Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Dr hab. inż.. Edward Kołodziński prof. WAT WARSZAWA 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Dr hab. inż.. Edward Kołodziński prof. WAT WARSZAWA 2011."— Zapis prezentacji:

1 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Dr hab. inż.. Edward Kołodziński prof. WAT WARSZAWA 2011

2 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Bezpieczeństwo: stan pewności, spokoju, braku zagrożenia, poczucie zabezpieczenia i ochrony przed niebezpieczeństwami, zaspokojenie takich potrzeb ludzi (społeczeństwa) jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, niezależność, spokój i pewność rozwoju. System bezpieczeństwa to zespół sił i środków zapewniających podmiotowi stan bezpieczeństwa, akceptowalny przez niego. Podmiotem może być: zakład, instytucja, miasto, gmina,powiat, region itp. System zarządzania bezpieczeństwem element składowy systemu bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest realizacja procesów informacyjno – decyzyjnych.

3 PODSYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM PODMIOT- OBIEKTY ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PODSYSTEM WYKONAWCZY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA OTOCZENIE SYSTEMU BEZPIECZENSTWA Model systemu bezpieczeństwa SYSTEM NADRZĘDNY INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM

4 Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem – metody i środki techniczno – programowe metody i środki techniczno – programowe do realizacji wszystkich etapów cyklu życia zautomatyzowanych systemów zautomatyzowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem zarządzania bezpieczeństwem

5 Kryzys (zerwanie) to zdarzenie inicjujące sytuację kryzysową, będącą następstwem wystąpienia jednego lub wielu zdarzeń (uaktywnienie potencjalnego zagrożenia), tej samej lub różnej natury, o takiej sile lub na taką skalę, że ich skutki powodują: raptowne pogorszenie warunków życia i zdrowia ludzi oraz stanu środowiska; ograniczenie funkcjonowania instytucji publicznych w takim zakresie, że prowadzi to do zerwania lub ograniczenia więzów społecznych, gospodarczych i strukturalnych; w stopniu nie akceptowalnym przez społeczeństwo. uaktywnione potencjalne zagrożenie INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Zagrożenie bezpieczeństwa Zdarzenie powszednie Zdarzenie duże Zdarzenie kryzysowe – KRYZYS Zdarzenie nie kryzysowe Ratownictwo Reagowanie kryzysowe Sytuacja kryzysowa nie wymaga koordynacji działań naturalne, cywilizacyjne: niezamierzone - cywilne, zamierzone - terrorystyczne wymaga koordynacji współdziałania służb Antonim bezpieczeństwa _ zagrożenie - stan psychiki lub świadomości wywołany postrzeganiem zjawisk ocenianych jako niekorzystne lub niebezpieczne. Stan zagrożenia jest zatem oceną subiektywną.

6 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Kryzys to zdarzenie inicjujące sytuację kryzysową, będącą następstwem wystąpienia jednego lub wielu zdarzeń ( uaktywnienie potencjalnego zagrożenia ), tej samej lub różnej natury, o takiej sile lub na taką skalę, że ich skutki powodują: raptowne pogarszanie się warunków życia i zdrowia ludzi oraz (bądź) stanu środowiska ; ograniczenie funkcjonowania instytucji publicznych w takim zakresie, że prowadzi to do zerwania lub ograniczenia więzów społecznych, gospodarczych i strukturalnych; w stopniu nie akceptowalnym przez społeczeństwo.

7 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Kryzys to zdarzenie inicjujące sytuację kryzysową, będącą następstwem wystąpienia jednego lub wielu zdarzeń (uaktywnienie potencjalnego zagrożenia), tej samej lub różnej natury, o takiej sile lub na taką skalę, że ich skutki powodują: raptowne pogarszanie się warunków życia i zdrowia ludzi oraz (bądź) stanu środowiska ; ograniczenie funkcjonowania instytucji publicznych w takim zakresie, że prowadzi to do zerwania lub ograniczenia więzów społecznych, gospodarczych i strukturalnych; w stopniu nie akceptowalnym przez społeczeństwo. Kryzysem, z zasady, nie jest: wypadek na drodze, katastrofa budowlana, ograniczony pożar, mgła, zaspy śnieżne, itp. Mogą one natomiast sprawiać przekonanie o kryzysie podmiotu dotkniętego tym zdarzeniem czy zjawiskiem. Mogą one natomiast być źródłem nieszczęść i tragedii, wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu miasta, gminy, określonego rodzaju transportu itp. - sprawiać przekonanie o kryzysie podmiotu dotkniętego tym zdarzeniem czy zjawiskiem. Dla przeciwdziałania tym zdarzeniom wystarczą codzienne rutynowe działania odpowiednich służb ratowniczych Dla przeciwdziałania tym zdarzeniom wystarczą codzienne rutynowe działania odpowiednich służb ratowniczych (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, pogotowia gazowego, wodociągowego itp.) bez wprowadzania regulacji prawnych (stanów nadzwyczajnych) ograniczających swobodę obywatelską.

