Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2012 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 13.09.2011 r. uczniom klas maturalnych – dnia 14.09.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2012 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 13.09.2011 r. uczniom klas maturalnych – dnia 14.09.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2012 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 13.09.2011 r. uczniom klas maturalnych – dnia 14.09.2011 r.

2 PODSTAWA PRAWNA MATURA 2011 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych (par. 53- 108) Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2012 roku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i przebiegu egzaminu maturalnego w ZSE im. A. i J. Vetterów oraz rozporządzenia i komunikaty przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – Dyrektora Szkoły

3 PODSTAWA PRAWNA MATURA 2011 Powyższe przepisy prawne znajdują się odpowiednio na stronach internetowych: www.men.gov.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.zse.lublin.pl W szkole : na tablicach ogłoszeń przed sekretariatem i przed pokojem nauczycielskim

4 Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Komunikat dyrektora CKE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Komunikat dyrektora CKE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania ma w roku szkolnym 2011 r. egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w 2012 r. Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2012 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną

5 Aktualne Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów znajdziesz na stronie www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl zawierają one w szczególności opis zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteria oceniania i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne Przeczytaj koniecznie!!!

6 Aktualne Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów znajdziesz na stronie www.cke.edu.pl i w bibliotece szkolnejwww.cke.edu.pl W tym roku szkolnym zmienia się forma egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego W części ustnej nie jest określony poziom

7 Przedmioty obowiązkowe zdawane tylko na poziomie podstawowym Język polski - egzamin ustny (prezentacja) i pisemny Język obcy nowożytny - egzamin ustny i pisemny Matematyka - egz. pisemny 2 ustne i 3 pisemne Przedmioty dodatkowe do wyboru (od 0 do 6 ) język polski, matematyka - egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna – egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym język obcy nowożytny –jako przedmiot dodatkowy może być zdawany w części ustnej, albo w części pisemnej albo w obu tych częściach MATURA 2012 wyższewyższe uczelnieuczelnie

8 Przedmioty obowiązkowe Język polski - egzamin ustny (prezentacja) i pisemny Język obcy nowożytny - egzamin ustny i pisemny Matematyka - egz. pisemny 2 ustne i 3 pisemne na poziomie podstawowym Przedmioty dodatkowe Przedmioty do wyboru (od 0 do 6 ) w części ustnej lub pisemnej MATURA 2012 WYżSzeWYżSze UcZeLnIeUcZeLnIe

9 Przedmioty dodatkowe MATURA 2012 W części ustnej – język obcy nowożytny inny niż obowiązkowy (nie ma określonego poziomu !!!) W części pisemnej- na poziomie rozszerzonym: -język polski, matematyka, język obcy ten sam co obowiązkowy W części pisemnej- na poziomie podstawowym lub rozszerzonym : -biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia lub język obcy inny niż obowiązkowy

10 y Dodatkowy język obcy nowożytny angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski Ten sam co obowiązkowy Inny niż obowiązkowy tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym W części ustnej Albo W części pisemnej Na poziomie podstawowym Na poziomie rozszerzonym albo oo W części ustnej i pisemnej

11 WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA MATURALNEGO Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego (w części ustnej i pisemnej) uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na danym zdawanym poziomie. Wyniki uzyskane w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. (Jeżeli absolwent nie przystąpi do zadeklarowanego egzaminu dodatkowego lub ten egzamin został mu unieważniony ma na świadectwie wpis 0%)

12 UZYSKANIE ŚWIADECTWA MATURALNEGO Egzaminy obowiązkowe (5) Obowiązuje próg 30% Uzyskany wynik decyduje o zdaniu matury !!! Egzaminy dodatkowe od 0 do 6 Wynik procentowy nie decyduje o zdanej maturze Wybór uzależnić od wymagań senatów Wyższych Uczelni

13 MATURA 2012 Część pisemna 4 -25 maja 2012 Część ustna 4-25 maja 2012 Termin dodatkowy 5-21 czerwca 2012 Termin poprawkowy -> 1.Egzamin pisemny – 21 sierpnia 2012 r. godz. 9.00 2. Egzamin ustny – 20- 24 sierpnia 2011 r.

