Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI"— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
OGRODNICTWO KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

2 JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK NAUCZANIA
INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ W KALSKU ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI Nauczanie w PWSZ w Sulechowie na specjalności Kształtowanie Terenów Zieleni rozpoczęło się w roku akademickim 2000/2001. W roku 2004 uczelnię opuścili pierwsi absolwenci - inżynierowie KTZ. Po wizytacji komisji PKA i zapoznaniu się z dokumentacją, Uchwałą z dnia r. PKA oceniła pozytywnie nauczanie Ogrodnictwa na naszej Uczelni. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych PWSZ, AR w Poznaniu, UP we Wrocławiu, UZ w Zielonej Górze, Instytutów PAN – z podstawowych nauk przyrodniczych i nauk stosowanych, co daje podwalinę do poznania sztuki ogrodniczej. Metody analizy ekonomicznej, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem ogrodniczym, zasady funkcjonowania rynku rolnego, przetwarzanie danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej oraz nauka języka obcego stanowią z kolei o skuteczności konkurencji na rynku usług. Szczególnie bogaty program oferowany jest w ramach przedmiotów specjalnościowych, ukierunkowanych na wiedzę z zakresu aranżacji zieleni miejskiej i wiejskiej na obszarach użyteczności publicznej, aranżacji ogrodów przydomowych, oceny stanu i rewaloryzacji ogrodowych założeń zabytkowych, zagospodarowania i rewaloryzacji użytków rolniczych i leśnych, potencjalnego wpływu na środowisko i krajobraz działań zawartych w planach zagospodarowania miejscowego, możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności człowieka wobec środowiska przyrodniczego, pielęgnacji zieleni. POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

3 AKREDYTACJA KIERUNKU NAUCZANIA
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

4 SYLWETKA ABSOLWENTA Głównym celem kształcenia na kierunku Ogrodnictwo jest takie uformowanie absolwenta, aby był w stanie prowadzić samodzielną działalność gospodarczą lub podjąć pracę najemną w zakładach produkcyjnych: sadowniczych, warzywnych oraz produkujących materiał ozdobny, w zakładach zajmujących się obrotem produktami ogrodniczymi oraz w biurach projektowych. W tym celu absolwent zdobywa wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych. Zapoznawany jest również z treściami dotyczącymi metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem ogrodniczym oraz zasadami funkcjonowania rynku rolnego. Zdobywa umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej i poznaje język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się i korzystanie z literatury z zakresu ogrodnictwa. W ramach zajęć specjalistycznych z zakresu Kształtowania Terenów Zieleni absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności, wymagane przy wykonywaniu badań studialnych, opracowań projektowych i realizacji w zakresie: • aranżacji zieleni miejskiej i wiejskiej na obszarach użyteczności publicznej; • aranżacji ogrodów przydomowych; • oceny stanu i rewaloryzacji ogrodowych założeń zabytkowych; • zagospodarowania i rewaloryzacji użytków rolniczych i leśnych; • potencjalnego wpływu na środowisko i krajobraz działań zawartych w planach zagospodarowania miejscowego; • możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności człowieka wobec środowiska przyrodniczego; • pielęgnacji zieleni na obszarach o różnym użytkowaniu; • wprowadzania w życie unijnej polityki zrównoważonego rozwoju w ramach wszystkich przedsięwzięć gospodarczych i komunalnych, z uwzględnieniem rekultywacji terenów zaburzonych oraz kreowania poczynań proekologicznych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent wyposażony zostanie zarówno w treści teoretyczne wykładów i ćwiczeń audytoryjnych, jak praktyczne – realizowane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i terenowych. W ramach programu student zdobędzie także rozeznanie w problematyce regionalnej, co umożliwi mu samodzielne pełnienie różnych funkcji w dobrze rozpoznanych realiach. POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

5 PROGRAM NAUCZANIA Program nauczania na Ogrodnictwie ze specjalnością Kształtowanie Terenów Zieleni obejmuje realizację 2205 godzin w ramach studiów stacjonarnych i 1326 godzin w ramach studiów niestacjonarnych: 300 godzin przedmiotów kształcenia ogólnego, w tym: nauka języka obcego (120 godzin), podstawy informatyki, komunikowanie się i praca w grupie, planowanie rozwoju osobistego, psychologia dla przyszłych managerów, ekonomia, wychowanie fizyczne 405 godzin przedmiotów podstawowych, w tym: agrometeorologia, biochemia, biotechnologia, botanika, budownictwo ogrodowe, chemia, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, gleboznawstwo, ekologia i ochrona środowiska, mikrobiologia, prawo rolne 975 godzin przedmiotów zawodowych, w tym: BHP i ergonomia, dendrologia, ekonomika, entomologii ogrodniczej, fitopatologii ogrodniczej, marketingu w agrobiznesie, mechanizacji i inżynieria ogrodnicza, nasiennictwo i szkółkarstwo, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, podstawy projektowania, programy pomocowe UE, projektowanie terenów zieleni, przechowalnictwo i przetwórstwo owoców i warzyw, rachunkowość, rośliny ozdobne, rośliny przyprawowe i lecznicze, rynek ogrodniczy, sadownictwo, uprawa roli, warzywnictwo, zarządzanie finansami, żywienie roślin 525 godzin przedmiotów związanych ze specjalnością, w tym: bukieciarstwo i dekoracje roślinne, geometria wykreślna, historia założeń ogrodowych, komputerowe wspomaganie projektowania, kosztorysowanie, pielęgnacja terenów zieleni, planowanie przestrzenne, rekultywacja terenów zurbanizowanych, rewaloryzacja zabytkowych założeń, rysunek, wybrane zagadnienia ruralistyki, zagospodarowywanie terenów zieleni konwersatoria specjalizacyjne seminaria dyplomowe POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

