Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oświata we Włocławku Szkolnictwo zawodowe. 19 przedszkoli samodzielnych i 2 w zespołach szkół, 19 przedszkoli samodzielnych i 2 w zespołach szkół, 9 szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oświata we Włocławku Szkolnictwo zawodowe. 19 przedszkoli samodzielnych i 2 w zespołach szkół, 19 przedszkoli samodzielnych i 2 w zespołach szkół, 9 szkół"— Zapis prezentacji:

1 Oświata we Włocławku Szkolnictwo zawodowe

2 19 przedszkoli samodzielnych i 2 w zespołach szkół, 19 przedszkoli samodzielnych i 2 w zespołach szkół, 9 szkół podstawowych, 9 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 6 gimnazjów, 3 licea ogólnokształcące samodzielne i 2 w zespołach, 3 licea ogólnokształcące samodzielne i 2 w zespołach, 6 zespołów szkół zawodowych, 6 zespołów szkół zawodowych, 8 zespołów szkół ( 5 zespołów szkół ( sp + g), 1 zespół (pp + sp + g), 2 zespoły ( g + lo), 8 zespołów szkół ( 5 zespołów szkół ( sp + g), 1 zespół (pp + sp + g), 2 zespoły ( g + lo), Zespół Szkół Nr 3 dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Zespół Szkół Nr 3 dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

3 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Centrum Kształcenia Ustawicznego (Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku), Centrum Kształcenia Ustawicznego (Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku), Centrum Doskonalenia i Edukacji: Centrum Doskonalenia i Edukacji: - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, - Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego, - Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego, - Centrum Kształcenia Praktycznego, - Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Placówek Nr 1 (Bursa Szkolna Nr 2 i Szkolne Schronisko Młodzieżowe), Zespołu Placówek Nr 1 (Bursa Szkolna Nr 2 i Szkolne Schronisko Młodzieżowe), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4

5 Odziały integracyjne funkcjonują w następujących placówkach: Przedszkole Publiczne Nr 8, 22, 32, 35, 36, Przedszkole Publiczne Nr 8, 22, 32, 35, 36, Szkoła Podstawowa Nr 20, Szkoła Podstawowa Nr 20, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 ( SP Nr 5 i G Nr 5), Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 ( SP Nr 5 i G Nr 5), Zespół Szkół Nr 5 (G Nr 10, V liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół Nr 5 (G Nr 10, V liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół Samochodowych. Zespół Szkół Samochodowych.

6

7 Prezydent Miasta, na podstawie zapisu art. 82 ustawy o systemie oświaty, prowadzi ewidencję szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. Na terenie Włocławka w roku szkolnym 2009/20010 funkcjonowało 38 szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez 18 podmiotów innych niż jednostka samorządu terytorialnego (osoby fizyczne lub prawne) oraz dwie szkoły publiczne prowadzone (Zespół Szkół Katolickich - Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, internat i Zespół WSO,,Cogito - gimnazjum dla młodzieży, gimnazjum dla dorosłych, szkoła zawodowa dla dorosłych). Wśród szkól niepublicznych znajdują się 2 przedszkola, 1 punkt przedszkolny, 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, a pozostałe to szkoły ponadgimnazjalne lub policealne w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym oraz specjalny ośrodek wychowawczy. Do wyżej wymienionych szkół uczęszczało (dane z czerwca 2010 r.) 4117 uczniów i słuchaczy (3 117 - w roku ubiegłym).

8 SzkołaLiczba uczniów/słuchaczy Szkoły podstawowe niepubliczne89 Gimnazja niepubliczne92 Gimnazja publiczne Cogito dla młodzieży Cogito dla dorosłych im. ks. Jana Długosza 128 57 375 Licea ogólnokształcące niepubliczne Licea dla młodzieży Licea dla dorosłych 95 1 200 Licea ogólnokształcące publiczne (LO im. ks. J. Długosza) 237 Szkoły zawodowe niepubliczne1 570 Szkoły zawodowe publiczne (Cogito)61 Łącznie4 117