14 Termin poprawkowy Zdający, który: przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, w terminie poprawkowym sierpniu 2012 r. jeśli to zadeklaruje w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników (29.06.2012)

15 Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów Dotyczy absolwentów: niepełnosprawnych (orzeczenie poradni psycholog.-pedagog.) niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym (orzeczenie poradni psycholog.-pedagog.) mających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (orzeczenie poradni psycholog.-pedagog.) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (opinia poradni psycholog.-pedagog.) chorych lub niesprawnych czasowo ( zaświadczenie lekarskie)

16 Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów Opinię, orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wraz z wnioskiem o dostosowanie warunków i form egzaminu, przekłada się najpóźniej z deklaracją ostateczną Zdający, który nie zamierza skorzystać z przyznanych mu dostosowań, składa wraz z deklaracją pisemne oświadczenie o rezygnacji

17 DEKLARACJA MATURALNA dotyczy wyboru Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe Tematu z języka polskiego wybranego z listy tematów ( lista na tablicach ) Środowiska komputerowego, programów użytkowych, języka programowania ( dot. zdających informatykę)

18 DEKLARACJA MATURALNA Wstępną Deklarację maturalną uczniowie składają do wychowawcy klasy do 28 września 2011 r. Wychowawca klasy sprawdza kompletność i poprawność wypełnienia i składa wszystkie deklaracje całej klasy do sekretariatu szkoły do 30 września 2011 r. Proszę zwróć uwagę na poprawność danych identyfikacyjnych !!! Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia

19 DEKLARACJA MATURALNA Jeśli ma maturze wybierasz jako przedmiot dodatkowy informatykę, to zapoznaj się z komunikatem Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2012r. Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę – uzgodnij to z panią Kierownik laboratorium

20 DEKLARACJA MATURALNA Uczniowie mogą dokonywać zmian w złożonej wstępnej deklaracji w styczniu 2012 r. z dniem 7 lutego 2012r. Deklaracja staje się ostateczna. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji

21 LUBELSKI SALON MATURZYSTÓW Lublin, 12- 13 IX 2011 Miejsce Uniwersytet Przyrodniczy adres internetowy www.salonmaturzystów.plwww.salonmaturzystów.pl Wychowawcy wszystkich klas maturalnych zorganizowali wyjścia uczniów na spotkania dnia 13.09.2011r.

22 Przebieg egzaminów – procedury Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie przed salę egzaminacyjną. Godzina i numer Sali będzie podany w Harmonogramie Egzaminu Maturalnego 2011 w ZSE im. A. i J. Vetterów Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem

23 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać !!!. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Przebieg egzaminów – procedury

24 Szczegółowe procedury przebiegu egzaminów pisemnych będą: omówione na następnych szkoleniach dla maturzystów w miesiącach marzec / kwiecień Przećwiczone w czasie egzaminów próbnych

25 Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2012, ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmio tu

26 Część ustna egzaminu z języka polskiego Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. złożenie bibliografii w tym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z j. polskiego

27 Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części części pierwszej, trwającej ok. 15 minut - zdający prezentuje przygotowany temat części drugiej, trwającej ok. 10 minut, polegającej na rozmowie zdającego z zespołem Część ustna egzaminu z języka polskiego

28 W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut zdający prezentuje przygotowany temat: Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego

29 Część ustna egzaminu z języka polskiego Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii.

30 Egzamin ustny z języka obcego Egzamin trwa ok. 15 min Zdający losuje zestaw zadań Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań sprawdzających umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej, językowego zachowania się adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej oraz przetwarzanie tekstu i materiału ikonograficznego Podczas egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników

31 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

32 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

33 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Do następnego spotkania !!! Następne szkolenia (listopad, marzec, kwiecień) będą dotyczyć dokładnego omówienia procedur przebiegu części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego, zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych, zasad przystępowania do kolejnych sesji. Wicedyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów Ewa Maziarz


Pobierz ppt "MATURA 2012 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 13.09.2011 r. uczniom klas maturalnych – dnia 14.09.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google