Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adwekcja rzadko występuje w formie czystej przeważnie: łącznie z dyfuzją na razie znamy tylko dyfuzję numeryczną dziś: dyfuzja prawdziwa Dyfuzja+adwekcja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adwekcja rzadko występuje w formie czystej przeważnie: łącznie z dyfuzją na razie znamy tylko dyfuzję numeryczną dziś: dyfuzja prawdziwa Dyfuzja+adwekcja:"— Zapis prezentacji:

1 adwekcja rzadko występuje w formie czystej przeważnie: łącznie z dyfuzją na razie znamy tylko dyfuzję numeryczną dziś: dyfuzja prawdziwa Dyfuzja+adwekcja: występuje w problemach transportu masy i energii t t Adwekcja=unoszenie Dyfuzja=znoszenie gradientu koncentracji

2 adwekcja-dyfuzja pyłu : przewaga adwekcji przewaga dyfuzji

3 dyfuzja: jeden z mechanizmów transportu ciepła przekaz ciepła: transfer energii napędzany gradientem temperatur i dążący do jego zniwelowania. układ otoczenie Q P U(T,t) energia wewnętrzna I-sza zasada termodynamiki: ciepło dostarczone do układu = praca wykonana przez układ + zmiana energii wewnętrznej układu Q=P+dU/dt Q = tempo przekazu ciepła J/s P = dW/dt = tempo pracy wykonywanej przez układ ciepło praca

4 Q=P+dU/dt układ otoczenie Q P U(T,t) dW=pdV P = dW/dt Q=p dV/dt+dU/dt Dla układu o stałej objętości dW=0 Q=dU/dt=mc v dT/dt (c v = ciepło właściwe) mechanizmy przekazu ciepła: przewodzenie (prawo Fouriera) konwekcja (prawo Newtona) promieniowanie (p. Stefana-Boltzmanna) przewodzenie konwekcja promieniowanie Q=P+dU/dt

5 1) Promieniowanie Ciało doskonale czarne (wsp. odbicia 0) Prawo Wiena: max T=const Prawo Stefana:Boltzmana nieskończone T1T1 T2T2 próżnia Q=A  (T 1 4 -T 2 4 ) dwa ośrodki potrafią wymieniać energię przez promieniowanie nawet gdy próżnia między nimi

6 2) Konwekcja (unoszenie ciepła) Ciepło z ciała do otoczenia: przewodzone do warstwy granicznej, następnie unoszone przez ośrodek zewnętrzny Prawo chłodzenia Newtona [transfer ciepła proporcjonalny do  T] Współczynnik transferu ciepła. Zazwyczaj h(  T), również funkcja prędkości płynu opływającego ciało Strumień ciepła J/sm 2 TcTc

7 3) przewodzenie (dyfuzja) Strumień ciepła proporcjonalny i skierowany przeciwnie do gradientu temperatur W ogólnym przypadku: przewodność cieplna k = k [r,T]. Stała materiałowa: Faktycznie dla każdej substancji k zależy od T, my będziemy pracować w powszechnie używanym przybliżeniu k=  k(T) (punkt pracy) x T Przypadek stacjonarny (q=const) 1D. Temperatura od (x) = odcinkami liniowa przy braku źródeł. T1T1 T2T2 k a >k b abb Prawo Fouriera:

8 Równanie przewodnictwa cieplnego 1D, k=const xx powierzchnia A masa  A  x Wypadkowy strumień ciepła emitowany przez element materiału: W granicy  x  0

9 Równanie przewodnictwa cieplnego (dyfuzji ciepła) 1D, k=const Układ nie wykonuje pracy, wtedy wniosek: równanie dyfuzji ciepła – wynik prawa Fouriera i I-szej zasady termodynamiki dla dyfuzji materii - inaczej - z równania ciągłości (z równania zachowania materii)

10 dyfuzja dla materii: z równania ciągłości: unoszenie:prąd związany z wyrównywaniem stężeń (prawo Ficka – odpowiednik Fouriera masatemperatura ) równanie adwekcji równanie dyfuzji r. adwekcji - dyfuzji

11 Równanie przewodnictwa cieplnego (dyfuzji ciepła) 1D, k=const Układ nie wykonuje pracy, wtedy Problem chłodzenia w 1D (dla którego Fourier wprowadził swój szereg) W chwili początkowej ciało ma temperaturę T i T(x,t=0)=T i Następnie umieszczone w kąpieli o temperaturze T 1 T(x=0)=T(x=1)=T 1 Jak przebiegnie chłodzenie jako funkcja (x,t) ?

