Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM"— Zapis prezentacji:

1 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
Dr hab. inż.. Edward Kołodziński prof. WAT WARSZAWA 2011

2 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
Bezpieczeństwo: stan pewności, spokoju, braku zagrożenia, poczucie zabezpieczenia i ochrony przed niebezpieczeństwami, zaspokojenie takich potrzeb ludzi (społeczeństwa) jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, niezależność, spokój i pewność rozwoju. System bezpieczeństwa to zespół sił i środków zapewniających podmiotowi stan bezpieczeństwa, akceptowalny przez niego. Podmiotem może być: zakład, instytucja, miasto, gmina,powiat, region itp. System zarządzania bezpieczeństwem element składowy systemu bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest realizacja procesów informacyjno – decyzyjnych.

3 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
SYSTEM NADRZĘDNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PODSYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM OTOCZENIE SYSTEMU BEZPIECZENSTWA PODSYSTEM WYKONAWCZY PODMIOT- OBIEKTY ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Model systemu bezpieczeństwa

4 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem – metody i środki techniczno – programowe do realizacji wszystkich etapów cyklu życia zautomatyzowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem

5 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
Antonim „bezpieczeństwa” _ „zagrożenie” - stan psychiki lub świadomości wywołany postrzeganiem zjawisk ocenianych jako niekorzystne lub niebezpieczne. Stan „zagrożenia” jest zatem oceną subiektywną. naturalne, cywilizacyjne: niezamierzone - cywilne, zamierzone - terrorystyczne uaktywnione potencjalne zagrożenie nie wymaga koordynacji działań wymaga koordynacji współdziałania służb Zdarzenie powszednie Zagrożenie bezpieczeństwa Ratownictwo Zdarzenie Zdarzenie nie kryzysowe Zdarzenie duże Zdarzenie kryzysowe – KRYZYS Sytuacja kryzysowa Reagowanie kryzysowe Kryzys (zerwanie) to zdarzenie inicjujące sytuację kryzysową, będącą następstwem wystąpienia jednego lub wielu zdarzeń (uaktywnienie potencjalnego zagrożenia), tej samej lub różnej natury, o takiej sile lub na taką skalę, że ich skutki powodują: raptowne pogorszenie warunków życia i zdrowia ludzi oraz stanu środowiska; ograniczenie funkcjonowania instytucji publicznych w takim zakresie, że prowadzi to do zerwania lub ograniczenia więzów społecznych, gospodarczych i strukturalnych; w stopniu nie akceptowalnym przez społeczeństwo.

6 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
Kryzys to zdarzenie inicjujące sytuację kryzysową, będącą następstwem wystąpienia jednego lub wielu zdarzeń (uaktywnienie potencjalnego zagrożenia), tej samej lub różnej natury, o takiej sile lub na taką skalę, że ich skutki powodują: raptowne pogarszanie się warunków życia i zdrowia ludzi oraz (bądź) stanu środowiska ; ograniczenie funkcjonowania instytucji publicznych w takim zakresie, że prowadzi to do zerwania lub ograniczenia więzów społecznych, gospodarczych i strukturalnych; w stopniu nie akceptowalnym przez społeczeństwo.

7 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
Kryzys to zdarzenie inicjujące sytuację kryzysową, będącą następstwem wystąpienia jednego lub wielu zdarzeń (uaktywnienie potencjalnego zagrożenia), tej samej lub różnej natury, o takiej sile lub na taką skalę, że ich skutki powodują: raptowne pogarszanie się warunków życia i zdrowia ludzi oraz (bądź) stanu środowiska ; ograniczenie funkcjonowania instytucji publicznych w takim zakresie, że prowadzi to do zerwania lub ograniczenia więzów społecznych, gospodarczych i strukturalnych; w stopniu nie akceptowalnym przez społeczeństwo. Kryzysem, z zasady, nie jest: wypadek na drodze, katastrofa budowlana, ograniczony pożar, mgła, zaspy śnieżne, itp. Mogą one natomiast być źródłem nieszczęść i tragedii, wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu miasta, gminy, określonego rodzaju transportu itp. -sprawiać przekonanie o kryzysie podmiotu dotkniętego tym zdarzeniem czy zjawiskiem. Dla przeciwdziałania tym zdarzeniom wystarczą codzienne rutynowe działania odpowiednich służb ratowniczych (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, pogotowia gazowego, wodociągowego itp.) bez wprowadzania regulacji prawnych (stanów nadzwyczajnych) ograniczających swobodę obywatelską.