8 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Sytuacja kryzysowa Sytuacja kryzysowa – stan, trwający w czasie, po wystąpieniu kryzysu – zdarzenia zerwania istniejącego układu, stanu rzeczy, porządku. Trwa ona do czasu powrotu podmiotu do stanu stabilności. Kryzys (zerwanie) jest zdarzeniem inicjującym sytuację kryzysową i oznacza niestabilność grożącą katastrofą lub prowadzącą do niej w strukturze i funkcjonowaniu podmiotu kryzysu. Podstawowe cechy sytuacji kryzysowej zawsze występuje presja czasu, zdarzenia rozwijają się szybciej niż reagowanie na nie, istnieje ograniczony dostęp do informacji wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nią ze strony organów zarządzających jak i całego społeczeństwa, kierownictwo czuje, że nie jest w stanie podołać zmianom, które mają miejsce może pojawić się panika, występuje wyraźny konflikt interesów zainteresowanych stron, decydującego znaczenia nabiera dostosowanie wcześniej opracowanych scenariuszy działania do konkretnej sytuacji, decyzje podejmowane są w warunkach stresu, ograniczonej informacji i podwyższonego poziomu ryzyka, występuje ograniczenie kolegialnych reguł wypracowania decyzji.

9 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Rodzaje systemów bezpieczeństwa SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEM RATOWNICTWA SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

10 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Zarządzanie kryzysowe Reagowanie Zdarzenie kryzysowe Odbudowa Zapobieganie Przygotowanie Zarządzanie kryzysowe Cykl zarządzania kryzysowego działania zmierzające do przywrócenia stanu co najmniej sprzed kryzysu działania ratownicze bezpośrednio związane z likwidacją lub opanowaniem zaistniałej sytuacji kryzysowej działania związane z przygotowaniem planu reagowania kryzysowego oraz utrzymywanie na odpowiednim poziomie sił i środków, które mogą być wykorzystane w akcjach ratowniczych działanie, które eliminuje bądź zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia: katastrofy awarii, klęski żywiołowej

11 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej Grupy robocze o charakterze czasowym: grupa koordynacji działań kryzysowych; grupa koordynacji pomocy humanitarnej; grupa polityki informacyjnej. grupa planowania wsparcia i analizy zasobów. Grupy robocze o charakterze stałym: międzyresortowa grupa polityki bezpieczeństwa i planowania cywilnego; grupa monitorowania, prognoz i analiz; grupa bezpieczeństwa cywilnego i porządku publicznego. WOJEWODA Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego Grupy robocze o charakterze stałym: grupa planowania cywilnego; grupa monitorowania, prognoz i analiz; grupa bezpieczeństwa cywilnego i porządku publicznego. Grupy robocze o charakterze czasowym: grupa operacji i organizacji działań; grupa zabezpieczenia logistycznego; grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej. STAROSTA Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego Grupy robocze o charakterze stałym: grupa planowania cywilnego; grupa monitorowania, prognoz i analiz. Grupy robocze o charakterze czasowym: grupa operacji i organizacji działań; grupa zabezpieczenia logistycznego; grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej. WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT) Gminny Zespół Reagowania Grupy robocze o charakterze stałym: grupa planowania cywilnego; grupa monitorowania, prognoz i analiz. Grupy robocze o charakterze czasowym: grupa operacji i organizacji działań; grupa zabezpieczenia logistycznego; grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej. Model struktury krajowego systemu zarządzania kryzysowego

