Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Warszawa, 19 czerwca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Warszawa, 19 czerwca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Warszawa, 19 czerwca 2013 r.

2 Działanie Mazowieckiej Rady BRD mające na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Uchwała Nr 1/2012 MRBRD z dnia 7 maja 2012r. w sprawie działań mających na celu eliminację zagrożeń w ruchu drogowym na odcinkach dróg szczególnie niebezpiecznych na terenie Województwa Mazowieckiego. Podjęcie Uchwały Realizacja Uchwały RAPORT DROGOWY

3 Raport Drogowy Celami nadrzędnymi Raportu są:
likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych, usuwanie przyczyn powtarzających się zdarzeń drogowych. Pożądane efekty działań to: malejąca liczba wypadków i ich ofiar, poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

4 SUBREGION CIECHANOWSKI
Przedstawiciele Policji, PSP oraz zarządców dróg wskazali łącznie 71 miejsc uznanych za szczególnie niebezpieczne Jako przyczyny wskazywano: nadmierną prędkość, brak separacji ruchu, zły stan nawierzchni, brak azyli dla pieszych, brak fotoradarów. Dodatkowe niebezpieczeństwo stwarza brak zatok autobusowych, przejść dla pieszych, niewłaściwe oznakowanie lub jego brak, niewłaściwa organizacja ruchu oraz brak separacji ruchu. SUBREGION PŁOCKI Przedstawiciele Policji, PSP oraz zarządców dróg wskazali łącznie 72 miejsca uznane za szczególnie niebezpieczne Jako przyczyny zdarzeń wymienia się: braki przejść dla pieszych, braki separacji ruchu, braki w utwardzeniu poboczy oraz braki lewoskrętów a także brak zatok autobusowych, niewłaściwe oznakowanie lub jego brak oraz niewłaściwą organizację ruchu.

5 SUBREGION RADOMSKI SUBREGION OSTROŁĘCKI
Przedstawiciele Policji, PSP oraz zarządców dróg wskazali łącznie 35 miejsc uznanych za szczególnie niebezpieczne. Najwięcej niebezpieczeństwa stwarza: brak zatok autobusowych, przejść dla pieszych, niewłaściwe oznakowanie lub jego brak, niewłaściwa organizacja ruchu oraz zniszczone nawierzchnie dróg, nieutwardzone pobocza, nieprawidłowo wyprofilowane zakręty i zły stan poboczy. Wskazano na potrzebę budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach szczególnie niebezpiecznych SUBREGION OSTROŁĘCKI Przedstawiciele Policji, PSP oraz zarządców dróg wskazali łącznie 38 miejsc uznanych za szczególnie niebezpieczne Najwięcej niebezpieczeństwa stwarza: brak zatok autobusowych, przejść dla pieszych, chodników, zbyt wąskie drogi o zniszczonej nawierzchni, niewłaściwe oznakowanie lub jego brak, niewłaściwa organizacja ruchu Wskazano potrzebę zmian organizacji ruchu, separacji ruchu, poprawy widoczności poprzez czyszczenie poboczy

6 SUBREGION WOKÓŁ WARSZAWSKI – terytorialna podległość KSP
powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński, m.st. Warszawa, warszawski – zachodni Przedstawiciele Policji, PSP oraz zarządców dróg wskazali łącznie 101 miejsc uznanych za szczególnie niebezpieczne Wskazano na: braki chodników, przejść dla pieszych, ścieżek pieszo-rowerowych, braki sygnalizacji świetlnej przy szkołach, zniszczone nawierzchnie dróg wojewódzkich, przełomy powodujące uszkodzenia samochodów, koleiny, niewłaściwe utrzymanie zimowe, nienormatywne szerokości dróg, braki w oznakowaniu przejazdów kolejowych PKP i WKD SUBREGION WOKÓŁ WARSZAWSKI – terytorialna podległość KWP w Radomiu powiaty: garwoliński, grójecki, pułtuski, sochaczewski, wyszkowski, żyrardowski Przedstawiciele Policji, PSP oraz zarządców dróg wskazali łącznie 31 miejsc uznanych za szczególnie niebezpieczne Wskazano min. na: zbyt wąskie chodniki powodujące potrącenia pieszych idących chodnikiem, zamulone oraz zarośnięte rowy i pobocza ograniczające widoczność dróg dojazdowych, braki chodników, potrącenia pieszych.

