Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Zmieniamy Polski Przemysł”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Zmieniamy Polski Przemysł”"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Zmieniamy Polski Przemysł”
Rozwój kogeneracji w Polsce, zrównoważony rozwój, regulacje polskie i unijne Sergiusz Aleksandrow, Ryszard Krochmalski EPC S.A. Warszawa, Sofitel Victoria, 26 styczeń 2005

2 Wprowadzenie Kogeneracja - jedną z najbardziej efektywnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, energii cieplnej (a w przypadku tzw. Trigeneracji również chłodu) Zasadą kogeneracji jest aby w celu maksymalizacji zysków, system był zaprojektowany zgodnie z zapotrzebowaniem ciepła użytkowego Jako wysokosprawne wytwarzanie energii kogeneracja powoduje znaczną redukcje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń Kogeneracja pokrywa około 10% zapotrzebowania Europy na energię elektryczną i ciepło i posiada znaczący potencjał wzrostu

3 Obecny stan kogeneracji w Polsce
Plany rozwoju elektrociepłowni w Polsce opierały się o trzy główne zasady: pokrycia zapotrzebowania na ciepło bytowe dużych miast z minimalna ilością mieszkańców , pokrycia zapotrzebowania na ciepło technologiczne wykorzystanie wydobywanych w Polsce paliw – węgla kamiennego i brunatnego. Aktualnie w 25 dużych aglomeracjach miejskich eksploatowane są scentralizowane systemy ciepłownicze wykorzystujące ciepło wytwarzane w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej – 1/5 przedsiębiorstw ciepłowniczych zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie .

4 Struktura źródeł zasilających scentralizowane systemy ciepłownicze
ogółem ok. 565 tys TJ/a w 25 aglomeracjach Udział jednostek kogeneracyjnych w zasilaniu ciepłem - 48% (w UE 70%)

5 Struktura wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu (dane na 2003 rok)
ogółem 32 TWh 21 % całkowitej produkcji en.elektrycznej Wyłącznie w skojarzeniu wytworzono 16 % energii

6 Nowe jednostki kogeneracyjne (2000-2005)
EC Tychy S.A MW - węgiel EC Będzin S.A MW - węgiel EC Nowa Sarzyna MW - gaz 2001 EC Lublin S.A MW - gaz 2002 EC Rzeszów S.A MW - gaz ZEC Bydgoszcz S.A MW - węgiel EC „ENERGOBALTIC” MW - gaz 2003 EC Elcho MW - węgiel 2004 EC Zielona Góra S.A MW - gaz (lokalny) SUMA ca MW

7 Rozwój kogeneracji w Polsce
2001 Zawodowe CHP Przemysłowe CHP Niezależne CHP

8 Promocja kogeneracji w Polsce
Obowiązek zakupu en. elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu: Prawo energetyczne (1997 r. z późniejszymi nowelizacjami) Rozporządzenie MGPiPS ( ) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła Planowane jest transponowanie do polskiego Prawa energetycznego Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii

9 Regulacje w Polsce Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 Zwiększenie wymaganego poziomu sprawności do 70% od 2004 Obowiązek zakupu jest spełniony gdy udział energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu w całkowitej rocznej sprzedaży nie mniejszy niż 13,7% w 2005 rosnąc do 16% w 2010 Komunikat Prezesa URE od 1 stycznia zwolnienie EC z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia

10 Perspektywy rozwoju kogeneracji Przesłanki rozwoju
Efektywność ekonomiczna kogeneracji (nie zawsze wyższa): Stare instalacje kogeneracyjne: Niższy wskaźnik wykorzystania majątku wytwórczego → wyższe jednostkowe koszty stałe Nowe inwestycje kogeneracyjne: drogie paliwo gazowe

