Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych z siedzibą w Puszczykowie k/Poznania Współpraca polskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych z siedzibą w Puszczykowie k/Poznania Współpraca polskich."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych z siedzibą w Puszczykowie k/Poznania Współpraca polskich Zakładów Aktywności Zawodowej – stan obecny, plany i perspektywy współdziałania Prelegent: Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi dr hab. Tomasz Mika

2 Jak powstał Związek Pracodawców ZAZ?
29–31 maja odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakładów Aktywności Zawodowej Inicjatywa i organizacja: Grupa ZAZ „powarszawska” Wielkopolskie Zakłady Aktywności Zawodowej Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

3 Zaproszenie przyjęło 70% wszystkich Zakładów Aktywności Zawodowej
Zaproszenie przyjęło 70% wszystkich Zakładów Aktywności Zawodowej. Były reprezentowane wszystkie województwa, z których były ZAZ i wszystkie typy ZAZ (jednostka organizacyjna).

4

5 Uczestnicy I Ogólnopolskiego Spotkania Sieciującego Zakładów Aktywności Zawodowej

6 Chcieliśmy zadać sobie pytanie: Dlaczego razem: wspólne problemy – osobne rozwiązania i przedyskutować oraz wypracować formę stałej współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej

7 Tymczasem Pan Marek Jurkiewicz (ZAZ Zabrze) złożył wniosek, by spotkanie przekształcić w zjazd założycielski Tak też się stało.

8 Dalsze działania Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania założycielskiego. Zapoznanie się i dyskusja nad projektem statutu Związku. Podjęcie uchwały o założeniu Związku i jego siedzibie. Podjęcie uchwały o uchwaleniu statutu Związku. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu Związku. Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu Związku. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Komitetu. Założycielskiego do dokonania czynności związanych z rejestracją Związku.

9 Prezesem został Tadeusz Synoracki Do Zarządu zostali wybrani:
Prezesem został Tadeusz Synoracki Do Zarządu zostali wybrani: Natasza Cyrulik Marek Jurkiewicz Tomasz Mika Mariusz Mituś Małgorzata Paprota Anna Serocka Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Stanisław Kuczyniecki (przewodniczący) Ryszard Wojciech Chodakowski Ewa Wójcik

10 W dniach 18–19 czerwca odbyło się spotkanie grupy założycielskiej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dopracowano statut, przygotowano wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego.

11 Ze statutu Zadaniami Związku są w szczególności:
1) ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy publicznej; 2) prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych; 3) wpływanie na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicznej dotyczącą interesów pracodawców zrzeszonych w Związku, w tym występowanie z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych; 4) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 5) organizowanie szkoleń pracodawców; 6) prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców zrzeszonych w Związku; 7) prowadzenie wszelkich form doradztwa i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców zrzeszonych w Związku.

12 Obecnie Składamy do KRS uzupełnienie statutu
Przygotowujemy stronę internetową ZPZAZ i jego tożsamość wizualną Na bieżąco uczestniczymy w kluczowych dla ZAZ wydarzeniach i inicjatywach

13 Uzupełnienie statutu do KRS
Otóż sąd wezwał do uzupełnienia statutu Związku Pracodawców ZAZ o jeden tylko zapis – dotyczący sposobu postępowania w razie likwidacji, czyli w praktyce dodania do statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia punktu: „Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku”.

14 Strona internetowa ZPZAZ
uzgodniono, jakie treści powinny koniecznie znaleźć się na stronie www zebrano niemal wszystkie niezbędne materiały do zamieszczenia na stronie uporządkowano dane dot. branż, w których działają członkowskie ZAZ zebrano najważniejsze dla ZAZ akty prawne przygotowano wątki do dyskusji na forum skonsultowano z prawnikami i przygotowano dokumenty, które składać będą ZAZ i przedsiębiorstwa społeczne chcące przystąpić do Związku

15 Propozycje logotypów

16 Zarząd ZPZAZ reprezentowała Małgorzata Paprota.
Kluczowe wydarzenia 12 lipca odbyło się Spotkanie Kierowników Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Mazowieckiego, które zorganizował ZAZ Galeria „Apteka Sztuki”. Głównym celem spotkania było opracowanie metod wzajemnej współpracy ZAZ w kontekście polityki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wobec dofinansowania ZAZ. Efektem było napisanie wspólnego pisma prośbą o wykładnię artykułu 6 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zarząd ZPZAZ reprezentowała Małgorzata Paprota.

