Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znieczulenie w położnictwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znieczulenie w położnictwie"— Zapis prezentacji:

1 Znieczulenie w położnictwie
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP. Ewa Miller

2 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Układ oddechowy obrzęk błony śluzowej górnych dróg oddechowych wzrost wentylacji minutowej (50%) wzrost wentylacji pęcherzykowej (70%) zmniejszenie FRC (20%) zmniejszenie PaCO2 (30%) zwiększenie zużycia tlenu (20%)

3 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Znaczenie zmian w układzie oddechowym szybsze wprowadzenie i eliminacja anestetyków wziewnych wzrost zagrożenia hipoksją, hiperkapnią, kwasicą metaboliczną w fazie bezdechu gwałtowny spadek PaO2 nadmierna wentylacja  niedotlenienie płodu

4 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Układ krążenia wzrost pojemności minutowej serca (40%) wzrost częstości pracy serca (15%) obciążenie wstępne  obciążenie następcze  RR  o około 20% EKG - przemieszczenie osi serca w lewo RTG - niewielkie powiększenie sylwetki serca skłonność do zespołu żyły głównej dolnej

5 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Objętość i skład krwi wzrost objętości krwi krążącej (50%) wzrost objętości osocza (40%) wzrost liczby erytrocytów (25%) zwiększony poziom czynników krzepnięcia: VII, VIII, X i fibrynogenu dolna granica normy: Hb 12g% Ht 35%

6 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Układ pokarmowy ruchomość żołądka  wydolność dolnego zwieracza przełyku  objętość treści żołądkowej  pH soku żołądkowego  ciśnienie wewnątrz żołądkowe 

7 Zmiany fizjologiczne w ciąży
Reakcja na leki MAC  40% dawka leków do pp  30% dawka leków do zo  40% wrażliwość na środki miejscowo znieczulające 

8 Krążenie łożyskowe Nie posiada mechanizmu autoregulacji
Przepływ łożyskowy RR w tętnicy macicznej - RR w żyle macicznej = Opór w krążeniu macicznym

9 Czynniki osłabiające przepływ łożyskowy
Nadmierna czynność skurczowa ciągły tężcowy skurcz macicy przedawkowanie oksytocyny Spadek ciśnienia tętniczego blokada układu współczulnego hipowolemia zespół żyły głównej dolnej

10 Czynniki osłabiające przepływ łożyskowy c.d.
Wzrost oporu obwodowego nadciśnienie tętnicze zatrucie ciążowe Leki obkurczające naczynia Silny ból porodowy

11 Następstwa bólu okołoporodowego
Lęk,strach BÓL Wzrost aktywności układu współczulnego Zwiększone uwalnianie z zakończeń nerwowych Uwalnianie katecholamin w nadnerczach Wydłużony poród Osłabienie przepływu łożyskowego Kwasica i hipoksja płodu

12 Następstwa bólu okołoporodowego c.d.
Hiperwentylacja rodzącej Hipokapnia, alkaloza oddechowa Wzrost zużycia tlenu Przesunięcie krzywej dysocjacji hemoglobiny w lewo Dług tlenowy Wzrost powinowactwa hemoglobiny matki do tlenu Kwasica metaboliczna Kwasica i hipoksja płodu

13 Ból okołoporodowy Pierwszy okres porodu Th10 - L1
Pierworódki godz, wieloródki godz Mechanizm powstawania bólów: skurcze i wzrost napięcia macicy rozwieranie szyjki macicy Drogi przewodzenia bólu: splot podbrzuszny górny splot aortalno - nerkowy Th10 - L1

14 Ból okołoporodowy c.d. Drugi okres porodu Th10 - L1 + L2 - S4
Pierworódki min, wieloródki min Mechanizm powstawania bólów: rozciąganie kanału rodnego ucisk płodu na sąsiednie struktury anatomiczne parcie na skutek odruchu Fergusona Drogi przewodzenia bólu: nerw sromowy, skórny uda, płciowo - udowy, biodrowo - pachwinowy Th10 - L1 + L2 - S4

15 Odrębności znieczulenia w położnictwie
zmiany anatomiczno - fizjologiczne ciężarnych konieczność natychmiastowego rozwiązywania pojawiających się problemów ze względu na zagrożenie dla matki i płodu