12 Problem chłodzenia w 1D Metoda separacji zmiennych: Szukamy szczególnych rozwiązań postaci: T(x,t)=C(t)X(x) Część przestrzenna: z X(0)=X(1)=0 (równanie własne) X=sin(   x)

13 Część czasowa Rozwiązanie ogólne: a n dobrane tak aby spełniony był warunek początkowy (też własne, ale pierwszego rzędu) T n (x,t)=C n (t)X n (x)

14 a n dobrane tak aby spełniony był warunek początkowy Dla T(x,t=0)=1: tempo stygnięcia

15 niezależnie od startu rozkład T po pewnym czasie będzie miał kształt sin( p x) Wszystkie gwałtowne zmiany przestrzenne zostaną szybko wygładzone

16 metoda Eulera: zmiana oznaczeń na bardziej typowe dla równania dyfuzji [przedni czasowy, centralny przestrzenny ] 1)dla równania adwekcji schemat z przednim ilorazem czasowym i centralnym ilorazem pierwszej pochodnej był bezwzględnie niestabilny 2)pokazaliśmy, że numeryczna dyfuzja stabilizuje schematy jednopoziomowe 3)dla równania adwekcji schemat Eulera nie zawierał numerycznej dyfuzji i właśnie dlatego był niestabilny 4)teraz dyfuzja jest rzeczywista (nie numeryczna) podejrzewamy, że schemat ma szanse na bezwzględną stabilność... sprawdźmy

17 analiza von Neumana metody Eulera dla równania dyfuzji metoda Eulera: Współczynnik wzmocnienia modu k

18 warunek stabilności 0  (1-cos)  2 Euler bezwzględnie stabilny jeśli: |Mk|1|Mk|1

19  x=0.01, D=1  t=(0.01) 2 /2  t=(0.01) 2 /1.9 3cia iteracja Krok czasowy a stabilność schematu Eulera

20 Uwaga: 1)dla krytycznego kroku czasowego schemat spełnia zasadę maximum (wystarczającą dla stabilności) 2) dla granicznego  t u j n znika z prawej strony, a dla większego  t zmienia znak z każdą iteracją (co jest źródłem niestabilności)

21 Metoda Eulera i wynik dokładny dla kroku granicznego: Czarne: błąd z  t krytycznym czerwone = z 10 –krotnie mniejszym maxymalny błąd nie zmalał ! Wniosek: krytyczny  t jest bardzo mały (dominuje błąd przestrzenny). Chcemy liczyć z większym krokiem czasowym  schematy niejawne Dokładność Eulera dla równania dyfuzji

22 liczba charakterystyczna dla stabilności schematu: r 0  r  1/2 odpowiednik liczby Couranta np. warunek stabilności schematu upwind 0   1 wynikał z kryterium CFL i tw. Laxa jak wygląda kryterium CFL dla równania dyfuzji?? fizyczna a numeryczna przeszłość punktu w równaniu dyfuzji ? dla równania adwekcji : przeszłość fizyczna P = punkty leżące na charakterystyce

23 fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ? użyjemy T(0,t)=T(1,t)=0 Dla x=0: rozważmy dwa warunki początkowe 1)T 1 (x,t=0)= sin (  x) : rozwiązanie: T(x,t)=sin(  x) exp(-   t     x,t=0)= sin (  x) dla x 1/2 b 1 = -4/3 , b 2 =1/2, b k =4sin(  k/2)/  (k 2 -4) T 1 (x,t=0)    x,t=0) 1/2

24 T1(x,t) t x T2(x,t) T 1 (x,t=0)    x,t=0) pytanie: Po jakim czasie punkty na lewo od x=0.5 poczują, że warunek początkowy po prawej stronie pudła jest inny? inaczej: czy punkt x=0.5,t=0 należy do domeny zależności punktu x=0.1, t=dt, gdzie dt-małe? ? fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ?

25 T2-T1 im bardziej zagęścimy poziomice tym bliżej pojawią się osi t=0 fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ?

26 T2-T1 im bardziej zagęścimy poziomice tym bliżej pojawią się osi t=0 fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ? tak wyglądałaby poziomica zerowa gdyby prędkość rozchodzenia się informacji była skończona (np. dla adwekcji lub r. falowego)

27 T2-T1 im bardziej zagęścimy poziomice tym bliżej pojawią się osi t=0 wniosek: w równaniu dyfuzji pewien (niewielki) wpływ na rozwiązanie w każdym punkcie np. x=0.1 ma warunek początkowy zadany dla x>1/2. To co jest na prawej stronie pudła na lewą przenosi się natychmiast dla t>0 dla równania dyfuzji : fizyczna domena zależności punktu to cała połowa czasoprzestrzeni! fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ?

