Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. opracowanie: Elżbieta Mądra-Tosnowiec Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. opracowanie: Elżbieta Mądra-Tosnowiec zsg.wroclaw.pl

2 I. Jak powstał program nauczania dla zawodu TŻUG, kwalifikacja T.6 i T.15 Źródło: Poradnik Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga Materiały ze szkolenia Przygotowanie doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do aktywnego wspierania dyrektorów szkół i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wyboru, modyfikacji i opracowania przez szkoły własnych programów nauczania dla zawodu- I edycja grudzień 2010r.

3 Etapy: Etap 1. Ustalenie zespołu nauczycieli tworzących program do zawodu z podziałem na kwalifikacje Etap 2. Przygotowanie do opracowania programu nauczania o Zapoznanie się z Podstawą Programową dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych; o Sprawdzenie, czy jest inny zawód, który ma wspólne efekty stanowiące podbudowę dla kształcenia zawodowego;

4 Wybór o typu programu: przedmiotowy czy modułowy, o rodzaju programu : linearny czy spiralny; Opis zawodu, uzasadnienie potrzeb kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych o Informacje dotyczące warunków kształcenia, możliwości zatrudnienia w zawodzie; Kto będzie uczniem ? o Przewidywane osiągnięcia uczniów z gimnazjum, zainteresowanie uczniów kształceniem w zawodzie, planowanie metod i form indywidualizacji pracy z uczniami;

5 Etap 3. Opracowanie programu nauczania dla zawodu Przygotowanie zestawienia wszystkich efektów kształcenia dla zawodu z rozdziałem na kwalifikacje; Grupowanie wszystkich efektów kształcenia w przedmioty; Przygotowanie ramowych planów nauczania; w tym kształcenie ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne, terminy praktyk i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; Uszczegółowienie efektów kształcenia; co uczeń potrafi po zrealizowaniu zajęć; Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów.

6 II. Program nauczania dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych, symbol 343404 Kwalifikacja T.6 Kwalifikacja T.15 Typ szkoły: technikum 4-letnie Typ programu – przedmiotowy; Rodzaj programu – liniowy Autorzy, Recenzenci Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl http://www.koweziu.edu.pl

7 Podstawy prawne kształcenia zawodowego Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: o Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r. o Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. o Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. o Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. o Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. o Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. o Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.

8 Cele ogólne kształcenia zawodowego Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

9 Korelacja programu nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych z podstawą programową kształcenia ogólnego Program uwzględnia: 1.umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2.umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3.umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4.umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5.umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6.umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7.umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8.umiejętność pracy zespołowej.

10 Informacja o zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do: 1.sporządzania potraw i napojów (posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza) 2.wykonuje zadania zawodowe związane z: planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

11 Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle są dostępne oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

12 Powiązania zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych z innymi zawodami Technik żywienia i usług gastronomicznych ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej T.6 Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(T.c) i PKZ(T.h) KwalifikacjaSymbol zawodu ZawódWspólne elementy T.6Sporządzanie potraw i napojów 512001kucharzPKZ(T.c) 343404Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 343404Technik żywienia i usług gastronomicznych OMZ PKZ(T.c) PKZ( T.h)

13 Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1.oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2.sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3.planowania i oceny żywienia; 4.organizowania produkcji gastronomicznej; 5.planowania i realizacji usług gastronomicznych.

14 Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno- gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(T.c) i PKZ(T.h); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych T.6 - Sporządzanie potraw i napojów i T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

15 PLAN NAUCZANIA TŻUG LpObowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania IIIIIIIV I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Bhp w gastronomii11 130 2 Wyposażenie techniczne11130 3 Działalność gospodarcza w gastronomii 2211 390 4 Język niemiecki /angielski zawodowy111111 390 5 Towaroznawstwo żywności11 130 6 Technologia gastronomiczna4444 8240 7 Zasady żywienia człowieka 12 1,545 8 Organizacja produkcji gastronomicznej 224 4120 9 Usługi gastronomiczne 222 390 Łączna liczba godzin7788678025,5765 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1Pracownia gastronomiczna 11 16,5495 2Pracownia planowania żywienia 22 260 3Pracownia obsługi klienta 84 6180 Łączna liczba godzin0011 106024,5735 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 7719 17 140501500 Minimalny wymiar praktyk zawodowychtyg.godz. kl. III - zgodnie z podstawą programową4160 Razem4160 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec1 (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec 1 (semestru) klasy IV

16 Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów Program nauczania dla przedmiotu zawiera: nazwę przedmiotu, nazwy działów (karty programowe), ilość godzin na realizację kart; umiejętności realizowane z kształcenia ogólnego; planowane cele wychowawcze do realizacji w kartach programowych; efekty kształcenia z podstawy programowej, uszczegółowione efekty kształcenia i materiał nauczania dla zaplanowanych kart programowych; pomoce dydaktyczne; wymagane podręczniki; formy kontroli, metody dydaktyczne i formy organizacyjne; planowane ćwiczenia, przykłady; PSO.