8 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
Sytuacja kryzysowa – stan, trwający w czasie, po wystąpieniu kryzysu – zdarzenia zerwania istniejącego układu, stanu rzeczy, porządku. Trwa ona do czasu powrotu podmiotu do stanu stabilności. Kryzys (zerwanie) jest zdarzeniem inicjującym sytuację kryzysową i oznacza niestabilność grożącą katastrofą lub prowadzącą do niej w strukturze i funkcjonowaniu podmiotu kryzysu. Podstawowe cechy sytuacji kryzysowej zawsze występuje presja czasu, zdarzenia rozwijają się szybciej niż reagowanie na nie, istnieje ograniczony dostęp do informacji wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nią ze strony organów zarządzających jak i całego społeczeństwa, kierownictwo czuje, że nie jest w stanie podołać zmianom, które mają miejsce może pojawić się panika, występuje wyraźny konflikt interesów zainteresowanych stron, decydującego znaczenia nabiera dostosowanie wcześniej opracowanych scenariuszy działania do konkretnej sytuacji, decyzje podejmowane są w warunkach stresu, ograniczonej informacji i podwyższonego poziomu ryzyka, występuje ograniczenie kolegialnych reguł wypracowania decyzji.

9 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
Rodzaje systemów bezpieczeństwa SYSTEM RATOWNICTWA SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

10 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
Zarządzanie kryzysowe działania ratownicze bezpośrednio związane z likwidacją lub opanowaniem zaistniałej sytuacji kryzysowej działania związane z przygotowaniem planu reagowania kryzysowego oraz utrzymywanie na odpowiednim poziomie sił i środków, które mogą być wykorzystane w akcjach ratowniczych Zdarzenie kryzysowe Przygotowanie Reagowanie Zarządzanie kryzysowe Odbudowa Zapobieganie działanie, które eliminuje bądź zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia: katastrofy awarii, klęski żywiołowej działania zmierzające do przywrócenia stanu co najmniej sprzed kryzysu Cykl zarządzania kryzysowego

11 Model struktury krajowego systemu zarządzania kryzysowego
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej Grupy robocze o charakterze stałym: międzyresortowa grupa polityki bezpieczeństwa i planowania cywilnego; grupa monitorowania, prognoz i analiz; grupa bezpieczeństwa cywilnego i porządku publicznego. Grupy robocze o charakterze czasowym: grupa koordynacji działań kryzysowych; grupa koordynacji pomocy humanitarnej; grupa polityki informacyjnej. grupa planowania wsparcia i analizy zasobów. WOJEWODA Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego Grupy robocze o charakterze stałym: grupa planowania cywilnego; grupa monitorowania, prognoz i analiz; grupa bezpieczeństwa cywilnego i porządku publicznego. Grupy robocze o charakterze czasowym: grupa operacji i organizacji działań; grupa zabezpieczenia logistycznego; grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej. STAROSTA Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego Grupy robocze o charakterze stałym: grupa planowania cywilnego; grupa monitorowania, prognoz i analiz. Grupy robocze o charakterze czasowym: grupa operacji i organizacji działań; grupa zabezpieczenia logistycznego; grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej. WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT) Gminny Zespół Reagowania Grupy robocze o charakterze stałym: grupa planowania cywilnego; grupa monitorowania, prognoz i analiz. Grupy robocze o charakterze czasowym: grupa operacji i organizacji działań; grupa zabezpieczenia logistycznego; grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej. Model struktury krajowego systemu zarządzania kryzysowego

