Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobro - poj ę cie abstrakcyjne b ę d ą ce przeciwie ń stwem zła. Jest elementarnym poj ę ciem moralnym, okre ś laj ą cym pozytywn ą warto ść wszelkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobro - poj ę cie abstrakcyjne b ę d ą ce przeciwie ń stwem zła. Jest elementarnym poj ę ciem moralnym, okre ś laj ą cym pozytywn ą warto ść wszelkich."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Dobro - poj ę cie abstrakcyjne b ę d ą ce przeciwie ń stwem zła. Jest elementarnym poj ę ciem moralnym, okre ś laj ą cym pozytywn ą warto ść wszelkich czynów i zachowa ń, którym zajmuje si ę dział filozofii zwany etyk ą. Poj ę cie to jest analizowane tak ż e przez psychologi ę, socjologi ę, ekonomi ę i inne nauki społeczne.

4 Miło ść rodzi dobro. Dobro jest podstaw ą ż ycia. Dobro jest gruntem ż ycia i zarazem jego pokarmem. Tylko dobro mo ż e podtrzymywa ć ż ycie, tylko dobro mo ż e go dokarmia ć. Gdy Bóg ogranicza si ę, rodzi si ę dobro na ś wiecie. Gdy człowiek ogranicza si ę, rodzi si ę zło, za ś gdy uwalnia si ę od ogranicze ń, pojawia si ę dobro. Innymi słowy: gdy w duszy człowieka narodzi si ę wielkie pragnienie słu ż enia Bogu, wtedy pojawiaj ą si ę warunki dla dobra. Człowiek chce zbudować dobro w sobie. Dobra jednak nie można zbudować, ono się rodzi. Ono istnieje (włożone jest) od początku w każdym człowieku, który powinien tylko uświadomić sobie jego obecność i wyrazić je. Człowiek powinien by ć dobry, poniewa ż dobro jest podstaw ą ż ycia. Bez dobra ż ycie człowieka pozbawione jest swej podstawy.

5 Je ś li człowiek nie czyni dobra, rodzi si ę zło. Zło, które jest obecne na ś wiecie, jest niewykorzystanym dobrem w przeszło ś ci. Zło pochodzi z pewnego nieustalonego porz ą dku. Jest ono ś wiatem samowoli. Zło i dobro w ż ywej przyrodzie s ą siłami, którymi operuje ona w jednakowym stopniu. Za dobrem i złem stoi wielka rozumno ść, która korzysta ze wszystkiego. Człowiek nie musi walczy ć ze złem. Musi go tylko unika ć. Nie musi walczy ć ze złem, lecz złu przeciwstawia ć dobro. Gdy zło jest wewnątrz i uzyskuje przewagę, a dobro jest na zewnątrz, wtedy zło panuje na Ziemi. Innymi słowy piekło panuje na Ziemi.

6 Gdy jednak dobro jest wewn ą trz i przewa ż a, a zło jest na zewn ą trz, wtedy niebo rz ą dzi i dobro króluje. Niebo to miejsce, gdzie dobro jest wewn ą trz i na zewn ą trz. A ż ycie człowieka to miejsce, gdzie czasami wewn ą trz jest dobro, a na zewn ą trz zło, czasami - na odwrót. Ka ż dy człowiek zgodnie z ż yciem, które wiedzie, znajduje si ę albo na biegunie dobra, albo na biegunie zła. Dobrzy ludzie na ś wiecie s ą prawdziwie silnymi lud ź mi.

7 Jednak d ąż enie ku dobru nigdy nie mo ż e si ę zatrzyma ć. Proces dobra jest wieczny. Dobro i zło - to wy ż szo ść i ni ż szo ść na ś wiecie. Zło to mo ż liwie najsłabsze wibracje dobra. Oto dlatego dobro jest cen ą rozumno ś ci, a zło - cen ą tego, co bezrozumne. Dobro podnosi warto ś ci ś wiadomo ś ci człowieka, Zło je obni ż a. Obecno ść dobra wzmacnia uzdolnienia, przy udziale zła słabn ą one i ciemniej ą. Dobro zaczyna si ę od znikomych, małych rzeczy. Ale one stale rosn ą, powi ę kszaj ą si ę, mno żą, organizuj ą si ę i ł ą cz ą w cało ść. Zło zawsze jest przyczyn ą rozpadu, rozł ą czenia.

