Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal Świadczeniodawcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal Świadczeniodawcy"— Zapis prezentacji:

1 Portal Świadczeniodawcy
Prezentacja rozwiązania

2 Portal Świadczeniodawcy – zakres funkcji
Funkcje aktualne przegląd i edycja danych zatrudnienia personelu w ramach umów z NFZ przegląd podstawowych danych Świadczeniodawcy przegląd listy umów udostępnianie plików umów do pobrania przegląd i wydruk sprawozdań rozliczeniowych obsługa wspomagania rozliczeń umów listy ankiet do wypełnienia w ramach okresowych załączników do umów Funkcje planowane w najbliższym czasie zaopatrzenie ortopedyczne - przekazywanie danych o zrealizowanych środkach refundacja leków - przekazywanie danych o zrealizowanych lekach przegląd weryfikacji świadczeń.

3 Autoryzacja w Portalu Świadczeniodawcy
Typy autoryzacji Kod świadczeniodawcy, użytkownik, hasło – w oparciu o katalog kont użytkowników generowanych po stronie OW w aplikacji SLOW_ED2. Kod świadczeniodawcy, karta profesjonalisty, PIN – tylko Śląski OW NFZ – wymagany czytnik kart

4 Autoryzacja standardowa - Świadczeniodawca
W przeglądarce w pasku adresu wpisz adres do strony Portalu Świadczeniodawcy. Wpisz kod świadczeniodawcy oraz nazwę użytkownika i hasło nadane przez OW NFZ. Wybierz Zaloguj.

5 Dane podstawowe świadczeniodawcy
Udostępnienie przeglądu następujących danych: dane podstawowe świadczeniodawcy: kod, nazwa, NIP, Regon, główne konto bankowe dane adresowe dane kontaktowe: kierownik, główny księgowy lista kont bankowych zdefiniowanych osobno dla każdego rodzaju świadczeń

6 Dane podstawowe świadczeniodawcy
Na formularzu głównym wybierz Moje podstawowe dane Wyświetli się formularz danych podstawowych świadczeniodawcy. Aby wrócić do formularza głównego, wybierz Powrót.

7 Personel umów – dostępne funkcje
Przegląd danych zatrudnienia personelu w ramach ofert i umów Przegląd szczegółowych danych o osobie: Lista zawodów i specjalności ze słownika centralnego Lista harmonogramów w ramach umów dla zakresów świadczeń Składanie wniosków o zmianę danych personelu w słowniku Składanie wniosków o zmianę danych zatrudnienia na umowie Składanie wniosków o zmianę zawodu / specjalności w danych zatrudnienia Składanie wniosków o usunięcie danych zatrudnienia z umowy Przegląd listy wniosków Wykaz osób udzielających świadczeń Wykaz harmonogramów Blokada wprowadzania wniosków

8 Personel umów Na formularzu głównym w części Umowy na realizacje świadczeń wybierz Personel umów Wyświetli się formularz Przegląd personelu.

9 Personel umów – Przegląd personelu
Blokada wprowadzania jakichkolwiek wniosków (dodatkowe potwierdzenie w komunikacie) Przegląd już wprowadzonych wniosków Wniosek o nowe zatrudnienie dla dowolnej osoby Wyszukanie danych zatrudnienia wg kryteriów Wybór roku, umowy, zakresu świadczeń i wyróżnika jest wymagany, aby składać wnioski o zatrudnienie. Wybór komórki jest opcjonalny. Przegląd znalezionych danych zatrudnienia na wybranej umowie w ramach danego zakresu świadczeń i opcjonalnie komórki. Przegląd danych szczegółowych zatrudnienia osoby Wniosek o zmianę danych personalnych Wniosek o zmianę danych zatrudnienia osoby

