Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska"— Zapis prezentacji:

1 Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska triss@ps.pltriss@ps.pl, http://bpm.ps.pl http://bpm.ps.pl triss@ps.plhttp://bpm.ps.pl

2 2 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Prezentacja oparta jest na Giude to Financial Issues relating to Indirect Actions of the FP6 (wersja z kwietnia 2004), Model Contract oraz zarządzeniu Rektora Politechniki Szczecińskiej z 19 grudnia 2003 na temat udziału zespołów PS w projektach międzynarodowych. Podstawą do opracowywania wniosków oraz realizacji projektów w 6PR winny być aktualne dokumenty publikowane przez Komisję Europejską.

3 3 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Etapy zarządzania finansowego w projekcie: 1.etap przygotowania wniosku- planowanie finansów 2.etap negocjacji finansowych 3.etap realizacji projektu 4.etap końcowego rozliczania projektu

4 4 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym 1.Planowanie budżetu projektu (1) I. zgodnie z przyjętym w instytucji modelem kosztów II. biorąc pod uwagę jedynie koszty dopuszczalne (konieczność zapewnienia finansowania kosztów niedopuszczalnych) III. biorąc pod uwagę jedynie koszty netto IV. na podstawie szczegółowej listy zadań do wykonania w projekcie z podziałem na typy działań, V. pomocne będą kategorie kosztów 5 PR VI. warto skonsultować budżet z przedstawicielem wyspecjalizowanej jednostki (BPM/DWZ/PK) a po złożeniu wniosku- przekazać kopię do BPM

5 5 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym I. Modele raportowania kosztów FC- w budżecie projektu uwzględniamy wszystkie przewidziane koszty jego realizacji FCF- w budżecie projektu uwzględniamy wszystkie koszty bezpośrednie jego realizacji plus ryczałt na koszty pośrednie w wysokości 20% sumy kosztów bezpośrednich z pominięciem podwykonawstwa AC- w budżecie projektu uwzględniamy wszystkie bezpośrednie dodatkowe koszty jego realizacji plus ryczałt na koszty pośrednie w wysokości 20% sumy kosztów bezpośrednich dodatkowych z pominięciem podwykonawstwa

6 6 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym I. Modele raportowania kosztów- dostępność organizacji

7 7 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym I. Modele raportowania kosztów- wyjątki osoby fizyczne nie mogą w koszty projektu zaliczać własnej pracy osoby fizyczne nie mogą w koszty projektu zaliczać własnej pracy przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej (osoby fizyczne), posiadające księgowość umożliwiającą wydzielenie kosztów bezpośrednich i/ lub pośrednich projektu, zobowiązane są do stosowania modelu FC lub FCF przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej (osoby fizyczne), posiadające księgowość umożliwiającą wydzielenie kosztów bezpośrednich i/ lub pośrednich projektu, zobowiązane są do stosowania modelu FC lub FCF jednostki badawcze, stosujące normalnie model AC, w specjalnych projektach badawczych dla MSP (CRAFT i Collective Research) mogą używać modelu FCF o ile są w stanie wyodrębnić koszty bezpośrednie związane z projektem jednostki badawcze, stosujące normalnie model AC, w specjalnych projektach badawczych dla MSP (CRAFT i Collective Research) mogą używać modelu FCF o ile są w stanie wyodrębnić koszty bezpośrednie związane z projektem

8 8 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym II. Koszty dopuszczalne rzeczywiste- faktycznie poniesione i odnotowane w księgach rachunkowych (nie szacunkowe lub przewidywane) rzeczywiste- faktycznie poniesione i odnotowane w księgach rachunkowych (nie szacunkowe lub przewidywane) uzasadnione ekonomicznie- umiarkowane i zgodne z normalnym zachowaniem wykonawcy uzasadnione ekonomicznie- umiarkowane i zgodne z normalnym zachowaniem wykonawcy niezbędne dla realizacji projektu- wynikające z zadań przewidzianych w jego ramach niezbędne dla realizacji projektu- wynikające z zadań przewidzianych w jego ramach określone zgodnie z normalnymi zasadami księgowania wykonawcy określone zgodnie z normalnymi zasadami księgowania wykonawcy poniesione w czasie trwania projektu (koszty związane z przygotowaniem raportu końcowego- do 45 dni po jego zakończeniu) poniesione w czasie trwania projektu (koszty związane z przygotowaniem raportu końcowego- do 45 dni po jego zakończeniu)

9 9 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym zaksięgowane w księgach wykonawcy najpóźniej w dniu wystawienia certyfikatu audytora zaksięgowane w księgach wykonawcy najpóźniej w dniu wystawienia certyfikatu audytora zaksięgowane zgodnie z procedurami kraju wykonawcy i w sposób umożliwiający odróżnienie kosztów i wpływów dotyczących realizacji projektu od tych, które dotyczą innych zadań realizowanych przez wykonawcę zaksięgowane zgodnie z procedurami kraju wykonawcy i w sposób umożliwiający odróżnienie kosztów i wpływów dotyczących realizacji projektu od tych, które dotyczą innych zadań realizowanych przez wykonawcę zasoby udostępnione przez strony trzecie na podstawie istniejącej wcześniej umowy (konieczność umieszczenia odpowiedniego zapisu w Aneksie I) zasoby udostępnione przez strony trzecie na podstawie istniejącej wcześniej umowy (konieczność umieszczenia odpowiedniego zapisu w Aneksie I)

