Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.sciex.pl Konferencja Informacyjna Warszawa, 13 kwietnia 2011

2 www.sciex.pl 2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) został utworzony w 1990 r. jako jednostka badawczo - rozwojowa nadzorowana przez Komitet Badań Naukowych, obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Ośrodek posiada zbiory, które mogą być wykorzystane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk. Pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla priorytetów związanych z nauką w Programach Funduszy Strukturalnych:

3 www.sciex.pl 3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca: Innowacyjna Gospodarka Infrastruktura i Środowisko Polsko - Norweski Fundusz Badań Naukowych Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

4 www.sciex.pl 4 System instytucjonalny PSPB Ośrodek Przetwarzania Informacji pełni rolę Instytucji Realizującej (IR) dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego 2009-2017. Instytucją Zarządzającą dla Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące rolę Krajowej Instytucji Koordynującej. Instytucją monitorującą wdrażanie Programu po stronie szwajcarskiej jest Biuro Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SDC/ SCO) z siedzibą w Warszawie. Polsko-Szwajcarski Wspólny Komitet Wyboru Projektów (Joint Selection Committee) podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania i monitoruje realizację projektów.

5 www.sciex.pl 5 Rola Instytucji Realizującej Przeprowadzenie naboru wniosków Zorganizowanie oceny wniosków i wyboru projektów Zawarcie umów z wybranymi Beneficjentami Refundacja poniesionych kosztów w ramach realizowanych projektów Stały monitoring i kontrola projektów Obsługa Wspólnego Polsko – Szwajcarskiego Komitetu Wyboru Projektów Raportowanie Promocja Programu

6 www.sciex.pl 6 Obszary Priorytetowe: Projekty w ramach PSPB będą realizowane w ramach 5 obszarów badawczych: ICT (Information and Communication Technology) Energia – odnawialne źródła energii Nanotechnologie Zdrowie Środowisko

7 www.sciex.pl 7 Cele Programu Wzmocnienie współpracy badawczej między Polską i Szwajcarią Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Podniesienie poziomu wiedzy Transfer technologii

8 www.sciex.pl 8 Beneficjenci Programu Uczelnie publiczne i niepubliczne, Instytucje badawcze (jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki PAN oraz ich instytucje bliźniacze po stronie szwajcarskiej), Organizacje pozarządowe prowadzące działalność naukową, Inne podmioty prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju. Wspólne projekty badawcze będą realizowane w partnerstwie Polsko – Szwajcarskim. Partnerstwo to co najmniej: 1 instytucja polska i 1 instytucja szwajcarska.

9 www.sciex.pl 9 Etapy wyboru projektów ocena formalna przeprowadzana przez Instytucję Realizującą ocena merytoryczna dokonywana przez polskich, szwajcarskich i międzynarodowych ekspertów ranking projektów wraz z uzyskaną punktacją decyzja o dofinansowaniu podejmowana przez Wspólny Polsko – Szwajcarski Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie listy ocenionych projektów

10 www.sciex.pl 10 Kryteria merytoryczne (1/2) 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – odpowiedź na pytanie dlaczego projekt jest realizowany? 2. Zgodność z celami Programu Operacyjnego PSPB. 3. Zgodność projektu z tematyką obszarów badawczych. 4. Kompleksowość rozwiązania problemów objętych projektem 5.Metodologia / metodyka. 6.Harmonogram zaplanowanych działań. 7.Współpraca krajowa i ponadnarodowa. 8.Rezultaty. 9.Trwałość rezultatów projektu.

11 www.sciex.pl 11 Kryteria merytoryczne (2/2) 10.Zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu. 11.Efektywność kosztowa projektu (relacja nakład – rezultat). 12.Upowszechnianie rezultatów/wyników działań projektowych. Promocja. 13.Potencjał projektodawcy / wnioskodawcy. 14. Zarządzanie projektem. 15. Wpływ na polityki horyzontalne.

12 www.sciex.pl 12 Budżet Programu Całkowita kwota przeznaczona na wspólne projekty badawcze wynosi: 62 646 602,20 PLN Alokacja środków: 60 % na wsparcie projektów o wartości od 0,3 mln do 1 mln CHF Od 804 780,00 – do 2682 600,00 PLN 40 % na wsparcie projektów o wartości od 1 mln do 2 mln CHF Od 2682 601,00 do 5 365 200,00 PLN KURS PRZELICZENIOWY: 2,6826 PLN

13 www.sciex.pl 13 Wnioski pozytywnie ocenione formalnie, według obszarów tematycznych

14 www.sciex.pl 14 Wyniki konkursu 23 projekty wybrane do dofinansowania, w ramach 5 obszarów tematycznych 16 projektów na liście rezerwowej Nabór wniosków do Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy trwał od: 1 kwietnia 20010 r. do 30 lipca 2010 r. Nie przewiduje się kolejnych edycji konkursu

