Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- Należy unikać nieprecyzyjnych źródeł weryfikacji wskaźników:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- Należy unikać nieprecyzyjnych źródeł weryfikacji wskaźników:"— Zapis prezentacji:

0 Wskaźniki pomiaru celu i produktu możliwe do wykorzystania we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania PO KL Przysiek, listopada 2012 r. Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Pomocy Technicznej PO KL

1 - Należy unikać nieprecyzyjnych źródeł weryfikacji wskaźników:
- Wskaźniki należy zdefiniować w taki sposób aby dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność. - Należy unikać nieprecyzyjnych źródeł weryfikacji wskaźników: statystyki PUP, statystyki MPiPS, statystyki urzędu, oświadczenie, dokumentacja PZ, dokumentacja PP, arkusz kalkulacyjny.

2 - Wskaźniki należy odpowiednio oszacować, tak aby ich wykonanie było realne.
- Przy ustalaniu wartości obecnej wskaźników takich jak np. Liczba osób bezrobotnych objętych indywidualną poradą zawodową, Liczba wyjść pośredników pracy do pracodawców w celu pozyskania ofert pracy niesubsydiowanej posługujemy się danymi za pełny rok 2011, natomiast w przypadku wskaźników takich jak Liczba etatów pośredników pracy i doradców zawodowych utrzymana w PUP posługujemy się danymi za rok

3 - W badaniach ankietowych należy zadawać pytania badające wprost wskaźniki np.
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady, usług, obsługi? - W sytuacji gdy odpowiedź jest negatywna należy również zadać pytanie dot. przyczyn, aby zidentyfikować słabe strony PUP, które należy poprawić.

4 Wskaźniki badające jakość
Wskaźnik pomiaru celu Źródło weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźnika Częstotliwość pomiaru Uwagi Odsetek pracodawców/ bezrobotnych zadowolonych z usług pośrednictwa pracy/ poradnictwa zawodowego Ankieta na grupie X pracodawców z powiatu Y/ X osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Y, dobór losowy Pomiar dokonany dwukrotnie w styczniu danego roku oraz w grudniu danego roku, wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność W przypadku gdy PUP badał odsetek zadowolonych w poprzednim projekcie można dokonać pomiaru na zakończenie realizacji

5 Przykład pytania z ankiety:
Liczba pracodawców zadowolonych z wizyt pośredników pracy ankiety - próba badawcza X, dobór losowy Pomiar dokonywany na bieżąco, wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Liczbę pracodawców należy określić z uwzględnieniem liczby pracodawców korzystających z usług w ciągu roku Przykład pytania z ankiety: Czy jest Pan/Pani zadowolona z udzielonej usługi/wizyty: 1) TAK 2) NIE* *Jeśli NIE proszę podać dlaczego….

6 Przykład pytania z ankiety:
Liczba pracodawców pozytywnie oceniających współpracę z PUP Ankieta przeprowadzona na grupie X pracodawców, dobór losowy Pomiar dokonywany na bieżąco, wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Liczbę pracodawców należy określić z uwzględnieniem liczby pracodawców korzystających z usług w ciągu roku Przykład pytania z ankiety: Jak Pan/Pani ocenia współpracę z PUP w skali od 1(bardzo nisko) do 5 (bardzo wysoko) (tak sformułowane pytanie wymusza konieczność przeprowadzenia pomiaru dwukrotnie)

7 Przykład pytania z ankiety: - Czy w wyniku szkolenia Pani/Pana kwalifikacje: 1) wzrosły 2) utrzymały się na dotychczasowym poziomie Liczba kluczowych pracowników PUP oceniających, że wzrosły ich kwalifikacje zawodowe Ankieta-po zakończeniu szkolenia Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawione z częstotliwością składania wniosku o płatność

8 Sposób wykazywania rezultatów
Przykład: Rezultat: liczba osób zadowolonych z usług Zakładane monitorowanie: pomiar dwukrotny na próbie 300 osób (po 150 osób każde) - W pierwszym badaniu przeankietowano 150 osób z czego 100 osób wyraziło zadowolenie: odsetek zadowolonych = liczba zadowolonych/liczba badanych odsetek zadowolonych = 100/150

