Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiotowy program nauczania dla zawodu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiotowy program nauczania dla zawodu"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiotowy program nauczania dla zawodu
zsg.wroclaw.pl Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. opracowanie: Elżbieta Mądra-Tosnowiec

2 I. Jak powstał program nauczania dla zawodu TŻUG, kwalifikacja T.6 i T.15
Źródło: Poradnik Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga Materiały ze szkolenia „Przygotowanie doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do aktywnego wspierania dyrektorów szkół i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wyboru, modyfikacji i opracowania przez szkoły własnych programów nauczania dla zawodu”- I edycja grudzień 2010r.

3 Etapy: Etap 1. Ustalenie zespołu nauczycieli tworzących program do zawodu z podziałem na kwalifikacje Etap 2. Przygotowanie do opracowania programu nauczania Zapoznanie się z Podstawą Programową dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych; Sprawdzenie, czy jest inny zawód, który ma wspólne efekty stanowiące podbudowę dla kształcenia zawodowego; 

4 Wybór typu programu: przedmiotowy czy modułowy, rodzaju programu : linearny czy spiralny; Opis zawodu, uzasadnienie potrzeb kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Informacje dotyczące warunków kształcenia, możliwości zatrudnienia w zawodzie; Kto będzie uczniem ? Przewidywane osiągnięcia uczniów z gimnazjum, zainteresowanie uczniów kształceniem w zawodzie, planowanie metod i form indywidualizacji pracy z uczniami;

5 Etap 3. Opracowanie programu nauczania dla zawodu Przygotowanie zestawienia wszystkich efektów kształcenia dla zawodu z rozdziałem na kwalifikacje;  Grupowanie wszystkich efektów kształcenia w przedmioty; Przygotowanie ramowych planów nauczania; w tym kształcenie ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne, terminy praktyk i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; Uszczegółowienie efektów kształcenia; co uczeń potrafi po zrealizowaniu zajęć; Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów.

6 II. Program nauczania dla zawodu
Technik żywienia i usług gastronomicznych, symbol Kwalifikacja T.6 Kwalifikacja T.15 Typ szkoły: technikum 4-letnie Typ programu – przedmiotowy; Rodzaj programu – liniowy Autorzy, Recenzenci Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

7 Podstawy prawne kształcenia zawodowego
Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.

8 Cele ogólne kształcenia zawodowego
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

9 Korelacja programu nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych z podstawą programową kształcenia ogólnego Program uwzględnia: umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; umiejętność pracy zespołowej.

10 Informacja o zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do: sporządzania potraw i napojów (posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza) wykonuje zadania zawodowe związane z: planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

11 Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle są dostępne oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

12 Powiązania zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych z innymi zawodami
Technik żywienia i usług gastronomicznych ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej T.6 Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(T.c) i PKZ(T.h) Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Wspólne elementy T.6 Sporządzanie potraw i napojów 512001 kucharz PKZ(T.c) 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych OMZ PKZ( T.h)

13 Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; planowania i oceny żywienia; organizowania produkcji gastronomicznej; planowania i realizacji usług gastronomicznych.

14 Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie
efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(T.c) i PKZ(T.h); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych T.6 - Sporządzanie potraw i napojów i T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

15 PLAN NAUCZANIA TŻUG Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa
Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Bhp w gastronomii 30 2 Wyposażenie techniczne 3 Działalność gospodarcza w gastronomii 90 4 Język niemiecki /angielski zawodowy 5 Towaroznawstwo żywności 6 Technologia gastronomiczna 8 240 7 Zasady żywienia człowieka 1,5 45 Organizacja produkcji gastronomicznej 120 9 Usługi gastronomiczne Łączna liczba godzin 25,5 765 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym Pracownia gastronomiczna 11 16,5 495 Pracownia planowania żywienia 60 Pracownia obsługi klienta 180 10 24,5 735 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 19 17 14 50 1500 Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz. kl. III - zgodnie z podstawą programową 160 Razem Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec1 (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec 1 (semestru) klasy IV

16 Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów
Program nauczania dla przedmiotu zawiera: nazwę przedmiotu, nazwy działów (karty programowe), ilość godzin na realizację kart; umiejętności realizowane z kształcenia ogólnego; planowane cele wychowawcze do realizacji w kartach programowych; efekty kształcenia z podstawy programowej, uszczegółowione efekty kształcenia i materiał nauczania dla zaplanowanych kart programowych; pomoce dydaktyczne; wymagane podręczniki; formy kontroli, metody dydaktyczne i formy organizacyjne; planowane ćwiczenia, przykłady; PSO.

