Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczanie kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczanie kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych"— Zapis prezentacji:

1 Rozliczanie kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w ujęciu : Kodeksu Pracy Prawa bilansowego Prawa podatkowego Ustawy o ubezpieczeniach społecznych Studia podyplomowe 2014 Uniwersytet Gdański

2 Definicja wynagrodzenia
Kodeks Pracy Ustawa o rachunkowości Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych Wg. art. 78 KP wynagrodzenie to ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi w wysokości równoważącej ilość , rodzaj i jakość wykonywanej pracy i odpowiadający jego kwalifikacją , Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 3 przez koszty bilansowe należy rozumieć uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych , o wiarygodnie określonej wartości , w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań Art. 22 ust.1 ustawy o PDOF i art.15 ust.1 ustawy o PDOP Koszty podatkowe rozumiane jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem pozycji kosztowych wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF i art. 16 ustawy o PDOP Prawo bilansowe i prawo podatkowe nie podaje wprost definicji wynagrodzenia – w obu przypadkach należy pod pojęciem tym rozumieć wypłatę na rzecz pracowników lub innych osób za wykonaną pracę bez względu na formę zatrudnienia i przyjęty system wynagradzania

3 Obowiązki ewidencyjne w zakresie wynagrodzeń w różnych formach opodatkowania działalności gospodarczej Karta podatkowa / dokumentacja kadrowa , indywidualne karty wynagrodzeń , listy płac , dokumentacja ZUS i dokumentacja podatkowa /- ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z roku Ryczałt ewidencjonowany-/ dokumentacja kadrowa , indywidualne karty wynagrodzeń , listy płac , dokumentacja ZUS i dokumentacja podatkowa /-ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z roku Książka przychodów i rozchodów -/ dokumentacja kadrowa , indywidualne karty wynagrodzeń , listy płac , dokumentacja ZUS i dokumentacja podatkowa /-ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku , rozporządzenie Ministra Finansów rok w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów/ Księgi rachunkowe - / dokumentacja kadrowa , indywidualne karty wynagrodzeń , listy płac , dokumentacja ZUS i dokumentacja podatkowa /- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku .

4 Wynagrodzenia i świadczenia wynikające ze stosunku pracy ( świadczenia pracownicze, koszty pracy ) a prawo bilansowe Świadczenia pracowniczych to formy świadczeń oferowane przez jednostkę w zamian za pracę wykonywaną przez pracowników ) obejmują : Wynagrodzenia , które ze względu na formę i treść zawartej umowy dzielą się na : - Osobowe - Bezosobowe - Agencyjno-prowizyjne - Honoraria Narzuty na wynagrodzenia: - Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez pracodawcę - Składki na fundusz pracy - Składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych - Składki na fundusz emerytur pomostowych Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników związane z zatrudnieniem - Odpisy na ZFŚS - Świadczenia rzeczowe wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy - Dopłaty do kwater prywatnych - Koszty szkolenia pracowników - Ubezpieczenia osobowe pracowników - Koszty delegacji i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych itp.,

5 Wynagrodzenia – ujęcie bilansowe
Ustawa o rachunkowości : Brak szczegółowego uregulowania tematyki kosztów wynagrodzeń i obciążeń na wynagrodzenia / uwarunkowania historyczne, zakres opieki socjalnej i polityki państwa w zakresie redystrybucji dochodów / Możliwość odwołania się do nadrzędnych zasad rachunkowości , zwłaszcza współmierności kosztów i przychodów , kompletności , istotności i zasady memoriału Brak KSR poświęconego temu zagadnieniu W sprawach nie uregulowanych w ustawie o rachunkowości jednostka może wykorzystywać rozwiązania zalecane przez MSR i MSSF na podstawie art. 10 ust.3 ustawy o rachunkowości

6 Świadczenia pracownicze a MSR i MSSF
MSR-19 „ Świadczenia pracownicze „ Cel : określenie ujęcia księgowego świadczeń pracowniczych w czasie zatrudnienia i po tym okresie oraz ujawnianie informacji na ich temat w sprawozdawczości finansowej . MSR –19 wymaga od jednostki aby ujmowała : zobowiązanie , gdy pracownik wykonywał pracę w zamian za świadczenie pracownicze ,które mają być wypłacone w przyszłości Koszty , gdy jednostka wykorzystuje korzyści ekonomiczne wynikające z pracy pracownika w zamian za świadczenia pracownicze MSR –26 „ Rachunkowość i sprawozdawczość programu świadczeń emerytalnych Cel: rachunkowość z punktu widzenia samego programu świadczeń pracowniczych MSSF 2 –” Płatność oparta na akcjach Cel: regulacja kapitałowych świadczeń pracowniczych Od 2005 roku świadczenia wynagrodzeń w instrumentach kapitałowych zostały wyłączone z MSR 19 i stały się przedmiotem standardu MSSF 2

7 Świadczenia pracownicze a MSR -19
4 KATEGORIE Świadczeń pracowniczych wg. §4 MSR 19 : Krótkoterminowe świadczenia pracownicze – to świadczenia pracownicze , które są w całości należne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego , w którym pracownicy wykonywali związana z nim pracę tj. wynagrodzenia , składki na ubezpieczenie , płatne urlopy i zwolnienia lekarskie, świadczenia w naturze takie jak mieszkanie i samochód służbowy , zakładowa opieka zdrowotna itp. Świadczenia po okresie zatrudnienia – występują one w formie emerytur i innych świadczeń emerytalnych , ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia , opieka medyczna po okresie zatrudnienia Inne długoterminowe świadczenia pracownicze – tzn. w skład których wchodzą np. nagrody jubileuszowe , urlopy z tytułu długiego stażu pracy , urlopy naukowe , odroczone wypłaty z zysku , jeżeli przypadają one do wypłaty po okresie 12 miesięcy lub więcej licząc od dnia bilansowego Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę - dotyczą płatności , które pojawiają się w następstwie rozwiązanie stosunku pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub w zamian za te świadczenia

8 Ujmowanie i wycena krótkoterminowych świadczeń pracowniczych – MSR-19 zgodna z ustawą o rachunkowości Wszystkie krótkoterminowe świadczenia ujmuje się w sprawozdawczości finansowej w okresie , w którym uprawnienie do danego świadczenia zostało wypracowane lub nie wypłacone / zasada memoriału / Ustalanie wysokości zobowiązań czy kosztów nie wymaga stosowania jakichkolwiek założeń aktuarialnych oraz stopy dyskontowej Koszty , jeżeli pracownik wykonywał pracę na rzecz jednostki w ciągu roku obrotowego Ponadto jednostka powinna ujmować koszty z tytułu wypłat z zysku i premii , jeżeli na jednostce ciąży obowiązek prawny , zwyczajowy ich wypłaty i może wiarygodnie ocenić takie zobowiązanie . Zaliczamy do nich : Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne Krótkoterminowe płatne nieobecności np. płatne urlopy wypoczynkowe , płatne zwolnienia lekarskie- jeżeli oczekuje się , że nieobecności wystąpią w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu , w którym pracownicy wykonywali prace Wypłaty z zysku i premie przypadające w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu , w którym pracownicy wykonywali związana z nimi pracę Świadczenia niepieniężne ( opieka medyczna , mieszkanie służbowe , samochody służbowe i inne nieodpłatnie przekazywane lub subsydiowane towary lub usługi ) dla aktualnie zatrudnionych pracowników .