12 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI KOMENDANT GŁOWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ- SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Jednostki podporządkowania centralnego: -centralny odwód operacyjny, -krajowe bazy sprzętu specjalnego, -szkoły i inne podmioty. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Powiatowe Stanowisko Kierowania Ratownictwem /Centrum Powiadamiania Ratunkowego/ Jednostki podporządkowania powiatowego: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne - w KSRG. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Jednostki podporządkowania wojewódzkiego: -wojewódzki odwód operacyjny, -baza sprzętu specjalistycznego, -służby, inspekcje i inne podmioty. Model struktury organizacyjnej krajowego systemu ratownictwa Poziom centralny Poziom wojewódzki Poziom powiatowy Elementy Wykonawcze KSR bezpośrednio podporządkowane Poziom gminny Wójt Gminne Straże Pożarne Ochotnicze Straże Pożarne - poza KSRG Zakładowe Straże Pożarne i Służby Ratownicze Elementy Wykonawcze KSR pośrednio podporządkowane

13 Ochotnicze Straże Pożarne - poza KSRG Gminne Straże Pożarne Zakładowe Straże Pożarne i Służby Ratownicze MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej WOJEWODA Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego STAROSTA Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT) Gminny Zespół Reagowania Rządowe Centrum Koordynacji Kryzysowej Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysow. Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego KOMENDANT GŁOWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Jednostki podporządkowania centralnego: -centralny odwód operacyjny, -krajowe bazy sprzętu specjalnego, -szkoły i inne podmioty. Gminne siły i środki ratownicze KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Powiatowe Stanowisko Kierowania Ratownictwem /Centrum Powiadamiania Ratunkowego/ KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Jednostki podporządkowania wojewódzkiego: -wojewódzki odwód operacyjny, -baza sprzętu specjalistycznego, -służby, inspekcje i inne podmioty. Zarządzanie kryzysowe Ratownictwo Model struktury organizacyjnej krajowego systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego Gminne Straże Pożarne Ochotnicze Straże Pożarne - poza KSRG Zakładowe Straże Pożarne i Służby Ratownicze Jednostki podporządkowania powiatowego: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne - w KSRG. Wójt

14 Model Zintegrowanego Systemu Miejskiego (Powiatowego) Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego Cyfrowa centrala telefoniczna Serwery systemu Dyspozytor Straży Pożarnej Dyspozytor Ratownictwa Medycznego DSRM Operator DSM Centrum Reagowania Kryzysowego Stanowiska dyspozytorów CPR Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Stacja Ratownictwa Medycznego Straż Miejska Syreny Centrum Powiadamiania Ratunkowego DJRG System lokalnego alarmowania Serwerownia CPR Jednostka OSP Elementy wykonawcze CPR Powiatowe Centrum Kierowania Ratownictwem

15 Model Zintegrowanego Systemu Miejskiego (Powiatowego) Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego Cyfrowa centrala telefoniczna Serwery systemu Dyspozytor Straży Pożarnej Dyspozytor Ratownictwa Medycznego DSRM Operator DSM Centrum Reagowania Kryzysowego Stanowiska dyspozytorów CPR Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Stacja Ratownictwa Medycznego Straż Miejska Syreny DJRG System lokalnego alarmowania Serwerownia CPR Jednostka OSP Elementy wykonawcze CPR Powiatowe Centrum Kierowania Ratownictwem

16 Model hierarchicznego systemu zarządzania kryzysowego Pożądana zawartość informacyjna BD

17

18

19

20 Model hierarchicznego krajowego systemu ratownictwa Pożądana zawartość informacyjna BD MBD Poziom powiatowy Poziom gminny Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem

21 Model hierarchicznego krajowego systemu ratownictwa Pożądana zawartość informacyjna BD MBD Zasób informacji o infrastrukturze miejskiej dla potrzeb kierowania ratownictwem Poziom powiatowy Poziom gminny Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem

22 MBD Zasób informacji o infrastrukturze miejskiej dla potrzeb kierowania ratownictwem Zasób informacji operacyjnej dla potrzeb kierowania ratownictwem Poziom powiatowy Poziom gminny Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem Model hierarchicznego krajowego systemu ratownictwa Pożądana zawartość informacyjna BD

23 MBD Monitoring zagrożeń o zasięgu miejskim Zasób informacji o infrastrukturze miejskiej dla potrzeb kierowania ratownictwem Zasób informacji operacyjnej dla potrzeb kierowania ratownictwem Poziom powiatowy Poziom gminny Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem Model hierarchicznego krajowego systemu ratownictwa Pożądana zawartość informacyjna BD