28 drobiny pyłu (czerwone kropy) w cieczy (cząstki H 2 0– niebieskie kropki). W chwili początkowej cały pył jest zlokalizowany w jednym z narożników. Średnia koncentracja pyłu– opisywalna równaniem dyfuzji. Ruch pojedynczej cząstki pyłu przypadkowy (ruchy Browna) Istnieje małe lecz niezerowe prawdopodobieństwo, że jedna z drobin znajdzie się niemal natychmiast w przeciwległym narożniku w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności (zostanie popchnięta kolejno przez wiele cząsteczek wody) dla równania dyfuzji : fizyczna domena zależności punktu to cała połowa czasoprzestrzeni! ilustracja dla równania dyfuzji : fizyczna domena zależności punktu to cała połowa czasoprzestrzeni!

29 Pamiętamy, że przeszłość numeryczna punktu w Eulerze jawnym to trójkąt a nie półpłaszczyzna? A warunek konieczny zbieżności CFL?

30 zgodnie z CFL WK zbieżności jest aby numeryczna domena zależności zawierała fizyczną numeryczną. domena zależności dla równania dyfuzji ze schematem Eulera ? j n itd xx tt  przeszłość trójkąt o połowie kąta rozwarcia  =arctan(  x/  t) r trzymajmy r=D  t/  x 2 zafiksowane zmniejszając jednocześnie obydwa kroki  t,  x  =arctan(D/r  x) gdy  x  0 : kąt dąży do  /2 – obejmuje całą przeszłość CFL spełnione 0  r  1/2 w.stab.Eulera

31 Niejawny (wsteczny) schemat Eulera Jawna metoda Eulera: pochodna przestrzenna liczona w n-tym kroku czasowym (gdy u znane) wsteczna metoda Eulera: pochodna przestrzenna liczona w n+1-szym kroku czasowym (gdy u jeszcze nieznane). Metoda niejawna, konieczne rozwiązanie układu równań liniowych na (n+1) krok czasowy. r =... dla stabilności potrzeba aby r=D  t/  x 2  1/2 Czytać: jako ograniczenie na krok czasowy. Widzieliśmy że krytyczny krok czasowy jest bardzo mały

32 Co z warunkami brzegowymi u 0 =u N =0 ? one są zapisane w pierwszym i ostatnim wierszu równania - zobaczyć wsteczny schemat Eulera

33 Stabilność wstecznego schematu Eulera Czerwone dokładne Czarne wsteczny Euler Zachodzi podejrzenie, że wsteczny Euler jest stabilny dla dowolnego kroku czasowego - sprawdźmy

34 Stabilność wstecznego Eulera dla równania przewodnictwa cieplnego analiza von Neumanna daje kryterium stabilności: r = MkMk

35 Stabilność wstecznego Eulera dla równania przewodnictwa cieplnego To pierwsze zawsze prawdziwe Obydwa Eulery - pierwszy rząd dokładności czasowej [błąd dyskretyzacji rzędu pierwszego błąd lokalny drugiego] Poprawić schemat mieszając metody Wsteczny Euler = bezwarunkowo stabilny r =

36 spróbujmy poprawić metodę mieszając schematy  =0 – jawny schemat Eulera  =1 – niejawny schemat Eulera  =1/2 – schemat Crancka Nicolsona (odpowiednik trapezów) jakie musi być parametr mieszania  aby schemat bezwarunkowo stabilny ? +

37 cos(2a)=cos 2 a-sin 2 a=1-2sin 2 a  1-cos(2a)=2sin 2 a warunek stabilności bezwzględnej zawsze gdy człon [1-2  ]  0 (czyli  schemat bezwzględnie stabilny bezwarunkowo [znaczy dla każdego r (  t,  x)] dla mniejszych  : bezwzględna stabilność dla r  odnajdujemy warunek dla jawnego Eulera trzeba aby:

38 błąd dyskretyzacji rozwinąć w szereg Taylora względem u j n, zostanie: D wniosek: błąd dyskretyzacji O(  t 2 ) tylko dla  =1/2  w tej klasie metod CN jest najdokładniejszy

39 Euler: CN: Do układu równań: Schemat Cranka-Nicolsona r =

40 Schemat Cranka-Nicolsona

41 Problem chłodzenia pręta, jak poprzednio. Błąd kwadratowy: (u(numeryczne)-u(dokładne)) 2 scałkowane po x Przerywane : Crank-Nicolson Ciągłe: wsteczny Euler  t  r=50  t  r =1   t  r = 5 CN dla r=5: taki jak dla r  : cały błąd w dyskretyzacji przestrzennej (  x) Dokładność a krok czasowy dla Crank-Nicolsona i wstecznego Eulera  x=0.01, D=1 r = zafiksowane  x, zmieniam tylko  t

