Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oświata we Włocławku Szkolnictwo zawodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oświata we Włocławku Szkolnictwo zawodowe."— Zapis prezentacji:

1 Oświata we Włocławku Szkolnictwo zawodowe

2 Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym dla 57 jednostek oświatowych w tym :
19 przedszkoli samodzielnych i 2 w zespołach szkół, 9 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 3 licea ogólnokształcące samodzielne i 2 w zespołach, 6 zespołów szkół zawodowych, 8 zespołów szkół ( 5 zespołów szkół ( sp + g), 1 zespół (pp + sp + g), 2 zespoły ( g + lo), Zespół Szkół Nr 3 dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

3 Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym dla 57 jednostek oświatowych w tym :
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Centrum Kształcenia Ustawicznego (Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku), Centrum Doskonalenia i Edukacji: - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, - Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego, - Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Placówek Nr 1 (Bursa Szkolna Nr 2 i Szkolne Schronisko Młodzieżowe), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4 INTEGRACJA WE WŁOCŁAWSKICH SZKOŁACH I PLACÓWKACH

5 Oddziały integracyjne na terenie Miasta Włocławek
Odziały integracyjne funkcjonują w następujących placówkach: Przedszkole Publiczne Nr 8, 22, 32, 35, 36, Szkoła Podstawowa Nr 20, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 ( SP Nr 5 i G Nr 5), Zespół Szkół Nr 5 (G Nr 10, V liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół Samochodowych.

6 SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE FUNKCJONUJĄCE WE WŁOCŁAWKU PROWADSZONE PRZEZ INNE ORGANY

7 Szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy
Prezydent Miasta, na podstawie zapisu art. 82 ustawy o systemie oświaty, prowadzi ewidencję szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. Na terenie Włocławka w roku szkolnym 2009/20010 funkcjonowało 38 szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez 18 podmiotów innych niż jednostka samorządu terytorialnego (osoby fizyczne lub prawne) oraz dwie szkoły publiczne prowadzone (Zespół Szkół Katolickich - Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, internat i Zespół WSO ,,Cogito” - gimnazjum dla młodzieży, gimnazjum dla dorosłych, szkoła zawodowa dla dorosłych). Wśród szkól niepublicznych znajdują się 2 przedszkola, 1 punkt przedszkolny, 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, a pozostałe to szkoły ponadgimnazjalne lub policealne w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym oraz specjalny ośrodek wychowawczy. Do wyżej wymienionych szkół uczęszczało (dane z czerwca 2010 r.) 4117 uczniów i słuchaczy (3 117 - w roku ubiegłym).

8 Szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy
Szkoła Liczba uczniów/słuchaczy Szkoły podstawowe niepubliczne 89 Gimnazja niepubliczne 92 Gimnazja publiczne Cogito dla młodzieży Cogito dla dorosłych im. ks. Jana Długosza 128 57 375 Licea ogólnokształcące niepubliczne Licea dla młodzieży Licea dla dorosłych 95 1 200 Licea ogólnokształcące publiczne (LO im. ks. J. Długosza) 237 Szkoły zawodowe niepubliczne 1 570 Szkoły zawodowe publiczne (Cogito) 61 Łącznie 4 117

9 Szkolnictwo wyższe na terenie miasta Włocławek
Na terenie miasta funkcjonuje 5 uczelni wyższych: Wyższe Seminarium Duchowne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Informatyczna, Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości

10 WŁOCŁAWSCY NAUCZYCIELE

11 Stan zatrudnienia we włocławskiej oświacie 2009/2010 [etaty]
Nauczyciele: 2268,84 etatów Administracja i obsługa 1035,34 etatów

12 Stan zatrudnienia we włocławskiej oświacie 2010/2011 [etaty]
Nauczyciele: 2256,10 etatów Administracja i obsługa 1029 etatów

13 Struktura zatrudnienia rok2009/2010 wg SIO
bez st. stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem W pełnym wym. 5 51 456 537 1029 2078 W niepełnym wymiarze 7 42 105 113 118 385 Etat niep. 3,81 22,10 50,81 58,90 55,22 190,84 Razem etaty 8,81 73,10 506,81 595,90 1084,22 2268,84

14 Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Na podstawie zapisów rozdziału 3a ustawy Karta Nauczyciela stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego, nadaje organ prowadzący. W roku szkolnym 2009/2010 wydanych zostało 95 decyzji administracyjnych nadających stopień nauczyciela mianowanego

15 Dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zgodnie z dyspozycją Rozdziału 7a ustawy Karta Nauczyciela dofinansowywane jest dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki na ten cel są wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Sposób podziału powyższych środków reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (...). W roku szkolnym 2009/2010 dofinansowanie dotyczyło różnych form kształcenia i doskonalenia: studia magisterskie i uzupełniające, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące i szkolenia Wydatkowana kwota dofinansowania wyniosła 619 967 zł (rok ubiegły-574 600 zł.).