12 Elementy Wykonawcze KSR bezpośrednio podporządkowane Poziom centralny
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI KOMENDANT GŁOWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ- SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU Poziom centralny Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Jednostki podporządkowania centralnego: -centralny odwód operacyjny, -krajowe bazy sprzętu specjalnego, -szkoły i inne podmioty. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Elementy Wykonawcze KSR bezpośrednio podporządkowane Poziom wojewódzki Jednostki podporządkowania wojewódzkiego: -wojewódzki odwód operacyjny, -baza sprzętu specjalistycznego, -służby, inspekcje i inne podmioty. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Powiatowe Stanowisko Kierowania Ratownictwem /Centrum Powiadamiania Ratunkowego/ Poziom powiatowy Jednostki podporządkowania powiatowego: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne - w KSRG. Wójt Elementy Wykonawcze KSR pośrednio podporządkowane Poziom gminny Gminne Straże Pożarne Ochotnicze Straże Pożarne - poza KSRG Zakładowe Straże Pożarne i Służby Ratownicze Model struktury organizacyjnej krajowego systemu ratownictwa

13 Zarządzanie kryzysowe Ratownictwo
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Ochotnicze Straże Pożarne - poza KSRG Gminne Straże Pożarne Zakładowe Straże Pożarne i Służby Ratownicze KOMENDANT GŁOWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej Rządowe Centrum Koordynacji Kryzysowej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Jednostki podporządkowania centralnego: -centralny odwód operacyjny, -krajowe bazy sprzętu specjalnego, -szkoły i inne podmioty. WOJEWODA KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Jednostki podporządkowania wojewódzkiego: -wojewódzki odwód operacyjny, -baza sprzętu specjalistycznego, -służby, inspekcje i inne podmioty. STAROSTA KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Powiatowe Stanowisko Kierowania Ratownictwem /Centrum Powiadamiania Ratunkowego/ Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysow. Jednostki podporządkowania powiatowego: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne - w KSRG. WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT) Wójt Gminny Zespół Reagowania Gminne Straże Pożarne Ochotnicze Straże Pożarne - poza KSRG Zakładowe Straże Pożarne i Służby Ratownicze Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego Gminne siły i środki ratownicze Zarządzanie kryzysowe Ratownictwo Model struktury organizacyjnej krajowego systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego

14 Centrum Powiadamiania Ratunkowego Elementy wykonawcze CPR
Model Zintegrowanego Systemu Miejskiego (Powiatowego) Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego Elementy wykonawcze CPR Centrum Reagowania Kryzysowego Powiatowe Centrum Kierowania Ratownictwem System lokalnego alarmowania DSRM Stanowiska dyspozytorów CPR Stacja Ratownictwa Medycznego Dyspozytor Straży Pożarnej DSM Straż Miejska Operator Dyspozytor Ratownictwa Medycznego Syreny Jednostka OSP Serwery systemu Cyfrowa centrala telefoniczna System lokalnego alarmowania DJRG Serwerownia CPR Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

15 Powiatowe Centrum Kierowania Ratownictwem
Model Zintegrowanego Systemu Miejskiego (Powiatowego) Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego Powiatowe Centrum Kierowania Ratownictwem Elementy wykonawcze CPR Centrum Reagowania Kryzysowego System lokalnego alarmowania DSRM Stanowiska dyspozytorów CPR Stacja Ratownictwa Medycznego Dyspozytor Straży Pożarnej DSM Straż Miejska Operator Dyspozytor Ratownictwa Medycznego Syreny Jednostka OSP Serwery systemu Cyfrowa centrala telefoniczna System lokalnego alarmowania DJRG Serwerownia CPR Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