24 PODSYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM ŚRODOWISKO i OBIEKTY ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PODSYSTEM WYKONAWCZY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA i- tego poziomu Model systemu bezpieczeństwa SYSTEM NADRZĘDNY INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM OTOCZENIE SYSTEMU BEZPIECZENSTWA Informacja operacyjna Informacja infrastrukturalna + Informacja o stanie zagrożeń z monitoringu Decyzje o sposobie prowadzenia działań ratowniczych Oddziaływania ratownicze Podsystem informacyjny Podsystem decyzyjny

25 Informacja dla potrzeb kierowania ratownictwem i reagowaniem kryzysowym Źródła informacji: infrastrukturalnej – gestorzy odpowiedniego poziomu zasobu informacji o terenie (OD i o infrastrukturze: drogowej, kolejowej, energetycznej gazowniczej, wodociągowej, obiektach i strefach specjalnie chronionych itp.; operacyjnej - dawcy informacji o stanie sił i środków oraz możliwościach niesienia przez nich pomocy w prowadzeniu akcji ratowniczych odpowiednio poziomu: centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Podstawowymi dawcami są służby porządkowe i ratownicze zespolone ze strukturami administracji publicznej, takie jak: państwowa i ochotnicza straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, straż miejska, służby dyspozytorskie: energetyki, ochrony środowiska itp. o zdarzeniach - systemy monitoringu, służby, obywatele.

26 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju w zakresie prac naukowo –badawczo –wdrożeniowych SYSTEMY MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA - integracja różnych systemów tele-informatycznych i elektro-optycznych - połączenie technologii INFO-, BIO-, NANO- i OPTO- Czujniki optyczne do pomiaru wielkości fizycznych, np. temperatury, ciśnienia, stężenia gazów, stężenia jonów itp. Przyrządy pomiarowe, np. mierniki ozonu, dozymetry UV Dozymetry promieniowani a jonizującego Zdalne systemy detekcji gazów, np. ulatniania się gazu z gazociągu przesyłowego Systemy pomiaru stopnia zapylenia i aerozoli

27 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju w zakresie prac naukowo –badawczo –wdrożeniowych SYSTEMY MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA - integracja różnych systemów tele-informatycznych i elektro-optycznych - połączenie technologii INFO-, BIO-, NANO- i OPTO- Radiometr promieniowani aUV do systemów ostrzegających Systemy lidarowe zdalnego pomiaru stężenia gazów Bezpilotowe systemy rozpoznania Systemy detekcji wielospektralnej (termowizja, noktowizja)

28 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju w zakresie prac naukowo –badawczo –wdrożeniowych Przykładowe wyniki zdalnego pomiaru stężenia metanu Zbigniew Bielecki, Krzysztof Kopczyński, Mirosław Kwaśny, Zygmunt Mierczyk: MONITORING ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

29 Biblioteka zunifikowanych, funkcjonalnych modułów programowych komputerowego wspomagania kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego Między innymi: Wyznaczanie miejsc ustawienia blokad drogowych Wyznaczanie stref izolacji wokół miejsc w których występuje zagrożenie Wyznaczania strefy rozprzestrzeniania TŚP oraz miejsc pożądanego ustawienia blokad dostępu Lokalizacji zaworów które należy zamknąć w przypadku zagrożenia Wyznaczania obszarów zalewowych na podstawie mapy terenu Wyznaczania stref widoczności na podstawie mapy rzeźby terenu z uwzględnieniem rzeczywistej przejrzystości powietrza Optymalizacja tras dojazdu pod względem odległości lub czasu dojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu Oceny bezpieczeństwa dostaw gazu w warunkach zagrożeń terrorystycznych

30 Moduł programowy wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w systemie PREVENT Wyznaczanie miejsc ustawienia blokad drogowych Punkty blokad w odległości większej niż 50 km wokół Poznania

31 Moduł programowy wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w systemie Wyznaczanie stref izolacji wokół miejsc w których występuje zagrożenie Czterokilometrowa strefa buforowa wzdłuż odcinków drogowych

32 Moduł programowy wyznaczania strefy rozprzestrzeniania TŚP oraz miejsc pożądanego ustawienia blokad dostępu Blokady dostępu

33 Moduł programowy lokalizacji zaworów które należy zamknąć w przypadku zagrożenia Moduł programowy lokalizacji zaworów które należy zamknąć w przypadku zagrożenia Wyznaczenie lokalizacji zaworów odcinających uszkodzony fragment sieci wodociągowej

