

8 Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej LODR Kalsk pomaga rolnikom w wypełnianiu dokumentacji wymaganej przy pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy UE. W 2009 roku doradcy LODR wypełnili następującą ilość wniosków: Płatności bezpośrednie i ONW Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych: Plany rolnośrodowiskowe Wnioski o przyznanie płatności Modernizacja gospodarstw rolnych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 13 Młody Rolnik - 3 Mikroprzedsiębiorstwa - 2 Inne - 27 Ogółem sporządzono 7574 wnioski

9 Rozwiązywanie problemów organizacyjno- ekonomicznych w gospodarstwach rolnych Opracowywanie biznesplanów w gospodarstwach rolnych. W 2009 roku opracowano 84 biznesplany przedsięwzięć inwestycyjnych Sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji rolnej – zboża, przemysłowe, okopowe, TUZ, żywiec wieprzowy i drobiowy Informacja o możliwościach i zasadach korzystania z kredytów preferencyjnych i dotacji z UE Informacja rynkowa na temat cen produktów, środków do produkcji i usług

10 Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych FADN jest to europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Uczestniczą w nim wszystkie kraje członkowskie UE, w tym Polska. Doradcy PL FADN prowadzą rachunkowość na zlecenie IERiGŻ Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie W 2009 roku 54 doradców prowadziło 260 książek rachunkowych Dane pozyskane w ramach tego systemu służą kreowaniu Wspólnej Polityki Rolnej

11 Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych AGROKOSZTY jest to system zbierania danych o produktach rolniczych. W ramach tego systemu gromadzone są koszty bezpośrednie wybranych działalności rolniczych w gospodarstwach będących równocześnie w PL FADN. W 2009 roku w LODR Kalsk badano następujące działalności rolnicze: pszenżyto ozime jęczmień jary buraki cukrowe krowy mleczne żywiec wołowy Efektem badań jest krajowa baza danych służąca do obliczania nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów.

12 Ekologiczne metody produkcji żywności oraz ochrony środowiska Przestawianie gospodarstw na ekologiczne metody produkcji W chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w woj. lubuskim funkcjonowało 14 gospodarstw ekologicznych. Obecnie jest już ich około r.

13 Ekologiczne metody produkcji żywności oraz ochrony środowiska Propagowanie rolnictwa ekologicznego poprzez udział gospodarstw w konkursach Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2009 r. Anna Bednarska z Marianowa I miejsce w kategorii Ekologia-Środowisko Anna Kuziemska z Osiecznicy I miejsce w kategorii Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe Laureaci konkursu w kategorii Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe Laureaci konkursu w kategorii Ekologia-Środowisko

14 Ekologiczne metody produkcji żywności oraz ochrony środowiska Realizacja programów rolnośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych W latach około 1150 gospodarstw realizuje programy rolnośrodowiskowe Ograniczono do minimum podpalenia ściernisk, łąk i rowów Nastąpił duży postęp w zakresie ograniczenia skażenia wód gruntowych azotem pochodzenia rolniczego w wyniku realizacji pakietu ochrona gleb i wód. W ramach tego pakietu corocznie obsiane było poplonami około 35 tys. ha

15 Ekologiczne metody produkcji żywności oraz ochrony środowiska Odnawialne źródła energii Propagowanie odnawialnych źródeł energii Udzielanie pomocy przy zakładaniu plantacji roślin energetycznych oraz w zakresie wyposażenia technicznego instalacji Pozyskiwanie dopłat do inwestycji Komory fermentacyjne biogazu Instalacja do produkcji biodiesla w gospodarstwie rolnym

16 Nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne i techniczne w rolnictwie Mechanizacja i budownictwo Doradztwo indywidualne realizowane w gospodarstwach rolnych i podczas szkoleń dotyczące: efektywnego wyposażenia parku maszynowego w gospodarstwie rolnym nowoczesnych technologii prac polowych modernizacji budynków inwentarskich zgodnej z zasadami Cross-Compliance budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę właściwego mikroklimatu w budynkach inwentarskich Pokaz pracy maszyn polowych

17 Nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne i techniczne w rolnictwie Produkcja zwierzęca Dostosowanie gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą do obowiązujących standardów i wymagań wzajemnej zgodności z Zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie: dobrostanu zwierząt w budynkach inwentarskich i gospodarstwie warunków sanitarno- weterynaryjnych w gospodarstwie modernizacji gospodarstw, organizacji bazy paszowej i kontroli jakości żywienia poprawy jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Obora na głębokiej ściółce

18 Nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne i techniczne w rolnictwie Produkcja zwierzęca Produkcja kiszonki w belach foliowych Żywienie z zastosowaniem systemu TMR Schładzanie mleka Grupowe utrzymanie tuczników

19 Nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne i techniczne w rolnictwie Produkcja roślinna Wdrażanie do produkcji nowych technologii poprzez prowadzenie demonstracji polowych z nowymi odmianami roślin. W 2009 roku prowadzono 55 demonstracji na powierzchni 53,8 ha Przestrzeganie standardów jakościowych w produkcji roślinnej w powiązaniu z systemem płatności bezpośrednich - Cross- Compliance Organizacja Warsztatów polowych - nowej formy szkoleń praktycznych dla rolników

20 Nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne i techniczne w rolnictwie Laboratorium chemiczne wykonuje: analizy pasz badanie ziarna siewnego sprawdzanie jakości kiszonek i ich wartości pokarmowej analizy gleb W 2009 roku zbadało ogółem 1276 prób, w tym 946 prób glebowych i 330 prób roślinnych.