9 Na terenie miasta funkcjonuje 5 uczelni wyższych: Wyższe Seminarium Duchowne, Wyższe Seminarium Duchowne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Informatyczna, Wyższa Szkoła Informatyczna, Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości

10

11 Nauczyciele: Nauczyciele: 2268,84 etatów 2268,84 etatów Administracja i obsługa Administracja i obsługa 1035,34 etatów 1035,34 etatów

12 Nauczyciele: Nauczyciele: 2256,10 etatów 2256,10 etatów Administracja i obsługa Administracja i obsługa 1029 etatów 1029 etatów

13 bez st.stażystakontraktowymianowanydyplomowanyRazem W pełnym wym. 55145653710292078 W niepełnym wymiarze 742105113118385 Etat niep.3,8122,1050,8158,9055,22190,84 Razem etaty 8,8173,10506,81595,901084,222268,84

14 Na podstawie zapisów rozdziału 3a ustawy Karta Nauczyciela stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego, nadaje organ prowadzący. W roku szkolnym 2009/2010 wydanych zostało 95 decyzji administracyjnych nadających stopień nauczyciela mianowanego

15 Zgodnie z dyspozycją Rozdziału 7a ustawy Karta Nauczyciela dofinansowywane jest dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki na ten cel są wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Sposób podziału powyższych środków reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (...). W roku szkolnym 2009/2010 dofinansowanie dotyczyło różnych form kształcenia i doskonalenia: studia magisterskie i uzupełniające, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące i szkolenia. Wydatkowana kwota dofinansowania wyniosła 619 967 zł (rok ubiegły-574 600 zł.).

16

17

18

19

20 Rok 2009 - 24. 669. 644zł Rok 2009 - 24. 669. 644zł I półrocze 2010r – 13. 914. 233 zł I półrocze 2010r – 13. 914. 233 zł

21

22 Zgodnie z art. 9. 1. ust 3 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 ) na terenie miasta Włocławek funkcjonują następujące typy: szkół ponadgimnazjalnych: Zgodnie z art. 9. 1. ust 3 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 ) na terenie miasta Włocławek funkcjonują następujące typy: szkół ponadgimnazjalnych: a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e) i f), a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e) i f), b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

23 d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, g) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu g) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu

24 Na terenie miasta Włocławek funkcjonuje 6 zespołów szkół zawodowych w tym: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych. Zespół Szkół Technicznych.

25 Zasadnicza szkoła zawodowa; Zawód: Zawód: posadzkarz posadzkarz betoniarz-zbrojarz betoniarz-zbrojarz murarz murarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych technolog robót wykończeniowych kucharz małej gastronomii kucharz małej gastronomii fryzjer fryzjer sprzedawca sprzedawca elektryk elektryk elektromechanik elektromechanik mechanik pojazdów mechanik pojazdów samochodowych samochodowych elektromechanik pojazdów elektromechanik pojazdów samochodowych samochodowych ślusarz ślusarz spawacz spawacz

26 Technikum Zawód: technik budownictwa technik drogownictwa technik architektury krajobrazu technik hotelarstwa technik ochrony środowiska technik technologii chemicznej technik żywienia i gospodarstwa domowego technik organizacji usług gastronomicznych kucharz technik obsługi turystycznej technik agrobiznesu technik ekonomista technik elektryk technik elektronik technik informatyk technik teleinformatyk technik pojazdów samochodowych technik mechanik technik informatyk technik mechatronik

27

28 Licea Ogólnokształcące- 905 Licea Ogólnokształcące- 905 Licea Profilowane-155 Licea Profilowane-155 Technika-807 Technika-807 Technika Uzupełniające- 116 Technika Uzupełniające- 116 Zasadnicze Szkoły Zawodowe-459 Zasadnicze Szkoły Zawodowe-459 Szkoły Policealne-170 Szkoły Policealne-170

29

30

31 Lp.Typ szkołyKierunek kształcenia/ profil/zawód Liczba oddziałów 1.Technikum Podbudowa: gimnazjum -technik budownictwa -technik architektury krajobrazu 1 i ½ ½ 2.Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2lata) Podbudowa: gimnazjum -betoniarz -zbrojarz 1 3.Zasadnicza Szkoła Zawodowa(3 lata) Podbudowa: gimnazjum -monter instalacji i urządzeń sanitarnych -technolog robót wykończeniowych 1111