16 Czynniki ryzyka znieczulenia w położnictwie
Zespół żyły głównej dolnej Aspiracja treści żołądkowej do płuc Trudna intubacja Spadki ciśnienia tętniczego w przebiegu znieczulenia miejscowego

17 Zapobieganie zespołowi żyły głównej dolnej
Pochylenie stołu o 150 w lewo Podłożenie klina pod prawe biodro

18 Zapobieganie aspiracji treści żołądkowej
Od 20 tygodnia ciąży i do 48 godz po porodzie profilaktyka zespołu Mendelsona Wybór znieczulenia przewodowego Ograniczenie pokarmów u rodzących zagrożonych zabiegowym ukończeniem porodu

19 Zapobieganie aspiracji treści żołądkowej
Farmakologiczne zmniejszenie objętości i pH treści żołądkowej Omeprazol 40 mg i.v. Ranitydyna 50mg i.v. Metoclopramid 10 mg i.v. 0,3 molowy Cytrynian sodu 30 ml p.o. min przed zabiegiem Uciśnięcie chrząstki pierścieniowatej przy indukcji znieczulenia

20 Ograniczenie ryzyka trudnej intubacji
Postępowanie z wyboru - znieczulenie przewodowe !

21 Metody łagodzenia bólu porodowego
Postępowanie psychologiczne Przezskórna stymulacja nerwów obwodowych Opioidy podawane parenteralnie Analgezja wziewna Blokada nerwu sromowego Znieczulenie zewnątrzoponowe

22 Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu
Potencjalny wpływ na: postęp porodu konieczność interwencji operacyjnej lub instrumentalnej wydłuża poród i częstość porodów zabiegowych ? nie ma wpływu ? przyspiesza postęp porodu ? Znieczulenie z.o. porodu nie jest czynnikiem ryzyka cięcia cesarskiego

23 Znieczulenie zewnątrzoponowe
nie wpływa na przebieg porodu w I okresie niekiedy przyspiesza rozwarcie ujścia szyjki macicy może przedłużać II okres porodu  napięcia mięśni brzucha hamowanie odruchu Fergusona opóźniony zwrot części przodującej  mniej skuteczne parcie  oporu w krążeniu macicznym  przepływu maciczno - łożyskowego

24 Znieczulenie zewnątrzoponowe
Drugi okres porodu może trwać: do 2 godzin u wieloródki do 3 godzin u pierwiastki pod warunkiem dobrostanu płodu American College of Obstetrician and Gynecologists (1988)

25 Wskazania do znieczulenia zewnątrzoponowego porodu
Bolesna czynność skurczowa macicy Wskazania do skrócenia II okresu porodu choroby serca nadciśnienie płucne krótkowzroczność nadczynność tarczycy Leczenie nadciśnienia indukowanego ciążą Ciąża mnoga

26 Cechy odmienne znieczulenia z.o. w położnictwie
Unikanie blokady motorycznej nieprawidłowa rotacja główki  częstości porodów zabiegowych profilaktyka zespołu żyły głównej dolnej

27 Znieczulenie zewnątrzoponowe
Początek: skurcze regularne, główka ustalona, rozwarcie 3-4 cm (pierwiastka 5 cm) Ułożenie na lewym boku lub pozycja siedząca

28 Znieczulenie zewnątrzoponowe
Środek miejscowo znieczulający: Bupivacaina, Ropivacaina Dawka testowa 3 ml 0,25% Marcainy + adr Pełna dawka 0,15 ml/kg m.c. Marcainy Dawka uzupełniająca 0,1 ml/kg m.c. Frakcjonowane podawanie leków po 2-3 ml w okresie między skurczami

29 Znieczulenie zewnątrzoponowe
Ropivacaina Stereoizomer S > 99% Wiązanie z białkami 94% Rozpuszczalność w tłuszczach pomiędzy lignokainą a bupivacainą Słabe właściwości wazokonstrykcyjne Niskie stężenie => blokada czuciowa

30 Ropivacaina porównanie z bupivacainą
Początek i czas działania porównywalny Większy margines bezpieczeństwa mniejsza neurotoksyczność mniejsza kardiotoksyczność bupivacaina 3,4 : ropivacaina 1,7 : lignokaina 1 Ciąża nie nasila objawów toksycznych przedawkowania

31 Znieczulenie zewnątrzoponowe
Fentanyl bolus: 50 g wlew: 1-2 g FNL / ml roztworu + 0,125% Marcaina 6-10 mi/godz Sufentanyl bolus: g (0,1-0,4 g/kg m.c.) wlew: g/godz (0,1-0,6 g/kg/godz) pp bolus: g (0,02-0,08 g/kg m.c.)

