Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna Na podstawie art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Organ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna Na podstawie art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Organ."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 w GMINIE RABKA-ZDRÓJ

2 Podstawa prawna Na podstawie art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

3 Sieć szkolna W roku szkolnym 2011/2012 na terenie Gminy Rabka-Zdrój działalność edukacyjną prowadziły: 3 przedszkola publiczne, 3 punkty przedszkolne, 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum publiczne, 3 zespoły szkół, Zespół Przedszkoli Specjalnych. Ponadto, w szkołach podstawowych (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Chabówce) funkcjonowały oddziały przedszkolne, w których realizowane było obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 5- i 6-letnich.

4 Sieć szkolna – Placówki niepubliczne
Na terenie Gminy Rabka-Zdrój funkcjonowały 4 placówki niepubliczne, tj.: Gimnazjum im. Świętej Rodziny, Przedszkole Niepubliczne „Wołynianka”, Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Teddy” (działalność wznowiona po remoncie od 01 września 2011 r.), Przedszkole Niepubliczne „Loretto” – utworzone od 01 września 2011 r., którym przekazywana była dotacja.

5 Przedszkola publiczne – liczba dzieci
Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

6 Przedszkola publiczne – liczba dzieci
Liczba dzieci przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w stosunku do poprzedniego roku szkolnego 2010/2011 wzrosła o 49. W głównej mierze wzrost ten spowodowany był obowiązkiem odbycia przez dzieci 5-letnie rocznego obowiązku przedszkolnego. Dzieci 6-letnie, których rodzice nie zdecydowali się posłać ich do szkoły, musiały ponownie odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

7 Przedszkola publiczne – liczba oddziałów
Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

8 Przedszkola publiczne – liczba oddziałów
W roku szkolnym 2011/2012 liczba oddziałów przedszkoli publicznych funkcjonujących w Gminie Rabka-Zdrój ogółem zwiększyła się o 1 oddział, tj.: w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju – wzrost o 1 oddział, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju – wzrost o 1 oddział, w ZPS – spadek o 1 oddział.

9 Wczesne wspomaganie rozwoju, indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne
W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2011/2012 dla 10 dzieci zorganizowano zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego dziecka. Ponadto, dla 3 dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przyznano po 4 godziny tygodniowo na realizację w/w zajęć.

10 Stopień zaspokojenia potrzeb na miejsca wychowania przedszkolnego
Rok szkolny 2010/2011 Liczba dzieci urodzonych w latach Liczba miejsc w przedszkolach Procent zaspokojenia potrzeb Publicznych Niepublicznych 674 420 35 67,5% Rok szkolny 2011/2012 Liczba dzieci urodzonych w latach Liczba miejsc w przedszkolach % zaspokojenia potrzeb publicznych niepublicznych 714 470 77 76,6% Liczbę miejsc w przedszkolach publicznych ustalono, biorąc po uwagę miejsca jakimi dysponują: Przedszkole Miejskie Nr 1 (125), Przedszkole Nr 2 (50), Przedszkole w Chabówce (95), oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 (50), Nr 3 (50), Nr 4 (25), jak również punkty przedszkolne w Rdzawce (25), Ponicach (25) i Szkole Podstawowej Nr 4 (25). Z kolei w przedszkolach niepublicznych: „Wołynianka” (25), „Happy Teddy” (22) i „Loretto” (30).

11 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

12 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
W roku szkolnym 2011/2012 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów zmniejszyła się globalnie o 64 uczniów, tj.: w Szkole Podstawowej Nr 2 – spadek o 32 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 3 – spadek o 13 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 4 – wzrost o 6 uczniów, w ZSSPiG w Chabówce – spadek o 1 ucznia, w ZSPiG w Rdzawce – wzrost o 3 uczniów, w ZSPiG w Ponicach – spadek o 8 uczniów, w Gimnazjum Nr 1 – spadek o 19 uczniów.

13 Liczba oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach
Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

14 Liczba oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach
W roku szkolnym 2011/2012 liczba oddziałów szkół podstawowych i gimnazjów zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego o 1 oddział: Szkoła Podstawowa Nr 2.