16 UCZNIOWIE WŁOCŁAWSKICH SZKÓŁ

17 Liczba uczniów wg typów szkół w roku szkolnym 2009/2010

18 Liczba uczniów wg typów szkół w roku szkolnym 2010/2011

19 Wydatki na oświatę

20 Wydatki na szkolnictwo zawodowe
Rok  644zł I półrocze 2010r – zł

21 WŁOCŁAWSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

22 Typy szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących we Włocławku
Zgodnie z art ust 3 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r., nr 256, poz ) na terenie miasta Włocławek funkcjonują następujące typy: szkół ponadgimnazjalnych:  a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e) i f), b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

23 d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, g) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu

24 Zespoły Szkół Zawodowych
Na terenie miasta Włocławek funkcjonuje 6 zespołów szkół zawodowych w tym: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych.

25 Kierunki kształcenia w szkołach zawodowych
Zasadnicza szkoła zawodowa; Zawód:   posadzkarz betoniarz-zbrojarz murarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych kucharz małej gastronomii fryzjer sprzedawca elektryk elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów ślusarz spawacz

26 Technikum Zawód: technik budownictwa technik drogownictwa technik architektury krajobrazu technik hotelarstwa technik ochrony środowiska technik technologii chemicznej technik żywienia i gospodarstwa domowego technik organizacji usług gastronomicznych kucharz technik obsługi turystycznej technik agrobiznesu technik ekonomista technik elektryk technik elektronik technik informatyk technik teleinformatyk technik pojazdów samochodowych technik mechanik technik mechatronik

27 Nabór do klas I włocławskich szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2010/2011

28 We włocławskich szkołach w roku szkolnym 2010/2011 otwarto 59 oddziałów klas I, do których przyjęto 2612 uczniów i słuchaczy Licea Ogólnokształcące- 905 Licea Profilowane-155 Technika-807 Technika Uzupełniające- 116 Zasadnicze Szkoły Zawodowe-459 Szkoły Policealne-170

29 Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych w latach 2006 – 2011*

30 Nabór do klas I szkół zawodowych dla młodzieży
w roku szkolnym 2010/2011

31 Zespół Szkół Budowlanych
Lp. Typ szkoły Kierunek kształcenia/ profil/zawód Liczba oddziałów 1. Technikum Podbudowa: gimnazjum -technik budownictwa -technik architektury krajobrazu 1 i ½ 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2lata) -betoniarz -zbrojarz 1 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa(3 lata) -monter instalacji i urządzeń sanitarnych -technolog robót wykończeniowych

32 Zespół Szkół Chemicznych
Lp. Typ szkoły Kierunek kształcenia/profil/zawód Liczba oddziałów 1 Technikum podbudowa: gimnazjum zawód: -technik hotelarstwa -technik ochrony środowiska -technik technologii chemicznej -technik żywienia i gospodarstwa domowego -technik organizacji usług gastronomicznych -kucharz - technik obsługi turystycznej 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 3 lata ) -kucharz małej gastronomii -fryzjer

33 Zespół Szkół Ekonomicznych
Lp Typ szkoły Kierunek kształcenia/profil/ zawód liczba oddziałów 1 Technikum podbudowa : Gimnazjum Zawód: -ekonomista 5 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 2 lata ) podbudowa: gimnazjum zawód: - sprzedawca

34 Zespół Szkół Elektrycznych
Lp. Typ szkoły Kierunek kształcenia/profil/ zawód Liczba oddziałów 1. Technikum podbudowa: gimnazjum 1 1 ½ 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 3 lata ) podbudowa: gimnazjum zawód: - elektryk -elektromechanik

35 Zespół Szkół Samochodowych
Lp Typ szkoły Kierunek kształcenia/profil/ zawód Liczba oddziałów 1 Technikum podbudowa: gimnazjum zawód: - technik pojazdów samochodowych 5 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 3 lata ) mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów 3 Liceum Profilowane profil: - zarządzanie informacją dla uczniów niepełnosprawnych

36 Zespół Szkół Technicznych
Lp. Typ szkoły Kierunek kształcenia/profil/ zawód Liczba oddziałów 1 Technikum podbudowa: gimnazjum -technik informatyk -technik mechatronik 3 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 3 lata ) - ślusarz (spawacz) Liceum Profilowane profil: -socjalny - socjalny (pedagogiczna)

