Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geografia klasa 2 część pierwsza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geografia klasa 2 część pierwsza"— Zapis prezentacji:

1 Geografia klasa 2 część pierwsza
Materiał z klasy 2

2 Spis treści geografia klasa 2:
Sąsiedzi Polski slajd 4 Zmiany na politycznej mapie Europy po… slajd 5,6 Podział administracyjny kraju slajd 7 Przeszłość geologiczna Polski i zlodowacenia slajd 8,9 Ukształtowanie pionowe powierzchni Polski slajd 10 Klimat Polski, wody powierzchniowe Polski slajd 11,12 Morze Bałtyckie i gleby Polski slajd 13,14 Szata roślinna w Polsce slajd 15 Pojezierza slajd 16

3 Spis treści c.d. Niziny środkowopolskie. Nizina Śląska, Wielkopolska, Mazowiecka, Podlaska i Polesie Lubelskie slajd 17-19 Wyżyna Śląska, Krakowsko-częstochowska slajd 20,21 Problemy ekologiczne GOP-u slajd 22 Wyżyna Kielecka i Góry Świętokrzyskie slajd 23 Wyżyna lubelska z roztoczem slajd 24 Kotliny podkarpackie slajd 25 Koniec slajd 26

4 Sąsiedzi Polski wróć Sąsiadami Polski są:
-Czechy (najdłuższa granica-786,7 km); -Słowacja; -Ukraina; -Niemcy; -Białoruś; -Federacja Rosyjska; -Litwa (najkrótsza granica 107,2 km) Powierzchnia Polski wynosi km2. Całkowita liczba ludności to 38 mln osób. wróć

5 Zmiany na politycznej mapie Europy po drugiej Wojnie Światowej
Zmiany terytorium Polski po drugiej Wojnie Światowej: -Polska utraciła Kresy Wschodnie (teren Białorusi i Ukrainy); -Polska zyskała tereny na zachodzie i północy (część dawnych Prus); -do Polski włączono obszar wolnego miasta Gdańsk. Zmiany granicy Polsko-Radzieckiej w 1951r.: -Polska traci wschodnią część Wyżyny Wołyńskiej k. miasta Belz; -Polska zyskuje zachodnią część Beskidów Wschodnich z miastem Ustrzyki Dolne. Zmiany na politycznej mapie Europy na początku lat 90.: -rozpad Czechosłowacji na Czechy i Słowację w 1993r.; wróć

6 Zmiany na politycznej mapie Europy po drugiej Wojnie Światowej c.d.
-rozpad ZSRR na kilkanaście niepodległych państw; -powstanie z NRD i NRF jednego niepodległego państwa Niemiec; -rozpad republiki Jugosławii na 5 niepodległych państw w 1991r. wróć

7 Podział administracyjny kraju
Trójstopniowy podział administracyjny: -16 województw; -powiaty; -gminy. Podział administracyjny w Polsce od roku : -województw 17, wyznaczone miasta: Warszawa, Łódź, Poznań Podział administracyjny w Polsce od roku : -województw 49, gminy, rejony administracyjne. Podział administracyjny kraju od roku 1999: -województw 16 wróć

8 Przeszłość geologiczna Polski, zlodowacenia
Najważniejsze wydarzenia geologiczne na obszarze Polski: -Prekambr-ruchy górotwórcze, które obecnie są trudne do zaobserwowania na powierzchni Ziemi; -era paleozoiczna: orogeneza, powstanie soli kamiennej i węgla kamiennego oraz żelaza; -era mezozoiczna: orogeneza alpejska, powstanie skał wapiennych; -era kenozoiczna: występowanie zlodowacenie, powstawanie złóż węgla brunatnego, soli i siarki. Zlodowacenia w Polsce: -północnopolskie ok tys. lat temu; -środkowopolskie ok. 200 tys. lat temu; -południowopolskie ok. 600 tys. lat temu. wróć

9 Przeszłość geologiczna Polski, zlodowacenia c.d.
Pozostałości po zlodowaceniach: -jeziora polodowcowe; -moreny czołowe, boczne i denne; -pradoliny; -sandry; -lessy; -w górach powstały doliny U-kształtne i cyrki lodowe. wróć

10 Ukształtowanie pionowe powierzchni Polski
Cechy charakterystyczne powierzchni ukształtowania: -Polska jest krajem nizinnym; -rzeźba Polski ma charakter pasowy; -obszar Polski jest nachylony z południowego wschodu na północny zachód. Wyróżniamy następujące pasy: -pas gór; -pas kotlin; -pas wyżyn; -pas nizin na środkowopolskie; -pojezierza i pobrzeża. wróć