10 10 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym II. Koszty niedopuszczalne VAT oraz wszelkie inne identyfikowalne podatki pośrednie VAT oraz wszelkie inne identyfikowalne podatki pośrednie należne odsetki należne odsetki rezerwy na poczet przyszłych strat i wierzytelności rezerwy na poczet przyszłych strat i wierzytelności straty kursowe straty kursowe koszty zadeklarowane, poniesione lub zrefundowane w ramach innego programu wspólnotowego koszty zadeklarowane, poniesione lub zrefundowane w ramach innego programu wspólnotowego dotyczące zwrotu z inwestycji kapitałowych dotyczące zwrotu z inwestycji kapitałowych długi i koszty obsługi długu długi i koszty obsługi długu wydatki nadmierne i nierozsądne wydatki nadmierne i nierozsądne wszelkie inne koszty nie spełniające wymogów kosztów dopuszczalnych wszelkie inne koszty nie spełniające wymogów kosztów dopuszczalnych

11 11 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym III. Kwestia podatku VAT Rozporządzenie MF z 27.04.2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 97/2004, poz. 970) ogranicza możliwości stosowania zerowej stawki VAT oraz odzyskiwania zapłaconego podatku jedynie do zakupów zrealizowanych w ramach projektów, na które kontrakt podpisano przed 1 maja 2004 Rozporządzenie MF z 27.04.2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 97/2004, poz. 970) ogranicza możliwości stosowania zerowej stawki VAT oraz odzyskiwania zapłaconego podatku jedynie do zakupów zrealizowanych w ramach projektów, na które kontrakt podpisano przed 1 maja 2004 na początku września Minister Nauki wystosował list do Ministra Finansów, w którym podkreśla, że obowiązujące od 1 maja 2004r. rozporządzenie pogarsza istotnie warunki uczestnictwa polskich jednostek naukowych w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej na początku września Minister Nauki wystosował list do Ministra Finansów, w którym podkreśla, że obowiązujące od 1 maja 2004r. rozporządzenie pogarsza istotnie warunki uczestnictwa polskich jednostek naukowych w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej koszty podatku VAT od zakupów ponoszonych z funduszy KE pokryć można ze środków MNiI koszty podatku VAT od zakupów ponoszonych z funduszy KE pokryć można ze środków MNiI

12 12 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym

13 13 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym IV. Typy działań w ramach projektu A.Działania związane z badaniami, rozwojem technologicznym oraz innowacyjnością: -badania nie powiązane z celami przemysłowymi i komercyjnymi -ochrona wypracowanej własności intelektualnej (badanie czystości patentowej, procedura opracowania wniosku patentowego itp.) -rozpowszechnianie wiedzy o projekcie i jego wynikach poza konsorcjum (publikacje, konferencje, strony www) -badanie aspektów socjo-ekonomicznych (ocena wyników projektu w ujęciu społecznym, np. aspekty etyczne) -wspieranie wykorzystania wyników (np. stworzenie planu spożytkowania i rozpowszechnienia wypracowanej technologii)

14 14 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym B.Działania demonstracyjne (mające na celu udowodnienie wykonalności produktu i jego urynkowienia- faza przedwdrożeniowa) -przeformułowanie wyników badań w plan, projekt nowego lub ulepszonego produktu, procesu lub usługi, -projekt i budowa prototypu, który nie będzie wykorzystany w celach rynkowych, -stworzenie projektu koncepcyjnego nowego produktu, -wstępne projekty demonstracyjne i pilotażowe (nie do zastosowań przemysłowych) -testowanie prototypu w skali infrastrukturalnej, -testy na skalę laboratoryjną lub przedprzemysłową mające na celu udowodnienie przydatności rozwiązania w przyszłych zastosowaniach komercyjnych

15 15 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym C.Działania szkoleniowe -zapewnienie specjalistycznych szkoleń i kursów dla naukowców, osób zarządzających nauką, kierowników jednostek przemysłowych (szczególnie sfery MŚP) i innych potencjalnych użytkowników rozwiązań wypracowanych w projekcie. Brak możliwości finansowania wynagrodzeń osób szkolonych.

16 16 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym D.Zarządzanie konsorcjum -działania związane z otrzymaniem certyfikatu audytora przez wszystkich partnerów projektu, -przeprowadzenie konkursów na dołączanie do konsorcjum nowych partnerów, -wypracowanie umowy konsorcjum w projektach, w których jest ona obowiązkowa, -zapewnienie bezpieczeństwa finansowego (gwarancji bankowych) w projektach, w których zaleca to KE, -inne czynności związane z zarządzaniem na poziomie konsorcjum

17 17 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Koszty zarządzania finansowane przez KE w 100% kosztów całkowitych bez względu na przyjęty model kosztów (uwaga! Przy modelu AC narzuty liczymy tylko od kosztów dodatkowych!) finansowane przez KE w 100% kosztów całkowitych bez względu na przyjęty model kosztów (uwaga! Przy modelu AC narzuty liczymy tylko od kosztów dodatkowych!) ograniczone do 7% wkładu finansowego KE; ograniczenie dotyczy konsorcjum jako całości a nie poszczególnych partnerów ograniczone do 7% wkładu finansowego KE; ograniczenie dotyczy konsorcjum jako całości a nie poszczególnych partnerów

18 18 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym E.Inne specyficzne działania -dla Sieci Doskonałości (NoE) - Wspólny Program Działań -dla Infrastruktur Badawczych (I 3 ) – obowiązkowo: działania związane z koordynacją i sieciowaniem, opcjonalnie: międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych; działania związane z zapewnieniem łączności i inne -dla Akcji Skoordynowanych (CA) - działania związane z koordynacją i sieciowaniem -dla Akcji Wspierających (SSA) - działania specyficzne dla SSA, w tym międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych (w niektórych specyficznych projektach)

