Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki do inwestowania w sektorze elektroenergetycznym Jan Kurp Prezes Zarządu Południowy Koncern Energetyczny SA Warszawa, 6 czerwca 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki do inwestowania w sektorze elektroenergetycznym Jan Kurp Prezes Zarządu Południowy Koncern Energetyczny SA Warszawa, 6 czerwca 2005 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Warunki do inwestowania w sektorze elektroenergetycznym Jan Kurp Prezes Zarządu Południowy Koncern Energetyczny SA Warszawa, 6 czerwca 2005 r.

3 Brak jasnych decyzji w sprawie sposobu i zakresu realizacji Traktatu Akcesyjnego w obszarze ekologii. Brak decyzji w sprawie limitów emisji SO 2 czynnikiem wpływającym na decyzje inwestycyjne. Wpływ dyskusji na temat KDT (rozwiązać czy pozostawić) na decyzje banków w sprawie finansowania inwestycji. Pozytywny fakt przyjęcia przez rząd Polityki energetycznej Polski do 2025 roku. Nadal jednak brakuje szczegółowych rozwiązań dotyczących polityki właścicielskiej, ochrony środowiska, inwestycji i modelu rynku energii. Dyskusja w UE na temat przyszłości węgla kamiennego i energetyki opartej na tym paliwie. Próby wprowadzenia uregulowań utrudniających funkcjonowanie energetyki węglowej. Zagadnienia istotne dla polskiej energetyki

4 Wymagania UE w stosunku do wytwórców energii elektrycznej 1) Dyrektywa 2001/80/WE (LCP) z w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania, określająca standardy emisji. 2) Traktat Akcesyjny określający w tysiącach ton maksymalne pułapy łącznej emisji SO 2 i NO X dla sektora w latach 2008, 2010 i 2012. Plan implementacyjno-finansowy określa koszt wdrożenia dyrektywy do 2020 roku na 12,7 miliarda euro.

5 Wdrożenie dyrektywy poprzez rozporządzenie ministra środowiska z 4 sierpnia 2003 roku przy zaspokojeniu popytu na energię elektryczną skutkuje znacznymi przekroczeniami pułapów z Traktatu Akcesyjnego. Dyrektywa LCP a Traktat Akcesyjny

6 zrealizowany zostanie plan inwestycyjny w zakresie odsiarczania spalin i odtworzenia mocy w elektrowniach systemowych Polska zrezygnuje z eksportu energii elektrycznej; realizowany będzie import energii elektrycznej na poziomie 4TWh; produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie od 5 do 10 TWh w latach 2009-2012; dociążone zostaną jednostki wytwórcze wyposażone w IOS, wykorzystując pełne osiągalne możliwości odsiarczania; pozostałe El. EC. i C. zredukują emisje SO 2 poprzez spalanie węgla niskozasiarczonego. Jeżeli sektor podejmie wyzwanie

7 Chcąc zapewnić gospodarce niezbędną ilość energii, wytwórcy muszą przekroczyć pułapy Traktatu Akcesyjnego. Pułapy Traktatu Akcesyjnego dalej przekroczone Przekroczenia

8 Przy dotrzymaniu pułapów z Traktatu Akcesyjnego od 2008 roku wystąpi w Polsce poważny deficyt energii elektrycznej. Deficyt energii elektrycznej Deficyt

9 Po 2008 roku, przy obecnie obserwowanym wzroście zużycia energii elektrycznej na poziomie 3-4 proc. na rok, – mimo wybudowania Łagiszy, PAK i Bełchatowa II, mimo dociążenia bloków z IOS, mimo stosowania nisko zasiarczonego węgla – będzie w Polsce brakować 20 TWh energii na rok.

10 nie będzie możliwe funkcjonowanie rynku energii, nie zafunkcjonuje handel emisją SO 2 w Polsce, Dodatkowe zagrożenia

11 Sektor dużych źródeł spalania przedłożył w kwietniu 2004 roku propozycję KPRE wypracowaną przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Propozycja wytwórców energii elektrycznej Należy zrealizować wniosek nr.7 z załącznika nr. 2 do Polityki Energetycznej Polski do 2025 roku przyjętej przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 roku:...kluczowym zagadnieniem dla polityki energetycznej jest uzgodnienie z Komisją Europejską wypełniania przepisów Dyrektywy 2001/80 w oparciu o Krajowy Plan Redukcji Emisji....

12 W całej branży energetycznej obserwuje się obecnie brak sygnałów inwestycyjnych. Istnieje obawa, że z uwagi na bardzo długi cykl inwestycyjny, charakterystyczny dla tej działalności, obecna sytuacja może doprowadzić do znacznego wzrostu cen energii elektrycznej w niedalekiej przyszłości bądź nawet zachwiać bezpieczeństwem energetycznym kraju. Brak możliwości inwestowania

13 brak kontraktów na nowe moce, restrukturyzacja kontraktów długoterminowych na odbiór produkcji, negatywne doświadczenia banków w sektorze energetycznym (upadek Enronu, problemy z finansowaniem sektora energetycznego w Europie wynikające z gwałtownych zmian cen po deregulacji rynków oraz niepewność związana z rozwojem polskiego rynku), liberalizacja rynku energii elektrycznej, problemy z finalizacją rozpoczętych inwestycji, nieokreślona przyszła struktura sektora produkcji i dystrybucji energii w Polsce, obowiązujące regulacje prawne utrudniające pozyskanie środków finansowych – Prawo Zamówień Publicznych. Brak możliwości inwestowania Dzisiaj inwestycje są możliwe zasadniczo w dwóch przypadkach: - mogą to robić duże koncerny w ramach własnych środków. - finansowanie zapewnione jest poprzez kontrakty długoterminowe.

14 Wymagania stawiane przez banki stabilna i silna pozycja rynkowa, dobre wyniki finansowe, konkurencyjna pozycja wśród producentów, przejrzystość działalności biznesowej, zdolność kredytowa spółki, dostępność zabezpieczeń prawnych satysfakcjonujących banki, otwarta polityka informacyjna spółki.

15 Polityka energetyczna Polski do 2025 roku 4 stycznia 2005 r. W celu urzeczywistnienia powyższych kierunków działań planuje się realizację do 2008 r. następujących zadań wykonawczych: (…) Wypracowanie rozwiązań systemowych, wspierających budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej - realizacja pod kierunkiem ministra właściwego do spraw gospodarki we współpracy z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

16 - Typową strukturą elektroenergetyki europejskiej są pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa. - Skonsolidowane pionowo firmy energetyczne posiadają znacznie większą wartość od oddzielnie działających wytwórców i dystrybutorów. -Polska energetyka zostanie skonsolidowana (wymusza to rynek). Ten, kto dokona tego, przejmie zyski ze wzrostu wartości firm. Dlaczego nie ma to być Skarb Państwa? - Konsolidacja jest przygotowaniem firm do prywatyzacji, zwłaszcza giełdowej. - Pionowo zintegrowane firmy energetyczne są akceptowane przez Komisję Europejską. - W Polsce działają już pionowo zintegrowane firmy (Electrabel, EdF, RWE, Vattenfall). Warto skorzystać z ich doświadczeń. Konieczność zmian w strukturze polskiej energetyki

17 Dziękuję za uwagę Jan Kurp Prezes Zarządu PKE SA


Pobierz ppt "Warunki do inwestowania w sektorze elektroenergetycznym Jan Kurp Prezes Zarządu Południowy Koncern Energetyczny SA Warszawa, 6 czerwca 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google