11 Klimat i wody powierzchniowe Polski
Masy powietrza napływające nad Polskę: -powietrze polarne (morskie lub kontynentalne); -powietrze arktyczne (morskie lub kontynentalne); -powietrze zwrotnikowe (morskie lub kontynentalne). Cechy charakterystyczne klimatu Polski: Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym, pomiędzy klimatem umiarkowanym oceanicznym, a klimatem umiarkowanym kontynentalnym. Zlewiska rzek Polski: -zlewisko Morza Bałtyckiego; -dorzecze Wisły; -dorzecze Odry;  wróć

12 Klimat i wody powierzchniowe Polski c.d.
-dorzecze rzek przymorza. Zlewiska Morza Czarnego: -dorzecza Dunaju i Dniestru. Zlewisko Morza Północnego: -dorzecze Łaby. Charakterystyka rzek Polski: generalnie płyną z południowego wschodu na północny zachód, prawobrzeżne dopływy są liczniejsze niż lewobrzeżne, zasilanie śnieżnodeszczowe. Rodzaje jezior: -polodowcowe, cyrkowe, morenowe, rynnowe i przybrzeżne; -sztuczne, deltowe i krasowe. wróć

13 Morze Bałtyckie i gleby Polski.
Cechy Morza Bałtyckiego: -morze śródziemne-wewnątrz kontynentalne; -jest morzem słabo zasolonym i płytkim (śr. Głębokość 52m); -wybrzeże jest dobrze rozwinięte, przeważają wybrzeża polodowcowe; -jest morzem chłodnym i silnie zanieczyszczonym. Państwa nadbałtyckie to: Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa. Do najważniejszych gleb zaliczamy: -bielicowe (rozwinęły się na piaskach); -płowe i brunatne (wykształciły się na glinach, gleby dobre); -czarnoziemy (b.dobre gleby, wykształciły się na lessach);  wróć

14 Morze Bałtyckie i gleby Polski c.d.
-rędzina (wykształcona na wapieniach, dobra gleba); -pozostałe: bagienne, mady i górskie. Żyzność gleby zależy od: -strefy klimatycznej; -od rodzaju skał podłoża; -od wysokości nad poziomem morza. wróć

15 Szata roślinna w Polsce
Typy lasów w Polsce: -sosna-modrzew 69% -dąb, jesion, klon, jawor, wiąz, brzoza 6% -świerk 6% -olcha 5% Znaczenie lasów dla człowieka: -dostarczają tlenu; -zatrzymują wodę i chronią niżej położone tereny przed powodzią; -zbiór grzybów, produkcja papieru; -siedlisko dla zwierząt i tereny rekreacyjne. wróć

16 Pojezierza wróć Podział pojezierzy: -pomorskie i mazurskie;
-wielkopolskie i suwalskie; -chełmińsko-dobrzyńskie. Pojezierza jako przykład krajobrazu młodoglacjalnego: -duża jeziorność-największa jeziorność w kraju; -pozostałości po lodowcach: jeziora, pradoliny i sandry. wróć

17 Niziny środkowopolskie
Niziny środkowopolskie. Nizina Śląska, Wielkopolska, Mazowiecka, Podlaska i Polesie Lubelskie Charakterystyka niziny Śląskiej: -najdłuższy okres wegetacyjny (ok. 220 dni); -występują żyzne gleby (brunatne i czarnoziemy); -najważniejsze uprawy (pszenica, pszenżyto); -najważniejsze okręgi przemysłowe (Wrocław, Opole, Lublin). Charakterystyka niziny Wielkopolskiej: -dobrze rozwinięte rolnictwo (żyto, pszenżyto, rzepak); -dobrze rozwinięty przemysł przetwórczy; -kopalnie węgla brunatnego (Bełchatów, Koło); -złoża soli kamiennej (Kłodowa). wróć

18 Niziny środkowopolskie
Niziny środkowopolskie. Nizina Śląska, Wielkopolska, Mazowiecka, Podlaska i Polesie Lubelskie c.d. Charakterystyka Niziny Mazowieckiej: -występują 3 duże okręgi przemysłowe: Warszawski, Łódzki i Płocki; -największy obszar sadowniczy; -największe miasta: Warszawa i Łódź. Charakterystyka Niziny Podlaskiej: -dobrze zachowane środowisko naturalne (Puszcza Białowieska); -obszar słabo zaludniony; -obszar słabo wykorzystany rolniczo. wróć