7 Rekomendacje Raportu Wystąpienie do zarządców dróg wszystkich kategorii o pilne dokonanie przeglądu/audytu odcinków dróg oraz miejsc wskazanych w raporcie jako niebezpieczne; Rekomendowanie zarządcom dróg, o których mowa w pkt.1. podjęcie działań naprawczych mających na celu likwidację miejsc wskazanych jako niebezpieczne; Rekomendowanie zarządcom dróg przeprowadzenie kontroli w jednostkach podległych, w zarządach dróg lub ich odpowiednikach, w zakresie reagowania podległych służb na wystąpienia/wnioski przedstawicieli Policji, MITD, samorządów i społeczności lokalnych w sprawach wskazywanych nieprawidłowości w zakresie BRD; Rekomendowanie zarządcom dróg oraz organom i służbom realizującym zadania na drogach Województwa w tym Policji, PSP, MITD, dokonywania bieżących przeglądów sieci dróg pod kątem zgodności zastosowanych rozwiązań organizacji ruchu z dokumentacją oraz ich ewentualnej aktualizacji w odniesieniu do potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji drogowej;

8 Rekomendacje Raportu cd.
Rekomendowanie nadania priorytetu w przyznawaniu funduszy na budowę i remonty dróg dla projektów zakładających likwidację miejsc niebezpiecznych i uzupełnieni infrastruktury drogowej, oraz zasięgania opinii MRBRD w tym zakresie; Zobowiązanie zarządców dróg, o których mowa w pkt.1., do przedstawienia MRBRD informacji o podjętych działaniach poprawiających stan BRD w miejscach niebezpiecznych w tym w miejscach wskazanych w raporcie; Rekomendowanie zarządcom dróg oraz pozostałym instytucjom i służbom, powołania „Regionalnych Zespołów Konsultacyjnych ds. BRD”, w skład których wejdą przedstawiciele zarządców dróg wszystkich kategorii oraz przedstawiciele służb realizujących zadania na drogach subregionu.

9 Dofinansowanie Policji
W latach 2005 – 2009 kwota ogólna wydatków Województwa Mazowieckiego na doposażenie Policji wyniosła ok. 7,5 mln zł. Zakupiono łącznie 365 samochodów, 8 motocykli, 8 łodzi motorowych. Zaś w roku komend miejskich i powiatowych policji otrzymało od Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na zakup nowych samochodów. Łączna kwota dofinansowania pojazdów to 300 tysięcy złotych. Auta trafiły do: Radomia, Siedlec, Garwolina, Ostrowi Mazowieckiej, Płocka, Płońska, Mławy, Sochaczewa oraz Wyszkowa.

10 Dofinansowanie Policji cd.
Na mocy porozumień Województwa Mazowieckiego z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w latach ze środków WORD – ów przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupiono dla Komend Powiatowych i Miejskich Policji: mierniki prędkości, alkotesty i inny asortyment poprawiający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

11 WSPARCIE FINANSOWE DLA OCHOTNICZYCH I PAŃSTWOWYCH STRAŻY POŻARNYCH W CELU USPRAWNIENIA MIN. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE RATOWNICTWA DROGOWEGO

12 Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych ma na celu udzielania pomocy finansowej dla gmin i miast na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie mazowieckim.

13 SAMORZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Program powstał w 2006 roku i jest kontynuowany. Pomoc finansowa udzielona gminom na rzecz konkretnych jednostek OSP w poszczególnych latach przedstawiała się następująco: 2006 rok – dofinansowano 448 jednostek OSP na kwotę ok. 10 mln zł; 2007 rok – dofinansowano 665 jednostek OSP na kwotę ok. 15 mln zł; 2008 rok – dofinansowano 531 jednostek OSP na kwotę ok. 15 mln zł; 2009 rok – dofinansowano 556 jednostek OSP na kwotę ok. 14 mln zł; 2011 rok – dofinansowano 349 jednostek OSP na kwotę 5 mln zł.

