Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ID grupy: 97/26_P_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: LOKALNY RYNEK PRACY – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: semestr I 2009/2010

3 97/26_P_G1 1.Justyna Bogdańska 2.Malwina Brodziak 3.Joanna Jaworska
Opiekun UGP: mgr inż. Agnieszka Jaksim Prezentację wykonali: 1.Justyna Bogdańska 2.Malwina Brodziak 3.Joanna Jaworska 4.Magdalena Jucha 5.Kinga Runo 6.Monika Samulak 7.Anna Szukała 8.Samanta Ścisłowska 9.Marta Wiśniewska 10.Karol Woźny 11.R:Kamil Polakowski

4 PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE :
Praca Rynek Pracy Płaca Bezrobocie Stopa bezrobocia

5 PRACA Praca jest to stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem regulowany Kodeksem pracy. Pracę ludzką można rozpatrywać dwojako: 1) jako liczbę zatrudnionych i chcących pracować, 2) jako „czynnik ludzki”, na który składa się zarówno liczba zatrudnionych, jak i ich kwalifikacje, motywacja do pracy i mobilność.

6 RYNEK PRACY Rynek pracy
to rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Na rynek pracy składają się: 1) podaż pracy – osoby poszukujące pracy 2) popyt pracy – miejsca pracy w przedsiębiorstwach

7 PŁACA Płace są ceną siły roboczej na rynku pracy. Rozróżnia się płacę nominalną i płacę realną. Płaca nominalna to suma jednostek pieniężnych otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy. Płaca realna to ilość dóbr i usług, które możemy nabyć za płacę nominalną. Płaca minimalna – najniższa z możliwych płac. Celem odgórnego ustalenia nieprzekraczalnego minimum płacowego jest wykluczenie szkodliwej dla pracowników konkurencji pracodawców w obniżaniu kosztów przez zaniżanie płac

8 WYKRES PŁACY

9 BEZROBOCIE Bezrobocie
Jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Podaż siły roboczej w danym kraju przewyższa popyt na pracę i pojawia się bezrobocie.  Bezrobocie -> PODAŻ PRACY > POPYT PRACY

10 PRZYCZYNY BEZROBOCIA urynkowienie gospodarki po 1989r. i likwidacja dużych zakładów pracy zmniejszenie eksportu i zwiększenie importu tanich towarów np. z Chin (likwidacja zakładów pracy) racjonalizacja zatrudnienia w prywatyzowanych przedsiębiorstwach zmniejszenie się konsumpcji ze względu na obniżenie dochodów konsumentów zmniejszenie ilości inwestycji ze względu na drogie kredyty wysokie koszty pracy (podatki + ubezpieczenia społeczne) wejście na rynek pracy wyżu demograficznego zbyt wolne dostosowywanie się rynku edukacji do potrzeb rynku pracy niewydolność systemu pośrednictwa pracy.

11 RODZAJE BEZROBOCIA Bezrobocie strukturalne
Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne) Bezrobocie frykcyjne Bezrobocie sezonowe Bezrobocie dobrowolne Bezrobocie fikcyjne Bezrobocie naturalne Bezrobocie jawne Bezrobocie chroniczne Bezrobocie pokoleniowe

12 OSOBA BEZROBOTNA osoba pozostająca bez pracy
zdolny i gotowy do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie uczy się w systemiee dziennym ukończone 18 lat zarejestrowany w PUP

13 SKUTKI BEZROBOCIA Konsekwencje społeczne – bezrobocie pozbawia ludzi możliwości uzyskania w godny sposób środków utrzymania rodziny. Konsekwencje ekonomiczne – bezrobocie oznacza utratę części produkcji dóbr i usług, a tym samym zahamowanie wzrostu gospodarczego.