9 Wyliczanie próby reprezentatywnej
Wykorzystanie stron internetowych do określenia próby reprezentatywnej Np.:

10

11

12 Wskaźniki pomiaru celu (przykłady)
Wskaźnik pomiaru celu Źródło weryfikacji /pozyskania danych do pomiaru wskaźnika Częstotliwość pomiaru Uwagi Liczba osób bezrobotnych objętych grupową poradą zawodową w roku 2013 lista obecności uczestników porad grupowych, rejestr udzielonych grupowych porad zawodowych Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Rejestr –zależy od konstrukcji, gdyż ma zawierać liczbę osób a nie tylko udzielone porady Liczba wejść na stronę internetową PUP zawierającą materiały dotyczące równości płci Wydruk dokonywany przez administratora strony internetowej PUP( darmowe statystyki umieszczone na stronie internetowej np. Stat4u, Google Analytics) Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność

13 Liczba osób bezrobotnych i pracodawców, którym przekazano informację na temat równości szans
Zestawienia oświadczeń o zapoznaniu się z zasadą równości płci i uzyskaniu materiałów informacyjnych, wpisy w karty rejestracyjne, wpisy w karty pracodawców, wykaz osób, które otrzymały informację, wykazy udzielonych informacji prowadzone przez PP i DZ Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Należy zwrócić uwagę, by wskazane źródła badały liczbę osób a nie informacji na temat równości szans Preferowane zestawienia oświadczeń lub wykazy osób

14 Liczba etatów PP i DZ utrzymana w PUP X w roku Y
Umowy o pracę, zakresy obowiązków, listy płac Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Etatów nie dzielimy na płeć, rozdzielanie wskaźnika na dwie pozycje Liczba etatów PP i DZ dofinansowana w ramach projektu w roku Y

15 Liczba wizyt PP u pracodawców celem pozyskania ofert pracy niesubsydiowanej
Raporty dotyczące kontaktów PP z pracodawcami, rejestr odbytych wizyt u pracodawców w celu pozyskania oferty Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Liczba ofert pracy niesubsydiowanej pozyskanej przez pp Rejestr ofert pracy, MPiPS-01, SYRIUSZ Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Na podstawie MPiPS-01 nie ma możliwości określenia które oferty zostały pozyskane przez pp Liczba zorganizowanych giełd pracy w roku rejestr giełd pracy Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność

16 Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy Zaświadczenia certyfikaty Po zakończeniu szkolenia. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Liczba kluczowych pracowników, którzy ukończyli studia podyplomowe dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o ukończeniu studiów Po zakończeniu studiów. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Liczba osób bezrobotnych, dla których przygotowano/ objętych IPD miesięczne sprawozdanie MPiPS-01, SYRIUSZ, rejestr IPD Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność miesięczne sprawozdanie MPiPS-01- mierzy tylko „przygotowane” a nie objęte

17 Produkty (przykłady) Liczba osób, których etaty zostały dofinansowane w ramach projektu (płeć) umowy o pracę, listy płac, zakresy obowiązków Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Podział na płeć Liczba utrzymanych stron/podstron z zakresu równości szans wydruk ze strony internetowej PUP w części dotyczącej administracji portalem Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność darmowe statystyki umieszczone na stronie internetowej np. Stat4u, Google Analytics Liczba osób, które zostaną skierowane na szkolenia (płeć) lista osób skierowanych na szkolenia, karta zgłoszeniowa potwierdzająca udział

18 Liczba osób, które zostaną skierowane na studia podyplomowe (płeć)
umowy z pracownikami o sfinansowaniu studiów Pomiar dokonywany na bieżąco. Wyniki przedstawiane z częstotliwością składania wniosku o płatność Podział na płeć Liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego pracownika dokumentacja szkoleniowa (harmonogram szkolenia, lista obecności)

19 Dziękuję za uwagę 19


Pobierz ppt "- Należy unikać nieprecyzyjnych źródeł weryfikacji wskaźników:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google