9 Ujmowanie i wycena krótkoterminowych świadczeń pracowniczych wg
Ujmowanie i wycena krótkoterminowych świadczeń pracowniczych wg. ustawy o rachunkowości Świadczenia pracownicze należy ująć wg. art. 6 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych w okresie , w którym pracownicy uzyskali prawa do świadczenia zgodnie z zasadą memoriałową i współmierności przychodów i kosztów niezależnie od terminu ich zapłaty . Prezentacja : - bilans : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz inne rezerwy o tytule „ Świadczenia emerytalne i podobne B.I.2 w podziale na krótko i długoterminowe - rachunek zysków i strat ( wersja porównawcza ) koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia - informacja dodatkowa : prezentacja kosztów w układzie rodzajowym w przypadku sporządzania rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej

10 Przesłanki tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wg
Przesłanki tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wg. ustawy o rachunkowości Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze w sprawozdaniu finansowym wypływa z nadrzędnej zasady rachunkowości – art. 4 ustawy „ Jednostka zobowiązana jest stosować przyjęte zasady ( politykę ) rachunkowości , rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Rezerwę należy także utworzyć gdy zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu . Konieczność tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze występuje gdy jednocześnie spełnione są dwa warunki: Obowiązek pracodawcy do tego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników wynika z prawa pracy , zbiorowych układów pracy lub umów o pracę Kwoty tych świadczeń są istotne ,w związku z tym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowo- majątkowej oraz wynik finansowy jednostki Tworzenie rezerw zależy zatem od zasady istotności

11 Kryteria istotności a rezerwy na świadczenia pracownicze
Wartości graniczne : 0,5% do 1% sumy bilansowej 5% do 10% wyniku działalności gospodarczej brutto 1 do 2 % kapitałów własnych 0,1% do 1% przychodów ze sprzedaży Struktura wiekowa kadry

12 Koszty wynagrodzeń w prawie bilansowym i podatkowym
Prawo bilansowe : zasada memoriałowa ( art. 6 ustawy o rachunkowości ) – w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie przychody i koszty związane z tymi przychodami , dotyczące danego roku obrachunkowego , niezależnie od terminu ich zapłaty . Te same zasady dotyczą obciążeń wynagrodzeń / np. ZUS / Prawo podatkowe do roku / CIT , PIT / zasada kasowa art. 16 ust.1 pkt. 57 ustawy o CIT i art.23 ust.1 pkt. 55 ustawy o PIT dotyczy umów o dzieło i umów zleceń Prawo podatkowe po roku/ CIT , PIT / zasada kasowa art. 16 ust.1 pkt. 57 ustawy o CIT i art.23 ust.1 pkt. 55 ustawy o PIT dotyczy umów o dzieło i umów zleceń a także wynagrodzeń osobowych i obciążeń na płace .Od 2009 roku OBOWIĄZUJE zasada memoriałowo-kasowa

13 KOSZTY WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓW W UJECIU BILANSOWYM I PODATKOWY
Elementy wspólne w okresie sprawozdawczym tzn. rachunkowe koszty wynagrodzeń są uznawane za zrealizowane w tym samym momencie co koszty podatkowe Elementy przejściowo różniące w okresie sprawozdawczym tzn. koszty rachunkowe wynagrodzeń uznawane są za realizowane w innym momencie niż koszty podatkowe Elementy trwale różniące w okresie sprawozdawczym tzn. rachunkowe koszty wynagrodzeń , które w żadnym momencie nie będą kosztami podatkowymi Naliczone i wypłacone wynagrodzenie z funduszu osobowego Naliczona i zapłacona składka na ZUS w części finansowanej przez pracodawcę Naliczona i zapłacona składka na fundusz pracy i FGŚP Naliczone i wypłacone delegacje Naliczone a niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o pracę ,zleceń i umów o dzieło Naliczone a niezapłacone składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę Odpisy i zwiększenie na ZFŚS nie wpłacone na wyodrębniony rachunek bankowy Wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych w części przekraczającej stawkę za jeden kilometr lub limit kilometrów Koszty zawiązane z wypłaceniem diet powyżej przyznanych kwot

14 Formy zatrudniania pracowników
Pracownicze formy wykonywania pracy art 25 KP Na czas nieokreślony, Na czas określony, Na czas wykonywania określonej pracy, Na zastępstwo, Na okres próbny Inne formy wykonywania pracy Umowa zlecenie , Kontrakt menedżerski, Umowa o dzieło , powołanie do organów stanowiących , Prowadzenie działalności gospodarczej .

15 Wynagrodzenie w świetle unormowań Kodeksu Pracy
Stosunek pracy – przez nawiązanie stosunku pracy w świetle art. 22 KP pracownik zobowiązuje się do wykonania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierunkiem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem . Wynagrodzenie za pracę – ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi w wysokości równoważącej rodzaj, ilość i jakość wykonanej pracy i odpowiadający jego kwalifikacją. Cechy wynagrodzenia za pracę: - świadczenie majątkowe - odwzajemniające pracę - periodyczne - obowiązkowe - o charakterze osobistym

16 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
Umowa zlecenie Umowa o dzieło Dobrowolne podporządkowanie pracownika pracodawcy Zleceniobiorca i zleceniodawca są równorzędnymi podmiotami Zamawiający i przyjmujący zamówienie są równorzędnymi podmiotami Pracownik świadczy pracę osobiście i wykonuje polecenia pracodawcy Co do zasady zleceniobiorca powinien wykonywać pracę osobiście za zgodą zleceniodawcy może powierzyć jej wykonanie innej osobie Przyjmujący zlecenie może lecz nie musi wykonywać dzieła osobiści Umowa starannego działania choć chodzi w niej głownie o świadczenie pracy jako takiej Umowa starannego działania Umowa rezultatu Umowa o pracę jest odpłatna Umowa zlecenie może być odpłatna lub nieodpłatna Umowa o dzieło jest umową odpłatną

17 Lista płac Lista płac jako dokument księgowy : kontrola formalna , rachunkowa i merytoryczna / art. 21 ur/ Elementy listy płac : nr listy płac i okres którego dotyczy – rodzaj i numer identyfikacyjny dowodu Dane pracownika – określenie stron dokonujących operacje gospodarczą Wynagrodzenie z podziałem na poszczególne składniki- opis operacji Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- opis operacji Kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych – opis operacji Kwoty potrąceń – opis operacji Wynagrodzenie netto- opis operacji Podpis osoby odbierającej wynagrodzenie -opis operacji Data i podpis osoby sporządzającej listę płac- podpis wystawcy dokumentu

18 Zasady przechowywania list płac
Od 1 stycznia 2009 roku pracodawcy prowadzący księgi rachunkowe oraz sporządzający sprawozdania finansowe mogą przechowywać listy płac w wersji elektronicznej / Dz. U. 214 poz ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości /. Okres archiwizacji – 50 lat liczone od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego pracodawcy – art. 125a ust. 4 ustawy emerytalnej Zgodnie z art. 73ust.1 ustawy o rachunkowości m.in. dowody księgowe co do zasady przechowuje się w siedzibie jednostki lub oddziałów w oryginalnej postaci . Art. 73 ust.2 łagodzi ten wymóg względem niektórych dokumentów a od roku dotyczy to list płac , dając możliwość przeniesienia ich treści na informatyczny nośnik danych pozwalający zachować w trwałej postaci zawartość dokumentu – po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego . Warunkiem koniecznym jest posiadanie urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku , o ile inne przepisy nie stanowią inaczej .

19 Elementy składowe listy płac
Składniki wynagrodzenia Potrącenia Kwota do wypłaty Zgodnie z klasyfikacją statystyczną obligatoryjne fakultatywne Zasadnicze Dodatki np. za staż Premie i nagrody Nadgodziny Ekwiwalenty i nagrody jubileuszowe Dodatki wyrównawcze Deputaty inne Składki ZUS Składki zdrowotne Zaliczka na podatek dochodowy Potrącenia egzekucyjne Składki na rzecz określonych organizacji Składki na prywatne ubezpieczenie Spłata pożyczek

20 Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
Konto Konto Zespół 4 ZUS i PDOF lista płac Konto 101 lub Konto 081/770 wypłata wynagrodzeń Lista płac Konto 249 / Konto 821 inne potrącenia naliczenie nagród i premii z zysku do podziału

21 Wynagrodzenia- lista płac w ujęciu księgowym , podatkowym , ZUS
Istota i zasady naliczania poszczególnych elementów listy płac Przychody podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne koszty uzyskania przychodu podstawa obliczania podatku dochodowego podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczka na podatek dochodowy wynagrodzenia do wypłaty składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę Powiązanie listy płac z dokumentacją ZUS Ewidencja księgowa listy płac

22 SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA WYNIKAJACE ZE STOSUNKU PRACY
Wynagrodzenie zasadnicze: - czasowe / stawka miesięczna ,godzinowa / - akordowe - prowizyjne Premie i nagrody: - uznaniowe - regulaminowe Wynagrodzenia uzupełniające: - urlopowe - chorobowe Wynagrodzenia dodatkowe : - dodatek funkcyjny , za wysługę lat - dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych - dodatki za pracę w warunkach szkodliwych

23 Podstawy prawne naliczania wybranych elementów wynagrodzenia
Wynagrodzenie zasadnicze : Kodeks Pracy Regulamin wynagradzania Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu z dnia Nadgodziny i dodatek za pracę w godzinach nocnych : Kodeks Pracy Rozporządzenie MPiPS z roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań , odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzeń, oraz innych należności przewidzianych KP Premie i nagrody : Regulaminy wynagradzania, Zarządzenie MPiPS w w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania z dnia

