Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody wyznaczania dymorfizmu płciowego na podstawie materiału o nieokreślonej płci – Metody wyznaczania dymorfizmu płciowego na podstawie materiału o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody wyznaczania dymorfizmu płciowego na podstawie materiału o nieokreślonej płci – Metody wyznaczania dymorfizmu płciowego na podstawie materiału o."— Zapis prezentacji:

1 Metody wyznaczania dymorfizmu płciowego na podstawie materiału o nieokreślonej płci – Metody wyznaczania dymorfizmu płciowego na podstawie materiału o nieokreślonej płci – Krzysztof Kościński, Sergiusz Pietraszewski Instytut Antropologii UAM – test z użyciem komputerowo generowanych prób

2 Na podstawie dymorfizmu płciowego (DP) można wnioskować o systemie kojarzeń i strukturze społecznej gatunku (w tym naczelnych). Popularny wzór na DP to iloraz średniej męskiej i żeńskiej: W przypadku gatunków kopalnych ustalenie płci konkretnego okazu często jest niemożliwe lub wątpliwe. W związku z tym powyższy wzór staje się bezużyteczny. Trzeba szukać innych sposobów...

3 Gdy dysponujemy próbą złożoną z osobników o nieznanej płci, to oszacowanie DP jest...... łatwe, gdy próba ma rozkład dwumodalny – średnie obu płci leżą blisko wierzchołków rozkładu łącznego.... trudne, gdy rozkład jest jednomodalny.

4 W literaturze zaproponowano szereg metod szacowania DP na podstawie prób złożonych z osobników o nieznanej płci 1) Metoda średniej (MeanM) 2) Metoda mediany (MeM) 3) Metoda współczynnika zmienności (CVM) Wartość średnia dzieli próbę na dwie części - żeńską i męską. DP to iloraz średnich tych części. Jak wyżej, ale miejsce podziału wyznacza mediana, a nie średnia. Przy danym wewnątrz-płciowym CV (WPCV), DP silnie koreluje z ogólnym CV (z całej próby). Omawiana metoda zakłada jakąś wartość WPCV u gatunku kopalnego i wnioskuje o jego DP na podstawie CV z próby.

5 4) Metoda momentów (MoM) 5) Finite mixture analysis (FMA) 6) Binomial dimorphism index (BDI) Metoda zakłada, że rozkład cechy u każdej płci jest normalny, a następnie określa DP na podstawie odstępstwa od normalności (kurtozy) rozkładu z próby (łącznego dla obu płci). Ta metoda również opiera się na analizie rozkładu normalnego i podaje górne oszacowanie DP. Zakłada się, że w próbie samce są większe od samic, ale nie wiadomo ile ich jest. Liczy się DP dla każdej możliwej liczebności, a następnie oblicza ich średnią ważoną. 7) Assigned resampling method (ARM) Z próby losuje się wielokrotnie (1000x) parę okazów i dzieli większą wartość przez mniejszą. Średni iloraz stanowi oszacowanie DP.

6 Precyzję każdej metody sprawdziliśmy na wirtualnych próbach losowanych z populacji o określonych parametrach Wartości parametrów: - wielkość próby: 10, 20, 50 - proporcja płci: 0,2, 0,5, 0,8 - skośność: –, 0, + - wewnątrz-płciowy CV: 5, 10, 15 % czyli 3 3 3 3 = 81 kombinacji 1 2 Dla każdej kombinacji rozważano 6 poziomów DP Dla każdego poziomu DP generowano 1000 prób 3 4 W każdej próbie obliczono DP i oszacowano go każdą metodą. Obliczono obciążenia, SD i SE dla każdej próby i każdej metody. 5 Obciążenia, SD i SE dla wszystkich poziomów DP dają przeciętną prezycję każdej metody przy danej kombinacji parametrów. Porównanie metod przy danej kombinacji opiera się na tych przeciętnych precyzjach. 1281......... 1,01,11,21,31,51,8 121000......... 1,01,11,21,31,51,8

7 Wyniki 1) Precyzja oszacowania DP jest większa, gdy: - liczebność próby jest duża, - liczebności obu płci są zbliżone, - współczynnik zmienności jest niewielki (CV 5%). 2) Skośność rozkładu nie wpływa na precyzję metod. 3) Wszystkie metody przeszacowują DP, gdy jest on < 1,1. 4) Częste jest niedoszacowanie dla DP > 1,3.

8 2) Wielkość rzeczywistych prób zwykle jest rzędu 10, przez co: Wnioski 1) Przy realistycznych wartościach parametrów dokładność omawianych metod jest niewielka. a) błąd losowy jest duży b) duże jest ryzyko dysponowania próbą złożoną z okazów tylko jednej płci. 3) Jeśli wewnątrzpłciowy CV 10%, to precyzja jest jeszcze mniejsza. 4) Przedział ufności dla szacowanego DP zwykle przekracza 0,2, co wyklucza odpowiedź dokładniejszą niż dymorfizm płciowy jest niski (średni / wysoki). 1,01,51,41,31,21,1 1,01,51,41,31,21,1 oszacowany DP DP w populacji

9 Algorytm wyboru metody szacowania DP Stop! Brak precyzyjnej metody Stop! Duże ryzyko jedno- płciowej próby Stop! Duży błąd losowy Stop! Duży błąd losowy PP jest, przypuszczalnie, wysokie ( 0,8)? N < 7-10 ? N 10 i małe PP ( 0,2)? N 10 i WPCV 10% ? Najlepsze metody: (1) MoM, (2) CVM, (3) MeanM Jakie jest N?Jaki jest PP?Jakie jest WPCV? Najlepsze metody: (1) CVM, (2) MeanM Najlepsze metody: CVM i MeanM Najlepsza metoda: CVM Stop! Brak precyzyjnej metody N - liczebność próby, PP - proporcja płci, WPCV - wewnątrzpłciowy CV TAK NIE TAK NIE 0,5 50 5% nieznane, być może 10% 10-20 0,2 znane, 10%


Pobierz ppt "Metody wyznaczania dymorfizmu płciowego na podstawie materiału o nieokreślonej płci – Metody wyznaczania dymorfizmu płciowego na podstawie materiału o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google