Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Bernhard 1 Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju? (Jak w trudnych czasach pozyskać środki na rozwój?) Jerzy Bernhard.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Bernhard 1 Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju? (Jak w trudnych czasach pozyskać środki na rozwój?) Jerzy Bernhard."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Bernhard 1 Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju? (Jak w trudnych czasach pozyskać środki na rozwój?) Jerzy Bernhard

2 2 Wzrost wartości przedsiębiorstwa dla jego akcjonariuszy jest nadrzędnym celem strategicznym Stalprofil SA, niezmiennym na przestrzeni lat. 1.Funkcjonująca w Spółce od 1998 roku koncepcja rozwoju organicznego, oparta na jednorodnej działalności handlowej na rynku dystrybucji stali, uległa dezaktualizacji. 2.Bodźcem do opracowania w roku 2006 nowej strategii rozwoju było dynamicznie zmieniające się otoczenie Spółki po wejściu do UE, w tym wzmożona konkurencja na rynku stalowym ze strony producenckich sieci dystrybucyjnych oraz trwające procesy transformacji i konsolidacji branży. Zachodzące zmiany otoczenia rynkowego wymagały spojrzenia w przyszłość, zaktualizowania przyjętej strategii oraz nadania Spółce właściwego na ten czas kursu.

3 17 maj 2013 3 Akcjonariat Stalprofil SA ma charakter pasywny. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział w kapitale akcyjnym Ilość głosów razem % głosów na WZ ArcelorMittal Poland S.A.5 508 80031,48%10 948 80032,68% MZZ Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza2 955 00016,89%8 235 00024,58% MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A.1 320 0007,54%6 600 00019,70% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK1 722 1009,84%1 722 1005,14% Pozostali akcjonariusze5 994 10034,25%5 994 10017,89% Razem17 500 000100,00%33 500 000100,00%

4 17 maj 2013 4 Wypracowana przez akcjonariuszy Stalprofil SA praktyka przewiduje wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20% i pozostawienie ok. 80% rocznego zysku w Spółce. W latach 1999-2012 Stalprofil S.A. wypracował 224,4 mln zysku netto, wypłacając akcjonariuszom 43,5 mln zł dywidendy (prawie 20% zysku netto).

5 17 maj 2013 5 Kapitały własne Stalprofil S.A. w 2006 wynosiły 137 mln zł i wzrosły na koniec 2012 do 308 mln zł. Kapitał wniesiony przez akcjonariuszy wynosi niezmiennie 9,75 mln zł. (3,2% kapitału własnego) Przy budowaniu programu rozwoju Stalprofil S.A. nie mógł liczyć na kapitałowe wsparcie swoich akcjonariuszy.

6 Jerzy Bernhard 6 Przed sformułowaniem strategii dokonaliśmy przeglądu zasobów Stalprofilu i zdiagnozowaliśmy otoczenie zewnętrzne (m.in. analiza SWOT). S ILNE STRONY I SZANSE : 1.Ugruntowana marka i mocna sytuacja finansowa, pozwalająca na dywersyfikację działalności i akwizycje, 2.Wysokie kwalifikacje kadry, znajomość rynku, wysoka efektywność działania, 3.Prognozowany rozwój gospodarki, w tym inwestycji infrastrukturalnych i budownictwa w Polsce, 4.Planowane duże inwestycje na rynku gazownictwa, finansowane przez największych polskich operatorów, z dużym udziałem środków unijnych. S ŁABE STRONY I ZAGROŻENIA : 1.Silne uzależnienie wyników finansowych od koniunktury i sezonowości występującej w branży stalowej, 2.Duża kapitałochłonność branży, w której funkcjonuje Stalprofil – wysokie koszty finansowania zapasów, 3.Silna ekspansja dystrybutorów zagranicznych wspieranych przez duże koncerny stalowe, 4.Brak sprecyzowanej strategii Mittal Steel w zakresie budowy własnej sieci dystrybucji oraz brak wyraźnej koncepcji rozwoju dla spółek powiązanych, w tym Stalprofilu.

