Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki finansowe Sygnity za 3Q 2012/2013 (IV’13-VI’13) oraz 9M 2012/2013 (X’12-VI’13) Warszawa, 6 września 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki finansowe Sygnity za 3Q 2012/2013 (IV’13-VI’13) oraz 9M 2012/2013 (X’12-VI’13) Warszawa, 6 września 2013."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki finansowe Sygnity za 3Q 2012/2013 (IV’13-VI’13) oraz 9M 2012/2013 (X’12-VI’13)
Warszawa, 6 września 2013

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

3 Agenda Realizacja działań strategicznych i operacyjnych
Portfel zamówień i struktura sprzedaży Wyniki finansowe za 3Q/9M 2013 Podsumowanie

4 Agenda Realizacja działań strategicznych i operacyjnych
Portfel zamówień Wyniki finansowe za 3Q/9M 2013 Podsumowanie

5 Poprawa marżowości priorytetowym celem strategii w 2013 roku
Priorytety strategii na 2013 rok Koncentracja działań na 3 obszarach rynku (Public, Bankowy i Utilities) Wyraźny wzrost wartości backlogu r/r Przewidywalność przychodów Zakończenie nierentownych projektów Wprowadzenie zmian w kontrolingu spółki, zarządzaniu ryzykiem i centralnym zarządzaniu projektami Wzrost marży brutto Wzrost marży operacyjnej (EBIT) Dostosowanie organizacji i struktury kosztów do realnych warunków prowadzonej działalności Back office (ilość & jakość) Powierzchnia biurowa Zasobowanie projektów Wzrost marży netto Poprawa struktury finansowania Redukcja poziomu zadłużenia

6 Podsumowanie strategiczne za okres 9M 2013
Utrzymywanie ok. 90% sprzedaży w trzech kluczowych pionach Koncentracja na dalszej poprawie marżowości projektów i wysokomarżowych produktach i usługach – wzmocnienie nadzoru nad wykonaniem i rentownością poszczególnych kontraktów marża brutto po 9M 2013 na poziomie 20,0%; a w samym 3Q 2013 na poziomie 21,0% dodatnie marże na pozostałych poziomach RZiS /zarówno w samym 3Q jak i po 9M/ Prowadzenie konsekwentnej kontroli nad poziomem kosztów ogólnych koszty ogólnego Zarządu i koszty sprzedaży w 3Q 2013 niższe o 4,2 mln PLN, a po 9M 2013 niższe o 17,2 mln PLN w porównaniu do analogicznych okresów poprzednich lat Uzupełnienie składu Zarządu /lipiec 2013/ 6 6

7 Podsumowanie operacyjne 3Q 2013
Trzeci kwartał z rzędu z dodatnimi wynikami na każdym poziomie P&L Dodatnie przepływy operacyjne, rygorystyczna kontrola kapitału obrotowego Realizacja kontraktu e-Podatki Zwiększenie wartości backlogu r/r Zmniejszenie kosztów finansowych oraz poziomu zadłużenia

8 Działania w obszarze HR realizowane w 9M 2013
Realizacja strategicznego projektu z obszaru HR Dalsze wzmacnianie składu kadry kierowniczej Zwiększenie sił sprzedaży Realizacja programów szkoleń technicznych i kompetencyjnych Kontynuacja procesu optymalizacji struktury back office i funkcji wsparcia Wykres przedstawia zmianę wielkości zatrudnienia w Grupie Sygnity (skonsolidowaną) w okresie r. 8 8

9 Unity – strategiczny projekt z obszaru HR
Trio Management Opis stanowisk (uporządkowanie nazw i zakresu obowiązków) Wartościowanie stanowisk, w tym analiza wynagrodzenia na rynku IT Analiza etatyzacji Talent Management (key players, high potentials, plany sukcesji, ocena okresowa) Kaskadowanie celów dla poszczególnych obszarów organizacji Grupy premiowe + KPI’s Mapa stanowisk (poziomy oraz rodziny stanowisk) Polityka wynagrodzenia Polityka świadczeń pozapłacowych Systemowe narzędzia HR Model etatyzacji Spójny system wynagrodzeń z odnie-sieniem do praktyk rynkowych Systemy premiowe oparte głównie na celach MBO’s i KPI’s Standaryzacja opisów nazw stanowisk Identyfikacja kluczowych osób i plany sukcesji Wdrożenie 1QFY2014 Projekt realizowany przy współudziale firm doradczych Keystone Consulting i Trio Management

