Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013 cele - kierunki działań - współpraca. Zdiagnozowane problemy: Rozproszenie źródeł danych Brak informacji o posiadanych danych Brak ujednoliconych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013 cele - kierunki działań - współpraca. Zdiagnozowane problemy: Rozproszenie źródeł danych Brak informacji o posiadanych danych Brak ujednoliconych."— Zapis prezentacji:

1 2013 cele - kierunki działań - współpraca

2 Zdiagnozowane problemy: Rozproszenie źródeł danych Brak informacji o posiadanych danych Brak ujednoliconych systemów gromadzenia danych Brak odgórnych procedur współpracy w zakresie dostarczania danych i dostępu do baz danych Niejasna hierarchia zależności istniejących i planowanych regionalnych obserwatoriów Brak zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz interwencji publicznych

3 Podstawa działania ROT – zapisy w dokumentach strategicznych: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020, regiony, miasta, obszary wiejskie Przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania i raportowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych, w tym bazy wskaźników Utworzenie systemu obserwatoriów rozwoju: Na szczeblu krajowym: Krajowe Obserwatorium Terytorialne (KOT) oraz Krajowe Forum Terytorialne (KFT) Na szczeblu regionalnym: Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) i Regionalne Forum Terytorialne (RFT) Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 utworzenie regionalnego obserwatorium terytorialnego w celu budowy zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju regionalnego Uchwała Nr 410/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2013 r. utworzenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego

4 Cele ROT: Zintegrowany system monitorowania i ewaluacji sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie Poprawa sprawności zarządzania rozwojem regionalnym

5 Zadania ROT: budowa banku danych o przestrzeni województwa i kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw sąsiednich, budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie, budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych, prowadzenie analiz i ewaluacji polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, zintegrowane strategie rozwoju, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) i mających wpływ na rozwój województwa łódzkiego,

6 Zadania ROT: współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, prowadzenie analiz i ewaluacji strategicznych dokumentów wojewódzkich, prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i trendów rozwojowych, prognozowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej, opracowywanie raportów, opracowywanie scenariuszy rozwoju województwa oraz rekomendacji w zakresie zmian kierunków polityki rozwoju regionu, Budowa bazy danych o regionie Monitorowanie procesu realizacji SRWŁ 2020

7 Zadania ROT: budowa banku danych o przestrzeni województwa i kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw sąsiednich

8 Zadania ROT: budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznychbudowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie, budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych,budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych, Formy współpracy: Konsultacje z potencjalnymi partnerami dotyczące wypracowania optymalnego modelu działania, w tym zakresu pozyskiwania, agregowania i wymiany danych Porozumienia o współpracy Spotkania robocze Udostępnianie baz danych Wspólne projekty badawcze Wspólne konferencje, publikacje

9 Zadania ROT: Stworzenie platformy internetowej do systemu monitorowania oraz wymiany i prezentacji danych Założenie różnych poziomów dostępu do zgromadzonych danych: bezpośredni dostęp do bazy głównej – dostęp zapisowy (warunek – zgodność oprogramowania) lub przez stronę internetową dla jednostek współpracujących z ROT dostęp odczytowy do publikowanych danych dla użytkowników zewnętrznych Funkcjonalnością strony internetowej będzie: Tworzenie tabel w szeregach czasowych i tematycznych Eksport danych do pliku Wydruk oraz prezentacja w formie wykresów, map tematycznych oraz map warstwowych.

10 Krajowe Obserwatorium Terytorialne Krajowe Forum Terytorialne Mieszkańcy JST Regionalne Forum Terytorialne Instytucje publiczne i niepubliczne Samorząd Województwa Łódzkiego

11 ROT Partnerzy dane nieprzetworzone Portal internetowy Dane przetworzone Analizy Raporty Rekomendacje Administracja publiczna Uczelnie wyższe JST Urząd Statystyczny w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Regionalna Izba Obrachunkowa Łódzki Urząd Wojewódzki Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi Narodowy Fundusz Zdrowia Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych Samorządy gminne Samorządy powiatowe Samorządy wojewódzkie Urząd marszałkowski WŁKomórki organizacyjne UMWŁ Jednostki podległe UMWŁ Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi Departament Geodezji i kartografii (system RSI) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Inne Samorządy gospodarcze Instytucje otoczenia biznesu Organizacje Pozarządowe