16 Model hierarchicznego systemu zarządzania kryzysowego Pożądana zawartość informacyjna BD

17 Model hierarchicznego systemu zarządzania kryzysowego Pożądana zawartość informacyjna BD

18 Model hierarchicznego systemu zarządzania kryzysowego Pożądana zawartość informacyjna BD

19 Model hierarchicznego systemu zarządzania kryzysowego Pożądana zawartość informacyjna BD

20 Kierowania Ratownictwem
Model hierarchicznego krajowego systemu ratownictwa Pożądana zawartość informacyjna BD MBD Poziom powiatowy Poziom gminny Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem

21 Model hierarchicznego krajowego systemu ratownictwa Pożądana zawartość informacyjna BD
MBD Zasób informacji o infrastrukturze miejskiej dla potrzeb kierowania ratownictwem Poziom powiatowy Poziom gminny Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem

22 Model hierarchicznego krajowego systemu ratownictwa Pożądana zawartość informacyjna BD
MBD Zasób informacji o infrastrukturze miejskiej dla potrzeb kierowania ratownictwem Zasób informacji operacyjnej dla potrzeb kierowania ratownictwem Poziom powiatowy Poziom gminny Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem

23 Model hierarchicznego krajowego systemu ratownictwa Pożądana zawartość informacyjna BD
MBD Monitoring zagrożeń o zasięgu miejskim Zasób informacji o infrastrukturze miejskiej dla potrzeb kierowania ratownictwem Zasób informacji operacyjnej dla potrzeb kierowania ratownictwem Poziom powiatowy Poziom gminny Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem

24 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM
SYSTEM NADRZĘDNY OTOCZENIE SYSTEMU BEZPIECZENSTWA SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA i- tego poziomu PODSYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Podsystem informacyjny Podsystem decyzyjny Decyzje o sposobie prowadzenia działań ratowniczych Informacja operacyjna Informacja infrastrukturalna + Informacja o stanie zagrożeń z monitoringu PODSYSTEM WYKONAWCZY Oddziaływania ratownicze ŚRODOWISKO i OBIEKTY ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Model systemu bezpieczeństwa

25 Informacja dla potrzeb kierowania ratownictwem i reagowaniem kryzysowym
Źródła informacji: infrastrukturalnej – gestorzy odpowiedniego poziomu zasobu informacji o terenie (OD i o infrastrukturze: drogowej, kolejowej, energetycznej gazowniczej, wodociągowej, obiektach i strefach specjalnie chronionych itp.; operacyjnej - dawcy informacji o stanie sił i środków oraz możliwościach niesienia przez nich pomocy w prowadzeniu akcji ratowniczych odpowiednio poziomu: centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Podstawowymi dawcami są służby porządkowe i ratownicze zespolone ze strukturami administracji publicznej, takie jak: państwowa i ochotnicza straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, straż miejska, służby dyspozytorskie: energetyki, ochrony środowiska itp. o zdarzeniach - systemy monitoringu, służby, obywatele.

26 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju w zakresie prac naukowo –badawczo –wdrożeniowych
SYSTEMY MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA Czujniki optyczne do pomiaru wielkości fizycznych, np. temperatury, ciśnienia, stężenia gazów, stężenia jonów itp. Przyrządy pomiarowe, np. mierniki ozonu, dozymetry UV Dozymetry promieniowania jonizującego Zdalne systemy detekcji gazów, np. ulatniania się gazu z gazociągu przesyłowego Systemy pomiaru stopnia zapylenia i aerozoli - integracja różnych systemów tele-informatycznych i elektro-optycznych - połączenie technologii INFO-, BIO-, NANO- i OPTO-

27 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju w zakresie prac naukowo –badawczo –wdrożeniowych
SYSTEMY MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA Radiometr promieniowaniaUV do systemów ostrzegających Systemy lidarowe zdalnego pomiaru stężenia gazów Bezpilotowe systemy rozpoznania Systemy detekcji wielospektralnej (termowizja, noktowizja) - integracja różnych systemów tele-informatycznych i elektro-optycznych - połączenie technologii INFO-, BIO-, NANO- i OPTO-