10 Unity – strategiczny projekt z obszaru HR
Komunikacja z pracownikami w trakcie trwania prac projektowych Połączone siły zespołu projektowego (Dział HR + konsultanci) Materiały informacyjne oraz warsztaty wdrożeniowe po zakończeniu prac projektowych Szerokie zaangazowanie w prace wskazanej grupy menedżerów i pracowników Partycypacyjny charakter działań grupy projektowe, warsztaty, konsultacje)

11 Agenda Portfel zamówień i struktura sprzedaży
Realizacja działań strategicznych i operacyjnych Portfel zamówień i struktura sprzedaży Wyniki finansowe za 3Q/9M 2013 Podsumowanie

12 Wybrane umowy podpisane w 3Q 2013
sektor publiczny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Izba Celna w Rzepinie / Izba Celna w Poznaniu / Izba Celna w Krakowie sektor bankowy BZ WBK Narodowy Bank Polski DnB Nord ING Securities Invest Bank S.A. sektor utilities Urząd Miasta Katowice Stredoslovenská energetika S.A Tauron Dystrybucja Energa Operator S.A.

13 Wybrane umowy podpisane w 3Q 2013
Sektor publiczny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utrzymanie i rozwój Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). System pozwala na składanie wniosków o dofinansowanie i refundację drogą elektroniczną lub w formie papierowej oraz umożliwia obsługę złożonych wniosków od momentu ich wpłynięcia, poprzez weryfikację, korekty i decyzje o wypłacie bądź jej wstrzymaniu, aż po wydanie dyspozycji przelewu na konto beneficjenta. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Umowa dotycząca wdrożenia scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia: dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej w centrum przetwarzania danych. Dostarczane przez Sygnity elementy stanowią bazę infrastrukturalną dla programu informatyzacji Publicznych Służb Zatrudnienia w kolejnych latach.

14 Wybrane umowy podpisane w 3Q 2013
Sektor publiczny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Umowa dotycząca zaprojektowania i wykonania systemu elektronicznego e-Drzonków dla WOSiR w Drzonkowie obejmująca m. in. Elektroniczny System Obsługi Obiektów Sportowych, Portal eUsługi oraz wdrożenie systemu MaxeBiznes, a także dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem biurowym. Izba Celna w Rzepinie / Izba Celna w Poznaniu / Izba Celna w Krakowie Umowy dotyczące (kolejno) budowy portalu celnego, hurtowni danych i Ogólnopolskiego Systemu Obsługi Zabezpieczeń

15 Wybrane umowy podpisane w 3Q 2013
Sektor bankowy BZ WBK Umowa dotycząca usług integracji systemów informatycznych w ramach połączenia banków BZ WBK SA i Kredyt Banku SA obejmująca m.in. systemy centralne, systemy bankowości elektronicznej, system gospodarki własnej oraz aplikację Front-End. Narodowy Bank Polski Umowa realizowana we współpracy z Hewlett-Packard Polska Sp z o.o. dotycząca wymiany produkcyjnych serwerów dostępowych z rozszerzonym pakietem bezpieczeństwa Serwery te odpowiadają za prawidłowy dostęp do kluczowych aplikacji Narodowego Banku Polskiego, w tym aplikacje dedykowane wytworzone przez SYGNITY na potrzeby klienta: Bankowość Elektroniczna, kanały B2B. DnB Nord Umowa na system sprawozdawczy SPID wraz z modułami

16 Wybrane umowy podpisane w 3Q 2013
Sektor bankowy ING Securities Umowa na odnowienie subskrypcji w zakresie oprogramowania silnika bazy danych Ingres. Kontrakt jest kontynuacją współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju systemów maklerskich. Invest Bank S.A. Umowa na sługi dostosowania systemów informatycznych do obsługi nowych klientów banku oraz Grupy kapitałowej. Współpraca obejmuje m.in. modyfikacje systemu centralnego oraz systemu obsługi wniosków kredytowych.

