Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju?"— Zapis prezentacji:

1 Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju?
(Jak w trudnych czasach pozyskać środki na rozwój?) Jerzy Bernhard

2 niezmiennym na przestrzeni lat.
Wzrost wartości przedsiębiorstwa dla jego akcjonariuszy jest nadrzędnym celem strategicznym Stalprofil SA, niezmiennym na przestrzeni lat. Funkcjonująca w Spółce od 1998 roku koncepcja rozwoju organicznego, oparta na jednorodnej działalności handlowej na rynku dystrybucji stali, uległa dezaktualizacji. Bodźcem do opracowania w roku 2006 nowej strategii rozwoju było dynamicznie zmieniające się otoczenie Spółki po wejściu do UE, w tym wzmożona konkurencja na rynku stalowym ze strony producenckich sieci dystrybucyjnych oraz trwające procesy transformacji i konsolidacji branży. Zachodzące zmiany otoczenia rynkowego wymagały spojrzenia w przyszłość, zaktualizowania przyjętej strategii oraz nadania Spółce właściwego na ten czas kursu.

3 Akcjonariat Stalprofil SA ma charakter pasywny.
Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział w kapitale akcyjnym Ilość głosów razem % głosów na WZ ArcelorMittal Poland S.A. 31,48% 10  32,68% MZZ Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza 16,89% 24,58% MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. 7,54% 19,70% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 9,84% 5,14% Pozostali akcjonariusze 34,25% 17,89% Razem 17  100,00% 33 

4 i pozostawienie ok. 80% rocznego zysku w Spółce.
Wypracowana przez akcjonariuszy Stalprofil SA praktyka przewiduje wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20% i pozostawienie ok. 80% rocznego zysku w Spółce. W latach Stalprofil S.A. wypracował 224,4 mln zysku netto, wypłacając akcjonariuszom 43,5 mln zł dywidendy (prawie 20% zysku netto).

5 Przy budowaniu programu rozwoju Stalprofil S. A
Przy budowaniu programu rozwoju Stalprofil S.A. nie mógł liczyć na kapitałowe wsparcie swoich akcjonariuszy. Kapitały własne Stalprofil S.A. w 2006 wynosiły 137 mln zł i wzrosły na koniec 2012 do 308 mln zł. Kapitał wniesiony przez akcjonariuszy wynosi niezmiennie 9,75 mln zł. (3,2% kapitału własnego)

6 Przed sformułowaniem strategii dokonaliśmy przeglądu zasobów Stalprofilu i zdiagnozowaliśmy otoczenie zewnętrzne (m.in. analiza SWOT). Silne strony i szanse: Ugruntowana marka i mocna sytuacja finansowa, pozwalająca na dywersyfikację działalności i akwizycje, Wysokie kwalifikacje kadry, znajomość rynku, wysoka efektywność działania, Prognozowany rozwój gospodarki, w tym inwestycji infrastrukturalnych i budownictwa w Polsce, Planowane duże inwestycje na rynku gazownictwa, finansowane przez największych polskich operatorów, z dużym udziałem środków unijnych. Słabe strony i zagrożenia: Silne uzależnienie wyników finansowych od koniunktury i sezonowości występującej w branży stalowej, Duża kapitałochłonność branży, w której funkcjonuje Stalprofil – wysokie koszty finansowania zapasów, Silna ekspansja dystrybutorów zagranicznych wspieranych przez duże koncerny stalowe, Brak sprecyzowanej strategii Mittal Steel w zakresie budowy własnej sieci dystrybucji oraz brak wyraźnej koncepcji rozwoju dla spółek powiązanych, w tym Stalprofilu.