6 KADRA DYDAKTYCZNA Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z odpowiednim przygotowaniem zarówno merytorycznym, jak też praktycznym do prowadzenia zajęć na poziomie akademickim – w PWSZ, przeciwnie w stosunku do tzw. pełnych uczelni akademickich (Uniwersytetów, Politechnik, Akedemii), poza stopniami naukowymi wymaga się także udokumentowanej praktyki zawodowej. profesorowie: prof. dr hab. Tadeusz Adamski, prof. dr hab. Tadeusz Baranowski, prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak, prof. nzw., dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. nzw., dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nzw., dr hab. inż. Józef Piróg wykładowcy: dr Iwona Bińkowska, dr inż. arch. kraj. Monika Drozdek, dr Anna Romankiewicz, dr inż. Tomasz Spiżewski, mgr Stanisław Czarnecki, mgr inż. Małgorzata Tumidaj, dr inż. arch. Sławomir Łotysz, dr inż. Maciej Bosiacki, dr inż. Lesław Szymański; asystenci: mgr inż. Elżbieta Bartkiewicz, mgr inż. Halina Bartkiewicz, mgr inż. Anna Jackiewicz, mgr inż. Agnieszka Kochańska, mgr inż. Mirosław Maciąg, mgr Tatiana Sawicka, mgr inż. Agnieszka Szczecińska, mgr inż. Maria Wawrzyniak, mgr inż. Elżbieta Wiśniewska, mgr inż. Renata Wiśniewska, mgr Katarzyna Głowacka. POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

7 BAZA DYDAKTYCZNA Kształcenie na kierunku Ogrodnictwo ze specjalnością KTZ odbywa się w obiektach Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku, do którego należą budynki odremontowanego Pałacu, przed II WŚ należącego do rodziny von Sydow oraz laboratorium, ogród botaniczny liczący sztuk roślin z ponad 650 taksonów botanicznych i ogrodniczych, ukończony 30 września 2005 roku (wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja 2006 – aut. projektu: dr inż. arch. kraj. Monika E. Drozdek). Ogród zawiera kolekcje roślin: róż, bylin okrywowych i pnączy, krzewów liściastych niskich, krzewów liściastych wysokich, wrzosowatych cieniolubnych i światłożądnych (wrzosy i wrzośce), krzewów iglastych oraz roślin wodnych. Uzupełnieniem, bogatej kolekcji niniejszego ogrodu, o drzewa i krzewy jest historyczny park pałacowy oraz sąsiadujący z nim ogród przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Limity grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych: wykłady – grupa osób lub cały rok; ćwiczenia audytoryjne, zajęcia terenowe i zajęcia praktyczne – grupa osób; ćwiczenia laboratoryjne, projektowe i zajęcia seminaryjne – grupa osób; lektoraty – grupa osób. Wykłady prowadzone są jako audytoryjne. W trakcie ćwiczeń stosuje się formę pracy indywidualnej oraz pracy w małych grupach. W czasie zajęć laboratoryjnych studenci pracują indywidualnie bądź w grupach dwu-osobowych. Zajęcia projektowe odbywają się indywidualnie lub w zespołach dwu- osobowych z wykorzystaniem biurowego oprogramowania komputerowego MS Office, a także specjalistycznego oprogramowania do projektowania Autodesk AutoCAD 2005 oraz Autodesk LandDesktop 2005. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunku Ogrodnictwo, wymagające komputerowego wspomagania, odbywają się w dwóch laboratoriach komputerowych, w których zainstalowano 26 stacji roboczych. Wszystkie komputery podłączone są do Internetu poprzez uczelnianą sieć komputerową. Poza zajęciami dydaktycznymi, studenci kierunku Ogrodnictwo mają dostęp do laboratorium komputerowego w ramach przygotowywania prac dyplomowych oraz uzupełniania wiedzy zdobywanej na bieżąco. POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

8 BAZA DYDAKTYCZNA POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

9 BAZA DYDAKTYCZNA POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

10 BAZA DYDAKTYCZNA POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

11 SFERY AKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Organizacja konferencji naukowych, sympozjów i warsztatów: Uprawa winorośli na Środkowym Nadodrzu Zieleń Miast i Wsi – współczesna i zabytkowa Działalność wydawnicza: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej PWSZ W Sulechowie: Kształtowanie Terenów Zieleni Projekty na rzecz regionu: Studenci, absolwenci i pracownicy KTZ wykonują systematycznie projekty zagospodarowania zieleni na terenach miast regionu Koła naukowe: Koło Naukowe Projektantów i Historyków Zieleni „Gardenmania” – opiekun: dr inż. arch. kraj. Monika Drozdek Koło Naukowe Inżynierów Zieleni – opiekun: mgr inż. Agnieszka Szczecińska POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

12 GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SULECHOWIE INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ W KALSKU ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI Sulechów, ul. Armii Krajowej 51 skr. pocztowa: 5 tel: (+48)(68) , z kraju: POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ


Pobierz ppt "KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google