15 Nauczanie indywidualne
Nauczanie indywidualne organizowane jest przez dyrektora szkoły, na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Indywidualne nauczanie jest organizowane dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: 6 do 8 godzin (dla uczniów klas I-III SP), 8 do 10 godzin (dla uczniów klas IV-VI SP), 10 do 12 godzin (dla uczniów gimnazjum).

16 Nauczanie indywidualne
Placówka oświatowa Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym Średnia tygodniowa liczba godzin /w skali roku szkolnego 2011/2012/ Gimnazjum Nr 1 5 50 Szkoła Podstawowa Nr 2 4 7,25 Szkoła Podstawowa Nr 3 1 8 Szkoła Podstawowa w Chabówce 2 Gimnazjum w Chabówce 10 Szkoła Podstawowa w Ponicach 3 6,67 Gimnazjum w Ponicach 12 Gimnazjum w Rdzawce RAZEM 18 111,92 W roku szkolnym 2011/2012 nauczaniem indywidualnym objętych było 18 uczniów. Co skutkowało koniecznością zrealizowania średnio ok. 111,92 godzin tygodniowo (równoznaczne z ok. 6,22 etatów nauczycielskich). W poprzednim roku szkolnym na realizację w/w zajęć przeznaczono ok. 230 godzin tygodniowo (równoznaczne z ok. 12,7 etatów nauczycielskich).

17 Specjalne potrzeby edukacyjne
Ponadto, dla 9 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przydzielono po 2 godziny tygodniowo na realizację zajęć rewalidacyjnych (równoznaczne z 1 etatem), Dwoje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych miało przydzielone po 10 godzin tygodniowo na ich realizację (równoznaczne z 1,11 etatów).

18 Dowóz uczniów do szkół Zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, oraz zgodnie z art. 17 ust. 2, ust. 3, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Realizując zapisy w/w ustawy Gmina Rabka-Zdrój organizowała w roku szkolnym 2011/2012 bezpłatny transport dla 23 uczniów uczęszczających do Gimnazjum Nr 1 i do ZSPiG w Rdzawce wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu (umowy zleceń dla nauczycieli). Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 2 dla 16 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 dla 1 ucznia, ZSPiG w Ponicach dla 8 uczniów oraz Gimnazjum Nr 1 dla 11 uczniów nabywała bilety miesięczne. Ważnym zadaniem Gminy, wynikającym z art. 17 ust. 3a w/w ustawy był: zwrot kosztów przejazdu 13 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem i rodzicem ucznia, organizacja bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do specjalnego ośrodka.

19 Liczba uczniów uprawnionych do dowozu do szkoły
Dowóz uczniów do szkół Liczba uczniów uprawnionych do dowozu do szkoły Razem koszty Bezpłatny dowóz do Gimnazjum Nr 1 i do ZSPiG w Rdzawce + zapewnienie opieki w czasie dowozu 23 ,52 zł Zakup biletów miesięcznych 36 17.769,20 zł Bezpłatny dowóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem 1 18.144,00 zł Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem 13 30.594,70 zł RAZEM: 73 ,42 zł Źródło: Księgowość Wydziału FB i EAO.

20 Dane demograficzne Liczba urodzeń w roku: Razem: 172 167 160 187 159
Miejscowość: Liczba urodzeń w roku: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rabka-Zdrój 107 111 98 127 104 133 108 Zaryte 10 8 11 15 14 17 13 Ponice 21 12 18 Rdzawka 16 19 22 Chabówka Razem: 172 167 160 187 159 168 200 175 194 192 Źródło: Dane z Ewidencji Ludności.

21 KADRA NAUCZYCIELSKA I PRACOWNICY OBSŁUGI

22 Stan zatrudnienia Razem: 194,48 Nazwa placówki
Liczba etatów nauczycieli 2010/2011 Liczba etatów nauczycieli 2011/2012 Liczba etatów pracowników obsługi 2010/2011 Liczba etatów pracowników obsługi 2011/2012 Szkoła Podstawowa Nr 2 44,06 44,66 7,5 8 Szkoła Podstawowa Nr 3 13,10 14,19 2,75 Szkoła Podstawowa Nr 4 9,87 10,8 2,5 ZSSPiG w Chabówce 19,90 19,39 ZSPiG w Rdzawce 19,02 19,61 3,5 ZSPiG w Ponicach 18,83 19,51 Gimnazjum Nr 1 37,24 35,94 6,5 Przedszkole Miejskie Nr 1 9,34 8,29 4 Przedszkole Nr 2 4,00 2 1,5 Przedszkole w Chabówce 4,61 4,7 Zespół Przedszkoli Specjalnych 13,40 13,39 - Razem: 193,37 194,48 35,75 Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