12 Projekty badawcze ROT 2015 BADANIA DLA KRAJOWEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO BADANIA WŁASNE Przegląd regionalny 2012 (badanie zakończone) Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Możliwości rozwoju Łódzko- Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim Potencjały przemysłów kreatywnych w ŁOM Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębior -czości w regionie łódzkim Monitorowanie SRWŁ 2020 Badania ROT prowadzone są w ramach projektu 1/POKL/5.2.1/2013 Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach województw.

13 ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY Cel strategiczny Spójny, dynamiczny i konkurencyjny obszar rozwoju funkcji metropolitalnych, współtworzący krajowy system metropolii oraz wpisujący się w proces rozwoju bipolarnego układu metropolitalnego Łódź – Warszawa

14 Badania własne planowane we współpracy z innymi ROT-ami: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy – badanie realizowane we współpracy z Mazowieckim ROT termin realizacji: X.2013 – III.2015 Cel badania: Określenie realnych potencjałów rozwojowych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy i układu bipolarnego. Określenie obecnych związków funkcjonalnych. Określenie potencjalnych i przyszłych związków funkcjonalnych. Oszacowanie kosztów i korzyści dla obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy wynikających z układu bipolarnego

15 Zagłębie ceramiczno-budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki Cel strategiczny Obszar nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych, opartego na zasobach surowcowych i wykorzystującego innowacyjne technologie oraz kreatywne rozwiązania w zakresie projektowania i wzornictwa

16 Badania własne planowane we współpracy z innymi ROT-ami: Możliwości rozwoju Łódzko – Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych materiałów Budowlanych – badanie realizowane ze Świętokrzyskim ROT: termin realizacji: IV.2013 – III.2015 Cel badania: Określenie potencjału branży ceramiczno – budowlanej na terenach województwa łódzkiego i świętokrzyskiego Określenie barier rozwoju i sposobów ich eliminacji

17 Podstawowym dokumentem w procesie monitorowania i ewaluacji jest Raport Roczny z realizacji SRWŁ 2020. Główne obszary objęte raportowaniem to: sytuacja społeczno-gospodarcza województwa łódzkiego w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne poziom realizacji celów na podstawie osiągniętych wskaźników (analiza) stan realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym Dokument ten będzie tworzony w oparciu o dane z systemu monitorowania i ewaluacji strategii oraz pochodzące z Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego i statystyki publicznej. Raporty podlegać będą zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Badania własne ROT: monitorowanie SRWŁ 2020

18 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 PODSTAWĄ DLA MONITOROWANIA PROCESU REALIZACJI I WDRAŻANIA STRATEGII JEST BAZA 103 WSKAŹNIKÓW W FORMIE STALE AKTUALIZOWANEJ ELEKTRONICZNEJ BAZY DANYCH. WSKAŹNIKI ODNOSZĄ SIĘ DO: CELÓW STRATEGICZNYCH I CELÓW OPERACYJNYCH W RAMACH POLITYKI HORYZONTALNEJ ORAZ CELÓW STRATEGICZNYCH DLA OBSZARÓW MIEJSKICH, OBSZARÓW WIEJSKICH I OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W RAMACH POLITYKI TERYTORIALNO-FUNKCJONALNEJ.

19 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Nazwa wskaźnika Poziom wskaźnika dla województwa łódzkiego 2010 r. Poziom wskaźnika dla Polski 2010 r. Poziom wskaźnika dla województwa łódzkiego 2020 r. Źródło danych 12345 W SRWŁ 2020 DLA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA WSKAZANO: POZIOM WEJŚCIOWY - WARTOŚĆ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2010 r., - WARTOŚĆ DLA POLSKI W 2010 r., POZIOM DOCELOWY - WARTOŚĆ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2020 r., ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH, 27 WSKAŹNIKÓW ZAPROPONOWANO DO OBJĘCIA BADANIEM.