19 19 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym V. Kategorie kosztów wszelkie koszty grupowane są według typu działań, na które zostały poniesione wszelkie koszty grupowane są według typu działań, na które zostały poniesione jedyny podział kosztów według ich rodzaju to: koszty bezpośrednie (w tym podwykonawstwo) oraz koszty pośrednie jedyny podział kosztów według ich rodzaju to: koszty bezpośrednie (w tym podwykonawstwo) oraz koszty pośrednie podczas tworzenia budżetu projektu warto planować wydatki według kategorii kosztów 5PR (koszty personelu, podróże, aparatura, materiały eksploatacyjne, podwykonawstwo, koszty pośrednie) podczas tworzenia budżetu projektu warto planować wydatki według kategorii kosztów 5PR (koszty personelu, podróże, aparatura, materiały eksploatacyjne, podwykonawstwo, koszty pośrednie)

20 20 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Koszty osobowe obejmują zarówno same pensje, jak i wszelkie inne obciążenia związane z wynagrodzeniem: obowiązujące podatki, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne obowiązkowe ubezpieczenia, premie i składki; obejmują zarówno same pensje, jak i wszelkie inne obciążenia związane z wynagrodzeniem: obowiązujące podatki, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne obowiązkowe ubezpieczenia, premie i składki; w kalkulacji kosztów osobowych na etapie tworzenia budżetu można uwzględnić koszty nie poszczególnych osób, a poszczególnych kategorii personelu (w PS informacji na temat stawek udziela BPM), na etapie raportowania trzeba jednak używać stawek indywidualnych; w kalkulacji kosztów osobowych na etapie tworzenia budżetu można uwzględnić koszty nie poszczególnych osób, a poszczególnych kategorii personelu (w PS informacji na temat stawek udziela BPM), na etapie raportowania trzeba jednak używać stawek indywidualnych; koszty osobowe każdego pracownika można wliczyć w budżet projektu jedynie w takim wymiarze czasu, w jakim pracownik będzie pracował na jego rzecz koszty osobowe każdego pracownika można wliczyć w budżet projektu jedynie w takim wymiarze czasu, w jakim pracownik będzie pracował na jego rzecz

21 21 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Koszty osobowe w modelu AC koszty osobowe pracowników zatrudnionych specjalnie do projektu; koszty osobowe pracowników zatrudnionych specjalnie do projektu; koszty pracowników, których wynagrodzenie zależy w całości lub części od finansowania ze źródeł zewnętrznych (konieczność odpowiedniego zapisu w umowie); koszty pracowników, których wynagrodzenie zależy w całości lub części od finansowania ze źródeł zewnętrznych (konieczność odpowiedniego zapisu w umowie); koszty osobowe wszystkich pracowników wykonujących zadania związane z zarządzaniem konsorcjum; koszty osobowe wszystkich pracowników wykonujących zadania związane z zarządzaniem konsorcjum; kwestia umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i umowa o dzieło) kwestia umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i umowa o dzieło)

22 22 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Jak obliczyć koszt personelu przy planowaniu budżetu? W odróżnieniu od 5PR koszty osobowe oblicza się biorąc pod uwagę polskie zasady dotyczące czasu pracy koszt dzienny = roczny koszt zatrudnienia : efektywna liczba dni pracy Roczny koszt zatrudnienia obejmuje wszelkie koszty związane z zatrudnieniem danej osoby, w tym narzuty na wynagrodzenia- ZUS, ZFŚS, DWR Efektywna liczba dni pracy w roku: liczba dni pracujących w danym roku minus liczba dni urlopowych minus zwolnienia chorobowe

23 23 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym PRZYKŁAD Koszt zatrudnienia prof. Nowaka w roku 2004 wynosi 50 000 zł Liczba dni pracujących w roku 2004 to 254 Liczba dni urlopowych to 26 Zakładamy liczbę dni chorobowych 5 50 000 : (254 - 26 - 5) = 224,21 Koszt osobo-dnia prof. Nowaka to 224,21 zł

24 24 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Koszty środków trwałych polska definicja środka trwałego; polska definicja środka trwałego; w odróżnieniu od 5 PR nie ma narzuconego wzoru amortyzacji; obowiązują stosowane normalnie przez wykonawcę zasady i stawki amortyzacyjne – w Polsce określone przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych/ fizycznych; w odróżnieniu od 5 PR nie ma narzuconego wzoru amortyzacji; obowiązują stosowane normalnie przez wykonawcę zasady i stawki amortyzacyjne – w Polsce określone przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych/ fizycznych; obejmują zarówno koszt zakupu, jak i wszystkie koszty niezbędne do tego, by sprzęt działał w sposób, do jakiego jest przeznaczony (koszty przygotowania miejsca, dostarczenia i instalacji sprzętu); obejmują zarówno koszt zakupu, jak i wszystkie koszty niezbędne do tego, by sprzęt działał w sposób, do jakiego jest przeznaczony (koszty przygotowania miejsca, dostarczenia i instalacji sprzętu); na rzecz projektu zaliczać można jedynie koszty amortyzacji w części, w jakiej dany środek wykorzystywany jest w pracach projektu (konieczność prowadzenia kart czasu pracy sprzętu); na rzecz projektu zaliczać można jedynie koszty amortyzacji w części, w jakiej dany środek wykorzystywany jest w pracach projektu (konieczność prowadzenia kart czasu pracy sprzętu);