28 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju w zakresie prac naukowo –badawczo –wdrożeniowych
Przykładowe wyniki zdalnego pomiaru stężenia metanu Zbigniew Bielecki, Krzysztof Kopczyński, Mirosław Kwaśny, Zygmunt Mierczyk: MONITORING ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

29 Biblioteka zunifikowanych, funkcjonalnych modułów programowych komputerowego wspomagania kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego Między innymi: Wyznaczanie miejsc ustawienia blokad drogowych Wyznaczanie stref izolacji wokół miejsc w których występuje zagrożenie Wyznaczania strefy rozprzestrzeniania TŚP oraz miejsc pożądanego ustawienia blokad dostępu Lokalizacji zaworów które należy zamknąć w przypadku zagrożenia Wyznaczania obszarów zalewowych na podstawie mapy terenu Wyznaczania stref widoczności na podstawie mapy rzeźby terenu z uwzględnieniem rzeczywistej przejrzystości powietrza Optymalizacja tras dojazdu pod względem odległości lub czasu dojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu Oceny bezpieczeństwa dostaw gazu w warunkach zagrożeń terrorystycznych

30 Moduł programowy wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w systemie PREVENT Wyznaczanie miejsc ustawienia blokad drogowych Punkty blokad w odległości większej niż 50 km wokół Poznania

31 Czterokilometrowa strefa buforowa wzdłuż odcinków drogowych
Moduł programowy wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w systemie Wyznaczanie stref izolacji wokół miejsc w których występuje zagrożenie Czterokilometrowa strefa buforowa wzdłuż odcinków drogowych

32 Moduł programowy wyznaczania strefy rozprzestrzeniania TŚP oraz miejsc pożądanego ustawienia blokad dostępu Blokady dostępu

33 Wyznaczenie lokalizacji zaworów odcinających uszkodzony fragment sieci
Moduł programowy lokalizacji zaworów które należy zamknąć w przypadku zagrożenia Wyznaczenie lokalizacji zaworów odcinających uszkodzony fragment sieci wodociągowej

34 Miejsce pomiaru poziomu wody
Moduł programowy wyznaczania obszarów zalewowych na podstawie mapy terenu w systemie zarządzania bezpieczeństwem Miejsce pomiaru poziomu wody Wykorzystanie wyników do wyznaczania stref izolacji, miejsc ewakuacji, czasu ewakuacji itp

35 że poziom wody w miejscowości Nowy Korczyn wynosi 1 m
Wykorzystanie wyników do wyznaczania stref izolacji, miejsc ewakuacji, czasu ewakuacji itp Nowy Kroczyn Zalany obszar terenu przy założeniu, że poziom wody w miejscowości Nowy Korczyn wynosi 1 m

36 Moduł programowy wyznaczania stref widoczności na podstawie mapy rzeźby terenu z uwzględnieniem rzeczywistej przejrzystości powietrza Miejsce obserwacji

37 Wyznaczanie stref widoczności z uwzględnieniem przejrzystości powietrza
Obszar widoczności w promieniu 10km z wysokości 208 m (miejscowość Zborów)

38 Systemy monitorowania regionu z zastosowaniem BSP
Wyposażenie statków powietrznych w zintegrowane głowice rozpoznawcze zawierające; - kamery telewizyjne do wykonywania zdjęć w warunkach ograniczonej widoczności LLTV, - kamery na podczerwień do wykonywania zdjęć w nocy FLIR, - zminiaturyzowane radary SAR do prowadzenia operacji podczas zachmurzenia nieba lub opadów atmosferycznych - umożliwiają ciągłe prowadzenie monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa w regionie- bez względu na porę dnia oraz pogodę.

39 .