7 Jerzy Bernhard 7 Wyznaczyliśmy główne cele strategiczne. S EGMENT STALOWY 1.Modernizacja infrastruktury handlowej, dostosowanie pracy składów do modelu europejskiego. budowa zamkniętych magazynów budowa kolejnych elementów centrum serwisowego 2.Dalsza dywersyfikacja dostaw, rozszerzenie asortymentu. 3.Aktywny udział w konsolidacji branży poprzez akwizycje. 4.Wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. S EGMENT INFRASTRUKTURY SIECI PRZESYŁOWYCH 1.Realizacja inwestycji w sferę produkcyjną Izostal SA pozwalających na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozszerzenie oferty handlowej. zakup terenów pod realizację planowanych inwestycji budowa linii do wewnętrznej izolacji antykorozyjnej rur modernizacja linii do zewnętrznej izolacji antykorozyjnej rur budowa drugiej linii do izolacji zewnętrznej budowa drugiej linii do produkcji rur polietylenowych budowa linii do wykonywania armatury z polietylenu 2.Rozszerzenie grupy poprzez przejęcie podmiotu działającego w zakresie kompleksowej realizacji robót inwestycyjnych na rynku gazowym. 3.Intensyfikacja sprzedaży eksportowej w zakresie rur powlekanych antykorozyjnie

8 Jerzy Bernhard 8 Rozpoczęliśmy budowę Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Harmonogram przejęć kapitałowych dokonanych przez Stalprofil S.A. Podmiot zależnyData przejęciaSektor / podstawowy przedmiot działalności spółki przejętej IZOSTAL S.A.Styczeń 2005 Infrastruktura sieci przesyłowych gazu i innych mediów / produkcja izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, produkcja rur PE ZRUG Zabrze Sp. z o.o.Wrzesień 2006 Infrastruktura sieci przesyłowych gazu i innych mediów / wykonawstwo zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci gazowych, ciepłowniczych, wodnych i kanalizacyjnych KOLB Sp. z o.o.Styczeń 2008 Sektor stalowy / produkcja i montaż konstrukcji stalowych

9 Jerzy Bernhard 9 Struktura powiązań kapitałowych wewnątrz Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. 60,28% 100% 91,06% 78,18% 100% BYŁO PRZED DOKAPITALIZOWANIEM / JEST

10 Jerzy Bernhard 10 Struktura powiązań biznesowych - wykorzystanie efektu synergii wewnątrz Grupy.

11 Jerzy Bernhard 11 Realizacja strategii wymagała inwestycji w Grupie, a inwestycje źródeł ich finansowania. Podmiot zależny Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji IZOSTAL S.A. 21.258 tys. PLN Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego pn: Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych 7.263 tys. PLN Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego produktów stalowych i izolacji antykorozyjnych KOLB Sp. z o.o. 3.552 tys. PLN Opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – Adamantis RAZEM 32.073 tys. PLN OGÓLNA WARTOŚĆ DOTACJI Z UE Podmiot zależny Emisja prywatna kierowana do Stalprofil S.A. Emisja publicznaCel emisji IZOSTAL S.A. 7.000 tys. PLN 66.000 tys. PLN brutto (12 mln akcji po cenie emisyjnej 5,5 PLN) Budowa innowacyjnego zakładu produkcyjnego pn: Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych 12.000 tys. PLN ZRUG S.A. 2.500 tys. PLN Wyposażenie ZRUG Zabrze w majątek produkcyjny niezbędny do realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych 6.700 tys. PLN RAZEM 28.200 tys. PLN66.000 tys. PLNOGÓLNA WARTOŚĆ EMISJI EMISJE AKCJI W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH. WARTOŚĆ POZYSKANYCH DOTACJI UNIJNYCH.

12 Jerzy Bernhard 12 Pomimo kryzysu Stalprofil realizował swój program inwestycyjny. Wypracowana nadwyżka pieniężna przekracza wartość inwestycji, jedynie w szczycie kryzysu (2008-2009) Grupa posiłkowała się kredytem inwestycyjnym. Nakłady inwestycyjne Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz Wartości Niematerialne [tys. zł] (ze "Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych") 2007200820092010201120121H2013Σ Stalprofil S.A.10 1823 2762543 0152 89518 3321 62739 581 Izostal S.A.3 35015 17975 0494 78332 75415 8303 680150 625 Kolb sp. z o.o.-5924916 4705 2501 22248314 508 ZRUG Zabrze S.A.1 9893 3781 7431 3148 6197 1452 19926 387 RAZEM15 52122 42577 53715 58249 51842 5297 989 231 101 Nadwyżka pieniężna Zysk Netto - Dywidenda + Amortyzacja + Dotacje + Wpływy z emisji [tys. zł] 2007200820092010201120121H2013Σ Stalprofil S.A.13 6432 3406 68120 60421 73912 0752 57579 657 Izostal S.A.13 1437 15835 00378 19121 56621 63111 424188 116 w tym dotacje--15 7704 6684 6522 600-27 690 Kolb sp. z o.o.-2 7521 7067444 0102 78116612 159 w tym dotacje----1 6751 560-3 235 ZRUG Zabrze S.A.1 4792 2462 5801 5552 9374 7332 96618 496 RAZEM28 26514 49645 970101 09450 25241 22017 131 298 428