17 Realizacja efektów kształcenia określonych w PP kształcenia
Zawód : technik żywienia i usług gastronomicznych przedmiot Efekty kształcenia Efekty wspólne dla wszystkich zawodów Efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru T-G [PKZ] Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie TŻUG BHP w gastronomii BHP, KPS PKZ:T.c T.6 Wyposażenie techniczne KPS PKZ: T.c Działalność gospodarcza w gastronomii PDG, JOZ, KPS PKZ: T.c; T.h Język obcy zawodowy JOZ, KPS, Towaroznawstwo żywności PKZ: T.c, Technologia gastronomiczna Zasady żywienia człowieka KPS, OMZ PKZ: T.c, T.h T.15 Organizacja produkcji gastronomicznej PKZ: T.h Usługi gastronomiczne Pracownia gastronomiczna BHP, KPS, OMZ Pracownia planowania żywienia PDG, JOZ, KPS, OMZ Pracownia obsługi klienta BHP, PDG, KPS, OMZ Praktyka zawodowa T.6, T.15 jestem

18 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przykładowe programy nauczania z przedmiotów / fragmenty Przedmiot : Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii lp. Nazwa karty Liczba godzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30 Dział: Bezpieczeństwo i higiena pracy Efekty kształcenia z PP Uszczegółowione efekty kształcenia Materiał nauczania BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią np.1. wyjaśnić pojęcia: higiena pracy, bezpieczeństwo pracy, ergonomia 2. rozróżnić środki gaśnicze 3. wskazać zastosowanie różnych środków gaśniczych 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w gastronomii 2. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie gastronomicznym 3. Wypadki przy pracy, zagrożenia wypadkowe i choroby zawodowe w gastronomii 4. Służby bhp w zakładzie pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5. Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie gastronomicznym 6. Zasady organizacji stanowisk pracy kucharza KPS). Kompetencje personalne i społeczne 5) potrafi radzić sobie ze stresem; 1. radzić sobie ze stresem aktualizować wiedzę PKZ(T.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych 9) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności; 1. określić rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa żywności podczas przechowywania, sporządzania, ekspedycji potraw i napojów 2. zastosować procedury obowiązujące w gastronomii w celu zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

19 Pomoce dydaktyczne: Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy prawne dotyczące prawa pracy, wzorcowa dokumentacja HACCP dla gastronomii, schematy funkcjonalne zakładu gastronomicznego, filmy dydaktyczne. Formy kontroli: sprawdzian, kartkówka, praca na lekcji., wypowiedź ustna. Zalecane metody dydaktyczne: pokaz, film, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja plakatów, ekspozycja, pogadanka. Formy organizacyjne: praca indywidualna, praca w grupach, praca z całą klasą. Planowane zadania (ćwiczenia): 1. Ustalanie czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy kucharza; 2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pracowników.

20 Przedmiot : Technologia gastronomiczna
lp. Nazwa karty Liczba godzin 1. Zasady racjonalnego wykorzystania surowców i żywienia 18 2. Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym 24 3. Technologia sporządzania i ekspedycji potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów 208 Dział: Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Efekty kształcenia z PP Uszczegółowione efekty kształcenia Materiał nauczania PKZ(T.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych. 3) przestrzega zasad gospodarki odpadami; 1. uzasadnić konieczność właściwej gospodarki odpadami Receptury gastronomiczne 2. Charakterystyka procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym 3. Metody i techniki stosowane w produkcji Gastronomicznej 4. Gospodarowanie surowcem 5. Monitorowanie procesu produkcyjnego T.6. Sporządzanie potraw i napojów 1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego; 1. scharakteryzować wymogi odnoszące się do rozwiązań funkcjonalnych różnych części zakładu gastronomicznego; (części magazynowej) (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 1. przestrzegać zasad kultury i etyki

21 Pomoce dydaktyczne: Receptury gastronomiczne, wzorcowa dokumentacja HACCP, filmy dydaktyczne na temat metod i technik kulinarnych, komputer z dostępem do Internetu, urządzenia multimedialne. Formy kontroli: kartkówka, praca na lekcji, sprawdzian, wypowiedź ustna, test wielokrotnego wyboru. Zalecane metody dydaktyczne: ćwiczenia produkcyjne, dyskusja, film, autoprezentacja prowadzącego. Formy organizacyjne: praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, praca z całą klasą. Planowane zadania (ćwiczenia): Opracuj schemat produkcji potrawy lub napoju i wskaż krytyczne punkty kontrolne (CCP) w tym schemacie oraz zaproponuj sposób monitorowania punktów CCP i działań korygujących.

22 Sprawdzenie kompletności i poprawności programu nauczania:
W tym celu szkoła posiada dostęp do aplikacji , która umożliwia i ułatwia postępowanie w zarządzaniu programami w szkole m.in. dopuszczanie programów , kontrolę nad merytoryczną zawartością i zgodnością z podstawą programową, dostosowaniem programu do potrzeb i możliwości uczniów.

23 Dziękuję za uwagę Elżbieta Mądra-Tosnowiec
zsg.wroclaw.pl Dziękuję za uwagę Elżbieta Mądra-Tosnowiec


Pobierz ppt "Przedmiotowy program nauczania dla zawodu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google