21 Nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne i techniczne w rolnictwie Ogrodnictwo Doradztwo i szkolenia dotyczące: technologii towarowej uprawy owoców i warzyw (gruntowych i pod osłonami) ochrony roślin Integrowanych Metod Produkcji Ogrodniczej estetyki zagród rolniczych i wiejskich terenów zieleni (również pomoc w opracowywaniu projektów zagospodarowania) Porady dla działkowców i właścicieli ogrodów przydomowych Kurs bukieciarski dla kobiet Pokaz cięcia i formowania drzew owocowych

22 Nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne i techniczne w rolnictwie Ogrodnictwo Współtworzenie i aktywne członkowstwo w Lubuskim Szlaku Wina i Miodu Współpraca z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Winiarskim (LODR jest członkiem Stowarzyszenia) Organizacja wojewódzkich edycji konkursu Bezpieczna i estetyczna zagroda wiejska. Prawidłowo prowadzona winnica Stoisko Winnicy Cantina na Targach AGRO-TARG w Kalsku I miejsce w konkursie Najładniejsza posesja w gm. Zabór

23 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Ochrona i promocja twórczości ludowej, folkloru, tradycji i dziedzictwa kulturowego: Wystawy rękodzieła ludowego Występy zespołów ludowych Współpraca z gminami, KGW i radami sołeckimi

24 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Aktywizacja środowiska wiejskiego: Współpraca w zakresie wdrażania programów unijnych Odnowa wsi i Leader Organizacja imprez masowych: dożynki, turniej wsi podczas imprezy Jesień w Gliśnie itp. Współpraca z Lokalnymi Grupami Działania, stowarzyszeniami działającymi na wsi Działania edukacyjne, m.in. pozyskiwanie środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dwa projekty Z komputerem przez wieś (gm. Bojadła i Babimost), Komputerowa edukacja w gm. Przytoczna Wojewódzkie Święto Plonów w Lubsku r. Zwycięska drużyna turnieju wsi podczas imprezy Jesień w Gliśnie

25 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Doradztwo w zakresie organizacji grup producentów rolnych wybór odpowiedniej formy prawnej, informowanie i pomoc grupom przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, doradztwo w zakresie uzyskiwania przez grupy wpisu do Rejestru Grup Producenckich prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego, doradztwo i pomoc grupom przy składaniu wniosku o wsparcie finansowe do ARiMR Wizyta doradców i rolników na polach i w obiektach Grupy Producentów Owoców i Warzyw w Ochli

26 Promocja produktów lokalnych i regionalnych Konkurs Nasze Kulinarne dziedzictwo Udział w Lubuskich Dniach Żywności

27 Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej Promocja wsi, jako miejsca atrakcyjnego wypoczynku Szkolenia dotyczące założenia gospodarstwa agroturystycznego, systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej oraz przepisów prawnych w działalności agroturystycznej Konkurs Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Gospodarstwo Agroturystyczne Bogumiłów, Alina i Marek Czajkowscy – I miejsce w konkursie Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w 2009 roku Gospodarstwo Agroturystyczne Rogi, Stanisława Starosta – III miejsce w konkursie Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w 2009 roku

28 Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego Doradztwo i szkolenia dotyczące: ochrony zdrowia rodziny wiejskiej nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa domowego Osiecznicki świąteczny słodki karp – II miejsce w konkursie Lubuskie ciacho – Łaz 2009 dla Stowarzyszenia Kobiet w Osiecznicy Prezentacja konkursowych ciast - Lubuskie ciacho – Łaz 2009 Ciasto Piękny Leon – I miejsce w konkursie Lubuskie ciacho – Glisno 2009 dla KGW w Janczewie

29 Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego Stroiki świąteczne – dekoracja wigilijnego stołu w nowoczesnym gospodarstwie domowym Atrakcyjne dekoracje potraw przygotowane z warzyw przez panie z KGW w Przyborowie

30 Edukacja osób dorosłych Organizacja szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi dotyczących rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych oraz podniesienia poziomu życia na wsi: Stosowanie nowoczesnych technologii i technik w produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej Dostosowanie do standardów Unii Europejskiej Prowadzenie działalności pozarolniczej Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w oparciu o Dobrą Kulturę Rolną Zarządzanie finansami gospodarstwa rolnego Pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwie, m. in. z agroturystyki Funkcjonalne i estetyczne urządzanie gospodarstw rolnych i wsi Zasady integrowanej produkcji warzyw i owoców Rolnictwo ekologiczne

31 Edukacja osób dorosłych W 2009 roku w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku przeprowadzono 716 kursów i szkoleń, w tym: na poziomie województwa - 12 seminariów i szkoleń, 41 kursów i 2 szkolenia wyjazdowe na poziomie powiatów - 55 szkoleń powiatowych na poziomie gmin i sołectw szkoleń specjalistycznych, 143 praktyczne, 68 wyjazdowych Ogółem w szkoleniach uczestniczyło osób

32 Edukacja osób dorosłych Konferencja wojewódzka nt: Marka wiejskiego produktu turystycznego - grudzień Konferencja wojewódzka nt: Rolnictwo ekologiczne – teraźniejszość i perspektywy rozwoju – grudzień 2009.