23 Stan zatrudnienia W roku szkolnym 2011/2012 liczba etatów nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Rabka-Zdrój zwiększyła się o 1,11 etatu w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Wzrost ten spowodowany był w głównej mierze zatrudnieniem w Zespołach Szkół pedagogów szkolnych (w każdej szkole na 0,2 et.) oraz zwiększeniem wymiaru zatrudnienia logopedów w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4. Liczba etatów pracowników obsługi ogółem – bez zmian.

24 Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego
Liczba nauczycieli Struktura Stopień awansu Liczba zatrudnionych STAŻYSTA 8 KONTRAKTOWY 29 MIANOWANY 59 DYPLOMOWANY 136 RAZEM 232 Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2011 r.

25 Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego
W roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych było 232 nauczycieli, w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego ich liczba zmniejszyła się o 2), w strukturze nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przeważają nauczyciele dyplomowani – 58,6% (w poprzednim roku 55,2%). W roku szkolnym 2011/ nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, pozytywnie zdało egzamin i uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

26 Nauczyciele wg poziomu wykształcenia
Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2011 r. W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój – 91,8% kadry pedagogicznej to nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym .

27 Średnie wynagrodzenie nauczycieli
W 2011 r. nauczyciele kontraktowi i dyplomowani zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój osiągnęli średnie wynagrodzenie wynikające z Karty Nauczyciela. Z kolei stażystom (średnio 6,73 etatów) wypłacono wyrównanie w łącznej kwocie ,50 zł, mianowanym (średnio 42,49 etatów) wypłacono wyrównanie w łącznej kwocie ,23 zł. Z kolei średnie wynagrodzenie nauczycieli za okres I-VIII 2012 r. przedstawia poniższa tabela: Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gminie Rabka-Zdrój za okres I-VIII 2012 r. Średnie wynagrodzenie wynikające z art. 30, ust. 3 KN STAŻYŚCI 2.528,42 zł 2.618,10 zł KONTRAKTOWI 3.149,24 zł 2.906,09 zł MIANOWANI 3.843,24 zł 3.770,06 zł DYPLOMOWANI 4.882,58 zł 4.817,30 zł Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

28 Urlop dla poratowania zdrowia
W roku szkolnym 2011/2012 na urlopie dla poratowania zdrowia korzystali nauczyciele zatrudnieni w następujących szkołach: SP Nr 2 w Rabce-Zdroju – 5 nauczycieli, Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju – 2 nauczycieli, ZSSPiG w Chabówce – 1 nauczyciel, ZSPiG w Rdzawce – 2 nauczycieli, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rabce-Zdroju – 1 nauczyciel.

29 SPRAWDZIAN 2012

30 Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu
L.p. Nazwa szkoły Liczba zdających 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 98 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 32 3. Szkoła Podstawowa Nr 4 12 4. Szkoła Podstawowa w Rdzawce 13 5. Szkoła Podstawowa w Chabówce 25 6. Szkoła Podstawowa w Ponicach 20 RAZEM: 200 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

31 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności czytania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

32 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności pisania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

33 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności rozumowania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

34 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności korzystania z informacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

35 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

36 Średni wynik ze sprawdzianu w procentach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

37 Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2008-2012
Szkoła Podstawowa Stanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy SP Nr 2 w Rabce-Zdroju 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. SP Nr 3 w Rabce-Zdroju SP Nr 4 w Rabce-Zdroju Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

38 Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2008-2012
Szkoła Podstawowa Stanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy SP w Rdzawce 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. SP w Chabówce SP w Ponicach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

39 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012

40 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego
L.p. Nazwa szkoły Liczba uczniów 1. Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju 127 2. Gimnazjum w Rdzawce 20 3. Gimnazjum w Chabówce 30 4. Gimnazjum w Ponicach 11 5. Gimnazjum im. Św. Rodziny w Rabce-Zdroju 49 RAZEM 237 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