32 Dawki oraz czas działania
Leków podanych do przestrzeni pp Lek Dawka Czas działania MF 0,1-0,25 mg godz FNL 6,25- 12,5 g 3-4 godz

33 Dawki oraz czas działania
Leków podanych do przestrzeni zo Lek Dawka Czas działania MF 1-3 mg godz FNL g 3-4 godz Sufenta g 4-6 godz

34 Niepożądane działania uboczne
Późna depresja oddechowa Świąd skóry Nudności i wymioty Retencja moczu

35 Chirurgiczne znieczulenie
Nacięcie krocza, kleszcze, itp.. 2 % Lidokaina 5-10 ml w dawkach podzielonych

36 Znieczulenie kobiety obciążonej chorobą
Choroby układu sercowo- naczyniowego

37 Choroby układu sercowo- naczyniowego
Ciąża - pogarsza choroby serca. Skala NYHA - nie ma znaczenia prognostycznego w ciąży.  objętości krwi krążącej źle tolerowany w stenozie zastawkowej i dysfunkcji mięśniówki rzutu serca nasila niewydolność krążenia  oporu obwodowego pogarsza przecieki, ryzyko przecieku prawo- lewo

38 Wpływ ciąży na układ krążenia
Najbardziej niekorzystne okresy: tydzień - największa hiperwolemia drugi okres porodu – wysiłek fizyczny pierwsze dwa dni połogu – brak możliwości adaptacji do zmniejszonego łożyska naczyniowego

39 Stenoza mitralna Rzut serca zależy od czasu napełniania lewej komory w fazie rozkurczu Tachykardia   pojemności minutowej   PAP,  PCWP  obrzęk płuc Narastanie ciśnień w prawym przedsionku  migotanie przedsionków  napadowa tachykardia przedsionkowa

40 Stenoza mitralna Unikać szybkiej podaży płynów i przewodnienia
Nie układać pacjentki w pozycji Trendelenburga Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu

41 Niedomykalność mitralna
Przeciążenie lewej komory Dobrze tolerowana w ciąży Znieczulenie zewnątrzoponowe obniża obciążenie następcze zmniejsza obciążenie komory

42 Stenoza aortalna Spadek ciśnienia nie może być korygowany przez zwiększenie objętości wyrzutowej, a jedynie przez przyspieszenie czynności serca Unikać leków wywołujących bradykardię Unikać spadków ciśnienia Wskazane skrócenie drugiego okresu porodu

43 Przeciek z lewa na prawo
Stosunkowo dobra tolerancja ciąży Pogarsza przebieg spadek ciśnienia tętniczego nadciśnienie płucne (hipoksja, hiperkapnia)

44 Kardiomiopatia okołoporodowa
Rozpoznanie na zasadzie wykluczenia Znieczulenie zewnątrzoponowe korzystne - zapobiega narastaniu obciążenia następczego Ostrożność przy stosowaniu  - agonistów

45 Znieczulenie zewnątrzoponowe
Podsumowanie Stenoza mitralna Niedomykalność mitralna Wrodzone wady serca z przeciekiem z lewa na prawo Ograniczenie pracy serca  obciążenia następczego  wzrostu rzutu minutowego  tachykardii Znieczulenie zewnątrzoponowe

46 Podsumowanie Stenoza aortalna
Wrodzone wady serca z przeciekiem z prawa na lewo Utrzymanie powrotu żylnego Unikanie  oporu obwodowego Poród - opioidy dokanałowo, blokada nerwów sromowych Cięcie cesarskie - znieczulenie ogólne

47 Znieczulenie kobiety obciążonej nadciśnieniem
Nadciśnienie tętnicze indukowane przez ciążę Rzucawka Nadciśnienie tętnicze przewlekłe Nadciśnienie tętnicze przewlekłe z nałożonym stanem przedrzucawkowym Nadciśnienie tętnicze przemijające lub późne