33 Edukacja osób dorosłych Rozwój umiejętności informatycznych wśród doradców rolniczych - kurs komputerowy dla 100 doradców dofinansowany ze środków EFS w ramach ZPORR Kurs na operatora kombajnu zbożowego – Glisno 2009

34 Imprezy masowe LODR Kalsk jest organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez: Targi Rolnicze Lubniewice w Gliśnie Targi Rolnicze AGRO-TARG w Kalsku Jesień w Gliśnie Lubuski Kiermasz Ogrodniczy w Kalsku Dzień Pola Dzień Kukurydzy Dożynki Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego

35 Imprezy masowe Targi Rolnicze AGRO-TARG 2009 w Kalsku Targi Rolnicze LUBNIEWICE 2009 w Gliśnie

36 Imprezy masowe Lubuski Kiermasz Ogrodniczy w Kalsku Jesień w Gliśnie – 2009

37 Imprezy masowe Dzień Pola w Osowej Sieni Lubuski Dzień Kukurydzy - Osowa Sień 2009

38 Konkursy LODR Kalsk jest organizatorem lub współorganizatorem następujących konkursów: AGROLIGA Bezpieczne gospodarstwo rolne Nasze kulinarne dziedzictwo Najlepsze gospodarstwo ekologiczne Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym

39 Konkursy AGROLIGA Jarosław Dzioch, Gardzko, gm. Strzelce Krajeńskie – I miejsce w konkursie AGROLIGA w kategorii ROLNIK Tomasz Sztuder, Zakład Wylęgu Drobiu, Pław, gm. Dąbie – I miejsce w konkursie AGROLIGA w kategorii FIRMA Laureaci konkursu AGROLIGA w kategorii FIRMA Laureaci konkursu AGROLIGA w kategorii ROLNIK

40 Konkursy BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Laureaci konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE podczas wręczania nagród na targach AGRO-TARG 2009 w Kalsku Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym Laureaci V jubileuszowej Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym: od prawej: Wojciech Wołoszczuk – zdobywca I miejsca, Dorota Prugar-Wasielewska – III miejsce, Czesław Towpik – II miejsce Uczestnicy Olimpiady, organizatorzy i członkowie komisji oraz zaproszeni goście przed budynkiem LODR w Kalsku

41 Działalność wydawnicza W Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego wydawane są: Lubuskie Aktualności Rolnicze - miesięcznik dla rolników ukazujący się w nakładzie 3600 egz. Ulotki i broszury o tematyce rolniczej – w 2009 roku wydano 17 tytułów o łącznym nakładzie egz. Gazety Targowe – wydawane na targi rolnicze w Kalsku i Gliśnie Materiały dydaktyczne, zaproszenia plakaty itp. Stoisko z wydawnictwami LODR Kalsk na Targach Rolniczych AGRO-TARG

42 Działalność wydawnicza Lubuskie Aktualności Rolnicze Łączny nakład roczny za 2009 rok to egz. w 2009 roku pozyskano i zamieszczono w gazecie 465 reklam, artykułów sponsorowanych i wkładek zakładając, że 1 egzemplarz naszego miesięcznika czytają 2-3 osoby, liczba naszych czytelników wynosi około 7-10 tysięcy

43 Działalność wydawnicza Miesięcznik Lubuskie Aktualności Rolnicze dwa lata z rzędu otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Najlepsze wydawnictwo ośrodków doradztwa rolniczego Statuetkę podczas uroczystego seminarium Nowoczesny warsztat dziennikarza – Poznań 2009 odebrała redaktor naczelna miesięcznika Elżbieta Bodnar

44 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku oferuje usługi: hotelarskie: Hotel ODR Kalsk miejsca noclegowe, bar-stołówka na 100 miejsc, sale wykładowe, sala komputerowa Hotel – Pałac w Gliśnie – 40 miejsc, stołówka, sale wykładowe przyjęcia okolicznościowe i weselne projekt, skład komputerowy oraz druk: folderów, ulotek, broszur, plakatów, kalendarzy, wizytówek, gazet, materiałów szkoleniowych, zaproszeń. odbitki ksero oraz oprawa materiałów szkoleniowych laboratoryjne analizy pasz i gleby Pałac w Gliśnie Recepcja hotelu w Kalsku

45 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz wszystkich zainteresowanych do korzystania z fachowego doradztwa i usług Opracowanie: Elżbieta Bodnar


Pobierz ppt "Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów tel./fax 68 385 20 91"

Podobne prezentacje


Reklamy Google