41 Egzamin gimnazjalny - forma
W roku szkolnym 2011/2012 egzamin gimnazjalny został przeprowadzony na nowych zasadach, a mianowicie: ROK SZKOLNY 2010/2011 ROK SZKOLNY 2011/2012 Część humanistyczna Część humanistyczna – odrębne zestawy z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie Część matematyczno-przyrodnicza Część matematyczno-przyrodnicza – odrębne zestawy z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych Część z języka obcego Część z języka obcego – poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony Źródło:

42 Część humanistyczna – język polski
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

43 Część humanistyczna – historia oraz wos
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

44 Część matematyczno-przyrodnicza – matematyka
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

45 Część matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

46 Język angielski – poziom podstawowy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

47 Język angielski – poziom rozszerzony
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

48 Język niemiecki – poziom podstawowy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

49 FINANSOWANIE OŚWIATY

50 Subwencja oświatowa na 1 ucznia w Gminie Rabka-Zdrój
Subwencja na każdego ucznia: 2011 rok 2012 rok Rok szkolny 2011/2012 (średnio) szkoły podstawowej w mieście 4.952,91 zł 5.241,54 zł 5.145,33 zł szkoły podstawowej na wsi 6.833,13 zł 7.231,33 zł 7.098,60 zł gimnazjum w mieście 5.150,83 zł 5.450,99 zł 5.350,93 zł gimnazjum na wsi 7.031,05 zł 7.440,78 zł 7.304,20 zł Źródło: Wydział EAO.

51 Wydatki placówek oświatowych, a otrzymana subwencja oświatowa
Placówka oświatowa Wydatki wykonane w r. szk. 2011/2012 Subwencja oświatowa Dotacje -Wyprawka Wydatki ponoszone przez Gminę % udział Gminy w wydatkach pl. oświat. Gimnazjum Nr 1 * ,20 ,87 7.850,77 ,56 33,4 Szkoła Podstawowa Nr 2 ,36 ,01 3.480,00 ,35 17,6 Szkoła Podstawowa Nr 3 ,25 ,14 1.620,00 ,11 22,6 Szkoła Podstawowa Nr 4 ,37 ,55 2.160,00 ,82 54,1 ZSSPiG w Chabówce ,54 ,55 6.525,00 0,00 0,0 ZSPiG w Ponicach ,33 ,27 7.530,00 ,06 20,8 ZSPiG w Rdzawce ,75 ,03 4.505,00 ,72 13,1 Przedszkole Miejskie Nr 1 ,44 14.500,19 - ,25 98,1 Przedszkole Nr 2 ,17 100 Przedszkole w Chabówce ,47 ZPS ,35 ,61 Gimnazjum im. Św. Rodziny ,66 ,78 2.183,42 8.819,46 1,1 RAZEM: ,89 ,00 35.854,19 ,70 15,98 * Razem z Orlikiem Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

52 Wydatki placówek oświatowych, a otrzymana subwencja oświatowa
Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

53 Wydatki placówek oświatowych, a otrzymana subwencja oświatowa
Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W związku z powyższym w 2011 r. została zwiększona dotacja dla Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Rabce-Zdroju, gdyż zwiększyła się liczba uczniów uczęszczających do szkoły, ponadto 1 uczeń dodatkowo był objęty indywidualnym nauczaniem – zwiększenie dotacji w 2011 r. o kwotę 8.819,46 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w szkołach prowadzonych przez Gminę nie zwiększyła się liczba uczniów ogółem w porównaniu do przedniego roku szkolnego, a wręcz przeciwnie zmniejszyła się, Gmina nie miała możliwości wystąpić do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tyt. wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, dlatego też zwiększono dotację dla Gimnazjum im. Świętej Rodziny ze środków własnych budżetu Gminy.

