Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Bernhard 1 Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju? (Jak w trudnych czasach pozyskać środki na rozwój?) Jerzy Bernhard.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Bernhard 1 Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju? (Jak w trudnych czasach pozyskać środki na rozwój?) Jerzy Bernhard."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Bernhard 1 Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju? (Jak w trudnych czasach pozyskać środki na rozwój?) Jerzy Bernhard

2 2 Wzrost wartości przedsiębiorstwa dla jego akcjonariuszy jest nadrzędnym celem strategicznym Stalprofil SA, niezmiennym na przestrzeni lat. 1.Funkcjonująca w Spółce od 1998 roku koncepcja rozwoju organicznego, oparta na jednorodnej działalności handlowej na rynku dystrybucji stali, uległa dezaktualizacji. 2.Bodźcem do opracowania w roku 2006 nowej strategii rozwoju było dynamicznie zmieniające się otoczenie Spółki po wejściu do UE, w tym wzmożona konkurencja na rynku stalowym ze strony producenckich sieci dystrybucyjnych oraz trwające procesy transformacji i konsolidacji branży. Zachodzące zmiany otoczenia rynkowego wymagały spojrzenia w przyszłość, zaktualizowania przyjętej strategii oraz nadania Spółce właściwego na ten czas kursu.

3 17 maj Akcjonariat Stalprofil SA ma charakter pasywny. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział w kapitale akcyjnym Ilość głosów razem % głosów na WZ ArcelorMittal Poland S.A ,48% ,68% MZZ Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza ,89% ,58% MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A ,54% ,70% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ,84% ,14% Pozostali akcjonariusze ,25% ,89% Razem ,00% ,00%

4 17 maj Wypracowana przez akcjonariuszy Stalprofil SA praktyka przewiduje wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20% i pozostawienie ok. 80% rocznego zysku w Spółce. W latach Stalprofil S.A. wypracował 224,4 mln zysku netto, wypłacając akcjonariuszom 43,5 mln zł dywidendy (prawie 20% zysku netto).

5 17 maj Kapitały własne Stalprofil S.A. w 2006 wynosiły 137 mln zł i wzrosły na koniec 2012 do 308 mln zł. Kapitał wniesiony przez akcjonariuszy wynosi niezmiennie 9,75 mln zł. (3,2% kapitału własnego) Przy budowaniu programu rozwoju Stalprofil S.A. nie mógł liczyć na kapitałowe wsparcie swoich akcjonariuszy.

6 Jerzy Bernhard 6 Przed sformułowaniem strategii dokonaliśmy przeglądu zasobów Stalprofilu i zdiagnozowaliśmy otoczenie zewnętrzne (m.in. analiza SWOT). S ILNE STRONY I SZANSE : 1.Ugruntowana marka i mocna sytuacja finansowa, pozwalająca na dywersyfikację działalności i akwizycje, 2.Wysokie kwalifikacje kadry, znajomość rynku, wysoka efektywność działania, 3.Prognozowany rozwój gospodarki, w tym inwestycji infrastrukturalnych i budownictwa w Polsce, 4.Planowane duże inwestycje na rynku gazownictwa, finansowane przez największych polskich operatorów, z dużym udziałem środków unijnych. S ŁABE STRONY I ZAGROŻENIA : 1.Silne uzależnienie wyników finansowych od koniunktury i sezonowości występującej w branży stalowej, 2.Duża kapitałochłonność branży, w której funkcjonuje Stalprofil – wysokie koszty finansowania zapasów, 3.Silna ekspansja dystrybutorów zagranicznych wspieranych przez duże koncerny stalowe, 4.Brak sprecyzowanej strategii Mittal Steel w zakresie budowy własnej sieci dystrybucji oraz brak wyraźnej koncepcji rozwoju dla spółek powiązanych, w tym Stalprofilu.