34 Moduł programowy wyznaczania obszarów zalewowych na podstawie mapy terenu w systemie zarządzania bezpieczeństwem Wykorzystanie wyników do wyznaczania stref izolacji, miejsc ewakuacji, czasu ewakuacji itp Miejsce pomiaru poziomu wody

35 Wykorzystanie wyników do wyznaczania stref izolacji, miejsc ewakuacji, czasu ewakuacji itp Zalany obszar terenu przy założeniu, że poziom wody w miejscowości Nowy Korczyn wynosi 1 m Nowy Kroczyn

36 Moduł programowy wyznaczania stref widoczności na podstawie mapy rzeźby terenu z uwzględnieniem rzeczywistej przejrzystości powietrza Miejsce obserwacji

37 Wyznaczanie stref widoczności z uwzględnieniem przejrzystości powietrza Obszar widoczności w promieniu 10km z wysokości 208 m (miejscowość Zborów)

38 Systemy monitorowania regionu z zastosowaniem BSP Wyposażenie statków powietrznych w zintegrowane głowice rozpoznawcze zawierające; - kamery telewizyjne do wykonywania zdjęć w warunkach ograniczonej widoczności LLTV, - kamery telewizyjne do wykonywania zdjęć w warunkach ograniczonej widoczności LLTV, - kamery na podczerwień do wykonywania zdjęć w nocy FLIR, - kamery na podczerwień do wykonywania zdjęć w nocy FLIR, - zminiaturyzowane radary SAR do prowadzenia operacji podczas zachmurzenia nieba lub opadów atmosferycznych - umożliwiają ciągłe prowadzenie monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa w regionie- bez względu na porę dnia oraz pogodę. - zminiaturyzowane radary SAR do prowadzenia operacji podczas zachmurzenia nieba lub opadów atmosferycznych - umożliwiają ciągłe prowadzenie monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa w regionie- bez względu na porę dnia oraz pogodę.

39 .

40 Systemy monitorowania regionu z zastosowaniem BSP. Zdjęcia podtopionych terenów i wykonana na ich podstawie mapa podtopień

41 Koncepcja systemu monitorowania regionu W-M z zastosowaniem BSP Przykładowo bazę systemu LRS zlokalizowano w okolicach Bartoszyc, natomiast użycie stacji przekaźnikowej MCS umożliwia pokrycie systemem obszaru całego regionu.

42 . GS&L GCS GDT MCS Launch & Recovery Site SBR W-M Architektura proponowanego Systemu monitorowania regionu W-M z zastosowaniem BSP, z uwzględnieniem odbiorcy informacji - SBR W-M

43 MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU O zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu odbiorcom decydują : źródła zasilania sieci przesyłowej – liczba wydajność, położenie; magazyny gazu – liczba, pojemność, wydajność tłoczenia i pobierania, położenie; odbiorcy – profile poboru, położenie; topologia sieci – zapewnienie krotności zasilania odbiorców gazu z innych źródeł, jeżeli stanie się to niemożliwe z ich podstawowego źródła zasilania; średnice gazociągów oraz rozmieszczenie ich elementów odcinających

44 MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU System POLGAZ Pakiet Planowania Eksperymentów PPE Pakiet Dynamicznej Symulacji Sieci PDSS Pakiet Badań Oceny Bezpieczeństwa P rowadzący badania Sformułowanie problemu Plan eksperymentów Dane o sieci Wyniki badań (obliczeń) Prowadzący badania

45 MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU

46 MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU W WARUNKACH ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH T r < T d T r czas reakcji -zależy przede wszystkim od: rodzaju i wielkości zniszczeń spowodowanych atakiem terrorystycznym; liczby i rozmieszczenia baz remontowych; wyposażenia technicznego baz remontowych; skuteczności działania ekip remontowych w usuwaniu następstw ataku terrorystycznego; dostępności do miejsca usuwania następstw ataku terrorystycznego. T d – czas dysponowany zależy przede wszystkim od: czasu identyfikacji skutków ataku i uniemożliwienia wypływu gazu; profilu zapotrzebowania odbiorców gazu, znajdujących się w odciętej części przesyłowej; ilości gazu skumulowanego w gazociągu i ewentualnych magazynach znajdujących się w odciętej części przesyłowej; możliwości zaspokajania podstawowego zapotrzebowania odbiorców gazu z więcej niż jednego źródła, w jego odciętej części sieci przesyłowej.