17 Kluczowe wydarzenia Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej 1. Zrównanie uprawnień wszystkich ZAZ do korzystania z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji (dotychczas z tego systemu mogły korzystać tylko ZAZ prowadzone przez stowarzyszenia lub fundacje, ustawa o finansach publicznych zabraniała tego ZAZ prowadzonym przez samorządy). 2. Wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługiwać będzie pracodawcy tylko w wypadku, gdy wynagrodzenie będzie przekazywane na konto bankowe. 3. Wzmocniono uprawnienia kontrolne Prezesa PFRON.

18 W planach Natychmiast po rejestracji: Późną jesienią:
Formalne uzupełnienie członków Otwarcie witryny Późną jesienią: I Walne Zebranie już istniejącego ZPZAZ i powołanie grup roboczych w kluczowych tematach

19 Zagadnienia do dyskusji – problemy kadrowe
INF W (informacja półroczna, dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ustawy o rehabilitacji) – konstrukcja druku zawierającego dane o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych budzi wątpliwości w sferze zakwalifikowania pracownika do określonej grupy schorzeń Stosowanie różnych symboli określenia epilepsji (02P lub 06E) przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności, co powoduje, że niektóre osoby chore na epilepsję można zaliczyć do osób z chorobami psychicznymi, a osoby z symbolem 06E nie Wliczanie osób niepełnosprawnych zatrudnionych w działalności obsługowo – rehabilitacyjnej do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Brak określenia maksymalnego okresu zatrudnienia w ZAZ – problem przy zmianie grupy inwalidzkiej oraz niska rotacja pracowników Wymóg zatrudniania w ZAZ wyłącznie osób posiadających na orzeczeniu wskazanie do pracy w tego typu placówce Sposób traktowania pracownika, który złożył odwołanie od decyzji ZUS-u, bądź powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – czy do wydania decyzji wskutek odwołania nadal obowiązuje stare orzeczenie ZUS lub powiatowego zespołu? Czy posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które jest konieczne do zatrudnienia w ZAZ należy traktować jak uprawnienie do wykonywania pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy?

20 Zagadnienia do dyskusji – problemy ekonomiczne
Brak środków na inwestycje oraz rozwój profili działalności, co powoduje małą konkurencyjność na rynku i zamknięcie katalogu oferowanych produktów i usług Niemożność korzystania z dofinansowania do wynagrodzeń przez samorządowe zakłady budżetowe (forma prawna ZAZ) w ramach Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji Dysponowanie wypracowanym zyskiem powinno być określone w podobny sposób jak wydatkowanie środków Funduszu Aktywności Zawodowej – pewna część powinna być przekazywana na modernizację i unowocześnianie zakładu natomiast pozostała na FAZ

21 Zagadnienia do dyskusji – problemy instytucjonalne
Trudności z przekierowywaniem pracowników ZAZ na otwarty rynek pracy – niewielu pracodawców zainteresowanych jest zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym Rozrośnięta biurokracja i brak możliwości zatrudniania większej liczby pracowników – ogromny nakład obowiązków sprawozdawczych i innych w stosunku do liczby zatrudnionych osób w administracji Bardzo wysoka stopa bezrobocia

22 Zagadnienia do dyskusji - inne
Funkcjonowanie rynkowe Wspólne projekty – POKL i ES Współpraca z instytucjami europejskimi … i wiele innych

23 Dziękuję za uwagę Zapraszamy do współpracy Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych z siedzibą w Puszczykowie k/Poznania


Pobierz ppt "Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych z siedzibą w Puszczykowie k/Poznania Współpraca polskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google