20 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 ZEBRANE DANE BĘDĄ PREZENTOWANE W ODNIESIENIU DO: Polski, województwa, podregionów, powiatów lub gmin Danych z lat 2010 – 2020, z uwzględnieniem dynamiki zmian FORMA PREZENTACJI DANYCH: Zestawienia tabelaryczne z danymi statystycznymi za lata 2010 do 2020 Wykresy np. kołowe, liniowe, słupkowe Kartogramy stosowane do analiz strukturalnych w ujęciu przestrzennym

21 I. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA WSKAŹNIKI MONITOROWANIA - POLITYKA HORYZONTALNA Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Nazwa wskaźnika wartość wejściowa 2010 WŁPolska Wydajność pracy WDB na 1 pracującego [zł] 80 32490 193 PKB na 1 M w podregionie najsłabszym w stosunku do PKB na 1 M w podregionie najsilniejszym (zróżnicowanie PKB na 1 M na poziomie podregionów 1 : 1,911 : 5,66 PKB na 1 M woj. w stosunku do PKB na 1 M w Polsce [%] 92,10100,00 Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej na 1 M (ceny bieżące) [zł] 5 3995 690 Wartość brutto w gospodarce narodowej środków trwałych na 1 M (ceny bieżące) [zł] 56 80865 993 PKB na 1 M woj. wg parytetu siły nabywczej w stosunku do PKB na 1 M w UE 27 (UE 27 = 100) [%] 57,0062,00 ewaluacja 2016 2017 ewaluacja 2018 2019 ewaluacja 2020 wartość docelowa 2020 WŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁPolskaWŁ ---- średnia krajowa ---- 1: 1,94 ---- 94,00 ---- średnia krajowa ---- średnia krajowa ---- 72,00

22 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

23 Cel operacyjny 1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji – przykłady wskaźników monitorowania Wskaźniki proponowane do objęcia badaniemInstytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Całkowita emisja CO2 do powietrza [%] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWŁ Wskaźniki proponowane do objęcia badaniemInstytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Udział powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w powierzchni terenów inwestycyjnych ogółem [%] JST JST, Departament ds. Przedsiębiorczości UMWŁ ŁSSE, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi Liczba etatów pracowników merytorycznych zatrudnionych w ośrodkach innowacyjności i przedsiębiorczości PARP, Departament ds. Przedsiębiorczości UMWŁ Udział podmiotów gospodarczych korzystających z usług IOB w stosunku do liczby podmiotów ogółem GUS, Departament ds. Przedsiębiorczości UMWŁ, ŁSSE, ŁARR, PARP, Technopark Łódź, Bełchatowsko-Kleszczowski Park Technologiczny, Kutnowski Agropark, Park Przemysłowy Boruta Zgierz, FRP w Łodzi, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne Cel operacyjny 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki I. Cel Strategiczny – Spójność Gospodarcza

24 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 II. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA Cel operacyjny 4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Instytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Udział osób oddających 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych zlokalizowanych w regionie w liczbie podatników ogółem [%] Izba Skarbowa w Łodzi Udział wydatków samorządów gmin przeznaczonych na inicjatywy obywatelskie w wydatkach ogółem [%] JST Regionalna Izba Obrachunkowa, JST Liczba produktów i wydarzeń symbolicznych o znaczeniu regionalnym związanych z historią i tradycją objętych patronatem Marszałka WŁ Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej UMWŁ, Departament Kultury i Edukacji UMWŁ Udział ludności utożsamiającej się z regionem łódzkim w stosunku do ludności ogółem Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej UMWŁ Udział ludności utożsamiającej się z podregionami kulturowymi w stosunku do ludności podregionu kulturowego ogółem Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UMWŁ, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWŁ

25 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 Cel operacyjny 5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Instytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Liczba gmin umożliwiających składanie wniosków w trybie on-line JST Departament Cyfryzacji UMWŁ, JST Udział urzędów administracji samorządowej korzystających z elektronicznego systemu zarządzania dokumentami [%] JST Departament Cyfryzacji UMWŁ, JST Cel operacyjny 6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Instytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Liczba osób bezdomnych na 1 000 M Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki w Łodzi, NGO

