Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patriotyzm to postawa spo ł eczno polityczna oparta na zasadach mi ł o ś ci i przyja ź ni do ojczyzny, jedno ś ci i solidarno ś ci z w ł asnym narodem,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patriotyzm to postawa spo ł eczno polityczna oparta na zasadach mi ł o ś ci i przyja ź ni do ojczyzny, jedno ś ci i solidarno ś ci z w ł asnym narodem,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Patriotyzm to postawa spo ł eczno polityczna oparta na zasadach mi ł o ś ci i przyja ź ni do ojczyzny, jedno ś ci i solidarno ś ci z w ł asnym narodem, poczuciem wi ę zi spo ł ecznej i wspólnoty kulturowej z innymi cz ł onkami narodu. Patriotyzm to forma ideologii narodowej postuluj ą ca podporz ą dkowanie i po ś wi ę cenie d ąż e ń osobistych sprawom narodu i ojczyzny, je ż eli tego wymaga ich dobro.

4 c.d. Patriotyzm nie jest uzależniony od obywatelstwa - można być patriotą wobec jakiegoś kraju nie posiadając równocześnie jego obywatelstwa - to częsta sytuacja w przypadku dysydentów i emigrantów politycznych. Cechy, które kiedyś nazywano "cnotami obywatelskimi" - uczestnictwo w życiu publicznym, przedkładanie potrzeb państwa nad swoje i starania w dążeniu do poprawy państwa - dziś należałoby nazwać raczej "cnotami patriotycznymi". Podsumować można, że obywatelstwo to termin urzędowy, a patriotyzm - ideologiczny.

5 Bardzo trudno mówić jest o patriotyzmie równocześnie skupiając się tylko na wieku XIX, ponieważ patriotyzm kształtowany jest od pokoleń. W każdym wieku inaczej jest on interpretowany i pokazywany. W XIX wieku nie było zbyt wielu wojen, które odegrały by większą rolę, ale żyło w nim wielu znanych kompozytorów, malarzy i innych patriotów, którzy okazywali go na swój sposób. Większość osób sądzi, że patriotą jest człowiek, który walczy za swój kraj. Otóż te osoby mylą się, ponieważ kochać swój kraj to nie znaczy tylko walczyć za niego, ale i również dbać i pielęgnować go, aby nie został zaniedbany i zapomniany.

6 W wieku XIX w Polsce ż y ł o wielu patriotów, którzy za swe dzia ł ania zostali docenieni. Mo ż na wyró ż ni ć m.in., Izaak Kramsztyk, Tomasz Cho ł odecki, Jan Matejko, Karol Szajnocha, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz S ł owacki, Henryk Sienkiewicz, Cyprian K. Norwid, Stanis ł aw Wyspia ń ski i wielu innych znakomitych patriotów.

7 Jan Matejko – ur. 24 czerwca 1838 r. w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 r. w Krakowie. Słynny malarz, twórca obrazów batalistycznych i historycznych, historiozof. Syn Franciszka i Joanny, miał dziesi ę cioro rodze ń stwa. Matejko zasłyn ą z takich dzieł jak: Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski, Sta ń czyk i wiele innych. Uczniami Matejki byli m.in. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski Stanisław Wyspia ń ski.

8 Adam Mickiewicz – ur. 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 r. w Konstantynopolu. Polski poeta, działacz i publicysta polityczny. Uwa ż any za jednego z najwi ę kszych poetów polskiego romantyzmu oraz literatury polskiej. Syn Mikołaja i Barbary Mickiewiczów. W 1834 r. o ż enił si ę z Celin ą Szymanowsk ą, z któr ą miał sze ś cioro dzieci. Mickiewicz zmarł nagle podczas epidemii cholery (coraz wi ę cej ludzi uwa ż a, ż e mógł zosta ć te ż otruty arszenikiem). Napisał takie dzieła jak: Sonety Krymskie, Pan Tadeusz, Liryki loza ń skie i wiele innych.

9 Henryk Sienkiewicz – ur. 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 r. w Vevey. Polski nowelista, powie ś ciopisarz i publicysta pochodzenia tatarskiego. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za ca ł okszta ł t twórczo ś ci, jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich. Henryk Sienkiewicz napisa ł wiele powie ś ci i nowel takich jak: Janko Muzykant, Latarnik oraz Trylogie: Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wo ł odyjowski. Wiele z nich maj ą swoje adaptacje filmowe.

10 Juliusz Słowacki – ur. 4 wrze ś nia 1809 r. w Krzemie ń cu, zm. 3 kwietnia 1898 r. w Pary ż u. Jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasi ń skiego okre ś lany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Syn Euzebiusza i Salomeii. Słowacki umarł na gru ź lic ę i został pochowany na paryskim cmentarzu Montmartre. 14 czerwca 1927 r. ekshumowano jego szcz ą tki do Polski i zło ż ono na Wawelu w jednej z krypt. Juliusz Słowacki był ulubionym poet ą Józefa Piłsudskiego i to wła ś nie na jego polecenie przeniesiono zwłoki poety. Słowacki napisał takie wiersze jak: Do matki, Oda do wolno ś ci, Testament mój oraz wiele innych wierszy jak i równie ż powie ś ci poetyckich, dramatów i poematów.

11 W XIX wieku była bardzo duża liczba ludzi którzy kochali swój kraj i bronili go przed najeźdźcami. Było wielu poetów, którzy pisali wiersze chwalebne o swoim kraju. Było wielu kompozytorów, którzy tworzyli piękne utwory na cześć swojej ojczyzny i było wielu innych znakomitych ludzi, którzy oddali swoje życia za ojczyznę. Tylko, że w każdym zdaniu musimy stawiać słowo było, bo w naszych czasach chyba nie znaleźlibyśmy zbyt wielu tak wielkich patriotów. W sumieniu odpowiedzmy sobie na takie pytania: Czy możemy określić siebie takim mianem? Czy jesteśmy patriotami?

12 Fryderyk Chopin Tomasz Chołodecki

13 Karol Szajnocha Izaak Kramsztyk

14 Stanis ł aw Wyspia ń ski Cyprian K. Norwid

15 Zygmunt Krasi ń ski Aleksander Zarzycki

16 Prezentacje wykonali: Wiktoria Szyfner Tomasz Stachowicz Maksymilian Wiatr Bartosz Marchewka Bart ł omiej Piwnica Kamil Burczy Kornel Ku ż d ż a ł Filip Jaszcz

17 Ź ródła: Muzyka: Wolfgang Amadeusz Mozart – Marsz Turecki Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "Patriotyzm to postawa spo ł eczno polityczna oparta na zasadach mi ł o ś ci i przyja ź ni do ojczyzny, jedno ś ci i solidarno ś ci z w ł asnym narodem,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google