17 Wybrane umowy podpisane w 3Q 2013
Sektor utilities Urząd Miasta Katowice Umowa dotycząca opracowania i wdrożenia systemu Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej, migracją i pozyskaniem danych, przeprowadzeniem szkoleń oraz świadczeniem usług promocji i asysty technicznej. Stredoslovenská energetika S.A Umowa na serwis (7x24) i konserwację systemu SOE obejmująca administrację systemu, doradztwo i diagnostykę oraz rozwój systemu. W skład systemu SOE objętego opieką serwisową wchodzą moduły realizujące funkcje: pozyskiwania danych pomiarowych, kontroli oraz przetwarzania d.p., wymiany danych oraz generowania raportów, portal www, system CFS (prognozowanie)

18 Wybrane umowy podpisane w 3Q 2013
Sektor utilities Tauron Dystrybucja Umowa na opracowanie i wdrożenie narzędzi niezbędnych do wykonania synchronizacji danych systemu multiZbyt z innymi systemami wdrożonymi w TAURON Dystrybucja S.A. w oddziałach w Krakowie i Bielsku–Białej. Energa Operator S.A. Umowa na wdrożenie systemu AMS (Advanced Metering System) w Energa Operator S.A. System AMS autorstwa Sygnity pozwala na pełną kontrolę danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej: od akwizycji, poprzez przetwarzanie do udostępniania innemu środowisku informatycznemu. System jest przeznaczony do obsługi masowych ilości pomiarów.

19 Koncentracja na kluczowych pionach i wysokomarżowych produktach
Struktura sprzedaży wg pionów klienckich Struktura sprzedaży wg grup produktowych ~ 90% sprzedaży w kluczowych pionach 9M 2013 (X’12-VI’13) 9M 2013 (X’12-VI’13) - 5 p.p. 9M 2012 (X’11-VI’12) + 5 p.p. 9M 2012 (X’11-VI’12) Utilities Bankowy Pozostałe Publiczny Usługi serwisowe Sprzęt Licencje Usługi wdrożeniowe

20 Struktura sprzedaży wg pionów klienckich
1Q 2012 (X-XII’11) 2Q 2012 (I-III’12) 3Q 2012 (IV-VI’12) 9M 2012 (X’11-VI’12) 1Q 2013 (X-XII’12) 2Q 2013 (I-III’13) 3Q 2013 (IV-VI’13) 9M 2013 (X’12-VI’13) Publiczny 45 417 29 030 80 898 41 856 40 213 Bankowy 44 092 34 603 34 575 31 591 28 606 27 276 87 473 Utilities 32 153 11 895 10 088 66 208 31 938 15 023 12 895 59 856 Pozostałe 30 450 16 220 22 024 62 787 21 184 11 206 15 216 47 606 SUMA 95 717 96 691 95 601 20 20

21 Backlog i zabezpieczenie przychodów backlogiem
Backlog (mPLN) Zabezpieczenie przychodów(2) Backlog bieżący (1) Analogiczny backlog rdr Publiczny Bankowy Dla roku obrotowego 2013 obejmuje okres lipiec-wrzesień 2013, dla roku obrotowego 2014 obejmuje okres październik 2013-czerwiec 2014 Zabezpieczenie przychodów w latach jako procent zrealizowanych przychodów okresu X.11-IX.12 Na rok 2013 obejmuje sumę wykonania za 9M 2013 oraz backlog 2013, na rok 2014 obejmuje backlog na 2014 Utilities 21 21

22 Agenda Wyniki finansowe za 3Q/9M 2013
Realizacja działań strategicznych i operacyjnych Portfel zamówień i struktura sprzedaży Wyniki finansowe za 3Q/9M 2013 Podsumowanie

