Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski."— Zapis prezentacji:

1 Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski.
Rola PKWN-u w polityce polskiej

2 Zdrada jest odwiecznym elementem historii naszego kraju.
Jedną z jej przejawów jest powstanie i działalność Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

3 Został on utworzony, kiedy latem 1944r
Został on utworzony, kiedy latem 1944r. gdy wojska sowieckie przekroczyły linię Bugu uznawaną przez Stalina za granicę Polski.

4 PKWN został formalnie powołany przez Krajową Radę Narodową,
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego był to tymczasowy organ władzy wykonawczej w Polsce, który powołany został w Moskwie w lipcu 1944 roku na polecenie Stalina. 22 lipca podano do wiadomości, że PKWN powstał w Chełmie. W rzeczywistości pierwsi członkowie PKWN dotarli z Moskwy do tego miasta dopiero 27 lipca. PKWN został formalnie powołany przez Krajową Radę Narodową, która uzurpowała sobie uprawnienia parlamentu w państwach demokratycznych, choć przez nikogo nie została wybrana...

5 Bolesław Bierut. Edward Osóbka -Morawski Wanda Wasilewska
Przewodniczącym KRN był W skład PKWN weszli działacze Związku Patriotów Polskich, Polskiej Partii Robotniczej i niektórych innych ugrupowań o mniejszym znaczeniu, koncesjonowanych przez Stalina. Przewodniczącym PKWN został (PPS), jego zastępcami (ZPP) i (SL "Wola Ludu”) Bolesław Bierut. Edward Osóbka -Morawski Wanda Wasilewska Andrzej Witos

6 PKWN miał być komitetem “wyzwolenia narodowego” a stał się narzędziem do ponownego zniewolenia. Polska, która uwolniła się od okupacji niemieckiej znalazła się pod faktyczną władzą Stalina. Ta nowa okupacja miała się okazać nie mniej straszna i nie mniej tragiczna.

7 PKWN to przede wszystkim ludzie
PKWN to przede wszystkim ludzie. Oni stali się współwinni tragedii, która przez 45 lat dotykała Polski, byli zdrajcami, którzy dopuścili się gwałtu na swej ojczyźnie. Dziś, w czasach nie komunistycznych, mamy już dostęp do akt tych ludzi. Warto więc zajrzeć, co kryją stare szafy z minionych lat...

8 Gdy otwarto stare szafy, naszym oczom ukazały się przerażające fakty...

9 Trzon nowej władzy, która instalowała się pod koniec lipca 1944 roku na Lubelszczyźnie stanowili ludzie od dawna całkowicie oddani Stalinowi. Jedni z nich już w okresie międzywojennym przeszkoleni w Moskwie w zakresie działalności politycznej o charakterze agenturalnym tacy, jak Bierut czy Radkiewicz. Oto ich akta...

10 IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: PSEUDONIM: Bolesław Biernacki (Bierut)
W młodości pracował jako zecer. Od roku 1912 był związany z lewicowym ruchem robotniczym (PPS-Lewica), od w KPRP. Początkowo w KPP nie wykazywał się szczególną aktywnością po kilku latach jednak ,w 1927 został kierownikiem Centralnej Techniki(drukarnie). W latach 30. aktywnie działał w i był tajnym funkcjonariuszem NKWD . Więziony przez władze sanacyjne w Rawiczu, dzięki czemu udało mu się "przeczekać" stalinowskie „czystki” . Po wybuchu II wojny światowej zbiegł na tereny okupowane przez Armię Czerwoną. Przebywał potem na terenie ZSRR i na polskich terenach okupowanych przez ZSRR. Od stycznia 1944 roku przewodniczący Krajowej Rady Narodowej (władza utworzona przez komunistów w czasie II wojny światowej). W dniu 5 lutego wybrany przez Sejm Ustawodawczy na Prezydenta Polski, którym był do czasu uchwalenia Konstytucji PRL . IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: PSEUDONIM: Bolesław Biernacki (Bierut) 18 kwietnia 1892r. Tomasz

11 IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: Stanisław Radkiewicz 1903r.
Od 1919 roku członek Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. W połowie lat dwudziestych wyjechał do ZSRR, gdzie “studiował” na Komunistycznym Uniwersytecie Kominternu w Moskwie. Po powrocie do Polski kontynuował swoją działalność w KZMP, za co został kilkakrotnie aresztowany m.in. w 1928 roku i skazany na 4 lata więzienia. Po wyjściu na wolność członek Komunistycznej Partii Polski i aktywny działacz. Po ataku III Rzeszy na Związek Radziecki wstąpił do Armii Czerwonej. Od 1943 do 1944 roku sekretarz Centralnego Biura Komunistów w Komitecie Centralnym Partii Bolszewickiej, członek ZG ZPP. Po powołaniu PKWN, kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego a następnie Minister Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1945 do 1948 roku członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (BP KC PPR), a od grudnia 1948 roku członek BP KC PZPR. IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: Stanisław Radkiewicz 1903r.