7 Wyznaczyliśmy główne cele strategiczne.
Segment stalowy Modernizacja infrastruktury handlowej, dostosowanie pracy składów do modelu europejskiego. budowa zamkniętych magazynów budowa kolejnych elementów centrum serwisowego Dalsza dywersyfikacja dostaw, rozszerzenie asortymentu. Aktywny udział w konsolidacji branży poprzez akwizycje. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Segment infrastruktury sieci przesyłowych Realizacja inwestycji w sferę produkcyjną Izostal SA pozwalających na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozszerzenie oferty handlowej. zakup terenów pod realizację planowanych inwestycji budowa linii do wewnętrznej izolacji antykorozyjnej rur modernizacja linii do zewnętrznej izolacji antykorozyjnej rur budowa drugiej linii do izolacji zewnętrznej budowa drugiej linii do produkcji rur polietylenowych budowa linii do wykonywania armatury z polietylenu Rozszerzenie grupy poprzez przejęcie podmiotu działającego w zakresie kompleksowej realizacji robót inwestycyjnych na rynku gazowym. Intensyfikacja sprzedaży eksportowej w zakresie rur powlekanych antykorozyjnie

8 Harmonogram przejęć kapitałowych dokonanych przez Stalprofil S.A.
Rozpoczęliśmy budowę Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Harmonogram przejęć kapitałowych dokonanych przez Stalprofil S.A. Podmiot zależny Data przejęcia Sektor / podstawowy przedmiot działalności spółki przejętej IZOSTAL S.A. Styczeń 2005 Infrastruktura sieci przesyłowych gazu i innych mediów / produkcja izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, produkcja rur PE ZRUG Zabrze Sp. z o.o. Wrzesień 2006 Infrastruktura sieci przesyłowych gazu i innych mediów / wykonawstwo zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci gazowych, ciepłowniczych, wodnych i kanalizacyjnych KOLB Sp. z o.o. Styczeń 2008 Sektor stalowy / produkcja i montaż konstrukcji stalowych

9 Struktura powiązań kapitałowych wewnątrz
Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Izostal S.A.  Infrastruktura sieci przesyłowych gazu i innych mediów - produkcja izolacji antykorozyjnych - handel rurami stalowymi ZRUG Zabrze S.A. Infrastruktura sieci przesyłowych gazu i innych mediów - budowa sieci gazowych, ciepłowniczych, wodnych i kanalizacyjnych Kolb Sp. z o.o.  Dystrybucja i przetwórstwo wyrobów hutniczych - produkcja i montaż konstrukcji stalowych Stalprofil S.A. - handel wyrobami i półwyrobami hutniczymi - usługi centrum serwisowego 91,06% 60,28% 78,18% 100% 100% 100% / JEST BYŁO PRZED DOKAPITALIZOWANIEM

10 Struktura powiązań biznesowych
- wykorzystanie efektu synergii wewnątrz Grupy.

11 Realizacja strategii wymagała inwestycji w Grupie,
a inwestycje źródeł ich finansowania. EMISJE AKCJI W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH. Podmiot zależny Emisja prywatna kierowana do Stalprofil S.A. Emisja publiczna Cel emisji IZOSTAL S.A. 7.000 tys. PLN  tys. PLN brutto (12 mln akcji po cenie emisyjnej 5,5 PLN) Budowa innowacyjnego zakładu produkcyjnego pn: Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych tys. PLN  ZRUG S.A. 2.500 tys. PLN  Wyposażenie ZRUG Zabrze w majątek produkcyjny niezbędny do realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych 6.700 tys. PLN   RAZEM tys. PLN tys. PLN OGÓLNA WARTOŚĆ EMISJI WARTOŚĆ POZYSKANYCH DOTACJI UNIJNYCH. Podmiot zależny Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji IZOSTAL S.A. tys. PLN Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego pn: Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych 7.263 tys. PLN Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego produktów stalowych i izolacji antykorozyjnych KOLB Sp. z o.o. 3.552 tys. PLN Opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – „Adamantis”  RAZEM tys. PLN OGÓLNA WARTOŚĆ DOTACJI Z UE

12 Pomimo kryzysu Stalprofil realizował swój program inwestycyjny.
Wypracowana nadwyżka pieniężna przekracza wartość inwestycji, jedynie w szczycie kryzysu ( ) Grupa posiłkowała się kredytem inwestycyjnym. Nakłady inwestycyjne Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz Wartości Niematerialne [tys. zł] (ze "Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych") 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1H2013 Σ Stalprofil S.A. 10 182 3 276 254 3 015 2 895 18 332 1 627 39 581 Izostal S.A. 3 350 15 179 75 049 4 783 32 754 15 830 3 680 Kolb sp. z o.o. - 592 491 6 470 5 250 1 222 483 14 508 ZRUG Zabrze S.A. 1 989 3 378 1 743 1 314 8 619 7 145 2 199 26 387 RAZEM 15 521 22 425 77 537 15 582 49 518 42 529 7 989 Nadwyżka pieniężna Zysk Netto - Dywidenda + Amortyzacja + Dotacje + Wpływy z emisji [tys. zł] 13 643 2 340 6 681 20 604 21 739 12 075 2 575 79 657 13 143 7 158 35 003 78 191 21 566 21 631 11 424 w tym dotacje 15 770 4 668 4 652 2 600 27 690 2 752 1 706 744 4 010 2 781 166 12 159 1 675 1 560 3 235 1 479 2 246 2 580 1 555 2 937 4 733 2 966 18 496 28 265 14 496 45 970 50 252 41 220 17 131 12

