Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 w GMINIE RABKA-ZDRÓJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 w GMINIE RABKA-ZDRÓJ."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 w GMINIE RABKA-ZDRÓJ

2 Podstawa prawna Na podstawie art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Organ wykonawczy jednostki samorz ą du terytorialnego, w terminie do dnia 31 pa ź dziernika, przedstawia organowi stanowi ą cemu jednostki samorz ą du terytorialnego informacj ę o stanie realizacji zada ń o ś wiatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szko ł ach tych typów, których prowadzenie nale ż y do zada ń w ł asnych jednostki samorz ą du terytorialnego.

3 Sieć szkolna W roku szkolnym 2011/2012 na terenie Gminy Rabka- Zdrój działalność edukacyjną prowadziły: 3 przedszkola publiczne, 3 punkty przedszkolne, 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum publiczne, 3 zespoły szkół, Zespół Przedszkoli Specjalnych. Ponadto, w szkołach podstawowych (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Chabówce) funkcjonowały oddziały przedszkolne, w których realizowane było obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 5- i 6-letnich.

4 Sieć szkolna – Placówki niepubliczne Na terenie Gminy Rabka-Zdrój funkcjonowały 4 placówki niepubliczne, tj.: Gimnazjum im. Świętej Rodziny, Przedszkole Niepubliczne Wołynianka, Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Teddy (działalność wznowiona po remoncie od 01 września 2011 r.), Przedszkole Niepubliczne Loretto – utworzone od 01 września 2011 r., którym przekazywana była dotacja.

5 Przedszkola publiczne – liczba dzieci Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

6 Przedszkola publiczne – liczba dzieci Liczba dzieci przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w stosunku do poprzedniego roku szkolnego 2010/2011 wzrosła o 49. W głównej mierze wzrost ten spowodowany był obowiązkiem odbycia przez dzieci 5-letnie rocznego obowiązku przedszkolnego. Dzieci 6-letnie, których rodzice nie zdecydowali się posłać ich do szkoły, musiały ponownie odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

7 Przedszkola publiczne – liczba oddziałów Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

8 Przedszkola publiczne – liczba oddziałów W roku szkolnym 2011/2012 liczba oddziałów przedszkoli publicznych funkcjonujących w Gminie Rabka-Zdrój ogółem zwiększyła się o 1 oddział, tj.: – w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju – wzrost o 1 oddział, – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju – wzrost o 1 oddział, – w ZPS – spadek o 1 oddział.

9 Wczesne wspomaganie rozwoju, indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2011/2012 dla 10 dzieci zorganizowano zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego dziecka. Ponadto, dla 3 dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przyznano po 4 godziny tygodniowo na realizację w/w zajęć.

10 Stopień zaspokojenia potrzeb na miejsca wychowania przedszkolnego Rok szkolny 2011/2012 Liczba dzieci urodzonych w latach 2005-2008 Liczba miejsc w przedszkolach % zaspokojenia potrzeb publicznychniepublicznych 7144707776,6% Liczbę miejsc w przedszkolach publicznych ustalono, biorąc po uwagę miejsca jakimi dysponują: Przedszkole Miejskie Nr 1 (125), Przedszkole Nr 2 (50), Przedszkole w Chabówce (95), oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 (50), Nr 3 (50), Nr 4 (25), jak również punkty przedszkolne w Rdzawce (25), Ponicach (25) i Szkole Podstawowej Nr 4 (25). Z kolei w przedszkolach niepublicznych: Wołynianka (25), Happy Teddy (22) i Loretto (30). Rok szkolny 2010/2011 Liczba dzieci urodzonych w latach 2004-2007 Liczba miejsc w przedszkolach Procent zaspokojenia potrzeb PublicznychNiepublicznych 6744203567,5%

11 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

12 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów W roku szkolnym 2011/2012 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów zmniejszyła się globalnie o 64 uczniów, tj.: – w Szkole Podstawowej Nr 2 – spadek o 32 uczniów, – w Szkole Podstawowej Nr 3 – spadek o 13 uczniów, – w Szkole Podstawowej Nr 4 – wzrost o 6 uczniów, – w ZSSPiG w Chabówce – spadek o 1 ucznia, – w ZSPiG w Rdzawce – wzrost o 3 uczniów, – w ZSPiG w Ponicach – spadek o 8 uczniów, – w Gimnazjum Nr 1 – spadek o 19 uczniów.

