Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 maja 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 maja 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 maja 2010 r.

2 Panel dyskusyjny Projekty systemowe a rozwój pracy socjalnej Prowadzący: Marek Lasota (Kierownik Działu Metodycznego MOPR Poznań)

3 Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR Trudność Czy niezbędne jest stosowanie 3 instrumentów Aktywnej Integracji? Rozwinięcie w przypadku niektórych instrumentów zaangażowanie uczestników w realizację takiego wsparcia, a także jednostkowy koszt jego zastosowania, może powodować, że uczestnik nie będzie miał możliwości skorzystania z innych form aktywizacji. w niektórych przypadkach słabo zmotywowani uczestnicy nie są gotowi, na etapie tworzenia kontraktu, zobowiązać się do realizacji pełnej (trój lub więcej elementowej) ścieżki aktywizacji. Gotowi są skorzystać z jednego tylko instrumentu, celem zastosowanie którego może być między innymi zmotywowanie ich do podjęcia dalszych kroków i rozwinięcia o kolejne instrumenty konstruowanej ścieżki.

4 Postulaty Rozszerzyć listę instrumentów, które można stosować jako jedyny instrument w planowanej ścieżce aktywizacji. Oprócz CIS, KIS i warsztatów terapii zajęciowej o których Zasady mówią w chwili bieżącej, dodać również: asystenta rodziny asystenta osoby niepełnosprawnej Rozważyć możliwość sformułowania zapisów dotyczących realizacji instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych w sposób analogiczny do zapisów dotyczących realizacji PAL, np.: w przypadku realizacji kontraktu w ramach realizacji projektu, obowiązkowe jest zastosowanie przynajmniej 6 instrumentów aktywnej integracji (instrumenty powinny należeć do przynajmniej trzech – spośród czterech wymienionych w Zasadach – grup instrumentów) z tym, że każda osoba realizująca kontrakt socjalny musiałaby skorzystać z przynajmniej 1 instrumentu aktywnej integracji Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

5 Postulaty sprecyzować możliwość stosowanie w kontrakcie zapisu ogólnego zgodnie z którym uczestnik zobowiązuje się przystąpić w trakcie uczestnictwa w projekcie do realizacji trzech instrumentów aktywnej integracji, przy czym na etapie zawierania kontraktu sprecyzowany będzie mógł być tylko jeden z tych instrumentów, a pozostałe zostaną doprecyzowane dopiero przy okazji kolejnych ocen kontraktu. Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

6 Trudność Zasady określają limit wydatków na Aktywną Integrację w przypadku osób niepełnosprawnych na najniższym poziomie w stosunku do osób realizujących kontrakty socjalne. Czy nie jest to nierówne traktowanie wobec innych ucz. w projektu? Tym bardziej, że osoby niepełnosprawne potrzebują zdecydowanie większej prośby o wsparcie. Rozwinięcie Wsparcie osób niepełnosprawnych wymaga zdecydowanie większych nakładów. Niejednokrotnie efektywne oddziaływanie wymaga wsparcia instrumentami aktywnej integracji zarówno osoby niepełnosprawnej jak i jej otoczenia, w tym najbliższych i opiekunów. Powoduje to w sposób oczywisty wzrost koniecznych nakładów. Postulaty Zrównanie kwoty przeznaczonej na aktywizację osób niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu Integracji Osób Niepełnosprawnych z poziomem określonym dla osób realizujących kontrakty socjalne. Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

7 Trudność Czy jednym z instrumentów aktywnej integracji stosowanym w ramach Programu Aktywności Lokalnej może być udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej? Rozwinięcie Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym warunkiem uczestnictwa w KIS jest realizacji kontraktu socjalnego, zgodnie z Zasadami osoby uczestniczące w PAL nie powinny realizować kontraktu socjalnego. Poszukiwane rozwiązanie powinno unikać konieczności prowadzenia obok umowy zawartej z Beneficjentem w ramach PAL również dodatkowego, prowadzonego jedynie w celu wywiązania się z wymogów Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, sztucznego kontraktu socjalnego. Postulaty Zwracamy się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przedstawienie interpretacji przepisów dotyczącej możliwości stosowania KIS w ramach PAL. Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