17 przedmiot Efekty kształcenia Efekty wspólne dla wszystkich zawodów Efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru T-G [PKZ] Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie TŻUG BHP w gastronomiiBHP, KPSPKZ:T.cT.6 Wyposażenie techniczneKPSPKZ: T.cT.6 Działalność gospodarcza w gastronomii PDG, JOZ, KPSPKZ: T.c; T.h Język obcy zawodowyJOZ, KPS, Towaroznawstwo żywnościKPSPKZ: T.c,T.6 Technologia gastronomicznaKPSPKZ: T.c,T.6 Zasady żywienia człowiekaKPS, OMZPKZ: T.c, T.hT.15 Organizacja produkcji gastronomicznej KPS, OMZPKZ: T.hT.15 Usługi gastronomiczne KPS, OMZPKZ: T.hT.15 Pracownia gastronomicznaBHP, KPS, OMZPKZ:T.cT.6 Pracownia planowania żywienia PDG, JOZ, KPS, OMZPKZ: T.c, T.hT.15 Pracownia obsługi klientaBHP, PDG, KPS, OMZPKZ: T.hT.15 Praktyka zawodowaBHP, PDG, KPS, OMZPKZ: T.c, T.hT.6, T.15 Realizacja efekt ó w kształcenia określonych w PP kształcenia Zawód : technik żywienia i usług gastronomicznych

18 lp.Nazwa kartyLiczba godzin 1.Bezpieczeństwo i higiena pracy30 Dział: Bezpieczeństwo i higiena pracy Efekty kształcenia z PPUszczegółowione efekty kształceniaMateriał nauczania BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią np.1. wyjaśnić pojęcia: higiena pracy, bezpieczeństwo pracy, ergonomia 2. rozróżnić środki gaśnicze 3. wskazać zastosowanie różnych środków gaśniczych … 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w gastronomii 2. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie gastronomicznym 3. Wypadki przy pracy, zagrożenia wypadkowe i choroby zawodowe w gastronomii 4. Służby bhp w zakładzie pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5. Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie gastronomicznym 6. Zasady organizacji stanowisk pracy kucharza … KPS). Kompetencje personalne i społeczne 5) potrafi radzić sobie ze stresem; 1. radzić sobie ze stresem aktualizować wiedzę PKZ(T.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych 9) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności; 1. określić rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa żywności podczas przechowywania, sporządzania, ekspedycji potraw i napojów 2. zastosować procedury obowiązujące w gastronomii w celu zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Przykładowe programy nauczania z przedmiot ó w / fragmenty Przedmiot : Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii

19 Pomoce dydaktyczne: Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy prawne dotyczące prawa pracy, wzorcowa dokumentacja HACCP dla gastronomii, schematy funkcjonalne zakładu gastronomicznego, filmy dydaktyczne. Formy kontroli: sprawdzian, kartkówka, praca na lekcji., wypowiedź ustna. Zalecane metody dydaktyczne: pokaz, film, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja plakatów, ekspozycja, pogadanka. Formy organizacyjne: praca indywidualna, praca w grupach, praca z całą klasą. Planowane zadania (ćwiczenia): 1. Ustalanie czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy kucharza; 2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pracowników.

20 lp.Nazwa kartyLiczba godzin 1. Zasady racjonalnego wykorzystania surowców i żywienia 18 2.Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym24 3. Technologia sporządzania i ekspedycji potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów 208 Dział: Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Efekty kształcenia z PPUszczegółowione efekty kształceniaMateriał nauczania PKZ(T.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych. 3) przestrzega zasad gospodarki odpadami; 1. uzasadnić konieczność właściwej gospodarki odpadami 1.Receptury gastronomiczne 2. Charakterystyka procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym 3. Metody i techniki stosowane w produkcji Gastronomicznej 4. Gospodarowanie surowcem 5. Monitorowanie procesu produkcyjnego T.6. Sporządzanie potraw i napojów 1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego; 1. scharakteryzować wymogi odnoszące się do rozwiązań funkcjonalnych różnych części zakładu gastronomicznego; (części magazynowej) (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 1. przestrzegać zasad kultury i etyki Przedmiot : Technologia gastronomiczna

21 Pomoce dydaktyczne: Receptury gastronomiczne, wzorcowa dokumentacja HACCP, filmy dydaktyczne na temat metod i technik kulinarnych, komputer z dostępem do Internetu, urządzenia multimedialne. Formy kontroli: kartkówka, praca na lekcji, sprawdzian, wypowiedź ustna, test wielokrotnego wyboru. Zalecane metody dydaktyczne: ćwiczenia produkcyjne, dyskusja, film, autoprezentacja prowadzącego. Formy organizacyjne: praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, praca z całą klasą. Planowane zadania (ćwiczenia): Opracuj schemat produkcji potrawy lub napoju i wskaż krytyczne punkty kontrolne (CCP) w tym schemacie oraz zaproponuj sposób monitorowania punktów CCP i działań korygujących.

22 Sprawdzenie kompletności i poprawności programu nauczania: W tym celu szkoła posiada dostęp do aplikacji, która umożliwia i ułatwia postępowanie w zarządzaniu programami w szkole m.in. dopuszczanie programów, kontrolę nad merytoryczną zawartością i zgodnością z podstawą programową, dostosowaniem programu do potrzeb i możliwości uczniów.

23 Dziękuję za uwagę Elżbieta Mądra-Tosnowiec Dziękuję za uwagę Elżbieta Mądra-Tosnowiec zsg.wroclaw.pl


Pobierz ppt "Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google