13 Liczba oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

14 Liczba oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach W roku szkolnym 2011/2012 liczba oddziałów szkół podstawowych i gimnazjów zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego o 1 oddział: – Szkoła Podstawowa Nr 2.

15 Nauczanie indywidualne Nauczanie indywidualne organizowane jest przez dyrektora szkoły, na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Indywidualne nauczanie jest organizowane dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: – 6 do 8 godzin (dla uczniów klas I-III SP), – 8 do 10 godzin (dla uczniów klas IV-VI SP), – 10 do 12 godzin (dla uczniów gimnazjum).

16 Nauczanie indywidualne Placówka oświatowa Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym Średnia tygodniowa liczba godzin /w skali roku szkolnego 2011/2012/ Gimnazjum Nr 1 550 Szkoła Podstawowa Nr 2 47,25 Szkoła Podstawowa Nr 3 18 Szkoła Podstawowa w Chabówce 28 Gimnazjum w Chabówce 110 Szkoła Podstawowa w Ponicach 36,67 Gimnazjum w Ponicach 112 Gimnazjum w Rdzawce 110 RAZEM 18111,92 W roku szkolnym 2011/2012 nauczaniem indywidualnym objętych było 18 uczniów. Co skutkowało koniecznością zrealizowania średnio ok. 111,92 godzin tygodniowo (równoznaczne z ok. 6,22 etatów nauczycielskich). W poprzednim roku szkolnym na realizację w/w zajęć przeznaczono ok. 230 godzin tygodniowo (równoznaczne z ok. 12,7 etatów nauczycielskich).

17 Specjalne potrzeby edukacyjne Ponadto, dla 9 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przydzielono po 2 godziny tygodniowo na realizację zajęć rewalidacyjnych (równoznaczne z 1 etatem), Dwoje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych miało przydzielone po 10 godzin tygodniowo na ich realizację (równoznaczne z 1,11 etatów).

18 Dowóz uczniów do szkół Zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, oraz zgodnie z art. 17 ust. 2, ust. 3, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Realizując zapisy w/w ustawy Gmina Rabka-Zdrój organizowała w roku szkolnym 2011/2012 bezpłatny transport dla 23 uczniów uczęszczających do Gimnazjum Nr 1 i do ZSPiG w Rdzawce wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu (umowy zleceń dla nauczycieli). Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 2 dla 16 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 dla 1 ucznia, ZSPiG w Ponicach dla 8 uczniów oraz Gimnazjum Nr 1 dla 11 uczniów nabywała bilety miesięczne. Ważnym zadaniem Gminy, wynikającym z art. 17 ust. 3a w/w ustawy był: – zwrot kosztów przejazdu 13 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem i rodzicem ucznia, – organizacja bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do specjalnego ośrodka.

19 Dowóz uczniów do szkół Liczba uczniów uprawnionych do dowozu do szkoły Razem koszty Bezpłatny dowóz do Gimnazjum Nr 1 i do ZSPiG w Rdzawce + zapewnienie opieki w czasie dowozu 23124.287,52 zł Zakup biletów miesięcznych3617.769,20 zł Bezpłatny dowóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem 118.144,00 zł Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem 1330.594,70 zł RAZEM:73190.795,42 zł Źródło: Księgowość Wydziału FB i EAO.

20 Dane demograficzne Miejscowość: Liczba urodzeń w roku: 2002200320042005200620072008200920102011 Rabka-Zdrój10711198127104107133108127133 Zaryte1081115101417131513 Ponice211517111213 181311 Rdzawka18161918151822181718 Chabówka16171516181615182217 Razem:172167160187159168200175194192 Źródło: Dane z Ewidencji Ludności.

21 KADRA NAUCZYCIELSKA I PRACOWNICY OBSŁUGI

22 Stan zatrudnienia Nazwa placówki Liczba etatów nauczycieli 2010/2011 Liczba etatów nauczycieli 2011/2012 Liczba etatów pracowników obsługi 2010/2011 Liczba etatów pracowników obsługi 2011/2012 Szkoła Podstawowa Nr 244,0644,667,58 Szkoła Podstawowa Nr 313,1014,192,75 Szkoła Podstawowa Nr 49,8710,82,5 ZSSPiG w Chabówce19,9019,392,5 ZSPiG w Rdzawce19,0219,613,5 ZSPiG w Ponicach18,8319,512,5 Gimnazjum Nr 137,2435,946,5 Przedszkole Miejskie Nr 19,348,2944 Przedszkole Nr 24,00 21,5 Przedszkole w Chabówce4,614,722 Zespół Przedszkoli Specjalnych13,4013,39-- Razem: 193,37 194,48 35,75 Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r. i na 30 września 2011 r.