37 Praktyczna nauka zawodu
Zajęcia Praktyczne odbywają się w szkole lub wydzielonej placówce (CKP) w ramach tygodniowego planu zajęć Praktyka zawodowa odbywa się u pracodawcy w wymiarze 4 tygodni w III klasie

38 Centrum Doskonalenia i Edukacji
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego Zajęcia praktyczne

39 Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje między innymi zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, a także inne zadania zlecone. Zajęcia praktyczne według działów zawodowych budowlany Zespołu Szkół Budowlanych elektryczny Zespołu Szkół Elektrycznych mechaniczny Zespołu Szkół Technicznych

40 Zajęcia praktyczne Zespół Szkół Chemicznych Zespół Szkół Ekonomicznych
W zawodzie kucharz małej gastronomii, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, kucharz odbywają się w kuchniach włocławskich szkół i przedszkoli , oraz w restauracjach i hotelach miasta Włocławek; W zawodzie fryzjer w 40 zakładach fryzjerskich miasta Włocławek Zespół Szkół Ekonomicznych W zawodzie sprzedawca odbywają się u 26 włocławskich pracodawców( sklepy) Zespół Szkół Samochodowych W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych odbywają się w salonach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, oraz warsztatach szkolnych.

41 Współpraca z lokalnymi pracodawcami w ramach realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

42 Ośrodki egzaminacyjne
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach  wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  Egzamin zawodowy zastępuje dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.  Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów     - zasadniczych szkół zawodowych      - techników    - techników uzupełniających    - szkół policealnych  Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

43 Ośrodki egzaminacyjne
Ośrodki egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we włocławskich placówkach oświatowych Zespół Szkół Chemicznych: w zawodach: kucharz małej gastronomii Zespół Szkół Ekonomicznych: sprzedawca technik ekonomista technik logistyk technik administracji technik handlowiec

44 Zespół Szkół Elektrycznych
w zawodach: technik elektryk technik elektronik technik informatyk Zespół Szkół Samochodowych: mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych Zespół Szkół Technicznych: technik mechanik

45 Centrum Doskonalenia i Edukacji w zawodach:
murarz betoniarz/zbrojarz posadzkarz technolog robót wykończeniowych monter instalacji sanitarnych technik budownictwa technik architektury krajobrazu technik drogownictwa

46 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych przystąpiło 1401 osób, w tym 1083 w szkołach prowadzonych przez Miasto Włocławek. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie: Etap pisemny: z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Etap praktyczny – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

47 Wyniki egzaminu w technikach
L.p. Szkoła Zawód Liczba zdających % zdawalności 1. Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa 28 67,9% (ub. rok-42,3) technik drogownictwa 6 50% 2. Zespół Szkół Chemicznych Technik ochrony środowiska 26 50 % (ub.rok-:34,8) technik technologii żywności 1 0% (ub. rok-:33,3) technik technologii chemicznej 10 40% technik żywienia i gospodarstwa domowego 65 50,8% (ub. rok -:69,7) technik hotelarstwa 71 66,2 % (ub. rok -52,1) technik organizacji usług gastronomicznych 25 68% kelner 0% (ub. rok-:25,0) kucharz technik masażysta* 21 61,9 technik usług kosmetycznych* 85,7 dietetyk* 4 13 100%

48 L.p. Szkoła Zawód Liczba zdających % zdawalności technik żywienia i gospodarstwa domowego* 10 30% technik usług fryzjerskich* 11 63,6% 3. Zespół Szkół Ekonomicznych technik ekonomista 84 67,9% (ub. rok-62,5) technik ekonomista* 6 83,3% ( ub. rok - 42,9) technik logistyk* 1 0% (ub. rok -66,7) technik administracji* 8 25% (ub. rok -88,9) technik handlowiec* 0% 4. Zespół Szkół Elektrycznych technik elektronik 40 70% ( ub. rok -34,8) technik elektryk 24 58,3% (ub. rok-78,6) technik informatyk 62 90,3% (ub. rok-47,5)