48 Leczenie nadciśnienia
Intensywne leczenie RR skurczowe > mmHg RR rozkurczowe > 110 mmHg Wstępnie obniżenie RR skurczowego o mmHg RR rozkurczowego o mmHg Uzupełnianie objętości wewnątrznaczyniowej

49 Leczenie nadciśnienia c.d.
Hydralazyna arteriodilatacja poprawa przepływu nerkowego poprawa przepływu łożyskowego Dawkowanie: dawka początkowa 5 mg i.v. 5- 10 mg co min do dawki maksymalnej 40 mg. infuzja 0,5- 2 g/kg/min

50 Leczenie nadciśnienia c.d.
Nifedypina Bloker kanału wapniowego Działanie miorelaksacyjne na mięśniówkę macicy Ryzyko nadmiernej hipotensji przy jednoczesnym stosowaniu magnezu 10 mg podjęzykowo, mg p.o. co 3- 6 godz Nikardypina 0,5-2 mg bolus, 0,25-1 g/kg/min 10-15 mg/godz; efekt 2-5 mg/godz

51 Leczenie nadciśnienia c.d.
Urapidyl (Ebrantil)  antagonista obwodowych receptorów 1  agonista receptorów serotoninergicznych 5 HT1A Korzystny profil hemodynamiczny - 0,4mg/kg  ciśnienia tętniczego średnio o 20%  ośrodkowego ciśnienia żylnego o 40%  rzutu serca o 26%  przepływu nerkowego o 10% Dawkowanie: mg bolus 60-80 mg/godz wlew

52 Znieczulenie pacjentki obciążonej cukrzycą
Zmniejszona skuteczność hipoglikemizująca insuliny Zwiększone ryzyko powikłań położniczych Zwiększone ryzyko kwasicy ketonowej Zwiększone ryzyko hipoglikemii poporodowej Częstsze wskazania do cięcia cesarskiego

53 Znieczulenie pacjentki obciążonej cukrzycą c.d.
Leki - adrenergiczne i Kortykosteroidy pogorszenie przebiegu cukrzycy zwiększenie zagrożenia wystąpienia ketonowej kwasicy cukrzycowej

54 Znieczulenie pacjentki obciążonej cukrzycą c.d.
Czynniki decydujące o pożądanym zakończeniu ciąży: kontrola poziomu glikemii utrzymywanie glikemii w granicach 70 –130 mg% kontrola poziomu hemoglobiny glikozylowanej HbA1C < 6,3 %

55 Znieczulenie pacjentki obciążonej cukrzycą c.d.
Znieczulenie zewnątrzoponowe Cogodzinna kontrola glikemii Poziom cukru około 100 mg% Infuzja insuliny w małych dawkach dawka wysycająca 0,3 /kg dawka podtrzymująca 0,1 /kg/godz Infuzja glukozy g/godz

56 Znieczulenie pacjentki obciążonej cukrzycą c.d.
Końcowa faza ciąży -  zapotrzebowania na insulinę (hormon łożyskowy - Human Placental Lactogen) Po porodzie -  zapotrzebowania o 50%

57 Znieczulenie pacjentki obciążonej astmą oskrzelową
Podwyższony poziom progesteronu Zmniejszenie oporu w drogach oddechowych Działanie rozluźniające na drogi oddechowe

58 Znieczulenie pacjentki obciążonej otyłością
Wskaźnik masy ciała > 30 => otyłość Wskaźnik masy ciała > 35 => chorobliwa otyłość Trudności z ułożeniem w określonej pozycji Zwiększona częstość nadciśnienia, cukrzycy Pogłębiona redukcja FRC

59 Operacje niepołożnicze w ciąży
Zagrożenia dla matki zachłyśnięcie hipotensja hipoksemia epizody zatorowo - zakrzepowe Zagrożenia dla płodu zamartwica wewnątrzmaciczna potencjalnie teratogenny wpływ różnych leków przedwczesne urodzenie

60 Zalecenia ogólne Operacje planowe - odłożyć na okres po porodowy
Operacje pilne - odłożyć do drugiego trymestru Operacje doraźne - gdy tylko na to pozwala rodzaj zabiegu i stan pacjentki - znieczlenie regionalne Rozważne postępowanie anestezjologiczne (unikanie hipoksji, hipotensji i hipowolemi) ma większe znaczenie niż użyte leki


Pobierz ppt "Znieczulenie w położnictwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google