10 Personel umów – Szczegóły personelu
Dane personalne osoby z centralnego słownika personelu OW NFZ Lista zawodów / specjalności przypisanych danej osobie w centralnym słowniku personelu Lista specjalizacji przypisanych danej osobie w centralnym słowniku personelu Lista szczegółowych informacji o pozycjach zatrudnienia osoby w ramach wybranej umowy, zakresu świadczeń i wyróżnika. Rozwinięcie informacji o harmonogramie Wniosek ze szczegółów o zmianę kodu zawodu / specjalności w danych zatrudnienia Wniosek ze szczegółow o zmianę danych zatrudnienia Wniosek ze szczegółów o usunięcie danych zatrudnienia

11 Personel umów – wnioski personalne
Wnioski o zmianę danych personelu w słowniku centralnym: 01 – wniosek na dodanie nowego personelu 04 – wniosek o zmianę danych personelu W ramach wniosku personalnego: Możliwość dodania nowej osoby lub modyfikacji istniejącej w słowniku Możliwość zmiany danych podst. (imię, nazwisko, PESEL) Wprowadzanie listy zawodów / specjalności (także podstawowych grup zawodowych lekarz, pielęgniarka, położna, felczer) oraz numerów praw wykonywania zawodów Wprowadzanie specjalności z podaniem stopnia specjalizacji.

12 Wniosek o zmianę danych personalnych
Na formularzu przeglądu personelu wybierz link Wniosek obok danych konkretnej osoby. Wyświetli się formularz Edycja wniosku personelu, w którym można zmodyfikować istniejące dane personalne oraz przypisanie zawodów / specjalności i specjalizacji.

13 Wniosek o dodanie nowego personelu do słownika
Na formularzu przeglądu personelu wybierz przycisk Przegląd wniosków. Na formularzu Przegląd wniosków wybierz przycisk Nowy wniosek. Na formularzu Edycja wniosku personelu należy wprowadzić PESEL, nazwisko, imiona i zatwierdzić wniosek, a następnie przypisać zawody / specjalności i specjalizacje.

14 Edycja wniosku personalnego – budowa
Unikalny numer wniosku Rodzaj wniosku: 01 – dodanie nowego personelu, 04 – zmiana danych istniejącego Możliwość wyszukania osoby po kodzie OW NFZ, PESEL lub numerze prawa wyk. zawodu Możliwość dopisania nowej osoby lub zmiany podst. danych personalnych istniejącej: nazwisko, imię, PESEL. Przycisk Zatwierdź zmiany / Aktualizuj. Dane na formularzu głównym trzeba najpierw zatwierdzić, aby było możliwe dopisanie do wniosku listy zawodów / numerów praw i specjalności. Dodanie nowej pozycji do listy zawodów i numerów praw Dodanie nowej pozycji do listy specjalności Po zakończeniu edycji wniosek należy przekazać do OW NFZ, aby można było go zatwierdzić.

15 Personel umów – wnioski o zatrudnienie
Wnioski o zmianę danych zatrudnienia na umowach: 11 – wniosek nowego zatrudnienia personelu w komórce 14 – wniosek zmiany danych personelu w komórce 17 – wniosek o zwolnienie personelu ze wszystkich komórek W ramach wniosku o zatrudnienie: Wybór osoby zawsze ze słownika personelu (musi być wcześniej wprowadzona w słowniku – zatwierdzone wnioski personalne) Możliwość dodania, modyfikacji lub usunięcia pozycji zatrudnienia (harmonogramu personelu) w danej komórce Możliwość wybrania trybu zatrudnienia: stały, zmianowy, dyżurowy Możliwość podania wymiaru godzinowego lub w postaci harmonogramu z rozbiciem na dni tygodnia Lista dostępnych trybów zatrudnienia i sposób wprowadzania wymiaru zatrudnienia zależne od typu umowy, zakresu świadczeń i wybranego na wniosku zawodu / specjalności – ustalane na podst. szablonów NFZ.

16 Wniosek o zatrudnienie
Na formularzu przeglądu personelu wybierz rok, umowę, zakres świadczeń (produkt kontr.) i wyróżnik. Wybierz przycisk Wyświetl listę personelu. Aby dodać nową osobę do umowy, wybierz przycisk Nowe zatrudnienie. Na formularzu wniosku wprowadź kod lub PESEL osoby ze słownika, a następnie dodaj komórkę. Aby zmienić dane osoby już zatrudnionej, wybierz link Zatrudnienie obok wybranej pozycji na liście. Na formularzu wniosku dodaj komórkę.