25 25 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Koszty środków trwałych (2) istnieje możliwość wliczania w koszty projektu również amortyzacji sprzętu kupionego wcześniej, który jeszcze nie został w pełni zamortyzowany, a który jest używany w projekcie; istnieje możliwość wliczania w koszty projektu również amortyzacji sprzętu kupionego wcześniej, który jeszcze nie został w pełni zamortyzowany, a który jest używany w projekcie; suma zaraportowanych kwot amortyzacyjnych nie może przekraczać kosztów zakupu sprzętu; suma zaraportowanych kwot amortyzacyjnych nie może przekraczać kosztów zakupu sprzętu; amortyzacja sprzętu używanego do ogólnej administracji projektem winna obciążać koszty pośrednie amortyzacja sprzętu używanego do ogólnej administracji projektem winna obciążać koszty pośrednie

26 26 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Koszty podróży obliczane są zgodnie ze zasadami stosowanymi normalnie przez wykonawcę; obliczane są zgodnie ze zasadami stosowanymi normalnie przez wykonawcę; jeśli praktyką wykonawcy jest naliczanie kosztów podróży/ diet nie na podstawie poniesionych w czasie podróży faktycznych kosztów lecz stawkami ryczałtowymi, to za koszt uprawniony uznany zostanie ryczałt, a nie koszt faktycznie poniesiony jeśli praktyką wykonawcy jest naliczanie kosztów podróży/ diet nie na podstawie poniesionych w czasie podróży faktycznych kosztów lecz stawkami ryczałtowymi, to za koszt uprawniony uznany zostanie ryczałt, a nie koszt faktycznie poniesiony

27 27 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Koszty podwykonawstwa Podwykonawstwo może obejmować zadania, które: nie mogą być zrealizowane przez samego wykonawcę; nie mogą być zrealizowane przez samego wykonawcę; obejmują wykonanie usług niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu; obejmują wykonanie usług niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu; nie stanowią zasadniczych elementów projektu. nie stanowią zasadniczych elementów projektu. Rodzaje podwykonawstwa: A. podwykonawstwo obejmujące wykonanie zadań stanowiących ważny element projektu- stosowane tylko w razie konieczności, po uprzedniej zgodzie KE (zapis w Aneksie Technicznym do kontraktu) B. podwykonawstwo obejmujące pomniejsze zadania i usługi (konieczność uzasadnienia potrzeby w raporcie okresowym)

28 28 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Koszty podwykonawstwa (2) Wybór podwykonawcy musi nastąpić w oparciu o krajowe przepisy w tym zakresie (dla podmiotów publicznych- Prawo zamówień publicznych, dla pozostałych- wybór oferty charakteryzującej się najlepszym stosunkiem jakości do ceny) Wybór podwykonawcy musi nastąpić w oparciu o krajowe przepisy w tym zakresie (dla podmiotów publicznych- Prawo zamówień publicznych, dla pozostałych- wybór oferty charakteryzującej się najlepszym stosunkiem jakości do ceny) Z każdym podwykonawcą winna być zawarta umowa, obejmująca w szczególności zapisy gwarantujące spełnienie przez podwykonawcę zobowiązań określonych w Art.. II.9, II.10, II.11, II.12, II.28.8 i II.29 kontraktu z KE. Z każdym podwykonawcą winna być zawarta umowa, obejmująca w szczególności zapisy gwarantujące spełnienie przez podwykonawcę zobowiązań określonych w Art.. II.9, II.10, II.11, II.12, II.28.8 i II.29 kontraktu z KE. Wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe podczas wykonywania umowy podwykonawstwa powinny bezwzględnie być przeniesione na głównego wykonawcę. Wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe podczas wykonywania umowy podwykonawstwa powinny bezwzględnie być przeniesione na głównego wykonawcę.

29 29 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Koszty materiałów koszty zakupu, wytworzenia, naprawy lub użytkowania materiałów, dóbr i oprogramowania, które: koszty zakupu, wytworzenia, naprawy lub użytkowania materiałów, dóbr i oprogramowania, które: - są niezbędne do realizacji projektu, - nie są uwzględnione w wykazie środków trwałych wykonawcy, - nie są traktowane jako wydatki kapitałowe, - zużywają się w krótkim okresie czasu (nie dłuższym od czasu użytkowania na rzecz projektu)

30 30 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym UWAGA ! Jeśli normalną praktyką wykonawcy jest zaliczanie któregokolwiek z w/w kosztów w koszty pośrednie, to tę samą zasadę należy stosować w projektach 6PR

31 31 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym 2.Negocjacje finansowe pisemne upoważnienie kierownika projektu do prowadzenia negocjacji pisemne upoważnienie kierownika projektu do prowadzenia negocjacji budżet- Formularze Przygotowania Kontraktu (CPF) budżet- Formularze Przygotowania Kontraktu (CPF) umowa konsorcjum umowa konsorcjum konsultacje z Działem Finansowym, Działem Współpracy z Zagranicą konsultacje z Działem Finansowym, Działem Współpracy z Zagranicą wszelkie prawnie wiążące dokumenty podpisywane przez Rektora i/lub Kwestora wszelkie prawnie wiążące dokumenty podpisywane przez Rektora i/lub Kwestora

32 32 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Wysokość grantu KE obliczana jest przy uwzględnieniu: I. wielkości budżetu obliczonego na podstawie przewidzianych kosztów uprawnionych oraz wpływów do projektu; II. modelu raportowania kosztów stosowanego przez uczestnika; III. maksymalnych stawek refundacji dla danego typu działań i modelu raportowania; IV. limitów pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową

