Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe dane: 3 budynki w Lubichowie, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz szkoła filialna w Ocyplu 9 (6+3) oddziałów klas I – III 9 oddziałów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe dane: 3 budynki w Lubichowie, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz szkoła filialna w Ocyplu 9 (6+3) oddziałów klas I – III 9 oddziałów."— Zapis prezentacji:

1

2 Podstawowe dane: 3 budynki w Lubichowie, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz szkoła filialna w Ocyplu 9 (6+3) oddziałów klas I – III 9 oddziałów klas IV – VI 40% to uczniowie dowożeni z 9 miejscowości zajęcia na 1 zmianę

3 KADRA PEDAGOGICZNA 29 NAUCZYCIELI (w tym): 20 dyplomowanych 4 mianowanych 3 kontraktowych 1 stażysta 1 bez stopnia 27 pełnozatrudnionych 3 w niepełnym wymiarze godzin 29 NAUCZYCIELI (w tym): 20 dyplomowanych 4 mianowanych 3 kontraktowych 1 stażysta 1 bez stopnia 27 pełnozatrudnionych 3 w niepełnym wymiarze godzin

4 koła przedmiotowe i zainteresowań centrum informacji multimedialnej konkursy od szczebla szkolnego do krajowego, a także międzynarodowego realizacja projektów o różnej tematyce i zasięgu zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze zajęcia korekcyjno – kompensacyjne gimnastyka korekcyjna terapia logopedyczna świetlica socjoterapeutyczna wycieczki, rajdy, wyjazdy do kina, teatru, na basen

5 WYNIKI SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH ŻRÓDŁO: www.scholaris.edu.plwww.scholaris.edu.pl

6 1 czytanie 2 pisanie 3 rozumowanie 4 korzystanie z informacji 5 wykorzystanie wiedzy w praktyce SPRAWDZIAN 2006 – WYNIKI PROCENTOWE

7 STANINOWY ROZKŁAD WYNIKÓW

8 SPRAWDZIAN 2007 – WYNIKI PROCENTOWE 1 czytanie 2 pisanie 3 rozumowanie 4 korzystanie z informacji 5 wykorzystanie wiedzy w praktyce

9 STANINOWY ROZKŁAD WYNIKÓW

10 SPRAWDZIAN 2008 – WYNIKI PROCENTOWE 1 czytanie 2 pisanie 3 rozumowanie 4 korzystanie z informacji 5 wykorzystanie wiedzy w praktyce

11 STANINOWY ROZKŁAD WYNIKÓW SPRAWDZIAN 2008

12 2006 SzkołaKraj Wynik w punktach Średni wynik za test22,825,3 Najniższy wynik ze sprawdzianu 60 Mediana2426 Najwyższy wynik ze sprawdzianu 40

13 2007 SzkołaKraj Wynik w punktach Średni wynik za test24,026,6 Najniższy wynik ze sprawdzianu 80 Mediana2528 Najwyższy wynik ze sprawdzianu 3840

14 2008 SzkołaKraj Wynik w punktach Średni wynik za test22,925,8 Najniższy wynik ze sprawdzianu 90 Mediana2327 Najwyższy wynik ze sprawdzianu 3540

15 ...........................

16 PRZYCZYNY SZKOLNE I POZASZKOLNE Niska motywacja uczniów do napisania sprawdzianu jako ważnego miernika posiadanych wiadomości i umiejętności Zmienność nauczycieli matematyki i j. polskiego w ostatnich 2 latach Stosowanie na lekcjach metod, które mało aktywizują uczniów Realizacja podręczników i zeszytów ćwiczeń a nie podstawy programowej Dostosowanie warunków sprawdzianu szkolnego nie jest możliwe na sprawdzianie zewnętrznym Wczesne godziny wyjazdu do szkoły i późne godziny powrotu do domu Brak motywacji ze strony domu rodzinnego, dzieci z rodzin patologicznych Mała ilość godzin na terapię korygującą różne dysfunkcje

17 PRZYCZYNY SZKOLNE I POZASZKOLNE C.D. Niechęć rodziców do kierowania dzieci na badania bądź też niekorzystanie z wyznaczonych terminów Duża część dzieci posiada opinie o potrzebie obniżenia, różnicowania i dostosowania wymagań do możliwości ucznia Brak psychologa, który mógłby prowadzić terapię z uczniami, rodzicami; udzielać koniecznego wsparcia i pomocy Niski pozom wykształcenia rodziców oraz niezadowalająca sytuacja materialna rodzin