32 Lp.Typ szkołyKierunek kształcenia/profil/zawód Liczba oddziałów 1Technikum podbudowa: gimnazjum zawód: -technik hotelarstwa -technik ochrony środowiska -technik technologii chemicznej -technik żywienia i gospodarstwa domowego -technik organizacji usług gastronomicznych -kucharz - technik obsługi turystycznej 2½½11212½½1121 2Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 3 lata ) podbudowa: gimnazjum zawód: -kucharz małej gastronomii -fryzjer 2222

33 LpTyp szkołyKierunek kształcenia/profil/ zawód liczba oddziałów 1 Technikum podbudowa : Gimnazjum Zawód: -ekonomista 5 2Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 2 lata ) podbudowa: gimnazjum zawód: - sprzedawca 2

34 Lp.Typ szkołyKierunek kształcenia/profil/ zawód Liczba oddziałów 1.Technikum podbudowa: gimnazjum1 1 ½ 2½ 1 2Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 3 lata ) podbudowa: gimnazjum zawód: - elektryk -elektromechanik ½½½½

35 LpTyp szkołyKierunek kształcenia/profil/ zawód Liczba oddziałów 1Technikum podbudowa: gimnazjum zawód: - technik pojazdów samochodowych 5 2Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 3 lata ) podbudowa: gimnazjum zawód: mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych 2222 3Liceum Profilowane podbudowa: gimnazjum profil: - zarządzanie informacją dla uczniów niepełnosprawnych 3

36 Lp.Typ szkołyKierunek kształcenia/profil/ zawód Liczba oddziałów 1Technikum podbudowa: gimnazjum -technik informatyk -technik mechatronik 3131 2Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 3 lata ) podbudowa: gimnazjum - ślusarz (spawacz) 1 3Liceum Profilowane podbudowa: gimnazjum profil: -socjalny - socjalny (pedagogiczna) 2121

37 Praktyczna nauka zawodu Zajęcia Praktyczne odbywają się w szkole lub wydzielonej placówce (CKP) w ramach tygodniowego planu zajęć Praktyka zawodowa odbywa się u pracodawcy w wymiarze 4 tygodni w III klasie

38 Centrum Doskonalenia i Edukacji Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego Zajęcia praktyczne

39 Zajęcia praktyczne według działów zawodowych budowlany Zespołu Szkół Budowlanych elektryczny Zespołu Szkół Elektrycznych mechaniczny Zespołu Szkół Technicznych

40 Zespół Szkół Chemicznych Zespół Szkół Chemicznych W zawodzie kucharz małej gastronomii, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, kucharz odbywają się w kuchniach włocławskich szkół i przedszkoli, oraz w restauracjach i hotelach miasta Włocławek; W zawodzie kucharz małej gastronomii, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, kucharz odbywają się w kuchniach włocławskich szkół i przedszkoli, oraz w restauracjach i hotelach miasta Włocławek; W zawodzie fryzjer w 40 zakładach fryzjerskich miasta Włocławek W zawodzie fryzjer w 40 zakładach fryzjerskich miasta Włocławek Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Ekonomicznych W zawodzie sprzedawca odbywają się u 26 włocławskich pracodawców( sklepy) W zawodzie sprzedawca odbywają się u 26 włocławskich pracodawców( sklepy) Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych odbywają się w salonach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, oraz warsztatach szkolnych. W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych odbywają się w salonach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, oraz warsztatach szkolnych.