8

9 Wierzę w dobro człowieka, jak wierzę w przyjście wiosny stąd myśli mych pośpiechem chwytam promień radosny. Cicho głaszczę obłoki przędę nitki ze słońca oddycham stokrotkami, by przetrwać do dnia końca... Nocą tęczę rozciągam od brzegu do brzegu snu, gdy świt otworzy oczy z ulgą napiszę znów tu......że wierzę w dobro człowieka...

10 Pan Bóg nauczył mnie jak się kocha, Nauczył mnie jak miłować świat, Pokazał którędy jest droga, By w ramie iść, z bratem brat. Lecz i szatan ma swoje dzieła, Dzieła tak złe, że aż doskonałe, Wielkie w swej potędze niszczenia. Niszczące w mig istnienia całe. Zło jest w kobiecie co zdradza, W mężczyźnie co ją rani, W dziecku co ojcu przeszkadza, W ojcu co dziecko za to gani. Patrzysz w błękitne niebo, Myślisz, że piękne i dobre, A wiesz, że to czasami piekło? Dla wielu stało się grobem. Ten ogień co Cię rozgrzewa teraz, Wiesz ilu już zabił i spalił? Ten wiatr gdy upał doskwiera, Ilu już domów i żyć obalił? W każdym z nas dobro i zło, Dwa podstawowe pierwiastki, Czy zwycięży piękne dobro, Czy to zła wygranej namiastki? "Dobro i zło"

11 Kropelka dobroci Podarować chcesz kropelkę dobroci bardzo łatwe a wystarczy tylko widzieć w sobie lepszego człowieka i wiara że się potrafi odnajdywać w oczach innych szczęście a teraz popatrz w moje oczy i podaruj mi kropelkę dobroci

12 Dobroć Dobroć, dobrocią dobrotliwa Ciągle jej szukamy, gdzież ona się ukrywa? Znalazłam ją, i wiecie gdzie mieszka?- wśród zwykłych ludzi. Trzeba ją tylko z marazmu obudzić. Dać jej do ręki bochenek chleba Niech go rozdaje, tam gdzie go potrzeba. Do tego dodać dzban źródlanej wody. Dla ust spragnionych i dla ochłody. Wstąpcie przyjaciele do jej orszaku. Podajcie sobie serdecznie dłonie Niech miłość i pokój na świat cały zapłonie. Dobroć miłością dobrotliwa Niech wszystkich ludzi do siebie przyzywa.

13 Dobrocią z kolan go podnieś Świat od wieków już taki jest Nie nasze oczy go oglądają To Czas, patrzy na wczorajszy bez I Czasem, zaszłe dni mgłą zapadają Ja ślepcem byłem i nim pozostanę Nie widząc miłości, co obok pięknieje Uśmiechy wiosnom swoim kradłem Lecz w nich było, tylko lodowate serce A to, które gorącem swym spłonęło W wierszach poetów tylko umie bić Wspomnieniem na dnie gdzieś zatonęło By pośród łez fal, tęsknotą moją żyć I dopóki mu swej ręki nie podasz Oczy ślepca światła nadal nie dojrzą Chwilą ciszy posłuchaj, jak on woła Nie wczorajszym gniewem, a pokorą Umiej zapomnieć i przebaczyć Niech ślepca serce znów ożyje Morze łez za wszystko wystarczy Których żadne słońce, nie wypije Dobrocią swą dzisiaj z kolan go podnieś Niech dostrzeże, czego dotąd nie widział A on dotknie Ciebie czekanym słowem By nie tylko nim, Twą dobroć okrywać W Twej dobroci błagam o miejsce Gdzie szepty piękniejsze muzyki I słowa malowane złotym sercem Bez którego byłem i jestem nikim

14


Pobierz ppt "Dobro - poj ę cie abstrakcyjne b ę d ą ce przeciwie ń stwem zła. Jest elementarnym poj ę ciem moralnym, okre ś laj ą cym pozytywn ą warto ść wszelkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google