47 MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU W WARUNKACH ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą PDSS wykonanego w WTW WAT

48 MBD PREVENT- PSP - System Komputerowego Wspomagania Kierowania Powiatowego Stanowiska PSP PREVENT-CPR- System Komputerowego Wspomagania Pracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego PREVENT- MZR -Zintegrowany System Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego PREVENT - KW PSP System Komputerowego Wspomagania Zarządzania Funkcjonowaniem KW PSP PREVENT-MAPA System Ewidencji i Analizy Zagrożeń oraz Dyslokacji Sił i Środków KW PSP PREVENT- PZR -Zintegrowany System Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego Poziom gminny PREVENT - KCKR System Komputerowego Wspomagania Zarządzania Zasobami i Kierowania Działaniami Operacyjnymi Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem Systemy Komputerowego Wspomagania Kierowania Ratownictwem i Zarządzania Kryzysowego PREVENT

49 Wdrożenia systemów PREVENT Szkolnictwo Szkoła Główna Służby Pożarniczej Szkoła Aspirantów PSP – Kraków Powiatowe Stanowiska Kierowania PSP KP PSP Węgrów KP PSP Wołomin KP PSP Gorzów Wielkopolski KP PSP Busko Zdrój KP PSP Brzeziny Centrum Powiadamiania Ratunkowego Skarżysko – Kamienna Końskie Nowy Targ Powiatowe Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego Skierniewice – w trakcie wdrażania

50 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju - cd w zakresie kształcenia projektantów i eksploatatorów zautomatyzowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem -- kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego: Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem, Inżynieria systemów ochrony obiektów i mienia

51 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju - cd kształcenie analityków, projektantów i eksploatatorów ZSZB – specjalność : Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem Przewidywane stanowiska pracy Analityk systemowy bezpieczeństwa, projektant (integrator) systemów zarządzania bezpieczeństwem, nauczyciel bezpieczeństwa w uczelniach i szkołach, administrator technicznych systemów bezpieczeństwa, specjalista ds. bezpieczeństwa obiektów złożonych, specjalista ds. bezpieczeństwa w jednostce administracji terenowej, specjalista w jednostkach ratownictwa.

52 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju - cd Przedmioty specjalistyczne: 1. Unormowania prawne bezpieczeństwa 2. Wspomaganie podejmowania decyzji 3. Zagrożenia bezpieczeństwa cywilnego 4. Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa 5. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa 6. Ochrona bezpieczeństwa środowiska 7. Bezpieczeństwo danych w systemach bezpieczeństwa 10. Projektowanie systemów bezpieczeństwa 11. Zintegrowane systemy ochrony obiektów 12. Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem 13. Inżynieria oprogramowania systemów zarządzania bezpieczeństwem

53 PODSYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM ŚRODOWISKO i OBIEKTY ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PODSYSTEM WYKONAWCZY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA i- tego poziomu SYSTEM NADRZĘDNY INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Podsystem informacyjny Podsystem decyzyjny Skuteczność działania systemu bezpieczeństwa i – tego poziomu zależy od: stanu sił i środków podsystemu wykonawczego; jakości działania podsystemu zarządzania bezpieczeństwem: czasu reakcji systemu na zaistniałe zdarzenie, poprawności decyzji o sposobie prowadzenia działań ratowniczych – trafności zadysponowania sił i środków ratownictwa do przeciwdziałania skutkom zaistniałego zdarzenia.

54 czas reakcji systemu na zaistniałe zdarzenie – odstęp czasu od chwili zajścia zdarzenia do chwili rozpoczęcia działań ratowniczych, poprawność decyzji o sposobie prowadzenia działań ratowniczych – trafności zadysponowania sił i środków ratownictwa do przeciwdziałania skutkom zaistniałego zdarzenia. zależą od: ergonomiczno- organizacyjnych uwarunkowań działania osób funkcyjnych; zakresu i poziomu komputerowego wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych; wiedzy i umiejętności osób funkcyjnych. INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

55 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Ergonomiczno- organizacyjne uwarunkowania działania osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem Centralny system nerwowy Receptory Efektory Urządzenia wyjściowe Urządzenia wejściowe Stanowisko pracy Operator Kom puter Źródła informacji Elementy wykonawcze Proces roboczy Organizacja czasu pracy - przerwy w pracy Oświetlenie Hałas i drgania Mikroklimat Promieniowanie Warunki środowiska materialnego