18 Uczniowie klas VI z opiniami PPP 200620072008 Z ryzykiem dysleksji 2 2 1 Z obniżeniem i różnicowaniem wymagań 2 1 2 Dostosow. wymagań do możliwości 8 6 5 12 9 8 17% 14% 14% _____________________________________________ Piszący sprawdzian Arkusz standard 73 63 57 200620072008 Z ryzykiem dysleksji 2 2 1 Z obniżeniem i różnicowaniem wymagań 2 1 2 Dostosow. wymagań do możliwości 8 6 5 12 9 8 17% 14% 14% _____________________________________________ Piszący sprawdzian Arkusz standard 73 63 57

19 Ilość wniosków składanych do PPP w poszczególnych latach 2005/2006 - 26 2006/2007 - 12 2007/2008 - 16 IX-XII 2008 - 7 Przyczyny: - trudności w nauce - podejrzenie dysleksji - zaburzenia w zachowaniu - wsparcie procesu wychowawczego - ponowienie badań Przyczyny: - trudności w nauce - podejrzenie dysleksji - zaburzenia w zachowaniu - wsparcie procesu wychowawczego - ponowienie badań

20 ILOŚĆ UCZNIÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM PPP W roku szkolnym 2008/2009 65 uczniów posiada aktualne opinie 8 uczniów posiada orzeczenia o niepełnosprawności W roku szkolnym 2008/2009 65 uczniów posiada aktualne opinie 8 uczniów posiada orzeczenia o niepełnosprawności

21 DZIAŁANIA SZKOŁY Przeprowadzanie sprawdzianów próbnych, tworzenie raportu, analiza wyników Komunikowanie wyników uczniom, wskazywanie mocnych i słabych stron Komunikowanie wyników Radzie Rodziców oraz rodzicom uczniów w poszczególnych klasach Wykorzystanie wniosków z przeprowadzonych badań w codziennej pracy dydaktycznej Prowadzenie dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów w zakresie rozwiązywania zadań testowych Wprowadzenie dla każdej grupy uczniów klas VI cotygodniowych nieobowiązkowych zajęć ukierunkowanych na oswojenie z różnego rodzaju zadaniami testowymi, powtarzaniem materiału, ugruntowaniem wiadomości i kształceniem w zakresie słabo wypadającego na sprawdzianie standardu

22 DZIAŁANIA SZKOŁY c.d, Kierowanie uczniów na dodatkowe badania w PPP Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców Ustalenie stałych tygodniowych terminów konsultacji nauczycieli poszczególnych nauczycieli z rodzicami Udział nauczycieli w kursach, szkoleniach i warsztatach poświęconych podnoszeniu efektywności kształcenia Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli z udziałem zaproszonych specjalistów w zakresie poprawy wyników sprawdzianu Zapewnienie uczniom dowożonym możliwości przygotowania się do zajęć w świetlicy oraz bibliotece szkolnej

23 Inne problemy Stara baza lokalowa wymagająca stałych napraw i remontów Rozdrobnienie oddziałów w różnych budynkach, mało komfortowe warunki nauki w niektórych izbach lekcyjnych Brak prawdziwej szatni dla uczniów Wzrastająca liczba uczniów opuszczających zajęcia z błahych powodów Roszczeniowa postawa rodziców wobec szkoły Nakładanie na szkoły obowiązków z zakresu wychowania i opieki przy jednoczesnym zmniejszaniu ilości godzin dydaktycznych przeznaczonych do dyspozycji dyrektora

24 WNIOSKI

25 Poprawa bazy lokalowej szkoły - dążenie do lokalizacji oddziałów w jednym miejscu Zwiększenie nacisku na kształcenie tych umiejętności uczniów w poszczególnych standardach egzaminacyjnych, które wypadły niezadowalająco na sprawdzianie kompetencyjnym już w klasie V Korzystanie z szerszych badań zewnętrznych prowadzonych przez znane ośrodki badawcze na różnych etapach edukacyjnych Zacieśnienie współpracy z CEN szczególnie w ramach warsztatów dla nauczycieli

26 Powrót do tzw. lekcji koleżeńskich – wymiana doświadczeń między nauczycielami Konsultowanie przez PPP uwag o dziecku oraz jego warunkach rodzinnych z wychowawcą klasy/pedagogiem Stworzenie etatu psychologa dla placówek oświatowych z terenu gminy Zwiększenie ilości godzin przeznaczonych na zajęcia korygujące różnego rodzaju dysfunkcje u uczniów

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowe dane: 3 budynki w Lubichowie, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz szkoła filialna w Ocyplu 9 (6+3) oddziałów klas I – III 9 oddziałów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google