12 Inni w czasie wojny zatracili rozróżnienie pomiędzy polską, a sowiecką przynależnością państwową -
Wasilewska w nieco mniejszym stopniu Berling.

13 IMIĘ: NAZWISKO: URODZONA: Wanda Wasilewska 21 stycznia 1905r.
Polska i radziecka działaczka komunistyczna, pisarka, znany polityk. Urodziła się w rodzinie wybitnego działacza PPS, Leona Wasilewskiego. Przed wojną działała w ruchu socjalistycznym i w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po 17 września 1939 roku, udała się na tereny okupowane przez ZSRR. Przyjęła obywatelstwo radzieckie i zamieszkała we Lwowie, gdzie związała się z grupką polskich i ukraińskich komunistów. Doceniona przez Stalina szybko awansowała na członka Rady Najwyższej ZSRR. Po wybuchu wojny sowiecko – niemieckiej wstąpiła do Armii Czerwonej. Współuczestniczyła w powołaniu polskiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Z rozkazu Stalina stworzyła Związek Patriotów Polskich, którego została szefową. Miała swój udział w uwolnieniu z łagrów wielu zesłanych tam Polaków, m.in. Andrzeja Witosa. W 1944 z ramienia PPR mianowano ją wiceprzewodniczącą PKWN. IMIĘ: NAZWISKO: URODZONA: Wanda Wasilewska 21 stycznia 1905r.

14 IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: Zygmunt Berling 27 kwietnia 1896r.
W okresie I wojny światowej w polskich formacjach zbrojnych. W 1926 w trakcie przewrotu majowego stanął po stronie sanacji. Po zajęciu wschodnich ziem polski przez ZSRR, aresztowany. Poszedł na współpracę z Sowietami i dzięki swoim rozległym kontaktom uniknął masakry katyńskiej. Nie zrywając kontaktów z NKWD, wstąpił do Polskiej Armii. Wbrew rozkazom, pozostał w ZSRR, za co polski sąd wojskowy skazał go zaocznie na śmierć jako dezertera. W 1943 mianowany przez Stalina dowódcą polskiej dywizji LWP i awansowany do stopnia generała. Od 12 lipca 1944r. zastępca Naczelnego Dowódcy WP. Podczas Powstania Warszawskiego bez kontaktowania się z Moskwą wydał rozkaz udzielenia pomocy powstańcom i przekroczenia Wisły przez część podległych mu sił. Po tym zdarzeniu został pozbawiony funkcji dowódczych. IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: Zygmunt Berling 27 kwietnia 1896r.

15 Nie zabrakło też agentów sowieckiego wywiadu – Żymierski i oficerów sowieckich, którzy nigdy wcześniej w wojsku polskim nie służyli – Świerczewski, a w okresie już rozwiniętego stalinizmu w Polsce – Rokossowski. I znów z tajnej szafy wysypały się kolejne akta...

16 IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: PSEUDONIM: Michał Żymierski
W okresie I wojny światowej w Legionach. Brał udział w Powstaniach Śląskich. W 1924 roku otrzymał stopień generała brygady. W czasie przewrotu majowego stanął po stronie wojsk rządowych - za co został aresztowany. W 1927 został skazany na 5 lat więzienia za nadużycia finansowe, zdegradowany do stopnia szeregowca i wydalony z zawodowej służby wojskowej. W późniejszym okresie przebywał we Francji; w 1931 zwerbował go do współpracy wywiad radziecki , który w 1938 roku zerwał z nim kontakty podejrzewając Żymierskiego o dezinformację. W październiku 1938 roku wrócił do Polski. W 1942 roku wznowił kontakty z przedstawicielami radzieckiego wywiadu wojskowego, a następnie związał się z komunistycznym podziemiem wojskowym 1 stycznia 1944 mianowany naczelnym dowódcą Armii Ludowej pod pseudonimem "Rola". Dowódca Armii Ludowej i naczelny dowódca WP. Członek Prezydium KRN. Kierownik Resortu Obrony Narodowej PKWN i minister obrony narodowej. 3 maja 1945 nadano mu stopień Marszałka Polski. Jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Państwowego (od 1946) IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: PSEUDONIM: Michał Żymierski 4 września 1890r. Rola (Żymierski-Rola) był współodpowiedzialny za przeładowania żołnierzy powojennego podziemia.