15 www.sciex.pl 15 Zdrowie (6 projektów): Rola c-Myc w regulacji zaburzenia funkcji pomocniczych limfocytów T w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji - Uniwersytet Medyczny w Łodzi w partnerstwie z Ludwig Institute for Cancer Research, Lausanne Branch, University of Lausanne Mechanizmy neurotoksyczności prionów Uniwersytet Medyczny w Łodzi w partnerstwie z University of Zurich Przewlekła infekcja wirusowa w astmie: udział układu immunologicznego i lipidowej ścieżki sygnałów - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w partnerstwie z Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF), Rola genu Tsg101 (tumor susceptibility gene 101) w regulacji transkrypcji w zdrowiu i chorobie - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (Warszawa) w partnerstwie z Department of Biochemistry Sciences II, University of Geneva,

16 www.sciex.pl 16 Zdrowie (6 projektów) – cd Funkcjonalne zróżnicowanie niekodujących RNA u Eukariota – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Warszawa) w partnerstwie z Department of Cell Biology, Sciences III, University of Geneva and University Of Warsaw, Faculty of Biology Ocena skuteczności tkankowo- i rozwojowo- specyficznych terapii zaburzeń funkcjonowania synapsy związanych z zespołem autystycznym Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Warszawa) w partnerstwie z Neuroscience Center Zurich and Institute of Anatomy, University of Zurich

17 www.sciex.pl 17 Środowisko (7 projektów) Wpływ globalnego ocieplenia i susz na akumulację węgla i różnorodność biotyczną torfowisk wysokich - obecna, przeszła i przyszła perspektywa – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z WSL Swiss Federal Research Institute, Laboratory of Ecological Systems - ECOS (EPFL), Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i University of Neuchâtel, Laboratory of Soil Biology Nowe podejście do oceny biodegradacji zanieczyszczeń gleb i wód podziemnych oparte na badaniach trwałych izotopów - Politechnika Łódzka w partnerstwie z Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Różnorodność I ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej (DEMONA) Morski Instytut Rybacki w Gdyni w partnerstwie z Limnological Station, Institute of Plant Biology, University of Zurich

18 www.sciex.pl 18 Środowisko (7 projektów – c.d.) Klimat północnej Polski w ostatnim 1000 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłością (CLIMPOL) – Uniwersytet Gdański w partnerstwie z University of Bern, Oeschger Centre for Climate Change Research i Politechniką Śląską Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (Poznań) w partnerstwie z Institute of Geological Sciences, the University of Berne oraz Uniwersytetem Śląskim, Złożone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktyczno- alpejskich – Instytut Botaniki PAN (Kraków) w partnerstwie z University of Lausanne and WSL Swiss Federal Research Institute Nowe nanokompozytowe materiały filtracyjne do adsorpcyjnego oczyszczania wody - Politechnika Warszawska w partnerstwie z Empa, Materials Science and Technology oraz Akademia Górniczo-Hutniczą i Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology,

19 www.sciex.pl 19 Energia (3 projekty) Elektrokataliza na mikrokroplach - Instytut Chemii Fizycznej PAN (Warszawa) w partnerstwie z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Laboratoire d'Electrochimie Physique et Analytique, Transport jonów w lekkich związkach dla potrzeb magazynowania energii submitted by Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (Kraków) w partnerstwie z Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do przetwarzania energii słonecznej Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (Warszawa) w partnerstwie z ETH Swiss Federal Institute of Technology Zurich,

20 www.sciex.pl 20 ICT (3 projekty) Innowacyjne systemy monitoringu w strategii zrównoważonego rozwoju infrastruktury budowlanej - Politechnika Łódzka w partnerstwie z Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, RecONCILE: Odporne i szybkie mechanizmy oceny wiarygodności treści WWW Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Warszawa) w partnerstwie z Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Technologie informatyczne dla potrzeb obserwacji astrofizycznych w szerokim zakresie energetycznym Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana (Świerk) w partnerstwie z ISDC, Data Centre for Astrophysics and DPNC, Department of Particle Physics, Faculty of Sciences, University of Geneva

21 www.sciex.pl 21 Nanotechnologie (4 projekty) Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego momentu pędu (Acronym NANOSPIN) Akademia Górniczo-Hutnicza w partnerstwie z Laboratory for Nanomagnetism and Spin Dynamics, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne and Paul Scherrer Institut i Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ENERLIQ - Konwersja energii oparta o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID - Politechnika Gdańska w partnerstwie z University of Applied Sciences (HES-SO), Projektowanie Lipidowych Mezofaz Ciekłokrystalicznych jako Nowych Funkcjonalnych Nanomateriałów dla Bioenergetyki i Bioczujników - Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z University of Zurich i Uniwersytetem Mariii Curie – Skłodowskiej, Struktury molekularne na powierzchniach półprzewodnikowych i izolujących Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z University of Basel.

22 www.sciex.pl 22 Informacje o programie www.swiss.opi.org.pl www.programszwajcarski.gov.pl www.swiss-contribution.admin.ch/poland www.programszwajcarski.opi.org.pl

23 www.sciex.pl 23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI al. Niepodległości 188b 00-608 Warszawa http://www.opi.org.pl


Pobierz ppt "Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google