11 Perspektywy rozwoju kogeneracji Możliwości rynkowe
kontrakty długoterminowe na dostawę czystej energii → ułatwienia kredytowe dla nowych inwestycji kogeneracyjnych konieczność likwidacji KDT → skomercjalizowanie warunków nowych inwestycji , możliwość oddziaływania URE przyszłość → kogeneracja rozproszona → konkurencyjność małych źródeł CHP (+ biogaz lub gaz ziemny) w komunalnych systemach ciepłowniczych przyszłość → elektrociepłownie przemysłowe np. blok kogeneracyjny przy kopalni Bogdanka – ciepło i chłód na potrzeby kopalni i lokalnej gminy

12 Zagadnienia środowiskowe Zaostrzenie norm ochrony środowiska
Dyrektywa o dużych obiektach spalania (LCP) 2001/80/WE (obiekty o mocy cieplnej > 50 MWt) + Krajowy Plan Redukcji Emisji (część Traktatu Negocjacyjnego Polski z UE) Restrykcyjne limity emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów → wymóg wykorzystania urządzeń oczyszczania spalin lub czystszych paliw Dodatkowe ograniczenia na krajowe źródła energii

13 Zagadnienia środowiskowe Handel pozwoleniami na emisje
Dyrektywa 2003/87/EC ustanawiająca system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty Zobowiązanie do wzięcia udziału w handlu emisjami jednostek o mocy > 20 MWt → technologie obniżające emisję CO2 → kogeneracja; paliwa gazowe; odnawialne źródeł energii Konieczność zakupu pozwoleń

14 Zagadnienia środowiskowe Certyfikaty pochodzenia
Cel: Urynkowienie mechanizmów wspierania technologii przyjaznych środowisku Odejście od sztucznego ustalania cen na energię dotowaną (ze źródeł kogeneracyjnych i odnawialnych) Zielone certyfikaty Dla kogeneracji z odnawialnymi źródłami energii Certyfikaty pochodzenia kogeneracyjnego (czerwone certfikaty) Dla energii ze źródeł skojarzonych

15 Aspekty Rozwoju Kogeneracji
Szacowany potencjał rynku Europejskiego w dziedzinie technologii kogeneracji w ciągu następnych 10 lat - 50 do 80 miliardów Euro (tylko w sprzedaży nowych urządzeń). Większość z nich będzie stosować istniejące technologie. W następnych 10 latach po roku 2010 rynek Europejski powinien być, co najmniej tego samego rozmiaru tzn. 50 do 80 miliardów Euro. Światowy rynek kogeneracji jest trzy do czterech razy większy od rynku europejskiego. Ponieważ Europa jest światowym liderem w kogeneracji firmy europejskie powinny przechwycić znaczący udział tego rynku.

16 Regulacje w Unii Europejskiej
Dyrektywa 2004/8/EC z dn 11 luty 2004 w sprawie wspierania kogeneracji Ogólny cel – zwiększenie efektywności energetycznej przez promowanie kogeneracji Definicja kogeneracji wysokiej sprawności Zagwarantowanie pochodzenia energii z kogeneracji o wysokiej sprawności Kryteria określające wydajność energetyczna produkcji kogeneracyjnej Określenie ujednoliconych wartości referencyjnych Analiza krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji z uwzględnieniem wysokosprawnej mikrokogeneracji

17 Stowarzyszenie COGEN Europe
COGEN Europe - Europejskie Stowarzyszenie Promocji Kogeneracji ( - Powstało w 1993 roku w celu wzmocnienia współpracy na obszarze Europy dla realizacji pełnego wykorzystania potencjału rozwoju kogeneracji - COGEN Europe jest organizacją typu non-profit - Członkami COGEN Europe jest ponad 160 przedsiębiorstw energetycznych, instytucji i firm związanych z kogeneracją z 30 krajów, w tym KOGEN Polska oraz EPC S.A. - Biuro COGEN Europe ma siedzibę w Brukseli - Sieć czlonków COGEN Europe obejmuje Unię Europejską, Centralną i Wschodnią Europę, Japonię, Australię i USA - reprezentuje sektor kogeneracji w Brukseli w kontaktach z władzami UE - bierze aktywny udział w przygotowywaniu Dyrektywy UE dotyczącej promocji kogeneracji.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja „Zmieniamy Polski Przemysł”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google