23 Stan zatrudnienia W roku szkolnym 2011/2012 liczba etatów nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Rabka-Zdrój zwiększyła się o 1,11 etatu w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Wzrost ten spowodowany był w głównej mierze zatrudnieniem w Zespołach Szkół pedagogów szkolnych (w każdej szkole na 0,2 et.) oraz zwiększeniem wymiaru zatrudnienia logopedów w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4. Liczba etatów pracowników obsługi ogółem – bez zmian.

24 Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego Liczba nauczycieli Stopień awansu Liczba zatrudnionych STAŻYSTA8 KONTRAKTOWY29 MIANOWANY59 DYPLOMOWANY136 RAZEM232 Struktura Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2011 r.

25 Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego W roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych było 232 nauczycieli, w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego ich liczba zmniejszyła się o 2), w strukturze nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przeważają nauczyciele dyplomowani – 58,6% (w poprzednim roku 55,2%). W roku szkolnym 2011/2012 4 nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, pozytywnie zdało egzamin i uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

26 Nauczyciele wg poziomu wykształcenia W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój – 91,8% kadry pedagogicznej to nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2011 r.

27 Średnie wynagrodzenie nauczycieli Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gminie Rabka-Zdrój za okres I-VIII 2012 r. Średnie wynagrodzenie wynikające z art. 30, ust. 3 KN STAŻYŚCI2.528,42 zł2.618,10 zł KONTRAKTOWI3.149,24 zł2.906,09 zł MIANOWANI3.843,24 zł3.770,06 zł DYPLOMOWANI4.882,58 zł4.817,30 zł Źródło: Księgowość Wydziału EAO. W 2011 r. nauczyciele kontraktowi i dyplomowani zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój osiągnęli średnie wynagrodzenie wynikające z Karty Nauczyciela. Z kolei stażystom (średnio 6,73 etatów) wypłacono wyrównanie w łącznej kwocie 18.119,50 zł, mianowanym (średnio 42,49 etatów) wypłacono wyrównanie w łącznej kwocie 13.845,23 zł. Z kolei średnie wynagrodzenie nauczycieli za okres I-VIII 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

28 Urlop dla poratowania zdrowia W roku szkolnym 2011/2012 na urlopie dla poratowania zdrowia korzystali nauczyciele zatrudnieni w następujących szkołach: – SP Nr 2 w Rabce-Zdroju – 5 nauczycieli, – Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju – 2 nauczycieli, – ZSSPiG w Chabówce – 1 nauczyciel, – ZSPiG w Rdzawce – 2 nauczycieli, – Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rabce-Zdroju – 1 nauczyciel.

29 SPRAWDZIAN 2012

30 Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu L.p.Nazwa szkołyLiczba zdających 1.Szkoła Podstawowa Nr 2 98 2.Szkoła Podstawowa Nr 3 32 3.Szkoła Podstawowa Nr 4 12 4.Szkoła Podstawowa w Rdzawce 13 5.Szkoła Podstawowa w Chabówce 25 6.Szkoła Podstawowa w Ponicach 20 RAZEM: 200 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

31 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności czytania Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

32 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności pisania Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

33 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności rozumowania Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

34 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności korzystania z informacji Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

35 Wyniki sprawdzianu – 2012 r. w obszarze umiejętności wykorzystywanie wiedzy w praktyce Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

36 Średni wynik ze sprawdzianu w procentach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

37 Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2008-2012 Szkoła Podstawowa Stanin 123456789 najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy SP Nr 2 w Rabce-Zdroju 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. SP Nr 3 w Rabce-Zdroju 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. SP Nr 4 w Rabce-Zdroju 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

38 Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2008-2012 Szkoła Podstawowa Stanin 123456789 najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy SP w Rdzawce 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. SP w Chabówce 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. SP w Ponicach 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

39 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012

40 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego L.p.Nazwa szkołyLiczba uczniów 1.Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju 127 2.Gimnazjum w Rdzawce 20 3. Gimnazjum w Chabówce30 4.Gimnazjum w Ponicach 11 5.Gimnazjum im. Św. Rodziny w Rabce-Zdroju 49 RAZEM 237 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

