Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. opracowanie: Elżbieta Mądra-Tosnowiec Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. opracowanie: Elżbieta Mądra-Tosnowiec zsg.wroclaw.pl

2 I. Jak powstał program nauczania dla zawodu TŻUG, kwalifikacja T.6 i T.15 Źródło: Poradnik Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga Materiały ze szkolenia Przygotowanie doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do aktywnego wspierania dyrektorów szkół i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wyboru, modyfikacji i opracowania przez szkoły własnych programów nauczania dla zawodu- I edycja grudzień 2010r.

3 Etapy: Etap 1. Ustalenie zespołu nauczycieli tworzących program do zawodu z podziałem na kwalifikacje Etap 2. Przygotowanie do opracowania programu nauczania o Zapoznanie się z Podstawą Programową dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych; o Sprawdzenie, czy jest inny zawód, który ma wspólne efekty stanowiące podbudowę dla kształcenia zawodowego;

4 Wybór o typu programu: przedmiotowy czy modułowy, o rodzaju programu : linearny czy spiralny; Opis zawodu, uzasadnienie potrzeb kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych o Informacje dotyczące warunków kształcenia, możliwości zatrudnienia w zawodzie; Kto będzie uczniem ? o Przewidywane osiągnięcia uczniów z gimnazjum, zainteresowanie uczniów kształceniem w zawodzie, planowanie metod i form indywidualizacji pracy z uczniami;

5 Etap 3. Opracowanie programu nauczania dla zawodu Przygotowanie zestawienia wszystkich efektów kształcenia dla zawodu z rozdziałem na kwalifikacje; Grupowanie wszystkich efektów kształcenia w przedmioty; Przygotowanie ramowych planów nauczania; w tym kształcenie ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne, terminy praktyk i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; Uszczegółowienie efektów kształcenia; co uczeń potrafi po zrealizowaniu zajęć; Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów.

6 II. Program nauczania dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych, symbol Kwalifikacja T.6 Kwalifikacja T.15 Typ szkoły: technikum 4-letnie Typ programu – przedmiotowy; Rodzaj programu – liniowy Autorzy, Recenzenci Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

7 Podstawy prawne kształcenia zawodowego Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: o Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r. o Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. o Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. o Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. o Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. o Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. o Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.

8 Cele ogólne kształcenia zawodowego Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

9 Korelacja programu nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych z podstawą programową kształcenia ogólnego Program uwzględnia: 1.umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2.umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3.umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4.umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5.umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6.umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7.umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8.umiejętność pracy zespołowej.

10 Informacja o zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do: 1.sporządzania potraw i napojów (posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza) 2.wykonuje zadania zawodowe związane z: planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

11 Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle są dostępne oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

12 Powiązania zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych z innymi zawodami Technik żywienia i usług gastronomicznych ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej T.6 Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(T.c) i PKZ(T.h) KwalifikacjaSymbol zawodu ZawódWspólne elementy T.6Sporządzanie potraw i napojów kucharzPKZ(T.c) Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych OMZ PKZ(T.c) PKZ( T.h)

13 Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1.oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2.sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3.planowania i oceny żywienia; 4.organizowania produkcji gastronomicznej; 5.planowania i realizacji usług gastronomicznych.

14 Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno- gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(T.c) i PKZ(T.h); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych T.6 - Sporządzanie potraw i napojów i T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

15 PLAN NAUCZANIA TŻUG LpObowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania IIIIIIIV I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Bhp w gastronomii Wyposażenie techniczne Działalność gospodarcza w gastronomii Język niemiecki /angielski zawodowy Towaroznawstwo żywności Technologia gastronomiczna Zasady żywienia człowieka 12 1,545 8 Organizacja produkcji gastronomicznej Usługi gastronomiczne Łączna liczba godzin ,5765 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1Pracownia gastronomiczna 11 16,5495 2Pracownia planowania żywienia Pracownia obsługi klienta Łączna liczba godzin ,5735 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego Minimalny wymiar praktyk zawodowychtyg.godz. kl. III - zgodnie z podstawą programową4160 Razem4160 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec1 (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec 1 (semestru) klasy IV

16 Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów Program nauczania dla przedmiotu zawiera: nazwę przedmiotu, nazwy działów (karty programowe), ilość godzin na realizację kart; umiejętności realizowane z kształcenia ogólnego; planowane cele wychowawcze do realizacji w kartach programowych; efekty kształcenia z podstawy programowej, uszczegółowione efekty kształcenia i materiał nauczania dla zaplanowanych kart programowych; pomoce dydaktyczne; wymagane podręczniki; formy kontroli, metody dydaktyczne i formy organizacyjne; planowane ćwiczenia, przykłady; PSO.