17 Wnioski o zatrudnienie ze szczegółów
Znaczne ułatwienie wprowadzania wniosków typu 14 Szybkie generowanie kompletnych wniosków zatrudnienia z poziomu danych szczegółowych konkretnej osoby Wniosek po wygenerowaniu ze szczegółów zawiera wszystkie dane zatrudnienia łącznie z harmonogramem na podst. aktualnej pozycji zatrudnienia w planie umowy Po naniesieniu poprawek na wniosku wystarczy go przekazać do OW NFZ Dostępne wnioski ze szczegółów Poprawa lub zmiana kodu zawodu związanego z zatrudnieniem Modyfikacja istniejącej pozycji zatrudnienia: tryb, wymiar, harmonogram Usunięcie danych zatrudnienia z konkretnej komórki.

18 Wniosek o zatrudnienie ze szczegółów
Na formularzu przeglądu personelu wybierz link Szczegóły obok wybranej pozycji na liście. Na formularzu Szczegóły personelu dla wybranej pozycji zatrudnienia: Aby poprawić lub zmienić kod zawodu/specjalności, wybierz link Zmień. Aby zmienić tryb pracy, wymiar zatrudnienia lub harmonogram, wybierz link Wniosek. Aby usunąć daną pozycję zatrudnienia, wybierz link Usuń. Po wygenerowaniu wniosku i naniesieniu poprawek, wniosek przekaż do OW NFZ.

19 Edycja wniosku zatrudnienia w komórce – budowa
Unikalny numer wniosku Kod umowy, zakres świadczeń i wyróżnik, dla których będzie wprowadzana / modyfikowana / usuwana pozycja zatrudnienia Rodzaj wniosku: 11 –nowego zatrudnienie, 14 – zmiana danych zatrudnienia Łącza: Aktualizuj – do wejścia na formularz z danymi szczegółowymi pozycji zatrudnienia, Usuń – do usunięcia pozycji z listy Przycisk do rozwinięcia podglądu harmonogramu dla pozycji zatrudnienia Możliwość wyszukania osoby po kodzie OW NFZ, PESEL lub numerze prawa wyk. zawodu Pozycja zatrudnienia z harmonogramem i/lub wymiarem zatrudnienia podanym w godzinach Przycisk Zatwierdź zmiany / Aktualizuj. Dane na formularzu głównym trzeba najpierw zatwierdzić, aby było możliwe dopisanie do wniosku pozycji zatrudnienia Dodanie nowej pozycji zatrudnienia Po zakończeniu edycji wniosek należy przekazać do OW NFZ, aby można było go zatwierdzić.

20 Edycja pozycji zatrudnienia – budowa
Wybierz zawód / specjalność z listy dostępnych dla danej osoby. Jeżeli brak wymaganej, trzeba najpierw złożyć wniosek 04. Wybierz specjalność z listy dostępnych dla danej osoby. Wybierz jeden z dostępnych trybów zatrudnienia: stały, zmianowy, dyżurowy – zależne od zakresu świadczeń i wybranego zawodu / specjalności Tygodniowy wymiar zatrudnienia wprowadzany ręcznie lub wyliczany na podst. harmonogramu Status pozycji: N – nowa, Z – zmiana danych istniejącej, U – usunięcie istniejącej Harmonogram dostępny do edycji bądź nie – zależnie od zakresu świadczeń i wybranego zawodu / specjalności Przyciski: Zatwierdź - zatwierdzenie wprowadzonych zmian, Powrót – powrót do formularza wniosku

21 Wykaz osób udzielających świadczeń
Zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy Aktualny stan zatrudnienia personelu na podstawie danych zapisanych w umowie – czyli po zatwierdzeniu wszystkich wniosków zatrudnienia Lista harmonogramów personelu w podziale na zakresy świadczeń, komórki organizacyjne, grupy zawodowe oraz tryby pracy Zestawienie gotowe do wydruku z poziomu dowolnej przeglądarki Pełne wsparcie wydruku tylko z Internet Explorer – komponent ActiveX: Ustawienie poziomej orientacji papieru A4 Usunięcie zbędnych nagłówków i stopek standardowo generowanych przez przeglądarkę

22 Wykaz osób udzielających świadczeń
Na formularzu przeglądu personelu wybierz rok i umowę. Wybierz przycisk Wykaz osób udzielających świadczeń. Na formularzu wykazu wybierz przycisk Drukuj.