8 Trudność W jakim zakresie możliwe jest prowadzenie prac adaptacyjnych w mieszkaniach chronionych na rzecz osób usamodzielnianych. Rozwinięcie W Zasadach istnieje zapis o możliwości adaptacji mieszkań chronionych na rzecz osób usamodzielnianych. Brak natomiast uszczegółowień odnośnie możliwości, jakie daje słowo adaptacja oraz wydatków, które mogą zostać uznane za kwalifikowane w przypadku realizacji tego zadania. Jest cienka granica między adaptacja a remontem.. Postulaty Zwracamy się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przedstawienie interpretacji stosowanego w tym miejscu Zasad pojęcia adaptacji oraz określenia zakresu wydatków, które mogą w tym przypadku być uznane za kwalifikowane. Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

9 Trudność Problemy związane z zapewnieniem płynności finansowej w ramach realizacji projektu, w tym terminowości ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie na kolejne lata, zawierania aneksów do umów ramowych przed 1 stycznia kolejnego roku realizacji projektu oraz przekazywania środków i rozliczania wniosków o płatność w terminach przewidzianych w odpowiednich zapisach programowych. Brak stosownych rozwiązań w tym obszarze skutkuje poważnymi ograniczeniami możliwości zapewnienia ciągłości wsparcia dla Beneficjentów wymagających wsparcia długookresowego. Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

10 Rozwinięcie Stan zaawansowania formalnej realizacji projektów ośrodków biorących udział w spotkaniu dobrze ilustruje skalę opisanego powyżej problemu: Na 14 ośrodków biorących udział w spotkaniu (stan na dzień 24 maja) 4 ośrodki nie mają zaakceptowanego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, 7 ośrodków nie ma podpisanych aneksów na bieżący rok, 11 ośrodków nie otrzymało pierwszej transzy dofinansowania na bieżący rok, 6 ośrodków w związku z brakiem finansowania nie podjęło w pełnym zakresie realizacji zadań merytorycznych w projekcie od 1 stycznia, a tym samym utraciła ciągłość wsparcia wobec Beneficjantów projektu, 3 ośrodki nie mają rozliczonego kompletu wniosków o płatność za lata ubiegłe. Postulaty Apel do ministerstwa o przegląd terminowości realizacji zadań przez poszczególne IP, oraz zdyscyplinowanie IP odnośnie przestrzegania odpowiednich terminów realizacji zaplanowanych działań. Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

11 Trudność Problemy związane z ograniczaniem przez poszczególne IP ilości osób mogących kontynuować udział w projekcie w okresie wieloletnim, przy jednoczesnym określaniu bardzo wysokich wskaźników dotyczących ilości osób, które powinny zakończyć w ciągu roku realizację projektu. Rozwinięcie Skutkiem jest zmniejszenie efektywności prowadzenia działań lub dobór beneficjentów, którzy rokują szanse realizacji projektu w przeciągu jednego roku – a zatem, w znacznej mierze, spoza docelowej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

12 Postulaty Weryfikacja przez poszczególne IP planowanych do osiągnięcia na poziomie każdego województwa wskaźników dotyczących ilości osób, które zakończyły realizację kontraktów socjalnych. Doświadczenia kolejnych lat realizacji projektów systemowych, a co za tym idzie lepsze niż 2 lata temu rozpoznanie specyfiki prowadzenia działań aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powinno skłaniać do podjęcia działań zmierzających do urealnienia zakładanych rezultatów i osiągnięć. Wyraźnie wskazanie instrumentów aktywnej integracji, których zastosowanie w kontrakcie socjalnym uprawniałoby do kontynuowania wsparcia danego beneficjenta w perspektywie wieloletniej, w tym np.: CIS – w przypadku rozpoczęcia realizacji 12 miesięcznego programu w środku roku. uzupełnienie wykształcenia (szkoły, studia) terapie długoterminowe asystent rodziny asystent osoby niepełnosprawnej inne Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

13 Trudność Czy planuje się rezygnację z zapisu dotyczącego konieczności spełnienia przez Ośrodki wymogu organizacyjnego – zatrudnianie wymaganą przepisami o pomocy społecznej liczbę pracowników socjalnych? Rozwinięcie Duża liczba ośrodków w skali kraju nie ma możliwości osiągnięcia wymaganej ustawą liczby pracowników socjalnych. W szczególności w świetle finansowych skutków kryzysu dla samorządów lokalnych, możliwość przeznaczenia przez owe samorządy dodatkowych środków na zatrudnienie pracowników uległa w ostatnich latach znacznemu ograniczeniu. Postulaty Rezygnacja w treści zasad z zapisu dotyczącego konieczności spełnienia warunku opisanego w punkcie 4.4 podpunkt 2a Zasad. Warsztaty – podsumowanie Rekomendacje dla MRR

14


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 maja 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google