41 Egzamin gimnazjalny - forma ROK SZKOLNY 2010/2011 ROK SZKOLNY 2011/2012 Część humanistyczna Część humanistyczna – odrębne zestawy z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie Część matematyczno- przyrodnicza Część matematyczno-przyrodnicza – odrębne zestawy z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych Część z języka obcego Część z języka obcego – poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony W roku szkolnym 2011/2012 egzamin gimnazjalny został przeprowadzony na nowych zasadach, a mianowicie: Źródło: http://www.oke.krakow.pl

42 Część humanistyczna – język polski Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

43 Część humanistyczna – historia oraz wos Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

44 Część matematyczno-przyrodnicza – matematyka Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

45 Część matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

46 Język angielski – poziom podstawowy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

47 Język angielski – poziom rozszerzony Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

48 Język niemiecki – poziom podstawowy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.oke.krakow.pl

49 FINANSOWANIE OŚWIATY

50 Subwencja oświatowa na 1 ucznia w Gminie Rabka-Zdrój Subwencja na każdego ucznia: 2011 rok2012 rok Rok szkolny 2011/2012 (średnio) szkoły podstawowej w mieście 4.952,91 zł5.241,54 zł 5.145,33 zł szkoły podstawowej na wsi 6.833,13 zł7.231,33 zł 7.098,60 zł gimnazjum w mieście 5.150,83 zł5.450,99 zł 5.350,93 zł gimnazjum na wsi7.031,05 zł7.440,78 zł 7.304,20 zł Źródło: Wydział EAO.

51 Wydatki placówek oświatowych, a otrzymana subwencja oświatowa Placówka oświatowa Wydatki wykonane w r. szk. 2011/2012 Subwencja oświatowa Dotacje -Wyprawka Wydatki ponoszone przez Gminę % udział Gminy w wydatkach pl. oświat. Gimnazjum Nr 1 *2.917.139,201.934.072,877.850,77975.215,5633,4 Szkoła Podstawowa Nr 23.405.664,362.803.458,013.480,00598.726,3517,6 Szkoła Podstawowa Nr 31.095.780,25847.021,141.620,00247.139,1122,6 Szkoła Podstawowa Nr 4852.675,37388.939,552.160,00461.575,8254,1 ZSSPiG w Chabówce1.337.763,541.488.057,556.525,000,000,0 ZSPiG w Ponicach1.371.218,331.078.338,277.530,00285.350,0620,8 ZSPiG w Rdzawce1.462.513,751.265.950,034.505,00192.058,7213,1 Przedszkole Miejskie Nr 1745.608,4414.500,19-731.108,2598,1 Przedszkole Nr 2325.172,17-- 100 Przedszkole w Chabówce418.188,47-- 100 ZPS1.037.108,352.603.080,61-0,000,0 Gimnazjum im. Św. Rodziny 805.261,66794.258,782.183,428.819,461,1 RAZEM:15.774.093,8913.217.677,0035.854,192.520.562,7015,98 * Razem z Orlikiem Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

52 Wydatki placówek oświatowych, a otrzymana subwencja oświatowa Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

53 Wydatki placówek oświatowych, a otrzymana subwencja oświatowa Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W związku z powyższym w 2011 r. została zwiększona dotacja dla Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Rabce-Zdroju, gdyż zwiększyła się liczba uczniów uczęszczających do szkoły, ponadto 1 uczeń dodatkowo był objęty indywidualnym nauczaniem – zwiększenie dotacji w 2011 r. o kwotę 8.819,46 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w szkołach prowadzonych przez Gminę nie zwiększyła się liczba uczniów ogółem w porównaniu do przedniego roku szkolnego, a wręcz przeciwnie zmniejszyła się, Gmina nie miała możliwości wystąpić do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tyt. wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, dlatego też zwiększono dotację dla Gimnazjum im. Świętej Rodziny ze środków własnych budżetu Gminy.