24 Podstawy prawne naliczania wybranych elementów wynagrodzenia
Inne wynagrodzenia dodatkowe / dodatek funkcyjny, za wysługę lat , wyrównawczy , specjalny / : : Kodeks Pracy , Regulamin wynagradzania , Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu , Rozporządzenie MPiPS z dnia roku w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań ,odpraw , dodatków wyrównawczych, oraz innych należności przewidzianych KP Wynagrodzenie urlopowe : Kodeks Pracy , Rozporządzenie MPiPS z dnia Ekwiwalent za urlop w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego , ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop Wynagrodzenie za czas choroby: Kodeks Pracy , Ustawa oświadczeniach pieniężnych z ubezp. Społecznego w razie choroby i macierzyństwa

25 Potrącenia z wynagrodzeń , dodatki nieopodatkowane oraz składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę Potrącenia z wynagrodzeń : ustawowe – składki na ubezpieczenia społeczne ,zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ustawowe – potrącenia wynikające z Kodeksu Pracy lub z innych ustaw dobrowolne - potrącenia na które pracownik musi wyrazić zgodę Dodatki nieopodatkowane: przysługujące pracownikowi różnego rodzaju wypłaty , które zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę: składka wypadkowa – obliczana od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez zastosowania rocznej kwoty ograniczenia Składka na Fundusz Pracy – podstawa wymiaru jak wyżej Składka na FGŚP – podstawa wymiaru jak wyżej

26 Egzekucja z wynagrodzenia
Zgodnie z art. 87 rozdziału II KP wynagrodzenie jako składnik majątku podlega egzekucji sądowej i administracyjnej Z wynagrodzenia za pracę – art 87 KP – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegają potrąceniu tytko następujące należności : sumy egzekucyjne z tytułu świadczeń alimentacyjnych sumy egzekucyjne na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi kary pieniężne przewidziane art. 108 KP Granice dokonywania potrąceń z wynagrodzeń : alimenty – do wysokości 3/5 wynagrodzenia inne tytuły egzekucyjne i zaliczki – do wysokości ½ wynagrodzenia Dla niepełnoetatowca kwota potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

27 Zasady potrąceń z wynagrodzeń – schemat
Wartość wynagrodzenia do naliczania potrąceń Składka ZUS i zaliczka na podatek wynagrodzenie Bez zgody pracownika – art 87 KP Za zgodą pracownika Alimenty Do wysokości 3/5 wynagrodzenia Potrącenie na rzecz pracodawcy do kwoty 100% Minimalnego wynagrodzenia Pozostałe egzekucyjne i zaliczki Do wysokości ½ wynagrodzenia Potracenia na rzecz innych podmiotów do 80% minimalnego wynagrodzenia Kary pieniężne –1/10 wynagrodzenia W przypadku potrąceń alimentacyjnych – ustawodawca nie przewidział kwoty wolnej , tak jak ma to miejsce przy innych potrąceniach – art 87 KP Kurs kadrowo-płacowy w SKwP 2008

28 Określenie wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę
Kwotowe ustalenie wartości wynagrodzenia z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju każdego składnika wynagrodzenia w takiej formie aby pracownik wiedział , jaką kwotę otrzyma po przepracowaniu miesiąca lub określonej normy Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie określone przez właściwego ministra ( ART.13 KP ) –Ustawa z dnia roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200 poz z późn. zmianami ) od roku minimalne wynagrodzenia za pracę dla każdego zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1680,00 zł. Od 1 stycznia 2006 roku przepisy zezwalają na obniżenie minimalnego wynagrodzenia osobie , która po raz pierwszy podejmuje pracę : w 1 –wszym roku pracy mogą oni otrzymywać 80% minimalnego wynagrodzenia . Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy minimalne wynagrodzenie ustala się w proporcji do liczby godzin , które zobowiązany jest przepracować

29 Minimalne wynagrodzenie – zasady
Elementy wynagrodzenia Uwzględniane do wyliczania- art. 6.4 Wyłączone z wyliczenia- art. 6.5 składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy , zaliczone wg. zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych nagrody jubileuszowe Odprawy pieniężne Wynagrodzenie za nadgodziny Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłaty z tytułu wypłaty w zyskach Wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej Jeżeli pracownik miałby otrzymać wynagrodzenie niższe od minimalnego to pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy , który należy wypłacić razem z wynagrodzeniem za dany miesiąc

30 Zasady naliczania wynagrodzenia za niepełny miesiąc pracy
Rozporządzenie z 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań , odpraw , dodatków wyrównawczych do wynagrodzeń oraz innych należności przewidzianych kodeksem pracy . Dwa warianty : Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim: miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 dni i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni nieobecności . Obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu bez prawa do wynagrodzenia lub z zachowaniem tego prawa : miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i mnoży przez ilość godzin nieobecności . Obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc .

31 WYNAGRODZENIE URLOPOWE
OGÓLNE ZASADY: Kodeks Pracy określa zasady udzielania urlopu- art. 153 KP Prawo do urlopu jest niezbywalne Wynagrodzenie urlopowe musi być wypłacone najpóźniej w terminie wypłaty Podstawa wymiaru – czas efektywnie przepracowany / np. bez wynagrodzenia za czas choroby/ Składnik określane w stawce miesięcznej przysługują z m-ca urlopowego Zmienne składniki wynagrodzenia obliczane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z 3 miesięcy /12 m-cy / Wyłączenia ; jednorazowe lub periodyczne wynagrodzenia np.. Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy , nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego itp.. Procedura wyliczania wynagrodzenia za czas urlopu: Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego - wynagrodzenia określone w stałej miesięcznej stawce przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystania urlopu - zmienne składniki wynagrodzenia w łącznej wysokości wypłaconej w okresie 3 lub 12 m-cy Ustalenie wynagrodzenia urlopowego WU = ( Podst. Wym: liczba godzin w okresie ) x ilość godzin jakie przepracowałby pracownik w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu

32 Wynagrodzenie urlopowe
Podstawa prawna : Kodeks Pracy , Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych udzielania urlopu wypoczynkowego , ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop tzw. rozporządzenie urlopowe § 8 rozporządzenia określa 2 grupy składników wynagrodzenia: - pierwsza obejmuje składniki określone stawką miesięczną w stałej wysokości –, - druga obejmuje zmienne elementy płacy przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc

33 Ekwiwalent za urlop Ogólne zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop :
Wypłata następuje wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę – art 171 §1 KP. W przypadku kolejnego przedłużenia umowy o pracę pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu za urlop pod warunkiem gdy obie strony postanowią , że wykorzystanie urlopu nastąpi w trakcie trwania kolejnej umowy. Stała stawka miesięczna – w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu Składnik wynagrodzenia wypłacane co miesiąc uwzględnia się w przeciętnej wysokości z 3 miesięcy Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu , przyjmuje się jako średnią z tego okresu Jeżeli pracownik nie przepracuje pełnych 3 miesięcy pod uwagę bierze się jego rzeczywiste wynagrodzenie , które dzieli się przez rzeczywiście przepracowane dni a otrzymany wynik mnoży się przez ilość dni do przepracowania i dzieli przez 3 / średnia z 3 miesięcy / Te same wyłączenia elementów wynagrodzenia co przy wyliczaniu urlopu .

34 Zasady wyliczania ekwiwalentu za urlop
Ustalenie podstawy wymiaru ekwiwalentu jako przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wyliczonego wg. zasad podanych wcześniej stawka miesięczna + 1/3 składników wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 3 miesiące + 1/12 składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż rok Ustalenie stawki ekwiwalentu za 1 godzinę : SE z 1 godzinę = (Przeciętne wynagrodzenie miesięczne : współczynnik ) : 8 Wyliczenie współczynnika : W = ( liczna dni w roku – liczba niedziel i świąt - liczba dni wolnych od pracy ) : 12 dla roku 2014 ( DNI ROKU – ( N+Ś+DW) ): 12 = 20,83 Kodeks Pracy ani rozporządzenie nie określają zasad zaokrąglania współczynnika Wartość ekwiwalentu Stawka ekwiwalentu za 1 godzinę x liczba godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego

35 Wynagrodzenia za czas choroby- USTAWA Z DNIA 25 CZERWCA 1999 ROKU O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIEŻYŃSTWA ZASADY OGÓLNE Pracownikowi przysługuje( art.92 KP )- za czas choroby trwającej 33 dni w ciągu roku kalendarzowego a dla osób po ukończeniu 50 roku życia 14 dni kalendarzowych - wynagrodzenie finansowane ze środków pracodawcy w wysokości 80% przysługującego wynagrodzenia W przypadku choroby przypadającej w czasie ciąży , wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz dla dawców narządów i tkanek i komórek przez okres 33 dni pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia finansowanego ze środków pracodawcy Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie powyżej 33 dni pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy Wynagrodzenie za czas choroby nie będącej konsekwencją wypadku finansowane jest z ubezpieczenia chorobowego zaś spowodowane wypadkiem finansowane jest z ubezpieczenia wypadkowego Warunkiem otrzymania pełnego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy jest dostarczenie pracodawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwolnienia .Nie dotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem o 25 % wysokości zasiłku chorobowego za każdy dzień do momentu złożenia zwolnienia lekarskiego