40 Systemy monitorowania regionu z zastosowaniem BSP
. Zdjęcia podtopionych terenów i wykonana na ich podstawie mapa podtopień

41 Koncepcja systemu monitorowania regionu W-M z zastosowaniem BSP Przykładowo bazę systemu LRS zlokalizowano w okolicach Bartoszyc, natomiast użycie stacji przekaźnikowej MCS umożliwia „pokrycie” systemem obszaru całego regionu.

42 . Architektura proponowanego
GS&L GCS GDT MCS Launch & Recovery Site SBR W-M Architektura proponowanego Systemu monitorowania regionu W-M z zastosowaniem BSP, z uwzględnieniem odbiorcy informacji - SBR W-M

43 MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU
O zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu odbiorcom decydują : źródła zasilania sieci przesyłowej – liczba wydajność, położenie; magazyny gazu – liczba, pojemność, wydajność tłoczenia i pobierania, położenie; odbiorcy – profile poboru, położenie; topologia sieci – zapewnienie krotności zasilania odbiorców gazu z innych źródeł, jeżeli stanie się to niemożliwe z ich podstawowego źródła zasilania; średnice gazociągów oraz rozmieszczenie ich elementów odcinających

44 MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU
System POLGAZ Pakiet Badań Oceny Bezpieczeństwa Dane o sieci Pakiet Planowania Eksperymentów PPE Pakiet Dynamicznej Symulacji Sieci PDSS Prowadzący badania Plan eksperymentów Sformułowanie problemu Prowadzący badania Wyniki badań (obliczeń)

45 MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU

46 Tr -czas reakcji-zależy przede wszystkim od:
MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU W WARUNKACH ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH Tr < Td Tr -czas reakcji-zależy przede wszystkim od: rodzaju i wielkości zniszczeń spowodowanych atakiem terrorystycznym; liczby i rozmieszczenia baz remontowych; wyposażenia technicznego baz remontowych; skuteczności działania ekip remontowych w usuwaniu następstw ataku terrorystycznego; dostępności do miejsca usuwania następstw ataku terrorystycznego. Td –czas dysponowany-zależy przede wszystkim od: czasu identyfikacji skutków ataku i uniemożliwienia wypływu gazu; profilu zapotrzebowania odbiorców gazu, znajdujących się w odciętej części przesyłowej; ilości gazu skumulowanego w gazociągu i ewentualnych magazynach znajdujących się w odciętej części przesyłowej; możliwości zaspokajania podstawowego zapotrzebowania odbiorców gazu z więcej niż jednego źródła, w jego odciętej części sieci przesyłowej.

47 Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą PDSS wykonanego w WTW WAT
MODUŁ PROGRAMOWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU W WARUNKACH ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą PDSS wykonanego w WTW WAT

48 Kierowania Ratownictwem
Systemy Komputerowego Wspomagania Kierowania Ratownictwem i Zarządzania Kryzysowego PREVENT PREVENT - KCKR System Komputerowego Wspomagania Zarządzania Zasobami i Kierowania Działaniami Operacyjnymi PREVENT - KW PSP System Komputerowego Wspomagania Zarządzania Funkcjonowaniem KW PSP PREVENT-MAPA System Ewidencji i Analizy Zagrożeń oraz Dyslokacji Sił i Środków KW PSP PREVENT- PSP - System Komputerowego Wspomagania Kierowania Powiatowego Stanowiska PSP PREVENT-CPR- System Komputerowego Wspomagania Pracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego PREVENT- PZR -Zintegrowany System Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego Poziom gminny PREVENT- MZR -Zintegrowany System Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego Miejskie Stanowisko Kierowania Ratownictwem MBD