41

42 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy zastępuje dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów - zasadniczych szkół zawodowych - techników - techników uzupełniających - szkół policealnych Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy zastępuje dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów - zasadniczych szkół zawodowych - techników - techników uzupełniających - szkół policealnych Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

43 Ośrodki egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we włocławskich placówkach oświatowych Zespół Szkół Chemicznych: Zespół Szkół Chemicznych: w zawodach: kucharz małej gastronomii kucharz małej gastronomii Zespół Szkół Ekonomicznych: Zespół Szkół Ekonomicznych: w zawodach: sprzedawca sprzedawca technik ekonomista technik ekonomista technik logistyk technik logistyk technik administracji technik administracji technik handlowiec technik handlowiec

44 Zespół Szkół Elektrycznych Zespół Szkół Elektrycznych w zawodach: technik elektryk technik elektryk technik elektronik technik elektronik technik informatyk technik informatyk Zespół Szkół Samochodowych: Zespół Szkół Samochodowych: w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych Zespół Szkół Technicznych: Zespół Szkół Technicznych: w zawodach: technik informatyk technik informatyk technik mechanik technik mechanik

45 Centrum Doskonalenia i Edukacji Centrum Doskonalenia i Edukacji w zawodach: w zawodach: murarz murarz betoniarz/zbrojarz betoniarz/zbrojarz posadzkarz posadzkarz technolog robót wykończeniowych technolog robót wykończeniowych monter instalacji sanitarnych monter instalacji sanitarnych technik budownictwa technik budownictwa technik architektury krajobrazu technik architektury krajobrazu technik drogownictwa technik drogownictwa

46 Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych przystąpiło 1401 osób, w tym 1083 w szkołach prowadzonych przez Miasto Włocławek. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie: Etap pisemny: z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Etap praktyczny – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

47 L.p.SzkołaZawódLiczba zdających% zdawalności 1.Zespół Szkół Budowlanychtechnik budownictwa28 67,9% (ub. rok-42,3) technik drogownictwa650% 2.Zespół Szkół ChemicznychTechnik ochrony środowiska26 50 % (ub.rok-:34,8) technik technologii żywności1 0% (ub. rok-:33,3) technik technologii chemicznej 1040% technik żywienia i gospodarstwa domowego 65 50,8% (ub. rok -:69,7) technik hotelarstwa71 66,2 % (ub. rok -52,1) technik organizacji usług gastronomicznych 2568% kelner1 0% (ub. rok-:25,0) kucharz10% technik masażysta*2161,9 technik usług kosmetycznych* 2185,7 dietetyk*40% technik usług kosmetycznych* 13100%

48 L.p.SzkołaZawódLiczba zdających% zdawalności technik żywienia i gospodarstwa domowego* 1030% technik usług fryzjerskich* 1163,6% 3. Zespół Szkół Ekonomicznych technik ekonomista84 67,9% (ub. rok-62,5) technik ekonomista*6 83,3% ( ub. rok - 42,9) technik logistyk*10% (ub. rok -66,7) technik administracji*8 25% (ub. rok -88,9) technik handlowiec*100% 4.Zespół Szkół Elektrycznychtechnik elektronik40 70% ( ub. rok -34,8) technik elektryk24 58,3% (ub. rok-78,6) technik informatyk6290,3% (ub. rok-47,5)

49 LpSzkołaZawódLiczba zdających% zdawalności 1Zespół Szkół Budowlanych betoniarz - zbrojarz10 70,0 % (ub. rok- 76,9) murarz26 69,2 % (ub. rok- 85,7) monter instalacji i urządzeń sanitarnych 19 94,7%( ub. rok- 77,8) posadzkarz15 60,0% (ub. rok- 66,7) malarz-tapeciarz9 55,6% ( ub. rok- 78,9) 2.Zespół Szkół Chemicznych kucharz małej gastronomii 49 89,8 %(ub. rok- 92,5) piekarz7100% 3. Zespół Szkół Ekonomicznych sprzedawca22 81,8% ( ub. rok- 91,3) 4.Zespół Szkół Elektrycznychelektryk18 66,7% (ub. rok- 61,9) 5. Zespół Szkół Samochodowych mechanik pojazdów samochodowych 49 85,7 % (ub. rok- 77,4) elektromechanik poj. samochodowych 2982,8%(ub. rok- 92) 6.Zespół Szkół Technicznych operator obrabiarek skrawających 6 100% (ub. rok- 86,7) mechanik - monter maszyn i urządzeń 1376,9% (ub. rok-50)