54 Inwestycje i remonty, zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych

55 Inwestycje i remonty W roku szkolnym 2011/2012 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę ,59 zł: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce-Zdroju Wykonanie dokumentacji budowlanej rozbiórki budynków gospodarczych będących zapleczem Szkoły Podstawowej Nr 2 – zł, Wykonanie rozbiórki części budynków gospodarczych – 7.994,95 zł, Remont budynku gospodarczego – ,01 zł, Odmalowanie korytarzy, zerwanie boazerii – ,43 zł, Odmalowanie szatni, łącznie z kratami – ,22 zł,

56 Inwestycje i remonty Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju
Malowanie ścian i sufitów, wymiana posadzki parkietowej w salach nr 28,32 oraz malowanie ścian i sufitu oraz cyklinowanie i malowanie podłogi w sali nr 23 + nadzór – zł, Naprawa elewacji i obróbek blacharskich na segmencie C budynku szkoły – zł, Wykonanie prac konserwacyjno-czyszczących na boisku Orlik – 3.088,26 zł, Dosypanie granulatu na boisku Orlik – 2.402,19 zł, Montaż i demontaż drzwi korytarzowych do przewiązki zaplecza obiektu Orlik – zł,

57 Inwestycje i remonty ZSPiG w Ponicach
Roboty remontowe, m.in.: remont przedsionka prowadzącego do pokoju nauczycielskiego, biblioteki, gabinetu dyrektora, położenie płytek ceramicznych, wykładzin, wstawienie 3 drzwi, wykonanie wentylacji ,53 zł, Wyłożenie płytkami betonowymi skweru na terenie szkoły – zł,

58 Inwestycje i remonty Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rabce-Zdroju
Zakup drzwi wejściowych – zł, ZSPiG w Rdzawce Pomalowanie klatki schodowej – wejście do Punktu Przedszkolnego, wykonanie zabezpieczenia na balustradzie, pomalowanie jej – 6,000 zł, Wymiana uszkodzonych rynien – zł.

59 Zakup materiałów i wyposażenia
Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

60 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

61 Pozyskane środki Realizacja zadań oświatowych przez szkoły i przedszkola wspierana była poprzez zewnętrzne środki finansowe. W roku szkolnym 2011/2012 pozyskano na ten cel następujące środki finansowe:

62 Środki finansowe pozyskane przez placówki oświatowe – DOCHODY
Placówka oświatowa Dochody Gimnazjum Nr 1 39.770,56 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 41.359,65 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 12.037,99 zł Szkoła Podstawowa Nr 4 340,41 zł ZSSPiG w Chabówce 4.107,85 zł ZSPiG w Ponicach 22.775,65 zł ZSPiG w Rdzawce 8.258,75 Przedszkole Miejskie Nr 1 75.893,00 zł Przedszkole Nr 2 71.430,54 zł Przedszkole w Chabówce 21.802,06 ZPS 474,77 zł RAZEM ,80 zł Główne źródła dochodów placówek oświatowych, to wpływy z: najmu, dzierżawy pomieszczeń, czesnego, odsetek. Źródło: Księgowość Wydziału FB i EAO.

63 Pozyskane środki 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli – zł, Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń szkolnych – zł, RAZEM: zł.

64 Pozyskane środki Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu Liczba decyzji odmawiających przyznanie dofinansowania Kwota dofinansowania w roku szkolnym 2010/2011 Kwota otrzymanej dotacji w roku szkolnym 2010/2011 Ogółem w tym, w cyklu kształcenia 24 m-ce 36 m-cy 28 37 11 26 ,83 zł Źródło: Wydział EAO.

65 Pozyskane środki „Wyprawka szkolna”
Liczba dzieci objętych dofinansowaniem Kwota dofinansowania Klasa I SP 34 6.120,00 Klasa II SP 23 4.140,00 Klasa III SP 32 5.760,00 Klasa III Gimnazjum 51 16.209,19 Uczniowie niepełnosprawni 14 3.625,00 RAZEM: 154 35.854,19 Źródło: Wydział EAO.

66 Dotacje dla placówek niepublicznych
Przedszkola niepubliczne Gimnazjum im. Św. Rodziny Przedszkole Kwota dotacji (w zł) „Wołynianka” ,00 „Happy Teddy” 82.215,56 „Loretto” * 82.201,86 Szkoła Kwota dotacji (w zł) Kwota dotacji na 1 ucznia (w zł) Gimnazjum im. Św. Rodziny ,72 5.456,96 Źródło: Wydział EAO. Źródło: Wydział EAO. * Dotacja na rok szkolny 2011/2012 wypłacana od r.

67 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawa prawna Na podstawie art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Organ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google