49 Wdrożenia systemów PREVENT
Szkolnictwo Szkoła Główna Służby Pożarniczej Szkoła Aspirantów PSP – Kraków Powiatowe Stanowiska Kierowania PSP KP PSP Węgrów KP PSP Wołomin KP PSP Gorzów Wielkopolski KP PSP Busko Zdrój KP PSP Brzeziny Centrum Powiadamiania Ratunkowego Skarżysko – Kamienna Końskie Nowy Targ Powiatowe Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego Skierniewice – w trakcie wdrażania

50 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju - cd
w zakresie kształcenia projektantów i eksploatatorów zautomatyzowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem -- kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego: Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem, Inżynieria systemów ochrony obiektów i mienia

51 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju - cd
kształcenie analityków, projektantów i eksploatatorów ZSZB – specjalność : Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem Przewidywane stanowiska pracy     Analityk systemowy bezpieczeństwa, projektant (integrator) systemów zarządzania bezpieczeństwem, nauczyciel bezpieczeństwa w uczelniach i szkołach, administrator technicznych systemów bezpieczeństwa, specjalista ds. bezpieczeństwa obiektów złożonych, specjalista ds. bezpieczeństwa w jednostce administracji terenowej, specjalista w jednostkach ratownictwa.

52 Dokonania WAT na rzecz bezpieczeństwa kraju - cd
Przedmioty specjalistyczne: 1.            Unormowania prawne bezpieczeństwa 2.            Wspomaganie podejmowania decyzji 3.            Zagrożenia bezpieczeństwa cywilnego 4.            Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa 5.            Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa 6.            Ochrona bezpieczeństwa środowiska 7.             Bezpieczeństwo danych w systemach bezpieczeństwa 10.           Projektowanie systemów bezpieczeństwa 11.           Zintegrowane systemy ochrony obiektów 12.           Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem 13.     Inżynieria oprogramowania systemów zarządzania bezpieczeństwem      

53 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA
INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEM NADRZĘDNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA i- tego poziomu PODSYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM Podsystem informacyjny Podsystem decyzyjny PODSYSTEM WYKONAWCZY ŚRODOWISKO i OBIEKTY ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Skuteczność działania systemu bezpieczeństwa i – tego poziomu zależy od: stanu sił i środków podsystemu wykonawczego; jakości działania podsystemu zarządzania bezpieczeństwem: czasu reakcji systemu na zaistniałe zdarzenie, poprawności decyzji o sposobie prowadzenia działań ratowniczych – „trafności zadysponowania sił i środków ratownictwa do przeciwdziałania skutkom zaistniałego zdarzenia”.

54 ergonomiczno- organizacyjnych uwarunkowań działania osób funkcyjnych;
INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA czas reakcji systemu na zaistniałe zdarzenie – odstęp czasu od chwili zajścia zdarzenia do chwili rozpoczęcia działań ratowniczych, poprawność decyzji o sposobie prowadzenia działań ratowniczych – „trafności zadysponowania sił i środków ratownictwa do przeciwdziałania skutkom zaistniałego zdarzenia”. zależą od: ergonomiczno- organizacyjnych uwarunkowań działania osób funkcyjnych; zakresu i poziomu komputerowego wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych; wiedzy i umiejętności osób funkcyjnych.

55 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Ergonomiczno- organizacyjne uwarunkowania działania osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem Warunki środowiska materialnego Hałas i drgania Oświetlenie Mikroklimat Promieniowanie Komputer Operator Źródła informacji Centralny system nerwowy Urządzenia wyjściowe Receptory Urządzenia wejściowe Elementy wykonawcze Efektory Proces roboczy Stanowisko pracy Organizacja czasu pracy - przerwy w pracy

56 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA
dr hab. inż. Edward KOŁODZIŃSKI, prof. WAT dr inż. Antoni DONIGIEWICZ „Ergonomiczne aspekty w projektowaniu zautomatyzowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem„ Materiały XIII Konferencji Automatyzacja Dowodzenia

