Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska Przyrodnicze Europy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska Przyrodnicze Europy"— Zapis prezentacji:

1 Siedliska Przyrodnicze Europy
Siedliska 3xxx – Siedliska wód śródlądowych

2 3.1 – Siedliska wód stojących
Jeziora i starorzecza Rozpowszechnione w całej Europie Przede wszystkim zróżnicowane edaficznie – tylko nieliczne odmiany geograficzne Zbiorniki okresowe O ograniczonym zasięgu i unikatowych cechach

3 Jeziora lobeliowe Oligotroficzne, skrajnie ubogie w składniki mineralne jeziora ze specyficzną fauną i florą. Woda silnie przejrzysta, nawet do kilku metrów. Gatunki Isoetes lacustris, I. echinospora, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Deschampsia setacea, Subularia aquatica, Juncus bulbosus, Pilularia globulifera, Luronium natans, Potamogeton polygonifolius

4

5 3120 Oligotrophic waters containing very few minerals generally on sandy soils of the West Mediterranean with Isoetes spp Odpowiednik kontynentalnych jezior oligotroficznych w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego Isoetes velata. Source:

6 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto - Nanojuncetea Oligotroficzne, skrajnie ubogie w składniki mineralne zbiorowiska namulisk ze specyficzną fauną i florą Gatunki : Littorella uniflora, Luronium natans, Potamogeton polygonifolius, Pilularia globulifera, Juncus bulbosus ssp. bulbosus, Eleocharis acicularis, Sparganium minimum, Lindernia procumbens, Elatine spp., Eleocharis ovata, Juncus tenageia, Cyperus fuscus, C. flavescens, C. michelianus, Limosella aquatica, Schoenoplectus supinus, Scirpus setaceus, Juncus bufonius, Centaurium pulchellum, Centunculus minimus, Cicendia filiformis. W Polce w naturze praktycznie brak – siedliska na stawach hodowlanych

7

8 3140 - Twardowodne oligo - i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
Mezotroficzne jeziora z łąkami ramienicowymi dochodzącymi do 10 m głebokości, pH 6-7,5. Woda czysta, przejrzysta, błękitna do szarej. Gatunki Chara spp., Nitella spp. Specyficzna fauna ryb (sielawa, sieja).

9

10 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
Jeziora eutroficzne i hypertroficzne, pH<7, przepływowe lub odcięte (starorzecza) z roślinnością o liściach pływających, bogatą roślinnością podwodną i szuwarową. Woda słabo przejrzysta, zielonkawo-żółta do szarawej. Gatunki Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia australis, U. vulgaris, Aldrovanda vesiculosa, wątrobowce (Riccia spp., Ricciocarpus spp.); Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. praelongus, P. zizii, P. perfoliatus.

11

12 3160 - Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
Jeziora w kompleksach torfowisk, często o niewielkiej powierzchni, woda brązowa do turkusowej, z reguły przejrzysta, uboga w składniki mineralne, pH 3-6. Gatunki Utricularia spp, Rhynchospora alba, R. fusca, Sparganium minimum, Sphagnum species, N. pumila, Carex lasiocarpa, C. rostrata, Nymphaea candida, Drepanocladus spp., Warnstorfia trichophylla,

13

14 Pozostałe 4 typy – unikatowe jeziora okresowe
3170 * Mediterranean temporary ponds 3180 * Turloughs 3190 Lakes of gypsum karst 31A0 *Transylvanian hot-spring lotus beds

15 3180 * Turloughs Uważane za unikatowe Irlandii (jednak także RFN i Estonia) okresowe jeziorka na terenach z intensywnymi procesami krasowymi

16 3170 * Mediterranean temporary ponds

17 3190 Lakes of gypsum karst

18 3. 2 – Siedliska wód płynących

19 3220 - Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
Roślinność pionierska kolonizująca ruchome kamieńce potoków górskich i podgórskich, z udziałem roślin jednorocznych, traw i siewek drzew i krzewów; liczne gatunki górskie Gatunki Epilobium dodonaei, Calamagrostis pseudophragmites, Erigeron acris,Euphorbia cyparissias, Fumana procumbens, Agrostis gigantea, Anthyllis vulneraria ssp. alpestris, Campanula cochleariifolia, Hieracium piloselloides, Calamagrostis pseudophragmites, Conyza canadensis, siewki Salix elaeagnos, Salix purpurea, Salix daphnoides

20

21 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici - Myricarietum część - z przewagą wrześni)

22

23

24 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici - Myricarietum część - z przewagą wierzby)

25

26 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
Rzeki podgórskie i nizinne z roślinnością pływająca i przydenną Gatunki Ranunculus saniculifolius, R. trichophyllus, R. fluitans, R. peltatus, R. penicillatus ssp. penicillatus, R. penicillatus ssp. pseudofluitantis, R. aquatilis, Myriophyllum spp., Callitriche spp., Sium erectum, Zannichellia palustris, Potamogeton spp., Fontinalis antipyretica.

27

28 Odmiany siedliska Odmiana typowa, z płatami co najmniej kilku gatunków reprezentatywnych i dominacją włosienicznikow, szczególnie B. fluitans Odmiana zubożona, z pojedynczymi gatunkami włosieniczników, rzęśli i in. Odmiana kontynentalna, z dominacją Berula erecta, Veronica sp. (Jura, Roztocze) Odmiana z Butomus umbellatus, Nuphar lutea i Sparganium emersum Odmiana wyżynna z obszarów skał krystalicznych. Dno kamieniste, mszaki lub B. penicillatum, plechowe krasnorosty

29 Zalewane muliste brzegi rzek (Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation) Zbiorowiska pionierskie na mulistych brzegach rzek. Ich pojawianie się zależne jest od okresów niżówek. W mokrych latach siedlisko może nie być zauważalne Gatunki Chenopodium rubrum, Bidens frondosa, Xanthium sp., Polygonum lapathifolium.

30

31 Pozostałe 3210 Fennoscandian natural rivers
3250 Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum 3280 Constantly flowing Mediterranean rivers with Paspalo-Agrostidion species and hanging curtains of Salix and Populus alba 3290 Intermittently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agrostidion


Pobierz ppt "Siedliska Przyrodnicze Europy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google