7 Jerzy Bernhard 7 Wyznaczyliśmy główne cele strategiczne. S EGMENT STALOWY 1.Modernizacja infrastruktury handlowej, dostosowanie pracy składów do modelu europejskiego. budowa zamkniętych magazynów budowa kolejnych elementów centrum serwisowego 2.Dalsza dywersyfikacja dostaw, rozszerzenie asortymentu. 3.Aktywny udział w konsolidacji branży poprzez akwizycje. 4.Wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. S EGMENT INFRASTRUKTURY SIECI PRZESYŁOWYCH 1.Realizacja inwestycji w sferę produkcyjną Izostal SA pozwalających na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozszerzenie oferty handlowej. zakup terenów pod realizację planowanych inwestycji budowa linii do wewnętrznej izolacji antykorozyjnej rur modernizacja linii do zewnętrznej izolacji antykorozyjnej rur budowa drugiej linii do izolacji zewnętrznej budowa drugiej linii do produkcji rur polietylenowych budowa linii do wykonywania armatury z polietylenu 2.Rozszerzenie grupy poprzez przejęcie podmiotu działającego w zakresie kompleksowej realizacji robót inwestycyjnych na rynku gazowym. 3.Intensyfikacja sprzedaży eksportowej w zakresie rur powlekanych antykorozyjnie

8 Jerzy Bernhard 8 Rozpoczęliśmy budowę Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Harmonogram przejęć kapitałowych dokonanych przez Stalprofil S.A. Podmiot zależnyData przejęciaSektor / podstawowy przedmiot działalności spółki przejętej IZOSTAL S.A.Styczeń 2005 Infrastruktura sieci przesyłowych gazu i innych mediów / produkcja izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, produkcja rur PE ZRUG Zabrze Sp. z o.o.Wrzesień 2006 Infrastruktura sieci przesyłowych gazu i innych mediów / wykonawstwo zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci gazowych, ciepłowniczych, wodnych i kanalizacyjnych KOLB Sp. z o.o.Styczeń 2008 Sektor stalowy / produkcja i montaż konstrukcji stalowych

9 Jerzy Bernhard 9 Struktura powiązań kapitałowych wewnątrz Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. 60,28% 100% 91,06% 78,18% 100% BYŁO PRZED DOKAPITALIZOWANIEM / JEST

10 Jerzy Bernhard 10 Struktura powiązań biznesowych - wykorzystanie efektu synergii wewnątrz Grupy.

11 Jerzy Bernhard 11 Realizacja strategii wymagała inwestycji w Grupie, a inwestycje źródeł ich finansowania. Podmiot zależny Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji IZOSTAL S.A tys. PLN Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego pn: Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych tys. PLN Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego produktów stalowych i izolacji antykorozyjnych KOLB Sp. z o.o tys. PLN Opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – Adamantis RAZEM tys. PLN OGÓLNA WARTOŚĆ DOTACJI Z UE Podmiot zależny Emisja prywatna kierowana do Stalprofil S.A. Emisja publicznaCel emisji IZOSTAL S.A tys. PLN tys. PLN brutto (12 mln akcji po cenie emisyjnej 5,5 PLN) Budowa innowacyjnego zakładu produkcyjnego pn: Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych tys. PLN ZRUG S.A tys. PLN Wyposażenie ZRUG Zabrze w majątek produkcyjny niezbędny do realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych tys. PLN RAZEM tys. PLN tys. PLNOGÓLNA WARTOŚĆ EMISJI EMISJE AKCJI W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH. WARTOŚĆ POZYSKANYCH DOTACJI UNIJNYCH.