36 Zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
Wynagrodzenie chorobowe oblicza się wg. zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi przez pracodawcę za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc , w którym powstała niezdolność do pracy Definicja wynagrodzenia dla potrzeb ustalania podstaw wymiaru zasiłku – jest to przychód stanowiący podstawę naliczania składek na ubezpieczenie chorobowe po potrąceniu 18,71% tj. składki na ubezpieczenie emerytalne , rentowe , chorobowe Nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku: składników wynagrodzenia , do których pracownik ma prawo w okresie pobierania zasiłku oraz składników , które zgodnie z regulaminem nie należy uwzględniać Procedura wyliczania zasiłku chorobowego - { [( Suma wynagrodzeń z okresu 12 miesięcy - składki ZUS finansowane przez pracownika ) : 12 miesięcy ] x 80% } : 30 dni x ilość dni niezdolności do pracy

37 Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
Niezdolność do pracy wskutek choroby finansowana ze środków FUS z ubezpieczenia chorobowego a/. Do 33 dni/ 14 dni – wynagrodzenie chorobowe płatne 80%- szpital 80% b/. Powyżej 33 dni – zasiłek chorobowy płatny 80% - szpital 70% Niezdolność do pracy wskutek choroby spowodowanej wypadkiem finansowana ze środków FUS z ubezpieczenia wypadkowego a/. Od 1 dnia niezdolności wypłacany zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu zatrudnienia przysługuje gdy pracownik zachorował w trakcie stosunku pracy i choruje nieprzerwanie lub gdy niezdolność powstała w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia i trwa nieprzerwanie przez 30 dni Zasiłek chorobowy nie przysługuje po okresie zatrudnienia osobie uprawnionej do emerytury lub renty

38 Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
Konto Konto Zespół 4 ZUS i PDOF lista płac Konto 101 lub Konto 081 wypłata wynagrodzeń Lista płac Konto 249/ Konto 821 inne potrącenia naliczenie nagród i premii z zysku do podziału

39 Zapisy na koncie 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Wn Ma Wypłata wynagrodzeń i zaliczek Wydanie zaliczonych do wynagrodzeń świadczeń w naturze lub ekwiwalentów Potrącenia z listy płac Wypłata zasiłków naliczonych w liście płac Odpisanie zobowiązań przedawnionych Naliczenie wynagrodzeń brutto Naliczone w listach płac zasiłki i inne świadczenia finansowane przez ZUS Ujęte w listach płac ekwiwalenty Przedawnione lub umorzone należności z tytułu wynagrodzeń np. z tytułu nie zwróconych jednostce zaliczek na wynagrodzenie Do konta 231 powinna być prowadzona analityka z podziałem na fundusz osobowy lub bezosobowy z dalszym pogłębieniem na pracowników i osoby zatrudnione na umowę o dzieło i zlecenie

40 Ewidencja w księgach roku 2013 – utworzenie rezerwy
Zasady księgowania rezerw na niewykorzystane urlopy Jednostka utworzyła w roku 2013 rezerwę na niewykorzystane urlopy na kwotę ,00 zł. Faktyczne koszty wynagrodzeń za te urlopy w roku 2014 wyniosły ,00 zł. Jednostka prowadzi pełen rachunek kosztów Ewidencja w księgach roku 2013 – utworzenie rezerwy Zespół „5” Rozl. między. Kosztów utworzenie rezerwy Zapisy na koncie działalność podstawowa wpływają na wynik finansowy roku Saldo kredytowe konta „ Rozliczenia międzyokresowe kosztów „ należy wykazać w bilansie w pasywach jako rezerwy na zobowiązania w poz.B.I.2 „ Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne ( ewentualny podział na długo- i krótkoterminowe )

41 Ewidencja rezerw na niewykorzystane urlopy
Ewidencja w księgach roku 2014 Konto Zespół 4 faktycznie poniesione koszty Konto Konto „ 5” Konto RMOK SP 5 000 SK

42 Koszty kumulowanych płatnych nieobecności
Zatrudnienie 100 osób , każda z nich ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Na dzień bilansowy 25 pracowników nie wykorzystało urlopu wypoczynkowego tj. 155 dni ( łącznie ). Wyliczenie : przeciętne wynagrodzenie za 3 ostatnie miesiące dla 25 pracowników wyniosło 5.700,00 zł . Liczba dni pracy w ciągu 3 miesięcy = 66 dni Średnia za 1 dzień wynosi 5700/66= 86,36 zł Wartość wynagrodzenia 86,36 x 155 dni = 13385,80 zł. Narzut na ubezpieczenia 13385,80 x 20,10%=2694,57 zł ( 9,76+6,5+1,2*+2,45+0.1= 20,10) * 1,2 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe

43 Schemat księgowania wynagrodzeń ciąg dalszy
Konto Zespół 4 Zarachowanie wynagrodzeń brutto wg. Listy płac , umów zleceń , umów o dzieło Konto Konto 501 Konto 530 Konto 551

44 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 13.X.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie MPiPS ( ) w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne Obowiązki wynikające z ustawy : Tworzenie czterech funduszy ubezpieczeniowych /cztery fundusze ryzyka / Zobowiązanie pracowników do finansowania połowy składek na ubezpieczenie społeczne , rentowe i całej składki na ubezpieczenie chorobowe Ustalenie górnej granicy podstawy wymiaru składek dla ubezpieczenia emerytalnego i rentowego / podstawa nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30- krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.( ,00 zł. w roku 2014 Powiązanie podstawy wymiaru składek z podstawą wymiaru podatku dochodowego Wyłączenie niektórych przychodów ze stosunku pracy z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

45 Składki na ubezpieczenie społeczne
Tytuł ubezpieczenia Stawka w % Finansowanie Pracownik % Pracodawca % Składka emerytalna , , ,76 Składka rentowa , ,5% ,50% Składka chorobowa , , Składka wypadkowa ,67 – 3,33/1,67/ Razem składki na ubezpieczenie społeczne 13,71 Składka na Fundusz Pracy , ,45 Składka na FGŚP , ,10 FEP ,50 Razem

46 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Rodzaj składki ubezpieczeniowej Podstawa wymiaru Wzór Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Przychód – wynagrodzenie za czas choroby- zasiłki – przychody wyłączone Pw = P-( Wch + Wo +Z+x) < 30-krotność prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej Składka na ubezpieczenie chorobowe Podstawa wymiaru taka jak przy ustalaniu podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez ograniczenia Pw = P- ( Wch+Wo+ Z+X) Składka na ubezpieczenie wypadkowe j.w. j.w. Wch – wynagrodzenie chorobowe , Wo- wynagrodzenie w związku z chorobą zakaźną , Z – zasiłki chorobowe , rehabilitacyjne, x - wyłączenia

47 Podstawa wymiaru składek dla pracowników- art. 10 ust. 1 pkt
Podstawa wymiaru składek dla pracowników- art. 10 ust.1 pkt. 1 ustawy PDOF za źródło przychodu uznaje stosunek pracy Pojęcie przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ART. 11 ustawy PDOF – przychody to otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń Art.12 – za przychody ze stosunku pracy uważa cztery kategorie przychodów , bez względu na źródło finansowania ich wypłat i świadczeń a w szczególności : wynagrodzenie zasadnicze , nadgodziny , dodatki ekwiwalenty Cztery kategorie przychodów: Wypłaty pieniężna Wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty Świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika Wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń

48 Ustalenie wartości pieniężnej świadczeń w naturze -§3 rozporządzenia MPiPS z roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu wg. zasad określonych w rozporządzeniu Zasady wyliczania ekwiwalentu powinny być określone w zakładowym regulaminie wynagradzania . W sytuacji gdy pracodawca w regulaminach zakładowych nie określi tych zasad należy zastosować zasady wynikające z §3 rozporządzenia składkowego Wg. cen stosowanych wobec innych odbiorców-gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy i usługi wchodzące w zakres działalności Wg. cen zakupu – gdy przedmiotem są rzeczy i usługi zakupione Jeżeli przedmiotem świadczenia jest lokal mieszkalny : Wysokość czynsz Koszt udokumentowany rachunkiem , fakturą