49 Wyniki egzaminu zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych
Lp Szkoła Zawód Liczba zdających % zdawalności 1 Zespół Szkół Budowlanych betoniarz - zbrojarz 10 70,0 % (ub. rok- 76,9) murarz 26 69,2 % (ub. rok- 85,7) monter instalacji i urządzeń sanitarnych 19 94,7%( ub. rok- 77,8) posadzkarz 15 60,0% (ub. rok- 66,7) malarz-tapeciarz 9 55,6% ( ub. rok- 78,9) 2. Zespół Szkół Chemicznych kucharz małej gastronomii 49 89,8 %(ub. rok- 92,5) piekarz 7 100% 3. Zespół Szkół Ekonomicznych sprzedawca 22 81,8% ( ub. rok- 91,3) 4. Zespół Szkół Elektrycznych elektryk 18 66,7% (ub. rok- 61,9) 5. Zespół Szkół Samochodowych mechanik pojazdów samochodowych 85,7 % (ub. rok- 77,4) elektromechanik poj. samochodowych 29 82,8%(ub. rok- 92) 6. Zespół Szkół Technicznych operator obrabiarek skrawających 6 100% (ub. rok- 86,7) mechanik - monter maszyn i urządzeń 13 76,9% (ub. rok-50)

50 Lp Szkoła Zawód Liczba zdających % zdawalności 7. Zespół Szkół Nr 3 kucharz małej gastronomii 21 71% % (ub. rok- 50) ślusarz 8 62,5 (ub. rok- 55,6) krawiec 11 54,5 (ub. rok-57,1) sprzedawca 37,5% 8. MOW piekarz 1 0% Razem 321

51 PROJEKTY UNIJNE W LATACH 2008 - 2010

52 POZYSKANE ŚRODKI UNIJNE SZKOŁY I PLACÓWKI WYDZIAŁ OŚWIATY

53 Projekty realizowane przez Wydział Oświaty
Nazwa Projektu Wartość projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” „Wiedza+Umiejętności=Pewna Praca” „Lepsza przyszłość-wyrównanie szans w edukacji” „Pracownik XXI wieku” „Lepsza przyszłość –raz jeszcze”

54 Projekty realizowane przez szkoły i placówki
Nazwa Projektu – szkoła lub placówka realizująca Wartość projektu Zespół Szkół Nr 3 „Dobry zawód – atrakcyjna praca” Zespół Szkół Budowlanych „Uwierz w siebie – naucz się budować nowocześnie” Zespół Szkół Chemicznych „ W Chemiku” masz Łatwiejszy start w dorosłe życie”

55 Projekty realizowane przez szkoły i placówki
Nazwa Projektu – szkoła lub placówka realizująca Wartość projektu Zespół Szkół Samochodowych „Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy” Centrum Doskonalenia i Edukacji „Każda nowa umiejętność podnosi wartość przyszłego pracownika” 49.940,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego „Zrób coś dla siebie” 45. 716,00

56 Projekty realizowane przez szkoły i placówki
Nazwa Projektu – szkoła lub placówka realizująca Wartość projektu Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym Profesjonalne i skuteczne przeciwdziałanie marginalizacji społecznej Centrum Kształcenia Ustawicznego właśnie dla Ciebie” Centrum Doskonalenia i Edukacji „Jestem ważny w mojej gminie” „Jestem potrzebny mojej gminie” ,00

57 Projekty realizowane we współpartnerstwie
„Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy” „ Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

58 Przedsięwzięcia podejmowane we Włocławku na rzecz poniesienia rangi szkolnictwa zawodowego
Targi zawodów pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek. Konferencja dla pracodawców i opiekunów kształcenia praktycznego. Dzień przedsiębiorczości. Drzwi otwarte w szkołach. Badanie preferencji gimnazjalistów odnośnie wyboru szkoły i dalszej edukacji. Współpraca z uczelniami wyższymi funkcjonującymi we Włocławku. Coroczne konsultacje dyrektorów szkół, pracodawców, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, uczelni wyższych JST odnośnie kierunków kształcenia na nowy rok szkolny.

59 Podsumowanie: Wprowadzić zmiany w prawie oświatowym dotyczące kształcenia zawodowego (konieczne są zmiany programowe). Wypracować nowy model współdziałania organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół zawodowych, izb rzemieślniczych, organizacji pracodawców oraz powiatowych urzędów pracy w zakresie dostosowania oferty kształcenia szkół zawodowych do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy. Wspieranie doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum. Stworzenie warunków do wypracowania systemowych form współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorstw. Wprowadzić regulacje prawne umożliwiające szybszą reakcję systemu edukacji na nowe zawody pojawiające się na rynku pracy. Doposażyć szkoły zawodowe w stanowiska technodydaktyczne dla potrzeb kształcenia zawodowego. Wypracować system dofinansowania pracodawców prowadzących kształcenie zawodowe.

60 Dziękuję za uwagę Jolanta Kaczmarek
Inspektor Wydziału Oświaty Sportu i Turystyki UM Włocławek


Pobierz ppt "Oświata we Włocławku Szkolnictwo zawodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google