57 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA
Zakres i poziom komputerowego wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w realizacji etapów cyklu realizacyjnego działań ratowniczych: 1. przyjęcie zgłoszenia; 2. analiza sposobu działań i podjęcie decyzji; 3. dojazd do miejsca zdarzenia; 4. prowadzenie działań ratowniczych; 5. powrót z miejsca zdarzenia; 6. zakończenie działań ratowniczych. Kołodziński E.: Komputerowe wspomaganie procesów informacyjno - decyzyjnych ratownictwa

58 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Wiedza i umiejętność uczestników działań ratowniczych
Doskonalenie zawodowe obejmuje uzupełnianie wiedzy dotyczącej: unormowań prawnych; nowych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im; zagrożeń jakie mogą stanowić toksyczne środki przemysłowe oraz sposoby postępowania w przypadku ich niekontrolowanego uwolnienia; właściwości, przeznaczenia i zasad posługiwania się wprowadzanym do użytku sprzętem ratowniczym; znajomości właściwości i umiejętności posługiwania się środkami techniczno – programowymi stanowiska pracy; nowych technologii realizacji zadań przypisanych pełnionej funkcji; doskonalenia taktyki kierowania akcjami ratowniczymi; itp.

59 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Doskonalenie zawodowe uczestników działań ratowniczych
Moduły programowe podsystemu komputerowego wspomagania doskonalenia zawodowego Baza epizodów Sterowanie symulatora Podręcznik elektroniczny Edytor epizodów Symulator otoczenia Symulator stanowisk pracy Symulator epizodów Baza danych DZ Kołodziński E. Kowalski A.: Zastosowanie symulatorów programowych do szkolenia i doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem

60 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Doskonalenie zawodowe uczestników działań ratowniczych
Edward KOŁODZIŃSKI i inni: Zastosowanie e-learningu do doskonalenia zawodowego służb dyżurnych ratownictwa na stanowiskach pracy” Materiały XIII Konferencji Automatyzacja Dowodzenia Kursy i serwery rozmieszczone są dowolnie na różnych komputerach. Uczestnicy kursów łączą się z różnymi komputerami uczestnicząc w różnych kursach w zależności od potrzeb

61 Problemy do rozwiązania – „makro”
doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa;

62 Problemy do rozwiązania
doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu;

63 Problemy do rozwiązania
doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu; opracowanie zunifikowanych, powielarnych modułów programowych (komponentów składowych) systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ( kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – stworzenie biblioteki certyfikowanych modułów programowych;

64 Problemy do rozwiązania
doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu; opracowanie zunifikowanych, powielarnych modułów programowych (komponentów składowych) systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ( kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – stworzenie biblioteki certyfikowanych modułów programowych; opracowania powielarnych systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem na poszczególnych poziomach hierarchicznych - kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego;

65 Problemy do rozwiązania
doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu; opracowanie zunifikowanych, powielarnych modułów programowych (komponentów składowych) systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ( kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – stworzenie biblioteki certyfikowanych modułów programowych; opracowania powielarnych systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem na poszczególnych poziomach hierarchicznych - kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego; certyfikacja modułów i oprogramowania użytkowego systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem (kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – powołania Centrum Certyfikacji;

66 Problemy do rozwiązania
doprecyzowanie unormowań prawnych określających obowiązki gestorów i dawców w zakresie świadczenia informacyjnego na rzecz służb ratownictwa; standaryzacja protokołów wymiany informacji infrastrukturalnej, operacyjnej i z monitoringu; opracowanie zunifikowanych, powielarnych modułów programowych (komponentów składowych) systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ( kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – stworzenie biblioteki certyfikowanych modułów programowych; opracowania powielarnych systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem na poszczególnych poziomach hierarchicznych - kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego; certyfikacja modułów i oprogramowania użytkowego systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem (kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego) – powołania Centrum Certyfikacji; opracowanie modelu funkcjonalno – informacyjnego hierarchicznego systemu zarządzania bezpieczeństwem kraju ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa i zarządzania kryzysowego


Pobierz ppt "INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google