Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

oraz jak temu przeciwdziałać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "oraz jak temu przeciwdziałać"— Zapis prezentacji:

1 oraz jak temu przeciwdziałać
Czym jest zaniechanie oraz jak temu przeciwdziałać

2 Definicje Zaniechanie jest powstrzymaniem się od działania, które na podstawie określonej normy powinno było nastąpić. Zaniechanie to rodzaj nagłego, wymuszonego czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi zakończenia wykonywania działania lub procesu. Zaniechać oznacza zaprzestać czegoś lub zrezygnować z czegoś.

3 Kto może być sprawcą przestępstwa popełnionego przez zaniechanie?
Art. 2 kodeksu karnego stanowi, że odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. Na przykład lekarz będący świadkiem wypadku, który nie udzielił pierwszej pomocy może zostać oskarżony o zaniechanie.

4 „Zaniechanie nareszcie ścigane”
„W zalewie dobrych i złych wiadomości, umyka uwadze, że NIK stawia byłym ministrom zarzut zaniechania, które doprowadziło do upadku firmy w Płocku.” (Gazeta Wyborcza)

5 Zaniechanie negatywne i pozytywne
Z zaniechaniem negatywnym mamy do czynienia wówczas, gdy skutek działania jest negatywny. Na przykład ktoś zamierzał przyjść dzisiaj na nabożeństwo, a nie przyszedł, ponieważ od rana miał zły humor . (Zaniechał pozytywnej postawy, i osiągnął skutek negatywny) Z zaniechaniem pozytywnym mamy do czynienia wówczas, gdy skutek działania jest pozytywny. Na przykład ktoś nie chciał dzisiaj przyjść na nabożeństwo, a przyszedł. (Zaniechał negatywnej postawy, i osiągnął skutek pozytywny)

6 Najlepszym przykładem zaniechania jest działanie Boga względem ludzi.
Bóg zaniechał wykonania zasłużonej kary na człowieku, zbawienie ma skutek pozytywny dla człowieka Jana 3:16  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Rzymian 6:23  Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bóg zaniecha czasu łaski, on się skończy, sąd dla niewierzących będzie miał skutek negatywny dla ludzi. Objawienie 20:15  I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

7 Zaniechanie pozytywne
Do pozytywnych zaniechań w życiu wierzących należą między innymi: Zaniechanie oporu przeciw zbawiennej łasce Bożej, czyli nawrócenie Zaniechanie grzechu, czyli nowonarodzenie. Zaniechanie starej, cielesnej natury, czyli prowadzenie nowego życia.

8 Zaniechanie negatywne w świetle Biblii
Z jakimi przejawami zaniechania mamy do czynienia jako ludzie wierzący? modlitwy czytania i wykonywania Słowa Bożego uczęszczania na nabożeństwa udziału w wieczerzy pańskiej ofiarności służby Bogu pomocy bliźnim ewangelizowania

9 Powody zaniechania ZEWNĘTRZNE - Obiektywne: choroba przygnębienie
smutek, żal, depresja zniechęcenie, wypalenie niskie poczucie wartości zmęczenie po wielkim wysiłku i stresie.

10 Powody zaniechania WEWNĘTRZNE Subiektywne: lenistwo
zła postawa serca, postawa buntu zajmowanie się mniej istotnymi sprawami sprawianie wrażenia że jest się cały czas zajętym np. pracą trwanie w grzechu

11 Przykłady chęci zaniechania spowodowane okolicznościami zewnętrznymi
Mojżesz - 4 Moj. 11: 11-15 I rzekł Mojżesz do Pana: Dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: Nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc: Daj nam mięsa, abyśmy jedli! Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście.

12 Przykłady chęci zaniechania spowodowane okolicznościami zewnętrznymi
Eliasz 1 Królewska 19:4  Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie.

13 Przykład chęci zaniechania spowodowane okolicznościami wewnętrznymi – zła postawa serca
Jonasz Jonasza 4:8 -9 A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: Lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: Czy to słuszne, tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: Słusznie jestem zagniewany, i to na śmierć.

14 Lecz mężowie ci nie zaniechali służby, lecz ją wykonali.
Mojżesz doprowadził Izraela do Kanaanu Eliasz posilony chlebem i wodą udał się w drogę i namaścił króla nad Izraelem, oraz wyznaczył Elizeusza na proroka Jonasz zewangelizował Niniwę. Co mogłoby się stać, gdyby np. Abraham zaniechał targowania się o uratowanie sprawiedliwych z Sodomy?