17 przedmiot Efekty kształcenia Efekty wspólne dla wszystkich zawodów Efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru T-G [PKZ] Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie TŻUG BHP w gastronomiiBHP, KPSPKZ:T.cT.6 Wyposażenie techniczneKPSPKZ: T.cT.6 Działalność gospodarcza w gastronomii PDG, JOZ, KPSPKZ: T.c; T.h Język obcy zawodowyJOZ, KPS, Towaroznawstwo żywnościKPSPKZ: T.c,T.6 Technologia gastronomicznaKPSPKZ: T.c,T.6 Zasady żywienia człowiekaKPS, OMZPKZ: T.c, T.hT.15 Organizacja produkcji gastronomicznej KPS, OMZPKZ: T.hT.15 Usługi gastronomiczne KPS, OMZPKZ: T.hT.15 Pracownia gastronomicznaBHP, KPS, OMZPKZ:T.cT.6 Pracownia planowania żywienia PDG, JOZ, KPS, OMZPKZ: T.c, T.hT.15 Pracownia obsługi klientaBHP, PDG, KPS, OMZPKZ: T.hT.15 Praktyka zawodowaBHP, PDG, KPS, OMZPKZ: T.c, T.hT.6, T.15 Realizacja efekt ó w kształcenia określonych w PP kształcenia Zawód : technik żywienia i usług gastronomicznych

18 lp.Nazwa kartyLiczba godzin 1.Bezpieczeństwo i higiena pracy30 Dział: Bezpieczeństwo i higiena pracy Efekty kształcenia z PPUszczegółowione efekty kształceniaMateriał nauczania BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią np.1. wyjaśnić pojęcia: higiena pracy, bezpieczeństwo pracy, ergonomia 2. rozróżnić środki gaśnicze 3. wskazać zastosowanie różnych środków gaśniczych … 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w gastronomii 2. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie gastronomicznym 3. Wypadki przy pracy, zagrożenia wypadkowe i choroby zawodowe w gastronomii 4. Służby bhp w zakładzie pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5. Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie gastronomicznym 6. Zasady organizacji stanowisk pracy kucharza … KPS). Kompetencje personalne i społeczne 5) potrafi radzić sobie ze stresem; 1. radzić sobie ze stresem aktualizować wiedzę PKZ(T.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych 9) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności; 1. określić rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa żywności podczas przechowywania, sporządzania, ekspedycji potraw i napojów 2. zastosować procedury obowiązujące w gastronomii w celu zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Przykładowe programy nauczania z przedmiot ó w / fragmenty Przedmiot : Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii

19 Pomoce dydaktyczne: Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy prawne dotyczące prawa pracy, wzorcowa dokumentacja HACCP dla gastronomii, schematy funkcjonalne zakładu gastronomicznego, filmy dydaktyczne. Formy kontroli: sprawdzian, kartkówka, praca na lekcji., wypowiedź ustna. Zalecane metody dydaktyczne: pokaz, film, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja plakatów, ekspozycja, pogadanka. Formy organizacyjne: praca indywidualna, praca w grupach, praca z całą klasą. Planowane zadania (ćwiczenia): 1. Ustalanie czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy kucharza; 2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pracowników.

20 lp.Nazwa kartyLiczba godzin 1. Zasady racjonalnego wykorzystania surowców i żywienia 18 2.Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym24 3. Technologia sporządzania i ekspedycji potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów 208 Dział: Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Efekty kształcenia z PPUszczegółowione efekty kształceniaMateriał nauczania PKZ(T.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych. 3) przestrzega zasad gospodarki odpadami; 1. uzasadnić konieczność właściwej gospodarki odpadami 1.Receptury gastronomiczne 2. Charakterystyka procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym 3. Metody i techniki stosowane w produkcji Gastronomicznej 4. Gospodarowanie surowcem 5. Monitorowanie procesu produkcyjnego T.6. Sporządzanie potraw i napojów 1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego; 1. scharakteryzować wymogi odnoszące się do rozwiązań funkcjonalnych różnych części zakładu gastronomicznego; (części magazynowej) (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 1. przestrzegać zasad kultury i etyki Przedmiot : Technologia gastronomiczna

21 Pomoce dydaktyczne: Receptury gastronomiczne, wzorcowa dokumentacja HACCP, filmy dydaktyczne na temat metod i technik kulinarnych, komputer z dostępem do Internetu, urządzenia multimedialne. Formy kontroli: kartkówka, praca na lekcji, sprawdzian, wypowiedź ustna, test wielokrotnego wyboru. Zalecane metody dydaktyczne: ćwiczenia produkcyjne, dyskusja, film, autoprezentacja prowadzącego. Formy organizacyjne: praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, praca z całą klasą. Planowane zadania (ćwiczenia): Opracuj schemat produkcji potrawy lub napoju i wskaż krytyczne punkty kontrolne (CCP) w tym schemacie oraz zaproponuj sposób monitorowania punktów CCP i działań korygujących.

22 Sprawdzenie kompletności i poprawności programu nauczania: W tym celu szkoła posiada dostęp do aplikacji, która umożliwia i ułatwia postępowanie w zarządzaniu programami w szkole m.in. dopuszczanie programów, kontrolę nad merytoryczną zawartością i zgodnością z podstawą programową, dostosowaniem programu do potrzeb i możliwości uczniów.

23 Dziękuję za uwagę Elżbieta Mądra-Tosnowiec Dziękuję za uwagę Elżbieta Mądra-Tosnowiec zsg.wroclaw.pl


Pobierz ppt "Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google