13 Jerzy Bernhard 13 Efekty inwestycji są widoczne we wzroście skali działalności podmiotów z Grupy. Spółka zależna ZATRUDNIENIE (osoby)PRZYCHODY (tys. zł) rok przejęcia w dniu przejęcia na koniec 2012 wzrost o rok przed przejęciem koniec 2012wzrost o IZOSTAL S.A.200586149+73%38 202459 420+1 103% ZRUG Zabrze S.A.200697151+56%12 86288 941+591% KOLB Sp. z o.o.20084381+88%10 98253 136+384%

14 Jerzy Bernhard 14 … a także we wzroście rynkowej wyceny aktywów finansowych Stalprofil S.A. AKTYWA FINANSOWE (w tys. zł) WARTOŚĆ AKTYWA na 30.06.2013r. (wg ceny nabycia) WARTOŚĆ AKTYWA na 30.06.2013r. (wg wartości godziwej) RÓŻNICA akcje IZOSTAL S.A.27 713132 537104 824 akcje ZRUG Zabrze S.A.11 23114.9193 689 udziały KOLB Sp. z o.o.9 92819 93010 002 RAZEM48 872167 387118 515

15 17 maj 2013 15 magazyn otwarty, pow. 20 886 m2 hala magazynowa nr. 1, pow. 1 915m 2 hala magazynowa nr 2, pow. 1 080m2 hala magazynowa nr 3, pow. 9 115m 2 biuro, pow1 932m 2 STALPROFIL S.A. – siedziba i skład w Dąbrowie Górniczej

16 17 maj 2013 16 hala magazynowa, pow. 26 790m 2 magazyn otwarty, pow. 4 750m 2 biuro, pow. 664m 2 STALPROFIL S.A. skład w Katowicach-Panewnikach

17 17 maj 2013 17 magazyn rezerwowy magazyn główny bocznica Dział Badawczo- Rozwojowy i Laboratorium hala produkcyjna Centrum Badawczo - Rozwojowe drogi transportu wewnętrznego magazyn surowców IZOSTAL S.A.- Centrum Izolacji Antykorozyjnych

18 17 maj 2013 18 IZOSTAL S.A.- Produkcja Izolacji Antykorozyjnej

19 17 maj 2013 19 ZRUG Zabrze S.A. – siedziba spółki hala produkcyjna, pow. 2 410 m 2 magazyn otwarty, pow. 10 000 m2 biuro, pow. 2 430m 2

20 17 maj 2013 20 ZRUG Zabrze S.A. – budowa gazociągu Szczecin - Gdańsk

21 17 maj 2013 21 KOLB Sp. z o.o. – Kolonowskie – zakład produkcyjny hala produkcyjna, pow. 5 162 m 2 magazyn otwarty, pow. 4 881 m 2 biuro, pow. 464 m 2

22 17 maj 2013 22 KOLB Sp. z o.o. KOLB Sp. z o.o. – montaż konstrukcji stalowej hali

23 Jerzy Bernhard 23 Produkcja izolacji oraz usługi wykonawstwa rurociągów zmieniają swój status i stają się motorem napędowym Grupy. Macierz analizy portfelowej BCG dla Grupy Stalprofil SA. Względny udział w rynku wysokiniski wysoki wzrost rynku 1. izolacja antykorozyjna rur stalowych (IZOSTAL) Gwiazdy, wysoka rentowność, duże potrzeby finansowe 1. usługi wykonawstwa rurociągów (ZRUG Zabrze) 2. produkcja konstrukcji stalowych (KOLB) Znaki zapytania, słaba rentowność, duże potrzeby finansowe niski wzrost rynku 1. handel wyrobami hutniczymi (STALPROFIL) Dojne krowy, wysoka rentowność, małe potrzeby finansowe 1.Produkcja rur polietylenowych (IZOSTAL) Psy, słaba rentowność, małe potrzeby finansowe

24 Jerzy Bernhard 24 Dziękuję za uwagę. Jerzy Bernhard


Pobierz ppt "Jerzy Bernhard 1 Czy podczas kryzysu wypada myśleć o rozwoju? (Jak w trudnych czasach pozyskać środki na rozwój?) Jerzy Bernhard."

Podobne prezentacje


Reklamy Google