49 Składniki wyłączone z oskładkowania ( Rozporządzenie MPiPS Z 18. 12
Składniki wyłączone z oskładkowania ( Rozporządzenie MPiPS Z ROKU w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( DzU 161 POZ ) Nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie Odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie umowy o zakazie konkurencji Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej Ekwiwalenty pieniężne za używanie przy wykonywaniu pracy narzędzi , materiałów lub sprzętu pracownika Ryczałty i ekwiwalenty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych- pkt.13 Ekwiwalentu pieniężnego za używanie ubioru służbowego lub wartości tego ubioru Świadczenia wypłacane z funduszu socjalnego świadczenia urlopowe wypłacane do kwoty określonej w ustawie o ZFŚS itp

50 Składniki wyłączone z oskładkowania ( Rozporządzenie MPiPS Z 18. 12
Składniki wyłączone z oskładkowania ( Rozporządzenie MPiPS Z ROKU w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe DzU 161 POZ ciąg dalszy Diety i należności z tytułu podróży służbowych – do wysokości określonej w przepisach – pkt.15 Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje) , które wg. Zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat Odprawy pieniężne przysługujące pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę Składniki wynagrodzenia , do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy czy zasiłku chorobowego , jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku lub wynagrodzenia

51 Przebieg obliczania wynagrodzeń do wypłaty
Wynagrodzenie brutto - składka na ubezpieczenie emerytalne ( 9,76% ) - składka na ubezpieczenie rentowe ( 1,5 % ) - składka na ubezpieczenie chorobowe ( 2,45 % ) - składka na ubezpieczenie zdrowotne ( 9,00 %) - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych ( KUP 111,25 lub 139,06 oraz kwota wolna 46,33 ) Wynagrodzenie netto Potrącenia egzekucyjne Potrącenia dobrowolne Kwota do wypłaty

52 Składka na ubezpieczenie wypadkowe
Podstawa prawna – ustawa z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 199 poz ) oraz rozporządzenie MPiPS z dnia roku w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy (Dz.U. 203 poz z 2002 roku ) Historia /; w okresie od do – 1,62% od do składka zróżnicowana 0,97% do 3,86% od składka zróżnicowana 0,90 % do 3,60% od składka zróżnicowana 0,67% do 3,86% Składkę w wysokości 1,93 % / 50% najwyższej stopy procentowej /opłacają płatnicy posiadający nie więcej niż 9 pracowników podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu i podlegający wpisowi do rejestru REGON Płatnicy podlegający wpisowi do REGON i zgłaszający więcej niż 9 osób ustalają % składki w wysokości stopy procentowej określonej dla danej grupy działalności , do której należy płatnik / PKD/

53 Składka na ubezpieczenie wypadkowe
W okresie od do stopę procentową składki ustala samodzielnie płatnik składek Czas trwania roku składkowego : I rok od do każdy kolejny rok trwa od danego roku do następnego roku Procedura ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe: Ustalenie liczby osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu Sprawdzenie do jakiej grupy działalności należy płatnik składek wg. PKD Za okres od stopa procentowa jest zróżnicowana w zależności od kategorii ryzyka dla danego płatnika i ustala ją ZUS

54 Informacja roczna ZUS IWA
Dokument ZUS IWA na obowiązek złożyć płatnik składek , który w roku ,którego dotyczy składana informacja : zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób był zgłoszony jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia i jeden dzień w następnym roku. W przypadku nie przekazania ZUS IWA lub podania nieprawdziwych danych ZUS w drodze decyzji nałoży na płatnika składki obowiązek opłacania składki w wysokości 150% składki należnej .

55 Fundusz Pracy - fundusz celowy
Podstawa prawna : ustawa z dnia roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.u. Nr 99, poz z roku ) Zmiana obowiązuje od roku .Ostatnia nowelizacja ustawy miała miejsce w 2006 roku ( Dz.U. 217, POZ ) Obowiązek na podstawie art. 104 ustawy ciąży na : Pracodawcach – zatrudniających pracowników , chałupników oraz osoby na podstawie kodeksu cywilnego , Rolniczych spółdzielniach pracowniczych Innych osobach podlegających ubezpieczeniu społecznemu w tym np. Osobach prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących wolny zawód Uwaga ! Składki na fundusz pracy odprowadza się wyłącznie od osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

56 Fundusz Pracy Ustawodawca określił grupę osób , od której pracodawca nie odprowadza składek na Fundusz Pracy mimo objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym Osoby przebywające na urlopie wychowawczym Osoby pobierające zasiłki macierzyńskie Duchowni Czy osoby pobierające stałe zasiłki z pomocy społecznej

57 Fundusz Pracy – fundusz celowy
Podstawa wymiaru – odpowiada podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez zastosowania ograniczenia odpowiadającego 30 –krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego , wynoszącego w przeliczeniu co najmniej minimalne wynagrodzenie : 2014 tj. 1680,00 zł. I rok 80% minimalnego wynagrodzenia tj. 1344,00 zł. Jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z więcej niż jednego tytułu , to obowiązek opłacania składek na FP powstaje z każdego tytułu jeżeli podstawa wymiaru jako suma wszystkich tytułów wynosi co najmniej tyle ile najniższe wynagrodzenie , w takiej sytuacji zatrudniona osoba jest zobowiązana złożyć stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub terenowej jednostce ZUS jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenie społeczne

58 Warunki po spełnieniu , których pracodawca opłaca składki na Fundusz Pracy
I warunek Składki na FP opłaca się za czas trwania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego tzn. nie opłaca się od osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem II warunek Składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , które w przeliczeniu na miesiąc wynoszą co najmniej minimalne wynagrodzenie

59 FP-zmiany od 1 lipca 2009 roku / art. 104b ust
FP-zmiany od 1 lipca 2009 roku / art. 104b ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia / Pracodawca zatrudniający po 30 czerwca 2009 roku osobę która: Ukończyła 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy Jest zwolniona z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP Przez okres 12 miesięcy poczynając od 1 miesiąca po zawarciu umowy o pracę .

60 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- fundusz celowy
Podstawa prawna – ustawa z dnia roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy / Dz. U. z roku Nr 158 poz /obowiązująca od roku zastąpiła ona ustawę z roku Podstawa wymiaru – tak jak przy Fundusz Pracy ale bez konieczności uwzględniania zbiegu kilku tytułów w celu osiągnięcia co najmniej wartości najniższego wynagrodzenia Historia : od do – pobór składki zawieszony od do – składka 0,08% od składka 0,15% od – składka 0,15% od – składka 0,10% / wysokość składki określa ustawa budżetowa / Składki na FGŚP opłaca się jedynie za okresy trwania obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego . Tzn. składki nie opłaca się od osoby podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

61 FP i FGŚP a koszty uzyskania przychodu
Podstawowe odpisy i wpłaty na FP i FGŚP, jako ,że są to fundusze celowe i obowiązek ich tworzenia wynika z odrębnych ustaw ,w świetle : Art. 16 ust.1 pkt.9 lit a uopdop Art. 23 ust. 1 pkt. 7 lit a uopdof STANOWIĄ KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU

62 Ewidencja księgowa składek na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz FP i FGŚP
Konto zespół 4 / Świadczenia na rzecz pracowników naliczenie składki Konto Konto 081 wypłata składki składka od wynagrodzeń Konto Konto 821 odsetki od nieterminowych wpłat składka od naliczenie nagród i premii z zysku do podziału

63 Składki na fundusz emerytur pomostowych
Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych / Dz. U. nr 237, poz. 1656/ zobowiązuje pracodawców do przeanalizowania sytuacji zatrudnionych pracowników , którzy : Urodzili się po roku , Jednocześnie wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Stopa procentowa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych . Obowiązek opłacania składki na FEP powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze , Składki opłaca się w terminie określonym dla składek na ubezpieczenie społeczne i wykazuje się je w deklaracji DRA w bloku IX

64 Ewidencja składek na FEP
131 R-k bieżący Rozrachunki publicznoprawne-ZUS Narzuty na wynagrodzenia Zapłata składki zarachowanie składki w koszty

65 Podstawa opodatkowania ,Koszty uzyskania przychodu, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
Podstawa prawna : Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku, nowelizacja z 2006 roku Koszty uzyskania przychodu ( zryczałtowane) przysługujące pracownikowi bez względu na wymiar czasu pracy, ilość przepracowanych dni w miesiącu oraz bez względu na to czy osiąga przychody z innych źródeł zryczałtowane koszty uzyskania przychodu ( 111,25 ) podwyższone koszty uzyskania przychodu ( 139,06 ) Oświadczenie pracownika jako podstawa zastosowania przez pracodawcę podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