23 Wykaz osób udzielających świadczeń

24 Informacje o umowach – dostępne funkcje
Przegląd listy podpisanych umów: kod, rok, daty od-do oferty i umowy, kwota umowy, status umowy Możliwość pobrania pliku umowy Integracja z rozliczeniami umów i wspomaganiem rozliczeń Możliwość wygenerowania sprawozdania rozliczeniowego – 2 warianty Wariant uproszczony – dedykowany dla rozliczenia POZ Wariant standardowy – dla pozostałych rodzajów świadczeń

25 Informacje o umowach Na formularzu głównym w części Umowy na realizacje świadczeń wybierz link Pokaż więcej.. Na podformularzu wybierz link Moje umowy. Wyświetli się formularz Informacje o umowach.

26 Informacje o umowach Szczegóły dotyczące planu umowy – funkcja aktualnie niedostępna Pobieranie pliku umowy – przycisk widoczny, tylko gdy od ostatniego pobrania udostępniono nową wersję umowy Przegląd faktur związanych z rozliczaniem umowy – funkcja aktualnie niedostępna Informacje o rozliczeniach, funkcje wspomagania rozliczeń i generowania sprawozdań

27 Pliki z umowami do pobrania
Pliki z planami umów w formacie XML przeznaczone m.in. dla Pakietu Świadczeniodawcy Pliki generowane są po stronie OW NFZ w następujących aplikacjach: OF-UM2.exe – w funkcji podpisywania / reweryfikacji aneksu do umowy – pojedynczo dla konkretnej umowy IE3.exe – w funkcji eksportu danych do Pakietu Świadczeniodawcy – hurtowo dla wybranego zakresu umów Lista plików do pobrania – prezentowane dane: Kod umowy i rok Status pobrania: pobrano, nie pobrano Data ostatniego pobrania Nazwa pliku i link do jego pobrania

28 Pliki z umowami do pobrania
Na formularzu głównym w części Umowy na realizacje świadczeń wybierz link Pokaż więcej.. Na podformularzu wybierz link Pliki z umowami do pobrania. Wyświetli się formularz Lista plików z planami umów do pobrania.

29 Pliki z umowami do pobrania
Link do pobrania pliku Znacznik określający, że jest dostępna nowa wersja pliku z planem umowy (np. następny aneks) Nazwa pobieranego pliku Taka nazwa oznacza, że plik został wygenerowany, a następnie skasowany po stronie OW NFZ

30 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Ankiety Załącznik do zarządzenia Nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: "Informacja o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna." - załącznik nr 4a "Wzór umowy dla świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń położnej POZ, świadczeń pielęgniarki szkolnej". UMOWA Nr /..... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA § 8 Do 10 dnia każdego miesiąca świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu sprawozdanie z wykonania świadczeń w POZ za poprzedni okres sprawozdawczy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. § 9 Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania po upływie każdego półrocza, na podstawie faktur za wykonane przez podwykonawców badania diagnostyczne lub na podstawie rejestru badań wykonywanych we własnym zakresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Świadczeniodawca przedstawia w formie pisemnej i elektronicznej w formacie wymiany danych wymaganym przez Oddział Funduszu, w terminie 25 dni po upływie każdego półrocza. Świadczeniodawca udostępni każdorazowo na żądanie Oddziału Funduszu faktury za wykonane przez podwykonawców badania diagnostyczne oraz rejestry badań wykonywanych we własnym zakresie.