33 33 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym I. Co jest wpływem do projektu: + transfery finansowe od osób trzecich dokonane specjalnie na rzecz projektu; transfery finansowe od osób trzecich, o których wykorzystaniu na rzecz projektu decyduje uczestnik; transfery finansowe od osób trzecich, o których wykorzystaniu na rzecz projektu decyduje uczestnik; + wkład w naturze dokonany specjalnie na rzecz projektu; wkład w naturze, o którego wykorzystaniu na rzecz projektu decyduje uczestnik; wkład w naturze, o którego wykorzystaniu na rzecz projektu decyduje uczestnik; + dochód wygenerowany przez projekt jako taki (opłaty za uczestnictwo w konferencji zorganizowanej przez konsorcjum, sprzedaż materiałów konferencyjnych, sprzedaż sprzętu zakupionego do projektu); dochód wygenerowany przez wykorzystanie wiedzy wynikającej z realizacji projektu dochód wygenerowany przez wykorzystanie wiedzy wynikającej z realizacji projektu UWAGA! dla wykonawcy stosującego model AC wpływem do projektu jest jedynie dochód wygenerowany przez projekt.

34 34 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym PRZYKŁAD Koszty działań badawczych wykonawcy: 500 000 Koszty działań badawczych wykonawcy: 500 000 Model raportowania kosztów: FC/FCF Maksymalna stawka refundacji: 50 % = 250 000 Maksymalna stawka refundacji: 50 % = 250 000 Wpływy do projektuFaktyczna refundacjaWkład własny A) 200 000 250 000 50 000 A) 200 000 250 000 50 000 B) 300 000 200 000 0 B) 300 000 200 000 0

35 35 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym

36 36 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym IV. Limity pomocy publicznej na badania i rozwój Udział środków publicznych z różnych źródeł w finansowaniu działań badawczo- rozwojowych nie może przekroczyć: dla działań związanych z badaniami, rozwojem technologicznym i innowacyjnością- 75% kosztów dopuszczalnych dla działań związanych z badaniami, rozwojem technologicznym i innowacyjnością- 75% kosztów dopuszczalnych dla działań demonstracyjnych- 50% kosztów dopuszczalnych dla działań demonstracyjnych- 50% kosztów dopuszczalnych Stawki standardowe: dla działań związanych z badaniami, rozwojem technologicznym i innowacyjnością- 50% kosztów dopuszczalnych dla działań związanych z badaniami, rozwojem technologicznym i innowacyjnością- 50% kosztów dopuszczalnych dla działań demonstracyjnych- 25% kosztów dopuszczalnych dla działań demonstracyjnych- 25% kosztów dopuszczalnych

37 37 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Możliwe zwiększenia stawek standardowych: dla MSP posiadających osobowość prawną: 10% dla MSP posiadających osobowość prawną: 10% dla projektów związanych z Programami Ramowymi UE: 15% dla projektów związanych z Programami Ramowymi UE: 15% dla projektów obejmujących współpracę międzynarodową: 10% dla projektów obejmujących współpracę międzynarodową: 10% dla organizacji posiadających osobowość prawną, zarejestrowanych na obszarach objętych art. 87.3 (a) Traktatu o utworzeniu WE: 10% dla organizacji posiadających osobowość prawną, zarejestrowanych na obszarach objętych art. 87.3 (a) Traktatu o utworzeniu WE: 10% dla organizacji posiadających osobowość prawną, zarejestrowanych na obszarach objętych art. 87.3 (c) Traktatu o utworzeniu WE: 10% dla organizacji posiadających osobowość prawną, zarejestrowanych na obszarach objętych art. 87.3 (c) Traktatu o utworzeniu WE: 10% Limity nie dotyczą finansowanych ze środków publicznych działań B+R prowadzonych przez organizacje non-profit działające w sferze edukacji publicznej i badań. Limity nie dotyczą finansowanych ze środków publicznych działań B+R prowadzonych przez organizacje non-profit działające w sferze edukacji publicznej i badań.

38 38 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Jak obliczyć budżet w projekcie? PRZYKŁAD W Projekt Zintegrowany zaangażowane są 4 jednostki: Nie przewidziano podwykonawstwa ani wpływów do projektu. Czas trwania projektu: 60 miesięcy (5 lat) Kraj Model raportowania kosztów Narzuty HolandiaFC85% PolskaFCF20% W. Brytania FC50% RosjaAC20%

39 39 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Wszyscy wykonawcy zaangażują w projekt podobne zasoby: 1 pracownik stały, koszt miesięczny 10 000, zaangażowany na pełen etat (½- działania badawcze, ¼- działania demonstracyjne, ¼- działania szkoleniowe; 1 pracownik stały, koszt miesięczny 10 000, zaangażowany na pełen etat (½- działania badawcze, ¼- działania demonstracyjne, ¼- działania szkoleniowe; 1 pracownik zatrudniony do projektu, koszt miesięczny 10 000, zaangażowany na pełen etat ½- działania badawcze, ½ - dz. demonstracyjne; 1 pracownik zatrudniony do projektu, koszt miesięczny 10 000, zaangażowany na pełen etat ½- działania badawcze, ½ - dz. demonstracyjne; 1 pracownik stały, koszt miesięczny 10 000, zaangażowany w ½0 w zarządzanie konsorcjum, 1 pracownik stały, koszt miesięczny 10 000, zaangażowany w ½0 w zarządzanie konsorcjum, koszty podróży (w całości związanych z zarządzaniem) oszacowano na 15 000 na 5 lat projektu koszty podróży (w całości związanych z zarządzaniem) oszacowano na 15 000 na 5 lat projektu