15 Postawa Izraela wobec Paschy
4 Moj. 9:1-13 Świadome zaniechanie brania udziału w święcie Paschy było grzechem. Kapłańska 5: 15  Jeżeli ktoś dopuści się sprzeniewierzenia i nieświadomie zgrzeszy przez przywłaszczenie sobie jakiejś świętości należącej do Pana, to przyniesie z trzody na swoją ofiarę pokutną dla Pana baranka bez skazy według twojego oszacowania na dwa srebrne sykle w syklach świątynnych. Jest to ofiara pokutna.

16 Przed nawróceniem Paweł grzeszył nieświadomie
1 Tymoteusza 1: 13  mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. 1 Piotra 1: 14  Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, 15  lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym,

17 Stosunek Pana Jezusa do Paschy
Łukasza 22: 13  A oni odszedłszy, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. 14  A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. 15  I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką; 16  powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym.

18 Nauczanie Jezusa na temat powodów zaniechania sprowadza się do naszego stosunku do Słowa Bożego, a więc do faktu jakiego rodzaju jesteś glebą. 11  A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże. 12  A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 13  A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. 14  A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. 15  A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc.

19 Co najczęściej prowadzi do postawy zaniechania?
WYMAWIANIE SIĘ Łukasza 9: 59  Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. 60  Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. 61  Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. 62  A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.

20 Co najczęściej prowadzi do postawy zaniechania?
WYMAWIANIE SIĘ Łukasza 14: 16  A On mu rzekł: Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. 17  I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. 18  I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. 19  A drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. 20  A inny rzekł: Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść.

21 Co najczęściej prowadzi do postawy zaniechania?
LENISTWO Mateusza 21:2 8  A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. 29  A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł. 30  I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. 31  Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: Ten drugi. Rzecze im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego.

22 Jak przeciwdziałać zaniechaniu?
Wszelkiego rodzaju działanie duchowe i zborowe działa jak antidotum na zaniechanie. Modlitwa i post Czytanie i wykonywanie Słowa Bożego Społeczność z wierzącymi i uczestniczenie w życiu zboru. Dobrych uczynków w stosunku do wierzących i potrzebujących Dawanie Wykonywanie służby

23 Wykonywanie służby Kapłańska 6:
8  I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 9  Daj Aaronowi i jego synom taki nakaz: Takie jest prawo dotyczące ofiary całopalnej: Ofiara całopalna pozostaje na ognisku na ołtarzu przez całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie na nim płonął. Ofiara całopalna (olah), zwana także całkowitą, ponieważ palono całe zwierzę w celu wyrażenia najwyższej czci względem Boga. Każdego dnia rano i wieczorem zabijano jagnię tak, że ofiara ta musiała się palić przez cały dzień i całą noc Nigdy nie mogła być przerwana i dlatego nazywała się tamid – ofiarą nieustanną.

24 Kapłańska 24: 1  I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 2  Nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę. 3  Na zewnątrz zasłony Skrzyni Świadectwa w Namiocie Zgromadzenia będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. 4  Ustawi te lampy na szczerozłotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. 5  Weźmiesz też przedniej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków, każdy placek z dwóch dziesiątych efy mąki. 6  Ułożysz je w dwóch rzędach, po sześć w rzędzie, na szczerozłotym stole przed Panem; 7  następnie na każdy rząd położysz czystego kadzidła, aby było na tym chlebie ofiarą przypomnienia, ofiarą ogniową dla Pana. 8  W każdy sabat będzie się je nieustannie układać przed Panem od synów izraelskich jako wieczne przymierze.

25 Przykład Chrystusa Efezjan 5:2 :
 i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.

26 Zachęta do wytrwałości, aby nie ulec chęci zaniechania
1 Tymoteusza 4: 13  Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. 14  Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. 15  O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. 16  Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

27 Zachęta do wytrwałości, aby nie ulec chęci zaniechania
Rzymian 12: 10  Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, 11  w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, 12  w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali; 13  wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność.


Pobierz ppt "oraz jak temu przeciwdziałać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google