23 Podstawowe wyniki finansowe Sygnity za 9M 2013
 w tys. PLN 9M 2012 (X’11-VI’12) 9M 2013 (X’12-VI’13) Dynamika 9M 2013 – 9M 2012 Przychody -16%1) Zysk brutto ze sprzedaży 69 291 71 530 +3% Marża brutto ze sprzedaży (%) 16,2% 20,0% +3,8pp Koszty ogólnego zarządu -23% Wynik operacyjny (EBIT) -1 110 16 329 n/a Marża operacyjna (%) -0,3% 4,6% +4,9pp Koszty finansowe netto -6 638 -5 114 Zysk/strata netto -5 799 9 333 Marża netto (%) -1,4% 2,6% +4,0pp EBITDA 9 493 29 425 +210% Marża EBITDA (%) 2,2% 8,2% +6,0pp (1) Nominalny spadek sprzedaży w ujęciu r/r wynika w głównej mierze ze spadku sprzedaży towarów i materiałów (-36% r/r); sumaryczne przychody w trzech najważniejszych kategoriach produktowych (licencje i oprogramowanie, usługi wdrożeniowe i usługi serwisowe) zanotowały spadek ok.10,5% r/r, głownie za sprawą licencji 23 23

24 Podstawowe wyniki finansowe Sygnity za 3Q 2013
 w tys. PLN 6Q 2012 (IV-VI’12) 3Q 2013 (IV-VI’13) Dynamika 3Q Q 2012 Przychody 95 601 -5% Zysk brutto ze sprzedaży 17 744 20 035 +13% Marża brutto ze sprzedaży (%) 17,6% 21,0% +3,4pp Koszty ogólnego zarządu -16% Wynik operacyjny (EBIT) -2 650 3 526 n/a Marża operacyjna (%) -2,6% 3,7% +6,3pp Koszty finansowe netto -2 835 -1 494 -47% Zysk/strata netto -6 158 1 146 Marża netto (%) -6,1% 1,2% +18,0pp EBITDA 277 7 764 x28 Marża EBITDA (%) 0,3% 8,1% +7,8pp 24 24

25 Kluczowe mierniki realizacji strategii Sygnity za 9M 2013
Marża brutto na sprzedaży (%) +3,8pp 9M 2013 rdr +2,5pp 9M 2013 vs. analogiczny okres 2 lata temu - 1,1pp w porównaniu do średniej ze strategii 21,1% 9M 2011 (X’10-VI’11) 9M 2012 (X’11-VI’12) 9M 2013 (X’12-VI’13) Marża EBIT (%) +4,9pp 9M 2013 rdr +5,3pp 9M 2013 vs. analogiczny okres 2 lata temu -1,6pp w porównaniu do średniej ze strategii 6,2% 9M 2011 (X’10-VI’11) 9M 2012 (X’11-VI’12) 9M 2013 (X’12-VI’13) Marża netto (%) +4,0pp 9M 2013 rdr +4,4pp 9M 2013 vs. analogiczny okres 2 lata temu -2,2pp w porównaniu do średniej ze strategii 4,8% 9M 2011 (X’10-VI’11) 9M 2012 (X’11-VI’12) 9M 2013 (X’12-VI’13) Średnia wartość celu przyjętego w strategii Sygnity na lata 25 25

26 Trwała poprawa kluczowych wskaźników finansowych
Marża EBIT i Marża netto (%) 2Q 2010 (IV-VI’10) 2Q 2011 (IV-VI’11) 1Q 2012 (X-XII’11) 2Q 2012 (I-III’12) 3Q 2012 (IV-VI’12) 1Q 2013 (X-XII’12) 2Q 2013 (I-III’13) 3Q 2013 (IV-VI’13) Marża EBIT Marża netto 26 26

27 Systematyczne ograniczanie kosztów ogólnego zarządu
Koszty ogólnego zarządu (mPLN) Koszty ogólnego zarządu (% przychodów)(1) 2012 9M 2013 -10,5 mPLN -11,7 mPLN -11,1 -1,3 mPLN 9M 2011 9M 2012 9M 2013 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 Raportowane koszty ogólnego zarządu w 3Q 2013 wyniosły 12,8 mln PLN jako efekt konsekwentnej optymalizacji bazy kosztowej W 2Q 2013 wystąpił dodatkowy efekt uaktualnienia stanu rezerw Koszty ogólnego zarządu za 9M(4Q2012-2Q2013). Źródło: sprawozdania spółek konkurencyjnych 2012 oraz 1H2013 27 27

