Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeżowe, 25 czerwca 2009 r. Jeżowe, 25 czerwca 2009 r. Konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeżowe, 25 czerwca 2009 r. Jeżowe, 25 czerwca 2009 r. Konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania."— Zapis prezentacji:

1 Jeżowe, 25 czerwca 2009 r. Jeżowe, 25 czerwca 2009 r. Konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Jeżowe pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Jeżowe realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-18-261/08-00 z dnia: 21.11.2008 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W okresie od 2008.09.01 do 2009.07.31 Gmina Jeżowe realizuje projekt pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Jeżowe pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Jeżowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Realizowany projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. Gminy Jeżowe i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Celem szczegółowym projektu było rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów, pokonanie trudności w nauce, podniesienie zdolności uczenia się, pobudzenie do działania tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia i zamiłowania, zniwelowanie trudności w przechodzeniu dzieci do klasy następnej, uzupełnienie podstawowych braków edukacyjnych. Organizowane i przeprowadzanie zajęcia miały na celu wspieranie rozwoju ucznia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Organizowane i przeprowadzanie zajęcia miały na celu wspieranie rozwoju ucznia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Zgodnie z założeniami realizowanego projektu grupą docelową byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Jeżowe, w tym pochodzący z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, niejednokrotnie żyjących na granicy ubóstwa, z brakiem możliwości dostępu do komputerów, z rodzin wyjeżdżających za granicę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Uczestnikami zajęć pozalekcyjnych byli uczniowie w wieku 7-16 lat uczęszczający do jednej ze szkół: Zespołu Szkół w Starym Narcie, Zespołu Szkół w Jacie, Zespołu Szkół w Cholewianej Górze, Zespołu Szkół Groblach, PSP w Jeżowem Centrum, PSP w Jeżowem Kameralne, PSP w Jeżowem Podgórzu, Gimnazjum w Jeżowem. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 W ramach realizowanego projektu przeprowadzona została akcja informacyjno- promocyjna mająca na celu wsparcie procesu naboru. Przeprowadzone zostały działania promocyjne, mające za zadanie dotarcie z informacją do dzieci ale także do rodziców tych dzieci, jak również do całego środowiska. Promocja projektu odbywała się i będzie się odbywać podczas trwania całego projektu. Każde z miejsc, gdzie odbywały się zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze informują o realizowanym projekcie, poprzez zamieszczoną informację. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Rekrutacja została przeprowadzona w poszczególnych szkołach. Do rodziców skierowane zostały listy informacyjne (zawiadamiające o uruchomieniu projektu), ponadto powiadomienia, że dziecko zakwalifikowało się do udziału w projekcie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zgodnie z założeniami projektu zorganizowano i przeprowadzano zajęcia pozalekcyjne i przeprowadzano zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze w następujących szkołach w Gminy Jeżowe : Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespole Szkół w Jacie, PSP w Jeżowem Centrum, PSP w Jeżowem Kameralne, PSP w Jeżowem Podgórzu, Zespole Szkół w Starym Narcie Publicznym Gimnazjum w Jeżowem Zespole Szkół w Cholewianej Górze Zespole Szkół Groblach

12 Przeprowadzone zostały następujące zajęcia: - zajęcia z języka angielskiego – 18 grup - zajęcia z języka niemieckiego – 8 grup, - zajęcia z języka włoskiego – 1 grupa, - zajęcia informatyczne – 11 grup, - zajęcia matematyczne – 7 grup, - zajęcia matematyczno – fizyczne – 3 grupy, - zajęcia humanistyczne – 11 grup, - zajęcia fizyczno – chemiczne – 1 grupa, - zajęcia przyrodnicze – 7 grup, - zajęcia biologiczno – chemiczne – 2 grupy, - zajęcia geograficzne – 2 grupy, - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 4 grupy, -zajęcia szachowe – 2 grupy, Łącznie zostało utworzonych 77 grup. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 W początkowych założeniach we wniosku założyliśmy, że zakwalifikowanych zostanie przynajmniej 748 osób. W rzeczywistości do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych zakwalifikowano łącznie 967 osobouczestników, w tym 600 dziewczynek i 367 chłopców. Liczba ta różni się od wartości założonych wskaźników, ponieważ zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie założyliśmy, że dopuszcza się możliwość uczestnictwa 1- go ucznia w większej liczbie zajęć. W związku z tym faktycznie w realizowanym projekcie uczestniczy 365 dziewczynek i 255 chłopców.

14 Do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych zaangażowano nauczycieli uczących w szkołach Gminy Jeżowe, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i znają bardzo dobrze grupę docelową. Na bieżąco monitorowane były potrzeby edukacyjne uczestników zajęć. W ramach odbywających się zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych zakupiono uczestnikom podręczniki oraz pomoce dydaktyczne.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Forma prowadzenia zajęć, ich atrakcyjna tematyka sprawiła, że prowadzone zajęcia różniły od typowych lekcji szkolnych, dzięki temu zainteresowani uczniowie z ochotą uczestniczyli w zajęciach, jednocześnie otrzymując dyplomy ukończenia zajęć.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Forma prowadzenia zajęć, ich atrakcyjna tematyka sprawiła, że prowadzone zajęcia różniły od typowych lekcji szkolnych, dzięki temu zainteresowani uczniowie z ochotą uczestniczyli w zajęciach, jednocześnie otrzymując dyplomy ukończenia zajęć.

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 W skład zespołu projektowego weszli: Robert Bednarz – koordynator projektu. Katarzyna Kowal – specjalista ds. obsługi finansowej projektu. Elżbieta Chamot - księgowa Agnieszka Łach – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.

19 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Jeżowe, 25 czerwca 2009 r. Jeżowe, 25 czerwca 2009 r. Konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google