66 Podstawa obliczania podatku dochodowego i zaliczka na podatek dochodowy
Podstawą obliczania zaliczki na podatek dochodowy jest dochód pracownika stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychody po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne ,rentowe i chorobowe. Obowiązki zakładu pracy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Zasady pomniejszania podatku o tzw. ulgę podatkową PIT-2 PIT-4R –Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w roku. Skala podatkowa a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

67 Obowiązki płatnika Kto odpowiada za niepobrany podatek
Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania do wysokości zaliczki , do której pobrania zobowiązany jest płatnik Płatnik odpowiada za podatek niepobrany lub pobrany a niewpłacony całym swoim majątkiem Płatnikowi grożą kary : grzywna do 720 stawek dziennych , kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie kary łącznie – gdy płatnik nie wpłaca pobranego podatku w terminie na rzecz fiskusa Grzywna do 720 stawek dziennych , kara pozbawienia wolności do lat 2 albo obie kary łącznie – gdy płatnik nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej

68 Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama jak podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez następujących wyłączeń: - wynagrodzenie chorobowe, w tym składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi w okresie niezdolności do pracy - bez ograniczeń rocznej podstawy ale pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i chorobowe Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w roku 2014 wynosi 9,00% Zgodnie z ogólną zasadą składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie do wysokości 7,75% pozostałe 1,25 % jest potrącane z dochodu podatnika po opodatkowaniu co zmniejsza kwotę do wypłaty

69 Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorców
Zgodnie z art. 81 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy równa się zadeklarowanej kwocie , która jednak nie może być niższa niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami nagród z zysku Przedsiębiorcy i osoby współpracujące opłacają składkę zdrowotną w jednakowej wysokości przez cały rok .

70 Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Podstawa prawna : Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – art 83 i art. 85 ust , Potwierdzenie tej zasady w piśmie ZUS z dnia 20 grudnia 2002 roku , znak FUn077-34/02 Jeżeli obliczona przez pracodawcę składka zdrowotna jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki

71 Przykład – lista płac 3 500,00 Sporządzenie listy płac
Pan Kowalski mieszka w innej miejscowości niż siedziba firmy Nazwisko Wynagrodzenie podstawowe Wynagrodzenie za czas choroby Wynagrodzenie brutto Podstawa ZUS Składka na ubezp. emerytalne 1 2 3 4=2+3 5=4-3 6=5x 9,76 Kowalski 2 500,00 1 000,00 3 500,00 2 500 244,00 Składka rentowa Składka na ubezp. chorob. Razem składki ZUS Podstawa skł. ubezp. zdrowotne Składka zdrowotna KUP 7=5x1,5 8=5x2,45 9=6+7+8 10=4 - 9 11=10x9% 12 37,50 61,25 342,75 3 157,25 284,15 139,06 Podstawa PDOF Miesięczna zaliczka na PDOF Skł. zdrow. odliczana od p. Zaliczka na podatek Razem potracenia Do wypłaty 13 =4 – 9 –12 3018,19 14= 13x18%-46,34 497,06 ( 497 ) 15=10 x 7,75 244,69(247) 16=14-15 250 17= 876,90 18=4-17 2 623,10

72 Przykład – wyliczenie narzutów na wynagrodzenia
Narzuty na wynagrodzenia wyszczególnienie Podst. wymiaru narzutów Składka na ubezp. emerytalne Składka na ubezp. rentowe Składka na ubezpieczenie wypadkowe 1 2 3=2 x 9,76 % 4=2 x 6,5 % 5=2 x 1,93 % Razem 2 500,00 244,00 162,50 48,25 Składka na fundusz pracy Składka na FGŚP Razem narzuty na wynagrodzenia 6= 2 x 2,45 7=2 x 0,10 8= 61,25 2,50 518,50 454,75 63,75

73 Przykład – ewidencji listy płac pracownika , którego wynagrodzenie dotyczy środków trwałych w budowie Wynagrodzenie brutto ,00 zł. Składki i podatek finansowany przez pracownika : - składka emerytalna x 9,76% = 165,92 - składka rentowa x 1,50% = 25,50 - składka chorobowa x 2,45 = 41,65 razem ,07 Składka zdrowotna ( ,07) x 9,00% = 132,24 Zaliczka na podatek ( ,24-111,25) x 18%- 46,34- ( ,07)x 7,75% = 244,02 – 46,34 – 113,69= 83,99 ( 84,00) Składki i podatek finansowane przez pracodawcę : składka emerytalna 165,92 składka rentowa ,50 składka wypadkowa ……… składka na FP ,65 składka na FGŚP 1,70 potrącenia zł.

74 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w sprawozdaniu finansowym i w księgach rachunkowych
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy budowie środków trwałych , księgowane są na konto „ środki trwałe w budowie „ - odnosi się w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne od przyjętego do używania środka trwałego Wynagrodzenie pracowników produkcyjnych , odnoszone są w koszt wytworzenia wyrobów gotowych i stają się kosztem podatkowych w momencie sprzedaży tych produktów Wynagrodzenia pracowników administracyjnych odnoszone na koszty ogólnozakładowe stają się kosztem podatkowym zgodnie z zasadą kasową lub kasowo-memoriałową

75 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w sprawozdaniu finansowym i w księgach rachunkowych
Wg. prawa bilansowego – należy kierować się zasadą memoriału / art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości .W ewidencji księgowej wynagrodzenia i należne składki ZUS ujmuje się zawsze w miesiącu, za które są należne . Bez znaczenia jest termin wypłaty wynagrodzeń i zapłaty składek do ZUS Wg. prawa podatkowego – zastosowanie mają art. 22 ust. 6ba i 6 bb ustawy o pdof oraz odpowiednio art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o pdop - metoda kasowa - metoda kasowo-memoriałowa W przypadku uchybienia zasadom metody kasowej wynagrodzenia i składki ZUS będą stanowiły koszt uzyskania przychodu z chwilą zapłaty

76 Zasady księgowania wynagrodzeń na przełomie roku wynagrodzenie brutto w wysokości 3000,00 zł. zgodnie z zasadami wynagradzania płatne jest do 10-go dnia następnego miesiąca Wynagrodzenie brutto ,00 zł. Składki i podatek finansowany przez pracownika : - składka emerytalna x 9,76% = 292,80 - składka rentowa x 1,50% = 45,00 - składka chorobowa x 2,45 = 73,50 razem 411,30 Składka zdrowotna ( ,30) x 9,00% = 232,98 Zaliczka na podatek ( ,30-111,25) x 18%- 46,34- ( ,30)x 7,75% = 445,94 – 46,34 – 200,62= 198,98 ( 199,00) Składki i podatek finansowane przez pracodawcę : składka emerytalna 292,80 składka rentowa ,00 składka wypadkowa 57,90 składka na FP ,50 składka na FGŚP 3,00

77 Ewidencja w księgach rachunkowych w miesiącu grudniu
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Wynagrodzenia 431 2a) , ( ) 3000 2b) ,98 2c) , Świadczenia na rzecz prac 445 3) 622,20 Rozrachunki z ZUS Rozrachunki z US Aktywa z tytułu odroczonego podatku 644,28 ( 2a,b ,00 (2c ) 688,22 622,20 ( 3 Obowiązkowe odpisy - Podatek dochodowy 688,22 ( 4 Zaksięgowanie wynagrodzenia brutto w ciężar kosztów Obciążenia pokrywane przez pracownika : 2a składka społeczna ; 2b składka zdrowotna ; 2c zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych Zarachowanie w koszty obciążeń pracodawcy Zaksięgowanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( 3622,20 x 19%= 688,22)

78 Ewidencja w księgach rachunkowych w miesiącu styczniu następnego roku
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rachunek bieżący 131 2156,72 ( , ( Sp Sp) X ,72 ( 1 1266,28 ( 2 199,00 ( 3 Rozrachunki z ZUS Rozrachunki z US Aktywa z tytułu odroczonego podatku 2) , ,48 ( Sp. 3) 199, ,00 ( Sp Sp) 688,22 Wypłata wynagrodzeń netto za miesiąc grudzień 10 stycznia Zapłata do ZUS składek płaconych przez pracownika i pracodawcę do 15 lutego Zapłata do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy do 20 lutego / bez składania deklaracji /

79 Przykład II Wypłata wynagrodzeń w jednostce odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami do 10-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego Łączne wynagrodzenie pracowników wg. zbiorczej listy płac wynosi Wynagrodzenie brutto : 88000,00 zł. ZUS pracownika /emerytalne +rentowe + chorobowe/ : 12064,80zł. Składka zdrowotna 6834,18 zł. Zaliczka na podatek dochodowy – 3238,00 Składki ZUS obciążające pracodawcę – 16007,20 zł. Jednostka prowadzi rachunek kosztów wg. pełnego rachunku kosztów Rozdzielnik wynagrodzeń : 50% produkcja podstawowa i 50 % koszty administracyjne I Wariant : Wynagrodzenie za grudzień zostało przesłane na rachunki bankowe pracowników 8 stycznia zaś składki ZUS pracodawca opłacił do 15 stycznia II Wariant : Wynagrodzenie za grudzień zostało przelane na rachunki bankowe pracowników 14 stycznia zaś składki ZUS 15 lutego .

