Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIULETYN INFORMACYJNY za 2006 ROK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIULETYN INFORMACYJNY za 2006 ROK"— Zapis prezentacji:

1 BIULETYN INFORMACYJNY za 2006 ROK
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w CHOJNICACH

2 ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Ustawowe podstawowe zadania realizowane przez PSP oraz jednostki wchodzące w skład KSRG to: walka z pożarami, walka z innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne. W powiecie Chojnickim w skład systemu wchodzą: - JRG KP PSP Chojnice, - 8 jednostek OSP włączonych do KSRG, - 37 jednostek OSP spoza KSRG.

3 Rozmieszczenie podmiotów KSRG w powiecie
- KP PSP Chojnice - OSP w KSRG: - Brusy - Leśno - Charzykowy - Swornegacie - Ogorzeliny - Konarzyny - Rytel - Czersk

4 URUCHOMIENIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
WYDARZENIA 2006 ROKU URUCHOMIENIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO Dnia 17 maja po zakończeniu testów i prac przygotowawczych uruchomione zostało Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W skład centrum weszły: Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oraz Stanowisko Ratownictwa Medycznego z dyżurnymi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Chojnicach. Zgodnie z projektem zadaniem CPR jest przyjmowanie zgłoszeń z numerów alarmowych 112, 998 i 999 oraz koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu chojnickiego. Pojazdy jednostki ratowniczo-gaśniczej i ratownictwa medycznego zostały wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający komunikację bezpośrednio poprzez systemy komputerowe CPR. Od czasu otwarcia do końca 2006 roku Centrum koordynowało prawie 8000 zdarzeń.

5 ZAKOŃCZENIE WEWNĘTRZNYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH
W 2006 roku zakończono modernizację zaplecza garażowo-magazynowego W ramach tej części wykonano odciągi spalin, instalację podtrzymania napięcia dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych. W niezbędny sprzęt wyposażono sprężarkownię oraz myjnię pojazdów. W zakresie prac budowlanych zakończono elewację wewnętrzną pomieszczeń garażowych. Wyremontowano pomieszczenia 5 sypialni oraz ciągów komunikacyjnych w części budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

6 Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym
Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Komenda Powiatowa wystawiła swoją reprezentację w V Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Mistrzostwa zorganizowane zostały w Suchej Beskidzkiej w ostatnich dniach czerwca. Startując po raz pierwszy nasz zespół zajął 13 miejsce w klasyfikacji ogólnej na drużyn, a 4 miejsce w klasyfikacji zespołów PSP.

7 STRAŻ W INTERNECIE – NOWA SZATA GRAFICZNA
W połowie grudnia została uruchomiona strona internetowa Komendy Powiatowej w nowej szacie graficznej. Strona wykonana w nowszej technologii umożliwiła m.in. pobieranie ze strony plików takich jak: statystyki, zdjęcia, prezentacje multimedialne oraz jeśli zajdzie taka potrzeba niezbędnych wzorów wniosków itp.

8 ZAGADNIENIA OPERACYJNO - SZKOLENIOWE
2005 2006 Różnica w stosunku do roku 2005 Pożary 268 246 - 8 % Miejscowe zagrożenia 742 868 + 16,8 % Alarmy fałszywe 27 29 + 4 % Ilość zdarzeń ogółem 1037 1143 + 10,2 % - do zdarzeń co 6 h 37 min - do pożarów co 34 h 14 min - do miejscowych zagrożeń co 8 h 16 min - do fałszywych alarmów co 302 h Udział procentowy zdarzeń w 2006 roku wg rodzaju

9 Ilość zdarzeń na terenie powiatu w rozbiciu na gminy
2005 2006 % miasto Chojnice: - zdarzenia 328 414 + 27 - pożary 97 107 - m. zagrożenia 220 294 - fałszywe alarmy 11 13 gmina Chojnice: 203 254 + 25 48 53 152 195 3 6 miasto i gmina Czersk: 316 311 - 1,5 91 62 214 243 miasto i gmina Brusy: 174 131 - 24 28 18 144 111 2 gmina Konarzyny: 16 33 + 51 4 12 25

10 Ilość wyjazdów jednostek KSRG
Procentowy udział zdarzeń w rozbiciu na gminy Ilość wyjazdów jednostek KSRG JRG Chojnice 633 OSP Czersk 253 OSP Brusy 112 OSP Charzykowy 76 OSP Rytel 58 OSP Leśno 17 OSP Konarzyny 40 OSP Ogorzeliny 12 OSP Swornegacie 24 Ilość osób poszkodowanych w 2006 roku Ilość zdarzeń Ofiary śmiertelne inne Ofiary śmiertelne dzieci Ranni inni Ranne dzieci Pożar 246 1 3 Miejscowe zagrożenie 868 10 151 11