14 FORMY WALKI Z BEZROBOCIEM
Polityka państwa na rynku pracy we współczesnej gospodarce rynkowej obejmuje: część aktywną, mającą na celu redukcję bezrobocia, część pasywną, której celem jest pomoc socjalna dla osób bezrobotnych

15 POLITYKA AKTYWNA Polityka makroekonomiczna
polega na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych (podatków, wydatków budżetowych) i pieniężnych (stopy procentowej, stopy rezerw obowiązkowych i podaży pieniądza) do oddziaływania na rozmiary całkowitego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego na rynku Polityka mikroekonomiczna jest nastawiona na zmniejszenie bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego (np. szkolenia zawodowe, subsydiowanie, programy zatrudnienia)

16 POLITYKA PASYWNA Pasywna polityka pasywna na rynku pracy obejmuje różnorodne formy pomocy finansowej dla bezrobotnych. Najważniejszą formą pomocy finansowej są zasiłki dla bezrobotnych.

17 STOPA BEZROBOCIA Stopa bezrobocia - jest to wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH Stopa bezrobocia = x 100% LICZBA OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO (ZASOBY PRACY)

18 STOPA BEZROBOCIA W SZCZECINIE WEDŁUG RÓŻNYCH KRYTERIÓW

19 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Żródło: GUS

20 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW
Żródło: WUP Szczecin

21 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI
Żródło: GUS

22 STOPA BEZROBOCIA Żródło: GUS

23 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA
Żródło: GUS

24 METODY POSZUKIWANIA PRACY
AKTYWNE Firmy doradztwa personalnego Urzad pracy Biura i kluby pracy Ogłoszenia prasowe Targi pracy Organizacja Internet Kontakt bezpośredni z pracodawca Praca czasowa PASYWNE Ogłoszenia prasowe Ogłoszenia internetowe Oferty w urzędach pracy Biura pośrednictwa pracy Agencje doradztwa personalnego

25 ŹRÓDŁA INFORMACJI O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY

26 SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH
A SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCÓW POSZUKUJĄCY PRACY PRACODAWCY

27 DOKUMENTY APLIKACYJNE
CV LIST MOTYWACYJNY

28 Podstawowe wskazówki:
JAK NAPISAĆ DOBRE CV. Podstawowe wskazówki: Może zawierać dwie strony Powinno być bardzo przejrzyste, precyzyjne oraz zawierać informacje łatwe w zrozumieniu Pisać należy zawsze na białym papierze Kolorowe zdjęcie w prawym górnym rogu (format legitymacyjny) Jeśli musisz spiąć swoje CV, zszywki powinny dać się łatwo usunąć, aby ułatwić wykonanie kserokopii CV powinno być pisane na komputerze, takim samym typem czcionki i w jednym formacie Należy stosować nieosobowych formy czasowników Ważne jest, by dopasować swoje CV do oferowanego miejsca pracy.

29 PRZYKŁADOWE CV.

30 PODSTAWOWE RADY DOTYCZACE LISTU MOTYWACYJNEGO.
Dostosuj treść listu do stanowiska, na które aplikujesz. Nie kopiuj szablonowych, zapożyczonych z internetu, nijak nie mających się do twojego doświadczenia i motywacji sformułowań Nie powielaj informacji z CV Pisz rzeczowo, ani nie nazbyt rozwlekle, ani nie przesadnie lakonicznie. Optymalna długość listu to zazwyczaj od 0.5 do 1 strony A4 Zadbaj o poprawność listu od strony formalnej, ortograficznej, stylistycznej i interpunkcyjnej. Sprawdź zgodność adresata i stanowiska, na które aplikujesz Jeśli wysyłasz list em i dodajesz go jako załącznik, zapisz go w standardowym, typowym formacie (najczęstsze to .doc lub .pdf).