17 IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: Karol Świerczewski 22 lutego 1897r.
Podczas wojny został na własną prośbę skierowany na front zachodni i walczył przeciw Polsce. W okresie międzywojennym służył w Armii Czerwonej. Po wybuchu wojny z Niemcami, od samego początku wykazywał się skrajną nieudolnością w dowodzeniu. W sierpniu 1943 skierowany został do tworzącego się Ludowego Wojska Polskiego w ZSRR. Pod koniec wojny dowódca II Armii WP. Dowodzona przez niego Armia tylko dzięki pomocy Sowieckiej uniknęła całkowitej klęski w Bitwie pod Budziszynem. W ciągu dwutygodniowej operacji łużyckiej w kwietniu 1945 druga Armia straciła 57% swoich czołgów, a straty w ludziach wyniosły poległych i rannych, co stanowiło aż 27% wszystkich strat poniesionych przez Ludowe Wojsko Polskie na froncie przez 20 miesięcy istnienia. Oficjalnie zginął w potyczce z partyzantami, jednak najbardziej prawdopodobna jest wersja, że został zabity na polecenie władz. Ciężki alkoholizm uczynił go nieprzydatnym do pełnienia jakichkolwiek funkcji, ale jako bohater był przydatny Polsce Ludowej do końca jej istnienia. Nałogowy alkoholik. IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: Karol Świerczewski 22 lutego 1897r.

18 Wszystkie te informacje odnaleźliśmy w aktach tych ludzi...
Byli i tacy, jak Andrzej Witos, któremu protekcja Wandy Wasilewskiej pomogła wyjść z łagrów i powrócić do kraju i był wreszcie Edward Osóbka-Morawski, przedwojenny działacz PPS, któremu zdawało się, że w nowej Polsce będzie bardzo ważny. Ten ostatni po jakimś czasie zrozumiał, że się przeliczył. Wszystkie te informacje odnaleźliśmy w aktach tych ludzi...

19 IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: PSEUDONIM: Edward Osóbka-Morawski
Komunistyczny działacz polityczny. Członek Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie okupacji współpracuje z Polską Partią Robotniczą. Od stycznia 1944 jest zastępcą Bieruta w Krajowej Radzie Narodowej. W 1944 w Moskwie, dzięki akceptacji Stalina, zostaje mianowany przewodniczącym Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 27 lipca podpisuje zgodę na nową granicę polsko-sowiecką. Walczy o zachowanie Lwowa, części Puszczy Białowieskiej i Szczecina w granicach Polski. 31 grudnia 1944 zostaje premierem. Uczestniczy w procesie utrwalania komunistycznego systemu politycznego. Po powstaniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w grudniu 1948 odsunięty od władzy. IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: PSEUDONIM: Edward Osóbka-Morawski 5 października 1909r. Janusz

20 IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: Andrzej Witos 8 listopada 1878r.
Polski działacz ruchu ludowego, rolnik. Młodszy brat Wincentego Witosa. Należał miedzy innymi do PSL, PSL “Piast” oraz SL. W 1940r. wywieziony w głąb ZSRR. Od 1943 członek Związku Patriotów Polskich. Był członkiem rządu PKWN oraz posłem na sejm do KRN. W latach poseł Sejmu Ustawodawczego. Znane nazwisko było potrzebne nowej władzy, a czas spędzony na północy ZSRR uczynił go podatnym na sugestie czołowych komunistów. IMIĘ: NAZWISKO: URODZONY: Andrzej Witos 8 listopada 1878r.

21 Choć od upadku systemu komunistycznego w Polsce minęło już 17 lat i poznaliśmy już dużo tajemnic tamtych czasów, to wciąż, wiele teczek i archiwów pozostaje tajemnicą Polski Ludowej. I teraz w Polsce wolnej przed nami do otwarcia wiele jeszcze szaf w IPN-ie, które zawierają zapewne nie mniej szokujące informacje...

22 Przygotowali: Tomasz Szymański oraz Wiktor Pietruch


Pobierz ppt "Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google