28 Finansowanie działalności
Środki pieniężne na koniec okresu: 18 mln PLN Dwukrotny wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej r/r za 9M 2013 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Dostępne linie kredytowe: 82,5 mln PLN vs. wykorzystanie ok. 3,5 mln PLN Dług netto: 25,4 mln PLN (0,9x EBITDA ttm) 28 28

29 Przepływy pieniężne 9M 2013 Przepływy (mPLN ) 1Q 2013 (X-XII’12)
(I-III’13) 3Q 2013 (IV-VI’13) 9M 2013 (X’12-VI’13) z działalności operacyjnej 55,7 -47,4 6,2 14,5 z działalności inwestycyjnej -1,8 -12,0 -3,0 -16,8 z działalności finansowej -0,3 -22,3 -3,6 -26,2 SUMA 53,6 -81,7 -0,4 -28,5 Silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za 9M 2013 na kwotę 14,5 mPLN, dwukrotny wzrost r/r Spłata zadłużenia finansowego z tytułu obligacji na kwotę ponad 24 mPLN w trakcie 9M 2013 W wydatkach inwestycyjnych za 2Q 2013 największą pozycję stanowił depozyt kaucyjny na kwotę ,6 mPLN 29 29

30 Agenda Podsumowanie Realizacja działań strategicznych i operacyjnych
Portfel zamówień i struktura sprzedaży Wyniki finansowe za 3Q/9M 2013 Podsumowanie

31 Podsumowanie Konsekwentna implementacja działań zmierzających
Ok. 90% przychodów z działalności podstawowej, wyraźny wzrost backlogu r/r Osiągniecie marży brutto ze sprzedaży na poziomie 20,0% zbliżonym do założonego w strategii 21,1% 9M 2013 (X’12-VI’13) 9M 2011 (X’10-VI’11) 9M 2012 (X’11-VI’12) 9M 2013 (X’12-VI’13) Systematyczny spadek kosztów ogólnego zarządu vs. przychody Silne przepływy operacyjne 9M 2012 9M 2013 9M 2012 9M 2013 Konsekwentna implementacja działań zmierzających do „urynkowienia” Spółki 31 31

32 Sesja Q&A

33 Backup ikonka

34 Przepływy pieniężne w 3Q 2013
Pozostałe przepływy to zysk brutto +/- podatek, różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych 34 34

35 e-Podatki – największy projekt informatyczny realizowany przez Sygnity
Zgodnie z umową Sygnity wykona kompleksowy system obsługujący obowiązujące w Polsce podatki, w tym m.in. PIT, CIT i VAT. Wartość podpisanej umowy to ponad 231 mln zł brutto. Ten największy w historii naszej Spółki projekt będzie realizowany przez 96 miesięcy od dnia podpisania umowy, większość produktów powstanie w ciągu pierwszych 2-3 lat. Główne cele projektu: Maksymalizacja wielkości należnych wpływów podatkowych Maksymalizacja stopnia dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych Maksymalizacja stopnia orientacji na podatnika Minimalizacja pozapodatkowych obciążeń podatników Wzrost efektywności działania administracji podatkowej Wybrane parametry realizowanego systemu Obsługa 40 tys. jednocześnie pracujących użytkowników wewnętrznych, odwołujących się do jego usług średnio, co 20 sekund 250 odsłon portalu podatnika na sekundę 10 tys. wywołań do bazy CRP KEP na minutę… … i 200 mln rekordów eksportowanych na dobę Automatyczne rozliczanie 200 mln zdarzeń podatkowych rocznie


Pobierz ppt "Wyniki finansowe Sygnity za 3Q 2012/2013 (IV’13-VI’13) oraz 9M 2012/2013 (X’12-VI’13) Warszawa, 6 września 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google