80 Wynagrodzenie w sprawozdaniu finansowym
Saldo Ma konta „ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „ - tj. nie rozliczone wynagrodzenia za dzień bilansowy należy wykazać w pozycji B.III.2 lit.h jako zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń Saldo Ma 220 „Rozrachunki publicznoprawne” wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji B.III.2.lit.g W przypadku powstania różnic przejściowych z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS ma zastosowanie art ustawy o rachunkowości – czyli należy utworzyć rezerwę lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego . Jeżeli sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu i ogłaszaniu to zgodnie z art ustawy o rachunkowości jednostka może odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nie powinno wykazywać się tych pozycji w pasywach bilansu B.I.3 jako „ Pozostałe rezerwy „ - sprzeczne z definicją rezerw .

81 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku nakazuje aby jednostka : Zatrudniająca co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy –zatrudniała osoby niepełnosprawne Jeżeli jednak wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% to Zobowiązana jest dokonywać wpłaty na rzecz PFRON w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia / 3690,30 zł. 4 kwartał / i liczby pracowników odpowiadających różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągniecie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawych a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób Kz = 0,4065 x Pw x ( Zo x 0,06 – Zn ) Kz – kwota zobowiązania ; Pw – przeciętne wynagrodzenie / zmiana co kwartał Zo – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełen etat Zn – rzeczywista liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych

82 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełonsprawnych – zwolnienia
Z wpłat na PFRON – zwolnione są jednostki , u których : Wskaźnik zatrudnienia wynosi co najmniej 6% osób niepełnosprawnych Zatrudniają mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty Jednostki będące w likwidacji bądź w upadłości Publiczne i niepubliczene jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku , których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza , edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi Obowiązkowa wpłata na PFRON – nie jest KUP

83 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – pracodawca stosownie do możliwości i warunków , zaspakaja bytowe, socjalne i kulturowe potrzeby pracowników ( art. 16 KP ) Podstawa prawna: Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996 roku nr 70 poz.335 ostatnie zmiany w Dz.U. z 2005 roku nr 249,poz.2104 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. nr 43, poz. 168 z późniejszymi zmianami )

84 CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE ZASADY TWORZENIA ZFŚS
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty Postanowienia zawarte w układach zbiorowych pracy

85 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zasady tworzenia ZFŚS od roku po zmianach w ustawie KP Obligatoryjny –art. 3 Fakultatywny- art. 3ust.3a Państwowa i samorządowa sfera budżetowa Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników mogą tworzyć ZFŚS lub wypłacać świadczenia urlopowe Przedsiębiorcy zatrudniający Przynajmniej 20 pracowników Art. 3 ustawy o funduszu

86 Wzór zawiadomienia o zawieszeniu tworzenia ZFŚS
Gdańsk rok Informacja Na podstawie art.3 ust.3a ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o ZFŚS, informuję , że w 2014 roku u pracodawcy - nie będzie tworzony fundusz socjalny - oraz nie będzie wypłacane świadczenie urlopowe podpis pracodawcy Zostałem zapoznany z treścią informacji: Nazwiska i podpisy

87 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szczególne uregulowania w zakresie tworzenia ZFŚS ( art. 6a ust.1 ) Pracodawcy rozpoczynający działalność w trakcie roku kalendarzowego – zaczynają dokonywać odpisów dopiero od następnego roku . Z odroczenia w tworzeniu ZFŚS nie mogą korzystać Pracodawcy , którzy przejęli zakład pracy lub jego część wraz z pracownikami objętymi układem zbiorowym pracy zobowiązującym do tworzenia funduszu . Pracodawcy zaczynający w trakcie roku działalność gospodarczą wskutek komercjalizacji , przejęcia , podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników

88 Coroczny odpis podstawowy ( art. 5 ust. 1-3a ) - obligatoryjny
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( Komunikat Prezesa GUS – Mon. Pol. Z 2011 nr 15, poz.156 dotyczący przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ,14 zł. ) Coroczny odpis podstawowy ( art. 5 ust. 1-3a ) - obligatoryjny Odpis podstawowy – iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i kwoty odpowiadającej 37,5% ( 1093,93 ) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim Odpis na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach – 50% ( 1.458,57 zł. ) Odpis na pracowników młodocianych : I ROK – 5% ,II ROK – 6% , III ROK 7% Zwiększenie funduszu ( art. 5 ust. 5 )- fakultatywny Odpis na emeryta i rencistę nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% Zwiększenie odpisu ( art. 5 ust.4 )- fakultatywny Odpis na każdą osobę zatrudnioną w stosunku do której orzeczono znacznym lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 37,5%+6,25% Zwiększenie środków na funduszu ( art..7 ) Wpływy z opłat pobieranych od korzystających z działalności socjalnej Darowizny od osób fizycznych i prawnych Odsetki od środków funduszu Wpływy z oprocentowania pożyczek Inne wpływy. – z zysku netto przeznaczonego do podziału

89 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – świadczenia urlopowe
Art. 77 Kodeksu Pracy zwalnia pracodawcę zatrudniających mniej niż 20 osób z obowiązku tworzenia regulaminu wynagrodzenia . Pracodawca ma możliwość dokonania wyboru w zakresie tworzenia ZFŚS lub dokonywania wypłat świadczeń pracowniczych raz w roku dla swoich pracowników . Zasady wypłaty świadczeń pracowniczych : - świadczenie przysługuje każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych . - zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚŚ wysokość jednorazowego świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika Wypłata świadczenia urlopowego ma charakter obligatoryjny tzn. że pracodawca ma obowiązek wypłacenia świadczenia każdemu pracownikowi spełniającemu wymagane warunki .

90 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – osoby uprawnione
Art. 2 ustawy określa trzy kategorie uprawnionych do korzystania ze środków funduszu . Pracownicy i ich rodziny – do kręgu pracowników zalicza się osoby przebywające na urlopach wychowawczych i młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu , pracowników sezonowych oraz osoby wykonujące pracę nakładczą Emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami zakładu oraz ich rodziny – uwaga emerytami i rencistami korzystającymi z ZFŚS są osoby , które przeszły na emeryturę lub rentą z danego zakładu pracy Inne osoby wymienione w regulaminie , którym przyznano prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu socjalnego PONADTO Emeryci i renciści ze zlikwidowanych zakładów pracy objętych opieką socjalną przez danego pracodawcę – art 5 ust.5 Przejętych pracowników przez nowego pracodawcę w wyniku komercjalizacji , połączenia ,podziału lub innej formy zmiany właściciela

91 Zasady określania liczy uprawnionych do korzystania ZFŚS
Wzór na obliczenie wartości odpisu podstawowego na ZFŚS Wartość odpisu podstawowego = liczba uprawnionych x 37,5% x ,14 zł. = 1093,93 zł. Liczba uprawnionych = przeciętna planowana liczba zatrudnionych w danym roku skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych u danego pracodawcy ( 1-4§ rozporządzenia ) Przeciętną liczbę zatrudnionych ustala się wykorzystując metody zalecane przez statystykę publiczną ( sprawozdanie Z-06 ) np. średnia arytmetyczna , średnia chronologiczna , metoda uproszczona ) Przeciętna liczba zatrudnionych obejmuje : pracowników na czas określony i nieokreślony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy ,osoby na urlopach wychowawczych , pracowników sezonowych ,osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową .ZAŚ NIE UWZGLĘDNIA SIĘ właścicieli firm , osoby na umowę zlecenie i o dzieło , osoby na bezpłatnych urlopach , poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową , osoby uprawnione do pobierania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

92 Terminy przekazywania środków pieniężnych na rachunek ZFŚŚ
Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń pracodawca zobligowany jest odprowadzić na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w terminie: Do dnia 31 maja 2014 roku – kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego Do 30 września 2014 roku – pozostałą kwotę