31 PRZYKŁADOWY LIST MOTYWACYJNY.

32 ROZMOWA KWALFIKACYJNA - RODZAJE
Standardowa W stresie Przesiewowa Przed komisją Grupowa Przez telefon

33 STRÓJ NA ROZMOWE KWALIFIKACYJNA

34 TYPOWE PYTANIA OD PRACODAWCY:
Dlaczego Pan/i chce pracować w naszej firmie. Jak ocenia Pan produkty/usługi naszej firmy. Czy nie uważa Pan, że jest trochę za młody na to stanowisko. Dlaczego chciałby Pan/i pracować w naszej firmie. Jak wyglądała Pana/Pani dotychczasowa kariera zawodowa. Jakie ma Pan/i hobby. Co wie Pan/i o naszej firmie. Dlaczego wybrał/a Pan/i taki rodzaj pracy, kariery zawodowej. Jakie są Pana/ Pani kwalifikacje. Czy nie sądzi Pan, że pana kwalifikacje przewyższają oczekiwania związane z tym stanowiskiem. Wykonywanie jakich zadań sprawia Panu/Pani największą satysfakcję. Co zamierza Pan robić za 5 lat. Czego najbardziej obawia się Pan w nowej pracy. Czy ma Pan jakieś dodatkowe pytania. Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony. Jakie było Pana/ Pani poprzednie miejsce pracy. W jakim stopniu jest Pan dyspozycyjny.

35 TYPOWE PYTANIA DO PRACODAWCY
Kto potencjalnie będzie Twoim bezpośrednim zwierzchnikiem? Z jakimi problemami powinieneś się liczyć na tym stanowisku? Co wchodzi w skład wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody) i jak będą one wypłacane - zostaw sobie to pytanie na koniec, kiedy będziesz już prawie pewien, że zostaniesz zatrudniony Jaki będzie czas pracy i możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego - pamiętaj, że praca może odbywać się w wielu systemach (np. jednozmianowym lub wielozmianowym). Nie powinno to być dla Ciebie zaskoczeniem jak długo będziesz pracował. Warto również sprecyzować, co potencjalny pracodawca rozumie pod pojęciem "dyspozycyjności". Jaka będzie możliwość podnoszenia kwalifikacji? Jakie będą świadczenia socjalne i rzeczowe oferowane przez firmę - np. formy i zakres opieki medycznej? Jakich klientów obsługuje firma? Kiedy poznasz wynik rozmowy?

36 FOLLOW-UP – PONOWNY KONTAKT
Na koniec rozmowy warto grzecznie zapytać kiedy możemy się spodziewać odpowiedzi, możemy też poprosić o numer telefonu i poinformować, że bardzo nam zależy na pracy i w związku z tym w wyznaczonym terminie pozwolimy sobie zatelefonować, żeby poznać wynik rekrutacji. Jeśli znamy do osoby, z którą rozmawialiśmy napiszmy list z podziękowaniem za rozmowę.

37 ANALIZA OGŁOSZEŃ WYMAGANIA PRACODAWCÓW : OFERTA PRACODAWCÓW:
Wykształcenie Znajomość języków obcych Prawo jazdy Dyspozycyjność Płeć Wiek OFERTA PRACODAWCÓW: Służbowy samochód Wynagrodzenie pieniężne Możliwość rozwinięcia swoich możliwość Szkolenia różnego typu

38 10 PRZYKAZAŃ OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACE
1.Bądź optymistą 2.Sporządź plan działania 3.Naucz się słyszeć i widzieć więcej 4.Nie zapominaj! Prawdziwa okazja zdarza się tylko raz 5.Traktuj porażki jako coś naturalnego w swojej drodze do celu 6.Analizuj błędy. Wyciągaj wnioski 7.Miałeś całe życie na poznanie samego siebie, pracodawcy natomiast musi wystarczyć tylko jedna strona maszynopisu. Napisz więc wyjątkowe CV 8.Przed spotkaniem z pracodawcą spójrz w lustro: czy nie mógłbyś wyglądać atrakcyjniej? 9.Aby zmniejszyć strach i napięcie, pomyśl jak śmiesznie musi wyglądać twój rozmówca (jeżeli oczywiście jest nim mężczyzna) w samych skarpetkach i bieliźnie! 10.Życzliwy uśmiech i odrobina pewności siebie z pewnością pomogą Ci odnieść sukces

39 Uczniowska Grupa Projektowa 97/26_P_G1
KONIEC DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Uczniowska Grupa Projektowa 97/26_P_G1

40


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google