14 SAMORZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W 2012 roku priorytetem Samorządowego Programu „OSP-2012” było: doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody, sprzęt służący do usuwania skutków klęsk żywiołowych i sprzęt do ratownictwa drogowego. Za kwotę 4 664 921 złotych dofinansowano zakup 47 samochodów oraz sprzętu specjalistycznego. Ewa

15 DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W latach Województwo Mazowieckie przekazało na rzecz Państwowej Straży Pożarnej kwotę 9,5 mln zł. Państwowa Straż Pożarna z terenu województwa mazowieckiego doposażona została w 65 samochodów i sprzęt specjalistyczny . Rok 2011 Jednostka PSP Rodzaj sprzętu Kwota dofinansowania KP PSP w Makowie Mazowieckim średni samochód ratowniczo-gaśniczy 125 tys. zł KM PSP w Warszawie samochód z drabiną mechaniczną wraz z wyposażeniem 500 tys. zł KP PSP w Sochaczewie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych 200 tys. zł KP PSP w Szydłowcu ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją usuwania skażeń chemiczno-ekologicznych 100 tys. zł KP PSPw Mławie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 125 tys. zł. KP PSPw Płońsku 150 tys. zł. KW PSPw Warszawie z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia w Warszawie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych 300 tys. zł. Łącznie ,5 mln zł.

16 DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ CD.
W 2012 roku Województwo Mazowieckie przekazało na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie do zakupu: 1)Kontenera kwatermistrzowskiego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – kwota zł; 2)Średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – kwota zł; 3)Lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu środka pianotwórczego, sorbentów i neutralizatorów dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – kwota zł; 4)Średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – kwota zł, Ewa

17 KONKURS „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”
CELE I ZAŁOŻENIA Konkurs organizowany jest z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach samorządowego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Główne cele Konkursu: poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w ruchu drogowym 2. wspieranie programów edukacyjnych i wychowania komunikacyjnego w szkołach.

18 PRZEBIEG KONKURSU Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych i uczniów klas I - II szkół gimnazjalnych. Etapy Konkursu: 1. Eliminacje gminne. Organizowane są we własnym zakresie przez samorządy gminne we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie gminy. 2. Finał powiatowy. Składa się z dwóch części: teoretycznej - test sprawdzający wiedzę uczestników konkursu z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz części praktycznej - przejazd po torze rowerowym, mający na celu sprawdzenie umiejętności dzieci w zakresie bezpiecznego kierowania rowerem.

19 1. naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
Program wzbogacony jest o następujące elementy wiedzy w zakresie bezpieczeństwa: 1. naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 2. pokazy sprzętu policji; 3. pokazy akcji ratownictwa drogowego w wykonaniu Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto uczniom prezentowane są dwa filmy, których produkcję sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego: „…tak, chcę być bezpieczny” oraz „Pierwsza pomoc”. Film „…tak, chcę być bezpieczny” pokazując dzieciom poszczególne bloki tematyczne: droga, obcy, pies, fajerwerki, narkotyki, uczy je odpowiednich reakcji na niebezpieczne sytuacje, w których dzieci mogą się znaleźć. Film „Pierwsza pomoc” jest filmem instruktażowym.

20 SYMULATOR JAZDY JEDNOŚLADEM
W celu zwiększenia efektywności Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, zakupiono symulator jazdy jednośladem, który został zamontowany w samochodzie typu Furgon Max, w którego tylnej części dodatkowo został urządzony mały warsztat rowerowy. 20

21 REALIZACJA KONKURSU - STATYSTYKI
W latach w finałach Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” uczestniczyło uczniów, natomiast programem objęto uczniów. REALIZACJA KONKURSU - STATYSTYKI W roku 2013 Konkurs zrealizowano w powiecie: garwolińskim, grójeckim, otwockim, białobrzeskim, żyrardowskim, zwoleńskim, ostrołęckim, szydłowieckim, mińskim, grodziskim, węgrowskim, łosickim, gostynińskim, przasnyskim, ostrowskim, pułtuskim oraz w Warszawie. W finałach uczestniczyło 6870 uczniów, natomiast programem objęto uczniów.

22 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Ul. Jagiellońska 26 03 – 719 Warszawa Tel –


Pobierz ppt "DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Warszawa, 19 czerwca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google