26 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 III. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Instytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Liczba gmin połączonych komunikacją zbiorową z Łodzią w dni powszednie JST Departament Infrastruktury UMWŁ, JST, przewoźnicy Cel operacyjny 7. Wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Instytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Gęstość dróg rowerowych [km/100 km2]JST Liczba miejsc parkingowych na parkingach typu Park & Ride JST JST, PKP, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. Liczba pasażerów przewożonych koleją aglomeracyjną w tys. pasażerów na 1 rok Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. Wielkość ładunków obsłużonych w terminalach intermodalnych [TEU] operatorzy terminali Udział długości linii elektroenergetycznych zmodernizowanych w stosunku do wymagających modernizacji (110 kV, 15 kV, 0,4 kV) [%] PSE, zakłady energetyczne

27 Cel operacyjny 9. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Instytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Udział powierzchni terenów wymagających rewitalizacji w miastach powyżej 15 000 M w powierzchni tych miast ogółem [%] JST JST, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Wojewódzki Konserwator Zabytków Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA - POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA CELE STRATEGICZNE DLA OBSZARÓW MIEJSKICH, OBSZARÓW WIEJSKICH Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Instytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Liczba lekarzy specjalistów geriatrów na 10 tys. mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w obszarach miejskich Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego Udział powierzchni zrewitalizowanych w miastach w powierzchni miast ogółem JST JST, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Wojewódzki Konserwator Zabytków Udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw ekologicznych w ogólnej powierzchni użytków rolnych w obszarach wiejskich Izba Rolnicza WŁ, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Łodzi

28 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 CELE STRATEGICZNE DLA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH Wskaźniki proponowane do objęcia badaniem Instytucje do współpracy w zakresie pozyskiwania danych Udział podmiotów gospodarczych z działów gospodarki kreatywnej (sztuka, kultura, przemysł filmowy i muzyczny, media, wzornictwo, projektowanie) w ogólnej liczbie podmiotów w rejestrze REGON w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym JST GUS, JST, Departament Kultury i Edukacji UMWŁ instytucje nauki, kultury i sztuki, Liczba imprez wystawienniczo-targowych o charakterze międzynarodowym w ŁOM JST Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej UMWŁ, Międzynarodowe Targi Łódzkie, JST Udział powierzchni terenów zrekultywowanych w powierzchni terenów wymagających rekultywacji w OF Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów – Szczerców - Złoczew Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Liczba wzorów użytkowych w przemyśle ceramicznym zgłoszonych do Urzędu Patentowego z terenu woj. łódzkiego Urząd Patentowy Liczba certyfikowanych zintegrowanych produktów turystycznych w obszarach turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury Polska Organizacja Turystyczna, Regionalna Organizacja Turystyczna

29 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020 ROT realizuje badania w zakresie monitorowania wartości wskaźników, których opracowanie wymaga danych niedostępnych w statystyce publicznej. W pierwszej kolejności będą to badania dotyczące: Potencjałów przemysłów kreatywnych w ŁOM Atrakcyjności instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Perspektyw rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim

30 Regionalne Forum Terytorialne Przestrzenią dla dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego na poziomie regionalnym będzie utworzone Regionalne Forum Terytorialne - platforma wymiany wiedzy i doświadczeń między aktorami polityki rozwoju z terenu województwa.

31 Zakładane rezultaty: Portal internetowy ROT prezentujący wyniki tworzonych raportów i analiz - narzędzie umożliwiające szybki i sprawny przepływ informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki rozwoju Ogólnodostępna, regionalna baza danych stanowiąca kompleksowy zbiór informacji społeczno- gospodarczych zebranych przez ROT i partnerów ROT na temat województwa łódzkiego Interaktywna mapa regionu - graficzna prezentacja danych i wyników analiz wykonywanych przez ROT

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.bppwl.lodzkie.pl


Pobierz ppt "2013 cele - kierunki działań - współpraca. Zdiagnozowane problemy: Rozproszenie źródeł danych Brak informacji o posiadanych danych Brak ujednoliconych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google