56 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA dr hab. inż. Edward KOŁODZIŃSKI, prof. WAT dr inż. Antoni DONIGIEWICZ Ergonomiczne aspekty w projektowaniu zautomatyzowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem Materiały XIII Konferencji Automatyzacja Dowodzenia

57 Kołodziński E.: Komputerowe wspomaganie procesów informacyjno - decyzyjnych ratownictwa Zakres i poziom komputerowego wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych Zakres i poziom komputerowego wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w realizacji etapów cyklu realizacyjnego działań ratowniczych: 1. przyjęcie zgłoszenia; 2. analiza sposobu działań i podjęcie decyzji; 3. dojazd do miejsca zdarzenia; 4. prowadzenie działań ratowniczych; 5. powrót z miejsca zdarzenia; 6. zakończenie działań ratowniczych. SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

58 Wiedza i umiejętność uczestników działań ratowniczych SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Wiedza i umiejętność uczestników działań ratowniczych Doskonalenie zawodowe obejmuje uzupełnianie wiedzy dotyczącej: unormowań prawnych; nowych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im; zagrożeń jakie mogą stanowić toksyczne środki przemysłowe oraz sposoby postępowania w przypadku ich niekontrolowanego uwolnienia; właściwości, przeznaczenia i zasad posługiwania się wprowadzanym do użytku sprzętem ratowniczym; znajomości właściwości i umiejętności posługiwania się środkami techniczno – programowymi stanowiska pracy; nowych technologii realizacji zadań przypisanych pełnionej funkcji; doskonalenia taktyki kierowania akcjami ratowniczymi; itp.

59 Doskonalenie zawodowe uczestników działań ratowniczych SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Doskonalenie zawodowe uczestników działań ratowniczych Baza epizodów Edytor epizodów Podręcznik elektroniczny Sterowanie symulatora Symulator stanowisk pracy Symulator epizodów Symulator otoczenia Moduły programowe podsystemu komputerowego wspomagania doskonalenia zawodowego Baza danych DZ Kołodziński E. Kowalski A.: Zastosowanie symulatorów programowych do szkolenia i doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem

60 Doskonalenie zawodowe uczestników działań ratowniczych SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Doskonalenie zawodowe uczestników działań ratowniczych Edward KOŁODZIŃSKI i inni: Zastosowanie e-learningu do doskonalenia zawodowego służb dyżurnych ratownictwa na stanowiskach pracy Materiały XIII Konferencji Automatyzacja Dowodzenia Zastosowanie e-learningu do doskonalenia zawodowego służb dyżurnych ratownictwa na stanowiskach pracy Kursy i serwery rozmieszczone są dowolnie na różnych komputerach. Uczestnicy kursów łączą się z różnymi komputerami uczestnicząc w różnych kursach w zależności od potrzeb

61 Problemy do rozwiązania – makro Problemy do rozwiązania – makro doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa;

62 Problemy do rozwiązania doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu;

63 Problemy do rozwiązania doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu; opracowanie zunifikowanych, powielarnych modułów programowych (komponentów składowych) systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ( kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – stworzenie biblioteki certyfikowanych modułów programowych;

64 Problemy do rozwiązania doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu; opracowanie zunifikowanych, powielarnych modułów programowych (komponentów składowych) systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ( kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – stworzenie biblioteki certyfikowanych modułów programowych; opracowania powielarnych systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem na poszczególnych poziomach hierarchicznych - kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego;

65 Problemy do rozwiązania doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu; opracowanie zunifikowanych, powielarnych modułów programowych (komponentów składowych) systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ( kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – stworzenie biblioteki certyfikowanych modułów programowych; opracowania powielarnych systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem na poszczególnych poziomach hierarchicznych - kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego; certyfikacja modułów i oprogramowania użytkowego systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem (kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – powołania Centrum Certyfikacji;

66 Problemy do rozwiązania doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu; opracowanie zunifikowanych, powielarnych modułów programowych (komponentów składowych) systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ( kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – stworzenie biblioteki certyfikowanych modułów programowych; opracowania powielarnych systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem na poszczególnych poziomach hierarchicznych - kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego; certyfikacja modułów i oprogramowania użytkowego systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem (kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – powołania Centrum Certyfikacji; opracowanie modelu funkcjonalno – informacyjnego hierarchicznego systemu zarządzania bezpieczeństwem kraju ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa i zarządzania kryzysowego


Pobierz ppt "INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Dr hab. inż.. Edward Kołodziński prof. WAT WARSZAWA 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google