13 Efekty inwestycji są widoczne we wzroście skali działalności podmiotów z Grupy.
Spółka zależna ZATRUDNIENIE (osoby) PRZYCHODY (tys. zł) rok przejęcia w dniu przejęcia na koniec 2012 wzrost o rok przed przejęciem koniec 2012 IZOSTAL S.A. 2005 86 149 +73% 38 202 +1 103% ZRUG Zabrze S.A. 2006 97 151 +56% 12 862 88 941 +591% KOLB Sp. z o.o. 2008 43 81 +88% 10 982 53 136 +384%

14 (wg wartości godziwej)
… a także we wzroście rynkowej wyceny aktywów finansowych Stalprofil S.A. AKTYWA FINANSOWE (w tys. zł) WARTOŚĆ AKTYWA na r. (wg ceny nabycia) (wg wartości godziwej) RÓŻNICA akcje IZOSTAL S.A. 27 713 akcje ZRUG Zabrze S.A. 11 231 14.919 3 689 udziały KOLB Sp. z o.o. 9 928 19 930 10 002 RAZEM 48 872 167 387

15 STALPROFIL S.A. – siedziba i skład w Dąbrowie Górniczej
magazyn otwarty, pow m2 hala magazynowa nr. 1, pow m2 hala magazynowa nr 2, pow m2 hala magazynowa nr 3, pow m2 biuro, pow1 932m2

16 STALPROFIL S.A. skład w Katowicach-Panewnikach
hala magazynowa, pow m2 magazyn otwarty, pow m2 biuro, pow. 664m2

17 IZOSTAL S.A.- Centrum Izolacji Antykorozyjnych
magazyn rezerwowy magazyn główny hala produkcyjna Centrum Badawczo -Rozwojowe bocznica magazyn surowców Dział Badawczo-Rozwojowy i Laboratorium drogi transportu wewnętrznego

18 IZOSTAL S.A.- Produkcja Izolacji Antykorozyjnej

19 ZRUG Zabrze S.A. – siedziba spółki
hala produkcyjna, pow m2 magazyn otwarty, pow m2 biuro, pow m2

20 ZRUG Zabrze S.A. – budowa gazociągu Szczecin - Gdańsk

21 KOLB Sp. z o.o. – Kolonowskie – zakład produkcyjny
hala produkcyjna, pow m2 magazyn otwarty, pow m2 biuro, pow. 464 m2

22 KOLB Sp. z o.o. – montaż konstrukcji stalowej hali

23 Gwiazdy, Znaki zapytania, Dojne krowy, Psy,
Produkcja izolacji oraz usługi wykonawstwa rurociągów zmieniają swój status i stają się motorem napędowym Grupy. Macierz analizy portfelowej BCG dla Grupy Stalprofil SA. Względny udział w rynku wysoki niski wysoki wzrost rynku 1. izolacja antykorozyjna rur stalowych (IZOSTAL) Gwiazdy, wysoka rentowność, duże potrzeby finansowe 1. usługi wykonawstwa rurociągów (ZRUG Zabrze) 2. produkcja konstrukcji stalowych (KOLB) Znaki zapytania, słaba rentowność, duże potrzeby finansowe niski wzrost rynku 1. handel wyrobami hutniczymi (STALPROFIL) Dojne krowy, wysoka rentowność, małe potrzeby finansowe Produkcja rur polietylenowych Psy, słaba rentowność, małe potrzeby finansowe

24 Dziękuję za uwagę. Jerzy Bernhard


Pobierz ppt "Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google