40 40 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Obliczenia dla poszczególnych wykonawców: wykonaw -ca koszty dz. badawcze dz. demonstracyjne dz. szkoleniowe zarządzanie NL (FC) bezpośrednie ½ * 10 000 * 60 600 000 ¼ * 10 000 * 60 ½ * 10 000 * 60 450 000 ¼ * 10 000 * 60 150 000 ½ 0 * 10 000 * 60 15 000 45 000 narzuty 85% 510 000 382 500 127 500 38 250 PL (FCF) bezpośrednie ½ * 10 000 * 60 600 000 ¼ * 10 000 * 60 ½ * 10 000 * 60 450 000 ¼ * 10 000 * 60 150 000 ½ 0 * 10 000 * 60 15 000 15 000 45 000 narzuty 20% 120 000 90 000 30 000 9 000

41 41 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym wykonaw -ca koszty dz. badawcze dz. demonstracyjne dz. szkoleniowe zarządzanie GB (FC) bezpośrednie ½ * 10 000 * 60 600 000 ¼ * 10 000 * 60 ½ * 10 000 * 60 450 000 ¼ * 10 000 * 60 150 000 ½ 0 * 10 000 * 60 15 000 45 000 narzuty 50% 300 000 225 000 75 000 22 500 RU (AC) bezpośrednie ½ * 10 000 * 60 300 000 ½ * 10 000 * 60 300 000 0 ½ 0 * 10 000 * 60 15 000 15 000 45 000 narzuty 20% 60 000 0 3 000

42 42 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym

43 43 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Jak obliczyć budżet w Sieci Doskonałości? Na wysokość grantu wpływa: 1) zaplanowany stopień integracji konsorcjum, 2) liczba badaczy i doktorantów objętych projektem; 3) typ dziedziny naukowej; 4) wspólny program działań (JPA).

44 44 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Grant obliczany jest na podstawie: średniego rocznego grantu przypadającego na badaczy, obliczanego według tabeli średniego rocznego grantu przypadającego na badaczy, obliczanego według tabeli oraz dodatkowej kwoty 4 000/ rok na doktoranta, maksymalnie do 10% grantu na badaczy oraz dodatkowej kwoty 4 000/ rok na doktoranta, maksymalnie do 10% grantu na badaczy

45 45 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym PRZYKŁAD W kalkulacji grantu uwzględniamy jedynie wykonawców z krajów objętych finansowaniem (zob. http://europa.eu.int/comm/research/iscp/countries.html). Z kalkulacji wyłączeni są badacze i doktoranci kanadyjscy. http://europa.eu.int/comm/research/iscp/countries.html Kraj wykonawcy Liczba badaczy Liczba doktorantów Niemcy2812 Polska2717 Portugalia2311 Włochy3419 Rosja2310 Kanada199 ogółem15478

46 46 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Wartości pośrednie grantu na badaczy obliczane są na zasadzie interpolacji liniowej, według wzoru [grant n + (grant N – grant n)/(liczba N – liczba n) * (X – n)] gdzie n- najbliższa niższa liczna badaczy N- najbliższa wyższa liczba badaczy X liczba badaczy uprawnionych do finansowania w projekcie

47 47 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym liczba badaczy objętych dofinansowaniem: 135 liczba doktorantów objętych dofinansowaniem: 69 średni grant roczny dla 100 badaczy: 2 000 000 ; dla 150: 3 000 000 średni grant roczny dla 100 badaczy: 2 000 000 ; dla 150: 3 000 000 czas trwania projektu: 5 lat Roczny grant na badaczy [2 000 000 + (3 000 000 – 2 000 000)/ (150 – 100) * (135 – 100)] = 2 700 000 Roczny grant na doktorantów 69 * 4 000 = 276 000 > 2 700 000 * 10% redukcja do 270 000 Grant całkowity (2 700 000 + 270 000) * 5 lat = 14 850 000 (2 700 000 + 270 000) * 5 lat = 14 850 000

48 48 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Podział grantu na poszczególne lata projektu

49 49 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym 3.Realizacja projektu Pierwsze kroki upoważnienie dla kierownika projektu do dysponowania jego funduszami upoważnienie dla kierownika projektu do dysponowania jego funduszami odrębny rachunek bankowy prowadzony w euro odrębny rachunek bankowy prowadzony w euro odrębna ewidencja księgowa dla kosztów ponoszonych z funduszy KE odrębna ewidencja księgowa dla kosztów ponoszonych z funduszy KE wniosek o dofinansowanie SPB z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji wniosek o dofinansowanie SPB z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji odrębna ewidencja księgowa dla kosztów ponoszonych z funduszy MNiI odrębna ewidencja księgowa dla kosztów ponoszonych z funduszy MNiI

50 50 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym jedna osoba odpowiedzialna za administrację projektem na poziomie partnera jedna osoba odpowiedzialna za administrację projektem na poziomie partnera w Dziale Księgowości jedna osoba do prowadzenia księgowości wszystkich projektów w instytucji (zarówno części KE jak i MNiI) w Dziale Księgowości jedna osoba do prowadzenia księgowości wszystkich projektów w instytucji (zarówno części KE jak i MNiI) księgowanie kosztów według wewnętrznych zasad instytucji, księgowanie kosztów według wewnętrznych zasad instytucji, merytoryczna kontrola dokumentów finansowych projektu- BPM/ DWZ merytoryczna kontrola dokumentów finansowych projektu- BPM/ DWZ

