Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce"— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce
Zebranie rodziców 12 września 2013 r

2 Ogólne informacje o szkole UCZNIOWIE
Klasa Liczba uczniów (dz + chł) Wychowawca Sala lekcyjna Klasa I 14 (8+6) Beata Justyna Nr 16 Klasa II 5 (0+5) Krystyna Zdrenka Nr 7 Klasa III 9 (5+4) Danuta Kaszuba Nr 1 Klasa IV 15 (4+11) Izabela Wergin Nr 3 Klasa V Bogumiła Jonatz Nr 2 Klasa VI 8 (4+4) Alina Marglewska Nr 5 RAZEM 60

3 Nauczyciele Zatrudnionych jest 9 nauczycieli, w tym: 5 1 2
Poziom wykształcenia i awansu zawodowego Kontraktowy Mianowany Dyplomowany wykształcenie wyższe mgr z pp 5 1 wykształcenie wyższe (licencjat) z pp 2 Szkoła zatrudnia trzech pracowników obsługi: dwie sprzątaczki po 5/8 etatu każda konserwator i palacz CO 1/2 +1/4 etatu

4 Kalendarz roku szkolnego
Początek roku 2 września Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 06 stycznia Koniec I semestru 17 stycznia Ferie zimowe 03 – 16 lutego Wiosenna przerwa świąteczna kwietnia Zakończenie roku 27 czerwca Dni wolne od zajęć 14 października, 2 i 3 stycznia, 1 kwietnia, 2 maja, 20 czerwca Wigilia szkolna 20 grudnia Zabawa karnawałowa 22 lutego Rekolekcje szkolne marca Zebrania rodziców 12 września, 26 listopada, 28 stycznia, 24 kwietnia

5 Wyniki uzyskane przez uczniów podczas sprawdzianu 2012/13
Sprawdzian pisało 10 uczniów Średni wynik w szkole to 20,20 pkt. Średni wynik w gminie to 19,76 pkt. Średni wynik w powiecie to 20,68 pkt. Średni wynik w województwie to 23,38 pkt. Średni wynik w okręgu to 23,38 pkt. Średni wynik w kraju to 24,03 pkt.

6 Ogólne zasady oceniania
Tam gdzie jest to możliwe ocena pracy pisemnej polega na przyznaniu odpowiedniej liczby punktów. Następnie przelicza się procent uzyskanych punktów na ocenę szkolną: Celujący % punktów Bardzo dobry % punktów Dobry % punktów Dostateczny % punktów Dopuszczający % punktów Niedostateczny - poniżej 30 % pkt.

7 Zasady oceniania Ocenianie uczniów klas I-III
Ocena z przedmiotów ogólnokształcących Ocena z przedmiotów techniczno-artystycznych Ocena z wychowania fizycznego Ocena z religii Ocena zachowania Zasady organizowania zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego

8 Informowanie o ocenach, odwołanie się od oceny
Nauczyciel informuje ucznia/rodzica o przewidywanej ocenie semestralnej niedostatecznej odpowiednio na miesiąc/4 tygodnie przed zakończeniem zajęć. Nauczyciel informuje ucznia/rodzica o przewidywanej ocenie semestralnej odpowiednio na dwa tygodnie/10 dni przed zakończeniem zajęć. Rodzic lub uczeń ma prawo niezwłocznie (nie później niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej) złożyć wniosek do dyrektora o przeprowadzenie dodatkowego sprawdzenia wiedzy. Szczegółowe zasady są dostępne w szkole oraz na:

9 INFORMACJE cd. Informacja o wykonanych pracach remontowych
Program „Owoce w szkole” Organizacja wydawania mleka i herbaty: Rozliczanie mleka za okresy 3-miesięczne Wpłata na herbatę do 07 października (5 zł) Organizacja opieki nad uczniami przed i po zakończeniu zajęć szkolnych: Świetlica szkolna – codziennie od 7.30 Wtorek– świetlica z „poczęstunkiem” do godz W pozostałe dni tygodnia opieka zapewniona jest do godz

10 INFORMACJE cd. Program wychowawczy Program profilaktyki
Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na rok 2013/14 Ubezpieczenie

11 Stawki ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka Dodatkowe warunki PZU
6 000,- 24 zł Zwolnienie 10%, Prowizja 30% 9 000,- 36 zł GOTHER 23 zł Zwolnienie 12% Drugie dziecko 50% Prowizja 25% 10 000,- 26 zł Termin wpłaty: 30 września

12 „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Zakrzewo”
Uczestnicy projektu – wybrani uczniowie klas I-III Czas trwania projektu – do 15 grudnia 2013r. Tematyka planowanych zajęć: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (4 uczniów), Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (8 uczniów) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (8 uczniów) Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie (7 uczniów) Zajęcia dla dzieci uzdolnionych tanecznie (8 uczniów)

13 Sprawozdanie Rady Rodziców za rok 2012/13
Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie finansowe Propozycje do pracy w roku bieżącym

14 Wpłaty: I rata do 29 listopada, II rata do 15 kwietnia
RADA RODZICÓW Ustalenie składki na Radę Rodziców Wpłaty: I rata do 29 listopada, II rata do 15 kwietnia Skład Prezydium Rady Rodziców Przewodniczący – Jarosław Duda Skarbnik – Margarita Stężewska Sekretarz – Grażyna Misiak Przerwa 10 min – wybór przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców (Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje zebranie rodziców danej klasy w głosowaniu tajnym) Przedstawienie pełnego składu Rady Rodziców

15 Informacje, propozycje i zapytania
Wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – uzgodnienie planów pracy szkoły

16 Dziękuję za przybycie i aktywny udział w zebraniu
ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA Dziękuję za przybycie i aktywny udział w zebraniu


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google