Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce Zebranie rodziców 12 września 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce Zebranie rodziców 12 września 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce Zebranie rodziców 12 września 2013 r

2 Ogólne informacje o szkole UCZNIOWIE Klasa Liczba uczniów (dz + chł) WychowawcaSala lekcyjna Klasa I14 (8+6)Beata JustynaNr 16 Klasa II5 (0+5)Krystyna ZdrenkaNr 7 Klasa III9 (5+4)Danuta KaszubaNr 1 Klasa IV15 (4+11)Izabela WerginNr 3 Klasa V9 (5+4)Bogumiła JonatzNr 2 Klasa VI8 (4+4)Alina MarglewskaNr 5 RAZEM60

3 Nauczyciele Zatrudnionych jest 9 nauczycieli, w tym: Poziom wykształcenia i awansu zawodowego KontraktowyMianowanyDyplomowany wykształcenie wyższe mgr z pp 51 wykształcenie wyższe (licencjat) z pp 12 Szkoła zatrudnia trzech pracowników obsługi: - dwie sprzątaczki po 5/8 etatu każda - konserwator i palacz CO 1/2 +1/4 etatu

4 Kalendarz roku szkolnego Początek roku2 września Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia – 06 stycznia Koniec I semestru17 stycznia Ferie zimowe03 – 16 lutego Wiosenna przerwa świąteczna17 - 22 kwietnia Zakończenie roku27 czerwca Dni wolne od zajęć14 października, 2 i 3 stycznia, 1 kwietnia, 2 maja, 20 czerwca Wigilia szkolna20 grudnia Zabawa karnawałowa22 lutego Rekolekcje szkolne17 - 19 marca Zebrania rodziców12 września, 26 listopada, 28 stycznia, 24 kwietnia

5 Wyniki uzyskane przez uczniów podczas sprawdzianu 2012/13 Sprawdzian pisało 10 uczniów Średni wynik w szkole to 20,20 pkt. Średni wynik w gminie to 19,76 pkt. Średni wynik w powiecie to 20,68 pkt. Średni wynik w województwie to 23,38 pkt. Średni wynik w okręgu to 23,38 pkt. Średni wynik w kraju to 24,03 pkt.

6 Ogólne zasady oceniania Tam gdzie jest to możliwe ocena pracy pisemnej polega na przyznaniu odpowiedniej liczby punktów. Następnie przelicza się procent uzyskanych punktów na ocenę szkolną: Celujący - 95 % punktów Bardzo dobry-80 % punktów Dobry -65 % punktów Dostateczny - 50 % punktów Dopuszczający-30 % punktów Niedostateczny-poniżej 30 % pkt.

7 Zasady oceniania Ocenianie uczniów klas I-III Ocena z przedmiotów ogólnokształcących Ocena z przedmiotów techniczno-artystycznych Ocena z wychowania fizycznego Ocena z religii Ocena zachowania Zasady organizowania zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego

8 Informowanie o ocenach, odwołanie się od oceny Nauczyciel informuje ucznia/rodzica o przewidywanej ocenie semestralnej niedostatecznej odpowiednio na miesiąc/4 tygodnie przed zakończeniem zajęć. Nauczyciel informuje ucznia/rodzica o przewidywanej ocenie semestralnej odpowiednio na dwa tygodnie/10 dni przed zakończeniem zajęć. Rodzic lub uczeń ma prawo niezwłocznie (nie później niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej) złożyć wniosek do dyrektora o przeprowadzenie dodatkowego sprawdzenia wiedzy. Szczegółowe zasady są dostępne w szkole oraz na: http://www.spwisniewka.cba.pl/prawo/

9 INFORMACJE cd. Informacja o wykonanych pracach remontowych Program Owoce w szkole Organizacja wydawania mleka i herbaty: Rozliczanie mleka za okresy 3-miesięczne Wpłata na herbatę do 07 października (5 zł) Organizacja opieki nad uczniami przed i po zakończeniu zajęć szkolnych: Świetlica szkolna – codziennie od 7.30 Wtorek– świetlica z poczęstunkiem do godz. 14.40 W pozostałe dni tygodnia opieka zapewniona jest do godz. 13.45

10 INFORMACJE cd. Program wychowawczy Program profilaktyki Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na rok 2013/14 Ubezpieczenie

11 Stawki ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka Dodatkowe warunki PZU 6 000,-24 zł Zwolnienie 10%, Prowizja 30% 9 000,-36 zł GOT HER 9 000,-23 zł Zwolnienie 12% Drugie dziecko 50% Prowizja 25% 10 000,-26 zł Termin wpłaty: 30 września

12 Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Zakrzewo Uczestnicy projektu – wybrani uczniowie klas I-III Czas trwania projektu – do 15 grudnia 2013r. Tematyka planowanych zajęć: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (4 uczniów), Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (8 uczniów) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (8 uczniów) Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie (7 uczniów) Zajęcia dla dzieci uzdolnionych tanecznie (8 uczniów)

13 Sprawozdanie Rady Rodziców za rok 2012/13 Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie finansowe Propozycje do pracy w roku bieżącym

14 RADA RODZICÓW Ustalenie składki na Radę Rodziców Wpłaty: I rata do 29 listopada, II rata do 15 kwietnia Skład Prezydium Rady Rodziców Przewodniczący – Jarosław Duda Skarbnik – Margarita Stężewska Sekretarz – Grażyna Misiak Przerwa 10 min – wybór przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców (Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje zebranie rodziców danej klasy w głosowaniu tajnym) Przedstawienie pełnego składu Rady Rodziców

15 Informacje, propozycje i zapytania Wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – uzgodnienie planów pracy szkoły

16 ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA Dziękuję za przybycie i aktywny udział w zebraniu


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce Zebranie rodziców 12 września 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google