51 51 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Realizacja projektu- koszty osobowe dla każdej osoby zatrudnionej do realizacji projektu należy prowadzić karty czasu pracy, które co miesiąc winny być podpisywane przez miejscowego kierownika projektu a dla niego- przez Rektora dla każdej osoby zatrudnionej do realizacji projektu należy prowadzić karty czasu pracy, które co miesiąc winny być podpisywane przez miejscowego kierownika projektu a dla niego- przez Rektora jeśli jedna osoba zaangażowana jest w kilka projektów naraz, warto prowadzić dla niej karty czasu pracy zintegrowane dla wszystkich projektów, tak, aby jej czas pracy na rzecz różnych projektów nie pokrywał się jeśli jedna osoba zaangażowana jest w kilka projektów naraz, warto prowadzić dla niej karty czasu pracy zintegrowane dla wszystkich projektów, tak, aby jej czas pracy na rzecz różnych projektów nie pokrywał się dochody osób fizycznych zatrudnionych bezpośrednio przez uczestnika projektu do realizacji jego zadań (niezależnie od formy zatrudnienia) i opłacanych ze środków KE są zwolnione z podatku dochodowego dochody osób fizycznych zatrudnionych bezpośrednio przez uczestnika projektu do realizacji jego zadań (niezależnie od formy zatrudnienia) i opłacanych ze środków KE są zwolnione z podatku dochodowego

52 52 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Realizacja projektu- podatek VAT jeśli koszty podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach projektu pokrywamy z funduszy MNiI, wydatki te należy przypisywać odpowiednim kategoriom zakupów; jeśli koszty podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach projektu pokrywamy z funduszy MNiI, wydatki te należy przypisywać odpowiednim kategoriom zakupów; dla projektów, w których możliwe jest odzyskiwanie podatku: dla projektów, w których możliwe jest odzyskiwanie podatku: - w przypadku kredytowania realizacji projektu PS odzyskuje VAT dopiero po refundacji poniesionych kosztów z funduszy KE; - VAT należy odzyskiwać również od wydatków związanych z wyjazdami (hotel, podróż). Dlatego przy zakupie biletu zawsze należy w kasie ostemplować bilet (nazwa i NIP przewoźnika).

53 53 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Realizacja projektu- zaliczka i płatności zaliczka finansowa na realizację projektu przekazywana jest koordynatorowi w 45 dni po: a) wejściu w życie kontraktu, b) poinformowaniu KE o przystąpieniu do kontraktu minimalnej liczby partnerów, c) poinformowaniu KE o przystąpieniu wszystkich partnerów (do wyboru KE) zaliczka finansowa na realizację projektu przekazywana jest koordynatorowi w 45 dni po: a) wejściu w życie kontraktu, b) poinformowaniu KE o przystąpieniu do kontraktu minimalnej liczby partnerów, c) poinformowaniu KE o przystąpieniu wszystkich partnerów (do wyboru KE) zaliczka stanowi kwotę równą 80% kosztów przewidzianych do poniesienia w ciągu pierwszego okresu raportowania (z reguły 12 miesięcy) oraz połowy drugiego zaliczka stanowi kwotę równą 80% kosztów przewidzianych do poniesienia w ciągu pierwszego okresu raportowania (z reguły 12 miesięcy) oraz połowy drugiego w praktyce terminy te się przedłużają, KE często podpisuje terminy z tzw. przesuniętą data rozpoczęcia. Skutkuje to koniecznością kredytowana realizacji projektu przez kilka miesięcy (rektorski fundusz pożyczkowy) w praktyce terminy te się przedłużają, KE często podpisuje terminy z tzw. przesuniętą data rozpoczęcia. Skutkuje to koniecznością kredytowana realizacji projektu przez kilka miesięcy (rektorski fundusz pożyczkowy)

54 54 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Realizacja projektu- zaliczka i płatności zaliczka pozostaje własnością KE aż do momentu zatwierdzenia przez nią potwierdzonego certyfikatem audytora raportu finansowego za dany okres raportowania, następnie zatwierdzona w raporcie kwota staje się własnością konsorcjum zaliczka pozostaje własnością KE aż do momentu zatwierdzenia przez nią potwierdzonego certyfikatem audytora raportu finansowego za dany okres raportowania, następnie zatwierdzona w raporcie kwota staje się własnością konsorcjum odsetki uzyskane przez koordynatora z zaliczki umieszczonej na rachunku bankowym również pozostają własnością KE i jako takie muszą być sprawozdane i pomniejszają kolejną płatność odsetki uzyskane przez koordynatora z zaliczki umieszczonej na rachunku bankowym również pozostają własnością KE i jako takie muszą być sprawozdane i pomniejszają kolejną płatność zatwierdzenie raportu następuje standardowo po trwającym 45 dni od złożenia w KE okresie jego analizy i wyjaśniania ewentualnych niejasności zatwierdzenie raportu następuje standardowo po trwającym 45 dni od złożenia w KE okresie jego analizy i wyjaśniania ewentualnych niejasności

55 55 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Realizacja projektu- zaliczka i płatności kolejna płatność KE odbywa się w 45 dni po zatwierdzeniu raportu finansowego i wynosi tyle, by konsorcjum znów dysponowało funduszami na pokrycie 80% kosztów następnego okresu raportowania i połowy kolejnego kolejna płatność KE odbywa się w 45 dni po zatwierdzeniu raportu finansowego i wynosi tyle, by konsorcjum znów dysponowało funduszami na pokrycie 80% kosztów następnego okresu raportowania i połowy kolejnego po złożeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego wypłacana jest kwota bilansująca należny grant. Koordynator projektu ma obowiązek jak najszybciej rozdystrybuować grant pomiędzy członków konsorcjum i w ciągu 60 dni od otrzymania grantu złożyć do KE raport z jego dystrybucji po złożeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego wypłacana jest kwota bilansująca należny grant. Koordynator projektu ma obowiązek jak najszybciej rozdystrybuować grant pomiędzy członków konsorcjum i w ciągu 60 dni od otrzymania grantu złożyć do KE raport z jego dystrybucji dokumenty finansowe projektu należy przechowywać 5 lat po zakończeniu projektu dokumenty finansowe projektu należy przechowywać 5 lat po zakończeniu projektu