93 Świadczenie urlopowe Wysokość świadczenia urlopowego stanowi równowartość kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS – odpowiadającego rodzajowi zatrudnienia oraz proporcjonalnego do czasu pracy Świadczenie urlopowe jako przychód ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu PDOF Świadczenie urlopowe na podstawie art. 3ust.6 ustawy o ZFŚS co potwierdza parag. 2 ust.1 pkt.21 rozporządzenia z roku są zwolnione z oskładkowania ale tylko do wysokości nieprzekraczajacej rocznej kwoty odpisu podstawowego

94 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ewidencja księgowa
Konto Konto Zespół 5 naliczenie odpisu Konto Konto 649 zarachowanie odpisu do rozliczenia w czasie odpis m-ny Konto Konto 139 przelew środków

95 Ewidencja bilansowa operacji związanych z ZFŚS
Ewidencja na wyodrębnionym koncie pasywnym 851 –Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Syntetyka i analityka 851- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wn- zmniejszenie funduszu w Ma – zwiększenie funduszu z różnych Wyniku wykorzystania jego środków tytułów

96 Ewidencja księgowa świadczeń urlopowych
Konto Konto 445 naliczenie należnego świadczenia urlopowego Konto 220 potrącona zaliczka na PDOF Konto 131 Wypłata świadczeń w kwocie netto

97 Zasady rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Obowiązujące akty prawne : Rozporządzenie MPiPS z dnia roku w sprawie NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU W PAŃSTWOWEJ LUB SAMOŻĄDOWEJ JEDNOSTCE SFERY BUDŻETOWEJ Z TYTUŁU PODRÓZY SŁUŻBOWEJ ( Dz .U. z 2013 roku poz. 167 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie ustalania warunków oraz sposobu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych , motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy Ustawa z dnia roku Kodeks pracy – art

98 Zasady rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Definicja pojęcia PODRÓŻ SŁUŻBOWA – art. 77 KP – zadanie wykonywane na polecenie pracodawcy poza miejscem , w którym znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika wymienionym w umowie o pracę , za którą przysługuje należność na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową Zasady ustalania należności przysługujących pracownikowi za czas podróży służbowej : Diety –jako pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków ( w 2013 roku30 zł., ) Koszty przejazdów – uzależnione od środka transportu , z którego korzystał pracownik w czasie delegacji – rzeczywiste koszty transportu ; Koszty noclegów – warunki przyznawania ryczałtowych kosztów noclegu i rozliczania rzeczywiście poniesionych kosztów noclegu – faktura, zapewnienie noclegu , 150% diety ( w 2013 roku – 45 zł. , ) Koszty dojazdów – 20% wartości diety tj. 6 zł. Inne wydatki i zasady dokumentowania wydatków- np.. Wstęp na targi , opłatę za przejazd płatnymi autostradami , opłata za parking – zwrot następuje w wysokości faktycznie poniesionych wydatków

99 Podróże służbowe w świetle kodeksu pracy
Zasady wypłacania należności za delegacje reguluje: - dla pracownik sfery budżetowej rozporządzenie MPi PS z dnia roku - dla pozostałych pracowników zgodnie z art KP układy zbiorowe pracy , regulaminy wynagradzania ,umowy o pracę / w przypadku braku takich uregulowań należności nie mogą być niższe niż ustalone w rozporządzeniu . Istota podróży służbowych – wykonywanie pojedynczego zadania na polecenie pracodawcy poza miejscowością , w której znajduje się siedziba podatnika lub jego stałe miejsce pracy

100 Ewidencja księgowa kosztów delegacji
Konto Zespół 4 rozliczenie. delegacji Konto 101 lub Konto 081 wypłata delegacji rozliczenie delegacji

101 Zasady dokumentowania podróży służbowej
Od 1 stycznia 2003 roku został zniesiony obowiązek dokumentowania podróży służbowej delegacją służbową Dowody wewnętrzne dotyczące rozliczania podróży służbowych pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących powinny zawierać co najmniej następujące dane : imię i nazwisko , cel podróży , nazwę miejscowości docelowej , liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej ( data i godzina wyjazdu oraz powrotu ) , stawkę i wartość przysługującej diety .

102 Zasady rozliczania kosztów zagranicznej podróży służbowej
Rozliczenie może nastąpić : w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej Kurs przeliczeniowy determinowany jest rodzajem przyjętej waluty oraz faktem wypłacenia zaliczki Szczegółowe zasady winna określać polityka rachunkowości Termin rozliczenia delegacji – 14 dni od dnia zakończenia podróży

103 Ryczałty i kilometrówka
Pracodawca zwraca koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych albo w formie ryczałtu albo kilometrówki W obu metodach wykorzystuje się ze względów podatkowych i składkowych stawkę za jeden kilometr przebiegu określony w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku ( Dz .U. 27 poz. 271A Z 2004 ROKU Dz.U 237 POZ ) w sprawie warunków ustalania oraz sposobu udokumentowania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych , motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy

104 Umowa cywilnoprawna warunkiem zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów do celów służbowych nakazuje zawieranie umów cywilnoprawnych stanowiących warunek zwrotu poniesionych kosztów. Mimo ,że dla ważności czynności prawnej nie ma znaczenia jej forma to jednak dla celów dowodowych wskazane jest zawieranie tych umów w formie pisemnej .

105 Ujęcie podatkowe ryczałtów i kilometrówek- warunkiem uznania kosztu za KUP jest ewidencja przebiegu pojazdu ( ART.16 UST.5 ) Podatek u pracownika Koszty u pracodawcy ( art. 23 ust.36 lit.b ; art. 16 ust. 30 lit.b ) Oskładkowanie (Art. 81 ust.1 uśoz §2 ust.1pkt.13 rozporz. w sprawie podst. wymiaru składek ) Pracodawca ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek wg. tej samej stawki jak od pozostałych składników wynagrodzenia Pracodawca zalicza do KUP wypłacone ryczałty i kilometrówki ale tylko do wysokości nieprzekraczajacej ryczałtu lub kilometrówki obliczonej przy wykorzystaniu obowiązującej stawki za km. Ryczałty i kilometrówki są wolne od składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz od składki zdrowotnej . Od nadwyżki ponad przepisowe limity pracodawca nalicza i odprowadza składki

106 Należności wypłacane z tytułu korzystania z własnych samochodów w jazdach lokalnych wolne od podatku dochodowego Zgodnie z art. 21 ust. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należności wypłacane pracownikom za korzystanie z własnych samochodów w jazdach lokalnych wolne są od podatku dochodowego , jeżeli obowiązek ich ponoszenia wynika wprost z przepisów innych ustaw np.: Ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „ Poczta Polska „ - dotyczy listonoszy Ustawie z 28 września 1991 roku o lasach – dotyczy pracowników służby leśnej

107 Pozapłacowe koszt pracy
Specyfikacja świadczeń rzeczowych : sprzęt ochrony osobistej Odzież służbowa Odzież i obuwie robocze Materiały na szkolenia i propagandę BHP Środki higieny osobistej Posiłki profilaktyczne Specyfikacja rzeczowych świadczeń okolicznościowych Paczki świąteczne dla dzieci Bilety na imprezy sportowe i kulturalne Bony towarowe Ekwiwalenty pieniężne Ryczałty przyznawane pracownikom Odprawy i odszkodowania pieniężne

108 Wynagrodzenie nieobejmujace świadczeń nieodpłatnych
Kalkulacja wynagrodzenia bez świadczeń nieodpłatnych i po doliczeniu przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia Wynagrodzenie nieobejmujace świadczeń nieodpłatnych Wynagrodzenie brutto ,00 Świadczenia nieodpłatne ,00 Razem przychody z pracy ,00 SKŁADKI ZUS Emerytalna ,80 Rentowa ,00 Chorobowa ,50 Razem ,30 Składka zdrowotna finansowana przez pracownika ( 1,25%) ,36 Składka zdrowotna odliczana od podatku ( 7,75%) ,62 Zaliczka na podatek ,19 Kwota do wypłaty ( 411, ,36+200, )= 2134,72 Wynagrodzenie obejmujące świadczenia nieodpłatne Wynagrodzenie brutto ,00 Świadczenia nieodpłatne ,00 Razem przychody z pracy ,00 SKŁADKI ZUS Emerytalna ,00 Rentowa ,00 Chorobowa ,50 Razem ,50 Składka zdrowotna finansowana przez pracownika ( 1,25%) ,93 Składka zdrowotna odliczana od podatku ( 7,75%) ,37 Zaliczka na podatek ,35 Kwota do wypłaty ( 685, ,93+334,37+415,35 )= 1510,85

109 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Rozliczanie kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google