19 Niziny środkowopolskie
Niziny środkowopolskie. Nizina Śląska, Wielkopolska, Mazowiecka, Podlaska i Polesie Lubelskie c.d. Charakterystyka Polesia Lubelskiego: -występowanie obszarów krasowych; -obszar słabo rozwinięty rolniczo; -jedyna rentowna kopalnia węgla w Bogdance. wróć

20 Wyżyna Śląska i Krakowsko-częstochowska
Charakterystyka Wyżyny Śląskiej: -znajduje się na zachodzie całego pasa wyżyn. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Świętej Anny (400 m.n.p.m.) -wydobywanie surowców: węgla kamiennego i rud cynku i ołowiu; Charakterystyka Wyżyny Krakowsko-częstochowskiej: -zbudowana z wapieni, występują zjawiska krasowe; -najwyższą górą jest Grodzisko 512 m.n.p.m.; -rozciąga się od Częstochowy do Krakowa. Najważniejsze formy krasowe występujące na tej wyżynie: -jaskinie; -skałki;  wróć

21 Wyżyna Śląska i Krakowsko-częstochowska
-stalgmit, stalagnat i stalaktyt; -wywierzysko i ponor. Niecka Nidziańska: -graniczy na zachodzie z wyżyną Krakowsko-częstochowską, a na wschodzie z wyżyną Kielecką; -znana jest z bogatych złóż surowców mineralnych np. gips, płyty gipsowe, iły i piaskowce. wróć

22 Problemy ekologiczne GOP-u (Górnośląski Okręg Przemysłowy)
Przyczyny zmian środowiska w GOP-ie: -kopalnie węgla kamiennego w efekcie powstają: hałdy, tąpnięcia; -wydobycie surowców metodą odkrywkową; -na obszarach silnie uprzemysłowionych powstaje gęsta sieć dróg i zakładów przemysłowych produkujących dużą ilość zanieczyszczeń. Sposoby zapobiegania degradacji środowiska: -filtry na kominach; -zmiana dominujących gałęzi przemysłu na przyjazne środowisku; -ograniczenie wydobycia surowców pod obiektami publicznymi. wróć

23 Wyżyna Kielecka i Góry Świętokrzyskie
Charakterystyka Wyżyny Kieleckiej i Gór Świętokrzyskich: -wchodzą w skład wyżyny Małopolskiej; -najwyższym wzniesieniem jest Łysica 612 m.n.p.m. Wyżyna Kielecka i Góry Świętokrzyskie powstały podczas orogenezy Kaledońskiej i Hercyńskiej, a następnie zostały całkowicie zrównane z ziemią. Podczas orogenezy alpejskiej zostały ponownie wypiętrzone i przybrały obecny kształt i wygląd. Góry Świętokrzyskie są górami niezbyt wysokimi składającymi się z szeregu mniejszych pasm górskich. Zbudowane są z twardych skał zwanych kwarcytami. wróć

24 Wyżyna Lubelska z roztoczem
Charakterystyka Wyżyny Lubelskiej: -jest najdalej wysuniętą na wschód jednostką w pasie wyżyn; -w większości zbudowana ze skał wapiennych; -na obszarze zalega gruba warstwa lessów, na których wykształciły się żyzne gleby; -w południowej części Wyżyny Lubelskiej znajduje się Roztocze, które ciągnie się od okolic Kraśnika aż do Lwowa. -Najwyższym wzniesieniem jest Wielki Dział 390 m.n.p.m. Na obszarze wyżyny występuje w dużych ilościach węgiel kamienny który jest wydobywany w Zagłębiu Lubelskim. wróć

25 Kotliny podkarpackie wróć
Kotliny podkarpackie dzielimy na: Kotlinę Oświęcimską i Sandomierską oraz na Bramę Krakowską. Charakterystyka Kotliny Oświęcimskiej: -niewielkie obniżenie ciągle zasypywane przez osady rzeczne; -najważniejsze miasta w tej kotlinie to Tychy, Oświęcim Charakterystyka Kotliny Sandomierskiej: -największa kotlina w Polsce, kształtem przypominająca trójkąt; -w średniowieczu cały obszar zajmowały lasy. Pozostałościami są fragmenty puszczy Solskiej, Niepołomskiej i Sandomierskiej. wróć

26 Koniec części pierwszej
Powrót do spisu treści wróć


Pobierz ppt "Geografia klasa 2 część pierwsza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google