12 Jerzy Bernhard 12 Pomimo kryzysu Stalprofil realizował swój program inwestycyjny. Wypracowana nadwyżka pieniężna przekracza wartość inwestycji, jedynie w szczycie kryzysu ( ) Grupa posiłkowała się kredytem inwestycyjnym. Nakłady inwestycyjne Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz Wartości Niematerialne [tys. zł] (ze "Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych") H2013Σ Stalprofil S.A Izostal S.A Kolb sp. z o.o ZRUG Zabrze S.A RAZEM Nadwyżka pieniężna Zysk Netto - Dywidenda + Amortyzacja + Dotacje + Wpływy z emisji [tys. zł] H2013Σ Stalprofil S.A Izostal S.A w tym dotacje Kolb sp. z o.o w tym dotacje ZRUG Zabrze S.A RAZEM

13 Jerzy Bernhard 13 Efekty inwestycji są widoczne we wzroście skali działalności podmiotów z Grupy. Spółka zależna ZATRUDNIENIE (osoby)PRZYCHODY (tys. zł) rok przejęcia w dniu przejęcia na koniec 2012 wzrost o rok przed przejęciem koniec 2012wzrost o IZOSTAL S.A % % ZRUG Zabrze S.A % % KOLB Sp. z o.o % %

14 Jerzy Bernhard 14 … a także we wzroście rynkowej wyceny aktywów finansowych Stalprofil S.A. AKTYWA FINANSOWE (w tys. zł) WARTOŚĆ AKTYWA na r. (wg ceny nabycia) WARTOŚĆ AKTYWA na r. (wg wartości godziwej) RÓŻNICA akcje IZOSTAL S.A akcje ZRUG Zabrze S.A udziały KOLB Sp. z o.o RAZEM

15 17 maj magazyn otwarty, pow m2 hala magazynowa nr. 1, pow m 2 hala magazynowa nr 2, pow m2 hala magazynowa nr 3, pow m 2 biuro, pow1 932m 2 STALPROFIL S.A. – siedziba i skład w Dąbrowie Górniczej

16 17 maj hala magazynowa, pow m 2 magazyn otwarty, pow m 2 biuro, pow. 664m 2 STALPROFIL S.A. skład w Katowicach-Panewnikach

17 17 maj magazyn rezerwowy magazyn główny bocznica Dział Badawczo- Rozwojowy i Laboratorium hala produkcyjna Centrum Badawczo - Rozwojowe drogi transportu wewnętrznego magazyn surowców IZOSTAL S.A.- Centrum Izolacji Antykorozyjnych

18 17 maj IZOSTAL S.A.- Produkcja Izolacji Antykorozyjnej

19 17 maj ZRUG Zabrze S.A. – siedziba spółki hala produkcyjna, pow m 2 magazyn otwarty, pow m2 biuro, pow m 2

20 17 maj ZRUG Zabrze S.A. – budowa gazociągu Szczecin - Gdańsk

21 17 maj KOLB Sp. z o.o. – Kolonowskie – zakład produkcyjny hala produkcyjna, pow m 2 magazyn otwarty, pow m 2 biuro, pow. 464 m 2

22 17 maj KOLB Sp. z o.o. KOLB Sp. z o.o. – montaż konstrukcji stalowej hali

23 Jerzy Bernhard 23 Produkcja izolacji oraz usługi wykonawstwa rurociągów zmieniają swój status i stają się motorem napędowym Grupy. Macierz analizy portfelowej BCG dla Grupy Stalprofil SA. Względny udział w rynku wysokiniski wysoki wzrost rynku 1. izolacja antykorozyjna rur stalowych (IZOSTAL) Gwiazdy, wysoka rentowność, duże potrzeby finansowe 1. usługi wykonawstwa rurociągów (ZRUG Zabrze) 2. produkcja konstrukcji stalowych (KOLB) Znaki zapytania, słaba rentowność, duże potrzeby finansowe niski wzrost rynku 1. handel wyrobami hutniczymi (STALPROFIL) Dojne krowy, wysoka rentowność, małe potrzeby finansowe 1.Produkcja rur polietylenowych (IZOSTAL) Psy, słaba rentowność, małe potrzeby finansowe

24 Jerzy Bernhard 24 Dziękuję za uwagę. Jerzy Bernhard


Pobierz ppt "Jerzy Bernhard 1 Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju? (Jak w trudnych czasach pozyskać środki na rozwój?) Jerzy Bernhard."

Podobne prezentacje


Reklamy Google