56 56 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym 4. Raportowanie kosztów Kurs euro na potrzeby raportowania Na potrzeby raportowania należy używać kursów Europejskiego Banku Centralnego, ogłaszanych codziennie w Oficjalnym Dzienniku Wspólnot Europejskich lub na stronie http://www.ecb.int/stats/eurofxref/ http://www.ecb.int/stats/eurofxref/ dla każdego wydatku kurs z dnia poniesienia kosztu lub dla każdego wydatku kurs z dnia poniesienia kosztu lub dla każdego okresu raportowania kurs z pierwszego dnia po zakończeniu tego okresu. dla każdego okresu raportowania kurs z pierwszego dnia po zakończeniu tego okresu. Sposób przeliczania kosztów wybiera się w pierwszym raporcie na cały okres trwania projektu.

57 57 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Co oznacza termin dzień poniesienia kosztu? The date that is the basis for using the conversion rate is the date of entering the costs into the books for organisations working on an accrued accounting basis, however for organisations working on a cash basis it will be the date that the costs are identified in their bank statement i.e. the date of transferring the payment to the provider's account.

58 58 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym 4.Raportowanie kosztów

59 59 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym

60 60 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym

61 61 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym

62 62 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym

63 63 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Refundacja kosztów przez KE- Sieci Doskonałości 1.Jeśli w danym okresie raportowania sprawozdane koszty będą mniejsze niż budżet przyznany w kontrakcie na ten okres, to refundacja KE wynosić będzie tyle, ile wyniosły koszty faktycznie poniesione a nie tyle, na ile opiewał budżet (zasada realności kosztów); 2.Jeśli na koniec projektu suma faktycznie poniesionych przez konsorcjum kosztów będzie mniejsza niż przyznany w kontrakcie całkowity budżet, to KE zrefunduje jedynie 95% kosztów sprawozdanych za ostatni okres raportowania (zasada współfinansowania).

64 64 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym

65 65 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Refundacja kosztów przez KE- Specjalne Akcje Wspierające (SSA) Jeśli suma kosztów poniesionych i sprawozdanych w projekcie będzie mniejsza od kwoty przyznanej w budżecie kontraktu, refundacja KE wyniesie jedynie 95% sumy kosztów poniesionych. PRZYKŁAD Budżet projektu wynosi 500 000 Budżet projektu wynosi 500 000 AB suma poniesionych kosztów499 000 501 000 suma poniesionych kosztów499 000 501 000 refundacja kosztów474 050 500 000 refundacja kosztów474 050 500 000

66 66 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Certyfikaty audytora składane są zawsze wraz z z raportami finansowymi: dla Sieci Doskonałości i Projektów Zintegrowanych- wraz z każdym raportem dla Sieci Doskonałości i Projektów Zintegrowanych- wraz z każdym raportem dla pozostałych instrumentów- co najmniej raz na dwa okresy raportowania, nie rzadziej niż co 24 miesiące (częstotliwość określona jest dla każdego kontraktu w art. 7 Kontraktu) dla pozostałych instrumentów- co najmniej raz na dwa okresy raportowania, nie rzadziej niż co 24 miesiące (częstotliwość określona jest dla każdego kontraktu w art. 7 Kontraktu) zawsze, gdy w raporcie partner wnioskuje o zwrot ponad 750 tysięcy zawsze, gdy w raporcie partner wnioskuje o zwrot ponad 750 tysięcy

67 67 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Informacje dodatkowe Podstawowe zasady postępowania przy przygotowywaniu i realizacji projektów w 6 PR warto uregulować na poziomie instytucji wewnętrznym aktem prawnym : sprawy związane udziałem zespołów PS w 6 PR reguluje zarządzenie Rektora nr 65 z 19 grudnia 2003 Podstawowe zasady postępowania przy przygotowywaniu i realizacji projektów w 6 PR warto uregulować na poziomie instytucji wewnętrznym aktem prawnym : sprawy związane udziałem zespołów PS w 6 PR reguluje zarządzenie Rektora nr 65 z 19 grudnia 2003 Na PS istnieje fundusz z DC na pokrycie kosztów przygotowywania projektów europejskich- można z niego pokryć koszty podróży w celu nawiązania współpracy z przyszłymi partnerami projektu Na PS istnieje fundusz z DC na pokrycie kosztów przygotowywania projektów europejskich- można z niego pokryć koszty podróży w celu nawiązania współpracy z przyszłymi partnerami projektu

68 68 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Pomocne dokumenty Wszelkie dokumenty dotyczące 6PR http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm Kontrakty modelowe dla poszczególnych instrumentów Przewodnik finansowy po akcjach 6PR Najczęściej Zadawane Pytania http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model- contract/index_en.html http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model- contract/index_en.html Adres, pod który można wysyłać wszelkie pytania z zakresu prawa i finansów rtd-a03-questions_juridiques@cec.eu.int rtd-a03-questions_juridiques@cec.eu.int

69 69 Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aspekty finansowe realizacji projektu w 6 Programie Ramowym Małgorzata Świerzko Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Politechnika Szczecińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google