50 LpSzkołaZawódLiczba zdających% zdawalności 7.Zespół Szkół Nr 3 kucharz małej gastronomii 21 71% % (ub. rok- 50) ślusarz8 62,5 (ub. rok- 55,6) krawiec1154,5 (ub. rok-57,1) sprzedawca837,5% 8.MOW piekarz10% Razem321

51

52 POZYSKANE ŚRODKI UNIJNE 5.423.091.30 SZKOŁY I PLACÓWKI 3.102.209.77 WYDZIAŁ OŚWIATY 2.320.881.53

53 Nazwa ProjektuWartość projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa Kujawsko- pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 179.648.00 Wiedza+Umiejętności=Pewna Praca880.493.53 Lepsza przyszłość-wyrównanie szans w edukacji1.260.740.00 Pracownik XXI wieku Lepsza przyszłość –raz jeszcze

54 Nazwa Projektu – szkoła lub placówka realizująca Wartość projektu Zespół Szkół Nr 3 Dobry zawód – atrakcyjna praca 280.493.29 Zespół Szkół Budowlanych Uwierz w siebie – naucz się budować nowocześnie 214.983.60 Zespół Szkół Chemicznych W Chemiku masz Łatwiejszy start w dorosłe życie 689.034.16

55 Nazwa Projektu – szkoła lub placówka realizująca Wartość projektu Zespół Szkół Samochodowych Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy 170.620.00 Centrum Doskonalenia i Edukacji Każda nowa umiejętność podnosi wartość przyszłego pracownika 49.940,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego Zrób coś dla siebie 45. 716,00

56 Nazwa Projektu – szkoła lub placówka realizująca Wartość projektu Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym Profesjonalne i skuteczne przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 351.422.72 Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkoł@ właśnie dla Ciebie 1.200.000.00 Centrum Doskonalenia i Edukacji Jestem ważny w mojej gminie Jestem potrzebny mojej gminie 100.000,00

57 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim

58 Targi zawodów pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek. Targi zawodów pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek. Konferencja dla pracodawców i opiekunów kształcenia praktycznego. Konferencja dla pracodawców i opiekunów kształcenia praktycznego. Dzień przedsiębiorczości. Dzień przedsiębiorczości. Drzwi otwarte w szkołach. Drzwi otwarte w szkołach. Badanie preferencji gimnazjalistów odnośnie wyboru szkoły i dalszej edukacji. Badanie preferencji gimnazjalistów odnośnie wyboru szkoły i dalszej edukacji. Współpraca z uczelniami wyższymi funkcjonującymi we Włocławku. Współpraca z uczelniami wyższymi funkcjonującymi we Włocławku. Coroczne konsultacje dyrektorów szkół, pracodawców, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, uczelni wyższych JST odnośnie kierunków kształcenia na nowy rok szkolny. Coroczne konsultacje dyrektorów szkół, pracodawców, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, uczelni wyższych JST odnośnie kierunków kształcenia na nowy rok szkolny.

59 1. Wprowadzić zmiany w prawie oświatowym dotyczące kształcenia zawodowego (konieczne są zmiany programowe). 2. Wypracować nowy model współdziałania organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół zawodowych, izb rzemieślniczych, organizacji pracodawców oraz powiatowych urzędów pracy w zakresie dostosowania oferty kształcenia szkół zawodowych do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy. 3. Wspieranie doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum. 4. Stworzenie warunków do wypracowania systemowych form współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorstw. 5. Wprowadzić regulacje prawne umożliwiające szybszą reakcję systemu edukacji na nowe zawody pojawiające się na rynku pracy. 6. Doposażyć szkoły zawodowe w stanowiska technodydaktyczne dla potrzeb kształcenia zawodowego. 7. Wypracować system dofinansowania pracodawców prowadzących kształcenie zawodowe.

60 Dziękuję za uwagę Jolanta Kaczmarek Inspektor Wydziału Oświaty Sportu i Turystyki UM Włocławek


Pobierz ppt "Oświata we Włocławku Szkolnictwo zawodowe. 19 przedszkoli samodzielnych i 2 w zespołach szkół, 19 przedszkoli samodzielnych i 2 w zespołach szkół, 9 szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google