31 Ankiety – organizacja od strony projektu
Załączniki do umów oraz listy pozycji są określone w definicjach ankiet i definicjach pytań. Na podstawie tych defnicji generowane są cykle na kolejne okresy obowiązywania (miesięczne, półroczne). W ramach każdego cyklu generowana jest lista uczestników, którzy w danym okresie są zobowiązani do wypełnienia ankiety Uczestnik otrzymuje do wypełnienia zestaw ankiet za dany okres wygenerowanych na poziomie świadczeniodawcy lub na poziomie umowy. Po wypełnieniu odpowiedzi świadczeniodawca oznacza daną ankietę jako wysłaną. Od tego momentu odpowiedzi mogą zostać zamknięte i przekazane do Centrali NFZ. Póki ankieta nie otrzyma statusu zamkniętej, można ją przywrócić i poprawić dane, jednak pod warunkiem, że nie upłynie termin przewidziany na jej wypełnienie.

32 Ankiety – funkcjonalność w Portalu
Na formularzu głównym w części Umowy na realizacje świadczeń wybierz link Pokaż więcej.. Na podformularzu wybierz link Ankiety do wypełnienia. Wyświetli się formularz Lista ankiet.

33 Lista ankiet Warunki wyszukiwania ankiet – domyślnie wybrane są aktywne, czyli wszystkie dostępne do edycji lub przeglądania / wydruku. Wybór pogrubionego linku w pozycji (kolumna Symbol, Nazwa lub Szczegóły) powoduje przejście do danych ankiety z listą pytań Jeżeli tutaj podany jest kod umowy, to ankieta jest na poziomie umowy. Jeżeli kolumna jest pusta, ankieta jest na poziomie świadczeniodawcy.

34 Szczegóły ankiety Wydruk sprawozdania w formacie zgodnym z załącznikiem nr 4 lub 5 do umowy POZ. Po zakończeniu edycji ankietę należy przekazać do OW NFZ – link Wyślij. Link Edycja – wejście w tryb edycji, w kolumnie Odpowiedź będzie można wpisywać wartości. Link Zapisz – zapisanie wprowadzonych danych w trybie edycji Póki wysłane dane nie zostaną przetworzone przez OW NFZ, można je przywrócić do edycji za pomocą linku Przywróć (pod warunkiem, że nie minął termin na wypełnienie) Lista pytań z odpowiedziami do wypełnienia. Wszystkie odpowiedzi są wymagane.

35 Ankiety – wydruk sprawozdania

36 Pliki udostępnione przez OW NFZ
Możliwość udostępniania świadczeniodawcom dowolnych plików wystawionych na serwerze IIS Na serwerze należy przygotować 2 magazyny dla udostępnianych plików: Pliki wspólne dostępne dla wszystkich świadczeniodawców. Zastosowanie: ogłoszenia, aktualizacje oprogramowania itp. Pliki dedykowane dla konkretnych świadczeniodawców. Każdy świadczeniodawca ma dedykowany folder z plikami przeznaczonymi tylko dla niego. Zastosowanie: pliki z kluczami autoryzacyjnymi, definicje umów itp.

37 Pliki udostępnione przez OW NFZ
Na formularzu głównym w części Administracja i opcje wybierz link Pokaż więcej.. Na podformularzu wybierz link Pobieranie plików technicznych NFZ. Wyświetli się formularz Pliki udostępnione przez OW.

38 Pliki udostępnione przez OW NFZ
Pliki wspólne przeznaczone dla wszystkich świadczeniodawców. Kliknij na nazwę, aby rozwinąć listę plików i podfolderów. Kliknij na nazwie folderu, aby rozwinąć listę plików i podfolderów. Pliki dedykowane tylko dla świadczeniodawcy zalogownego w Portalu. Kliknij na nazwie pliku, aby go pobrać.

39 Zaopatrzenie ortopedyczne – przesyłki
Na formularzu głównym w części Zaopatrzenie ortopedyczne wybierz link Przekazanie danych o zrealizowanych środkach. Wyświetli się formularz Przesyłki - Ortopedia.

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Portal Świadczeniodawcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google