42 Równanie dyfuzji ciepła 3D ze źródłami źródło ciepła współczynnik przewodności zależny od położenia gęstość i ciepło właściwe zależne od położenia Kilka własności równania

43 Równanie dyfuzji ciepła 3D ze źródłami W jednym kawałku materiału (k=const), w stanie ustalonym r. Poissona, stan ustalony w układzie jednorodnym w dwóch kierunkach y,z C, D – z warunków brzegowych 1D + brak źródeł ciepła = T liniowe od brzegu do brzegu

44 w stanie ustalonym, różnice w gęstości i cieple właściwym nie mają znaczenia ważny tylko k, w 1D: kontakt dwóch materiałów k1k1 k2k2 Ciągłość q: Z lewej Z prawej mniejsze k = większy gradient T T T1T1 T2T2 abb Warunki brzegowe na kontakcie 2 materiałów ogólnie: pochodne normalne do powierzchni kontaktów

45 Konwekcyjne warunki brzegowe T q konwekcji = q przewodzenia na powierzchni n h=0 T T infty h0h0 T latem może być na odwrót

46 Laboratorium 2D jeden materiał: Cranck-Nicholson 2D: laplasjan rozpisany na n-ty i n+1 szy krok czasowy 

47 żeby zapisać układ równań: trzeba przenumerować punkty na siatce l=i+30(j-1) z numeru l odzyskać położenie: j=1+(l-1)/30 (tak zapisać w kodzie = dzielenie bez reszty) i=l-30 (j-1). uporządkować stronami n i n+1: Laboratorium

48 żeby zapisać układ równań: trzeba przenumerować punkty na siatce l=i+30(j-1) z numeru l odzyskać położenie: j=1+(l-1)/30 (tak zapisać w kodzie = dzielenie bez reszty) i=l-30 (j-1). uporządkować stronami n i n+1: Laboratorium

49 AT n+1 =BT n +c W punkcie ze środka pomieszczenia: Laboratorium

50 dla pary l=(i,j), z wewnątrz pomieszczenia wiersz l macierzy A:  AT n+1 =BT n +c l-ta kolumna (element diagonalny) 30 kolumn przed diagonalą 30 kolumn za diagonalą wiersz l macierzy B:   c l =0

51 na ścianach wewnętrznych budynku zadajemy T=T bc (podobnie dla „zmarnowanej” ćwiartki poza budynkiem) AT n+1 =BT n +c w l tym wierszu A dajemy jedynkę na diagonali, poza tym zera cały l-ty wiersz B dajemy zero, a b l =T bc

52 Na krawędzi budynku konwekcyjne wb. w l-tym wierszu A tylko diagonala i poddiagonala w l-tym wierszy A diagonala i element 30 kolumn na prawo od niej prawa krawędź: dolna krawędź: n n (i,j) ( na lewej krawędzi podobnie) l=i+30(j-1)

53 konwekcyjny warunek brzegowy na narożnikach: n macierz 900x900AT n+1 =BT n +c A: na ogół pięcioprzekątniowa, pasmowa + / - 31 poddiagonali (ze względu na 2 kanty) B: pięcioprzekątniowa, zerowe wiersze dla brzegowych l, tam niezerowa składowa c

54 można raz odwrócić macierz A – ale A -1 jest gęsta : więcej do pamiętania i więcej do mnożenia dla realnych rachunków: zapamiętanie A -1 jest wykluczone najlepiej metodą iteracyjną (dla niej można wykorzystać pasmowość macierzy) AT n+1 =BT n +c w każdym kroku musimy taki układ równań rozwiązać. Macierze A, B i wektor c są niezmienne, tylko T się zmienia T=T n+1 ; b=B T n +c diagonalnareszta iteracja: -

55 1-szy rachunek doskonale izolowane ściany zewnętrzne: +30 +10 +1 Wstawić raz.gif w chwili początkowej pomieszczenie w temp +1 całki z –k grad T (musi wyjść na zero) pomarańczowy najpierw oddaje ciepło potem odbiera

56 2 rachunek ściany zewnętrzne nie są idealnymi izolatorami: dwa.gif

57 3. rachunek okna h=0.5 sciany h=0.01 trzy.gif 4 rachunek grzejnik q=10 cztery.gif 5 rachunek: 3 grzejniki z otwieraniem okien i wyłączeniem ogrzewania piec.gif siedem.gif : T1=T2=10, T0=30


Pobierz ppt "Adwekcja rzadko występuje w formie czystej przeważnie: łącznie z dyfuzją na razie znamy tylko dyfuzję numeryczną dziś: dyfuzja prawdziwa Dyfuzja+adwekcja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google