11 Statystyka porównawcza 2004-2006
2004 2005 2006 Liczba zdarzeń 951 1037 1143 212 268 246 Liczba miejscowych zagrożeń 710 742 868 Liczba fałszywych alarmów 29 27 Liczba pożarów

12 ANALIZA POŻARÓW I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ
POŻARY w 2006 roku MIEJSCOWE ZAGROŻENIA w 2006 roku Wielkość pożaru Ilość % ogólnej liczby pożarów - małe 226 91,5 % - średnie 20 8,5 % - duże 0 % - b. duże Wielkość zdarzenia Ilość % ogólnej liczby zdarzeń - małe 58 6,5 % - lokalne 701 80,5 % - średnie 109 13% - duże 0 % - uprawy - 33 - 58 - lasy - 20 - środki transportu - 23 - magazynowe - 3 - użytecz. publicznej - 4 - produkcyjne - 8 - inne - 97 w komunikacji drogowej 206 działania medyczne          40 przybory wód          9 opady śniegu          5 silne wiatry          41 opady deszczu          20 infrastruktury komunalnej          16 na obszarach wodnych          10 w komunikacji kolejowej          2 - mieszkalne

13 DZIAŁANIA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZE
Stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach realizując swe zadania w 2006 roku przeprowadziło ogółem 142 kontrole, w tym 116 kontroli podstawowych, kontroli sprawdzających .  W poszczególnych gminach przeprowadzono: -         miasto Chojnice 74 kontrole, gmina Chojnice 26 kontroli, miasto i gmina Czersk 26 kontroli, miasto i gmina Brusy 12 kontroli, gmina Konarzyny 4 kontrole. Na łączna sumę 142 obiektów objętych kontrolą, w 92 obiektach stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: wydano 70 decyzji administracyjnych, -    wystosowano 9 upomnień, -         nałożono 9 mandatów karnych, wystąpiono w 17 przypadkach do innych organów w celu zajęcia przez nie stanowiska wg właściwości rzeczowej.

14 DZIAŁALNOŚĆ KWATERMISTRZOWSKA
Funkcjonowanie jednostki PSP zależy od bazy lokalowej, zapewniającej odpowiednie warunki pełnienia służby, jak i właściwego przechowywania, naprawy i konserwacji sprzętu. Dlatego też jednym z podstawowych kierunków działań KP PSP Chojnice w tym zakresie jest działalność inwestycyjno – modernizacyjna. W ramach środków inwestycyjnych KP PSP w Chojnicach w roku 2006 wykonano m.in. modernizację zaplecza garażowo-magazynowego (odciągi spalin, instalacja podtrzymania napięcia, wyposażenie myjni pojazdów i sprężarkowni, oraz zadania budowlane) za kwotę ,00 zł. Powiat Chojnicki przeznaczył kwotę ,00 zł na rozbudowę i uruchomienie systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP PSP w Chojnicach. Ponadto przekazało zestaw ratunkowy PSP R1 za kwotę 5.000zł na potrzeby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Przy udziale środków finansowych pozyskanych z gminy Brusy zakupiono: rozpieracz kolumnowy, urządzenie oddymiające, obuwie specjalne, maski nadciśnieniowe, ubrania koszarowe, wykonano zabudowę samochodu gaśniczego na łączną sumę zł. Ponadto ze środków inwestycyjnych zakupiono 2 ubrania gazoszczelne za kwotę zł.   Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono: sorbenty, neutralizatory oraz zmywacze do usuwania skutków zdarzeń drogowych za 5.000,00 zł. Środki te podzielono między JRG i Jednostki OSP wchodzące w skład KSRG. Jednocześnie pozyskano darowizny rzeczowe od osób fizycznych na łączną kwotę 3.430zł. oraz środki pieniężne na kwotę 4.200zł.