54 Inwestycje i remonty, zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych

55 Inwestycje i remonty W roku szkolnym 2011/2012 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę 237.159,59 zł: – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce-Zdroju Wykonanie dokumentacji budowlanej rozbiórki budynków gospodarczych będących zapleczem Szkoły Podstawowej Nr 2 – 2.000 zł, Wykonanie rozbiórki części budynków gospodarczych – 7.994,95 zł, Remont budynku gospodarczego – 15.020,01 zł, Odmalowanie korytarzy, zerwanie boazerii – 63.188,43 zł, Odmalowanie szatni, łącznie z kratami – 10.973,22 zł,

56 Inwestycje i remonty – Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju Malowanie ścian i sufitów, wymiana posadzki parkietowej w salach nr 28,32 oraz malowanie ścian i sufitu oraz cyklinowanie i malowanie podłogi w sali nr 23 + nadzór – 34.398 zł, Naprawa elewacji i obróbek blacharskich na segmencie C budynku szkoły – 8.056 zł, Wykonanie prac konserwacyjno-czyszczących na boisku Orlik – 3.088,26 zł, Dosypanie granulatu na boisku Orlik – 2.402,19 zł, Montaż i demontaż drzwi korytarzowych do przewiązki zaplecza obiektu Orlik – 2.938 zł,

57 Inwestycje i remonty – ZSPiG w Ponicach Roboty remontowe, m.in.: remont przedsionka prowadzącego do pokoju nauczycielskiego, biblioteki, gabinetu dyrektora, położenie płytek ceramicznych, wykładzin, wstawienie 3 drzwi, wykonanie wentylacji - 60.036,53 zł, Wyłożenie płytkami betonowymi skweru na terenie szkoły – 1.476 zł,

58 Inwestycje i remonty – Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rabce-Zdroju Zakup drzwi wejściowych – 15.898 zł, – ZSPiG w Rdzawce Pomalowanie klatki schodowej – wejście do Punktu Przedszkolnego, wykonanie zabezpieczenia na balustradzie, pomalowanie jej – 6,000 zł, Wymiana uszkodzonych rynien – 3.690 zł.

59 Zakup materiałów i wyposażenia Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

60 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

61 Pozyskane środki Realizacja zadań oświatowych przez szkoły i przedszkola wspierana była poprzez zewnętrzne środki finansowe. W roku szkolnym 2011/2012 pozyskano na ten cel następujące środki finansowe:

62 Środki finansowe pozyskane przez placówki oświatowe – DOCHODY Placówka oświatowaDochody Gimnazjum Nr 139.770,56 zł Szkoła Podstawowa Nr 241.359,65 zł Szkoła Podstawowa Nr 312.037,99 zł Szkoła Podstawowa Nr 4340,41 zł ZSSPiG w Chabówce4.107,85 zł ZSPiG w Ponicach22.775,65 zł ZSPiG w Rdzawce8.258,75 Przedszkole Miejskie Nr 175.893,00 zł Przedszkole Nr 271.430,54 zł Przedszkole w Chabówce21.802,06 ZPS474,77 zł RAZEM298.678,80 zł Główne źródła dochodów placówek oświatowych, to wpływy z: – najmu, dzierżawy pomieszczeń, – czesnego, – odsetek. Źródło: Księgowość Wydziału FB i EAO.

63 Pozyskane środki 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli – 5.000 zł, – Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń szkolnych – 20.164 zł, RAZEM: 25.164 zł.

64 Pozyskane środki Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu Liczba decyzji odmawiających przyznanie dofinansowania Kwota dofinansowania w roku szkolnym 2010/2011 Kwota otrzymanej dotacji w roku szkolnym 2010/2011 Ogółem w tym, w cyklu kształcenia 24 m-ce36 m-cy 283711260259.555,83 zł Źródło: Wydział EAO.

65 Pozyskane środki Wyprawka szkolna Liczba dzieci objętych dofinansowaniem Kwota dofinansowania Klasa I SP346.120,00 Klasa II SP234.140,00 Klasa III SP325.760,00 Klasa III Gimnazjum5116.209,19 Uczniowie niepełnosprawni143.625,00 RAZEM:15435.854,19 Źródło: Wydział EAO.

66 Dotacje dla placówek niepublicznych Przedszkola niepubliczne Przedszkole Kwota dotacji (w zł) Wołynianka 103.200,00 Happy Teddy 82.215,56 Loretto * 82.201,86 Gimnazjum im. Św. Rodziny Szkoła Kwota dotacji (w zł) Kwota dotacji na 1 ucznia (w zł) Gimnazjum im. Św. Rodziny 802.173,725.456,96 * Dotacja na rok szkolny 2011/2012 wypłacana od 01.01.2012 r. Źródło: Wydział EAO.

67 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 w GMINIE RABKA-ZDRÓJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google