15 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w roku 2006 przekazała niżej wymieniony sprzęt do jednostek OSP : 1. OSP Brusy – ciężki samochód gaśniczy marki Jelcz GCBA 5/24 o wartości ,00 wraz z następującym wyposażeniem: -  radiotelefon samochodowy „Motorola” GM-300/16 wartość: 1.401,00zł; -  agregat prądotwórczy „HONDA wartość: 2.496,00zł; -  lampa sygnałowa Lz-980: wartość: 1.602,00zł; - bagażnik Samochodowy :wartość: 199,99zł; - wciągarka samochodowa :wartość: 3.150,00 2. OSP Brusy – Przyczepa cysterna o wartości ,10 3. OSP Brusy – Podnośnik pneumatyczny niskociśnieniowy 4. OSP Leśno – Aparaty powietrzne podciśnieniowe sztuk 2 5. OSP Brusy – Wór ratowniczy 6. OSP Rytel - Skokochron o wartości ,60 7. OSP Konarzyny – Radiotelefony przenośne sztuk 2 8. OSP Odry – Radiotelefon przenośne sztuk 1 9. OSP Rytel – lekki samochód ratownictwa technicznego marki VW T4 o wartości ,20 10. OSP Męcikał – pomost składany o wartości 200zł 11. OSP Będźmierowice – komplet wypoczynkowy za 1.720zł

16 Szkolenie jednostek OSP
W 2006 roku zorganizowano kurs ratownictwa medycznego, w którym wzięło udział 10 druhów z OSP powiatu chojnickiego i 5 strażaków PSP oraz kurs przypominający z ratownictwa medycznego, w którym wzięło udział 35 strażaków PSP. Wszyscy strażacy zdali egzamin. W jednostkach OSP w tym KSRG wykonano łącznie 34 kontrole gotowości operacyjnej. Średnia ocen z kontroli wyniosła 4,1 co świadczy o dobrym przygotowaniu jednostek do realizowania zadań ustawowych. Przeprowadzono również szkolenia doskonalące dla członków OSP: - marzec – szkolenie doskonalące z ratownictwa medycznego dla jednostki OSP Ogorzeliny - marzec – szkolenie i zasady postępowania z „ptasią grypą, organizacji radiowej łączności powiatowej, -  listopad – szkolenie doskonalące w zakresie działań w sprzęcie ochrony dróg oddechowych dla OSP Brusy i Leśno,

17 Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych jednostek OSP
Lp. Gmina  Miejscowość /siedziba jednostki/  Nazwa jednostki Rodzaj działań Ogółem Liczba działań poza teren własnego działania Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Na terenie wł. dział. 1 CHOJNICE Charzykowy KSRG 17 57 2 76 Ogorzeliny 11 12 3 Swornegacie 4 20 24 Silno OSP 5 Sławęcin 6 Doręgowice 7 Nowa Cerkiew 8 Pawłowo 9 Ostrowite 10 AGRA Ostrowite Kłodawa

18 12 CHOJNICE Ciechocin OSP 1 13 CZERSK Czersk KSRG 59 189 5 254 4 14 Rytel 8 50 58 15 Wieck 3 6 10 16 Krzyż 17 Łąg 2 18 Będzmierowice 19 Złe Mięso 20 Odry 21 Gotelp 22 Malachin 9 23 Mokre 24 Zapędowo 25 Stare Prusy

19 26 BRUSY Brusy KSRG 19 92 1 112 3 27 Leśno 14 17 28 Męcikał OSP 5 6 29
17 28 Męcikał OSP 5 6 29 Kosobudy 30 Czyczkowy 4 31 Lubnia 7 2 9 32 Czapiewice 33 Małe Chełmy 34 Czarnowo 35 KONARZYNY Konarzyny 40 Razem 176 485 13 674 39

20 ZAMIERZENIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI
W ROKU 2007 W KP PSP CHOJNICE Zamierzenia zaplanowane do realizacji w roku 2007 wynikają z opracowania planu „Kierunki rozwoju KP PSP Chojnice w latach 2004 – 2007” Lp Zadanie Koszt Uwagi 1. Modernizacja zewnętrznego placu manewrowego ,00 Dofinansowanie z KG PSP 2. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP PSP w Chojnicach 20.000,00 3. Modernizacja wewnętrznego placu manewrowego ,00 4. Zakup specjalistycznego sprzętu 10.000,00 5. Zakończenie modernizacji budynku byłej stacji paliw z przeznaczeniem na magazyn środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów. 5.000,00 UM Chojnice (materiał) 6. Kontynuacja modernizacji ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w budynku Komendy 15.000,00 KP PSP Chojnice 7. Kursy i szkolenia specjalistyczne 8. Koszty utrzymania CPR 30.000,00 Starostwo Powiatowe 9. Zakup sorbentów 6.000,00 10. Rozbudowa systemu łączności ratowniczej powiatu 25.000,00 11. Zakończenie modernizacji budynku Ośrodka Szkolenia Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Charzykowach 12. Stała poprawa stanu wyposażenia w sprzęt ratowniczy, umundurowanie i uzbrojenie osobiste strażaków


Pobierz ppt "BIULETYN INFORMACYJNY za 2006 ROK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google