Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 14 listopada 2013 r. Program dla Europy Środkowej podsumowanie wdrażania w latach 2007-2013 oraz założenia edycji 2014-2020 Agnieszka Burda Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 14 listopada 2013 r. Program dla Europy Środkowej podsumowanie wdrażania w latach 2007-2013 oraz założenia edycji 2014-2020 Agnieszka Burda Departament."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 14 listopada 2013 r. Program dla Europy Środkowej podsumowanie wdrażania w latach 2007-2013 oraz założenia edycji 2014-2020 Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Uczestniczące państwa: Polska, Republika Czeska, Republika Słowacka, Węgry, Słowenia, Austria, Niemcy (obszar wschodni), Włochy (obszar północny), Ukraina (zachodnie obwody) uczestnictwo z własnym budżetem. do 85% do 75% Budżet programu 246 mln euro z EFRR rozdysponowany Partnerstwo: trzech finansujących partnerów z przynajmniej trzech krajów co najmniej dwóch partnerów z PCz UE z obszaru programu Europy Środkowej Partnerzy stowarzyszeni-obserwatorzy Inwestycje pilotażowe! Program dla Europy Środkowej 2007-2013

3 a) WŁADZE PUBLICZNE szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego takie jak ministerstwa, samorządy regionalne, jednostki administracyjne, samorządy miejskie i ich wydziały b) INSTYTUCJE O CHARAKTERZE PUBLICZNYM (Public Equivalent Bodies), takie jak stowarzyszenia rozwoju regionalnego oraz agencje innowacyjności i rozwoju. oznacza każdy podmiot*: a) ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego; b) posiadający osobowość prawną; oraz c) finansowany w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; albo taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; c) INSTYTUCJE PRYWATNE, w tym prywatne firmy * DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. Beneficjenci programu 2007-2013 44% 16% 40%

4 1.Wspólna strategia + opracowanie planu działania (transnarodowa strategia, plan działania, metody wdrażania) 2.Transnarodowe opracowanie narzędzi (narzędzia wspólnego zarządzania, system wspomagający proces decyzyjny, szkolenia) 3.Ustanowienie wspólnego zarządzania (mechanizm współpracy, wspólnie zarządzane centrum) 4.Przygotowanie inwestycji (studium wykonalności, analiza zysków i strat, ocena wpływu na środowisko) 5.Działania pilotażowe (w tym inwestycje na małą skalę) (pilotażowy system monitoringu, pilotażowe udogodnienia, pilotażowa usługa, pilotażowe szkolenie) Typy działań w realizowanych projektach – stan wdrażania na koniec 2012 roku 25 79 41 550 mln euro 53 inwestycje o wartości 360 tys. euro

5 Rezultaty programu zaprezentowano w broszurach tematycznych pt. PORTRAITS Wersja elektroniczna dostępna jest na głównej stronie programu www.central2013.eu (1)transfer technologii i innowacje w biznesie (2)zrównoważony transport publiczny i logistyka (3)wydajność energetyczna i energia odnawialna (4)zarządzanie ryzykiem środowiskowym i zmiany klimatu (5)zmiany demograficzne i rozwój wiedzy (6)dziedzictwo kulturowe i zasoby kreatywne

6 1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji 12 1.2 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji 7 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy 6 2.1 Poprawa wewnętrznych połączeń w obszarze Europy Środkowej 6 2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki 4 2.3 Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju 5 2.4 Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu. 3 3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną 7 3.2 Redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka 5 3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej 10 3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań 10 4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej 8 4.2 Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miast i regionów 7 4.3 Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów 11 Tematyka projektów z udziałem polskich partnerów Polscy partnerzy uczestniczą w 101 spośród 124 projektów

7 Tematyka wdrażanych projektów z udziałem Polski w programach transnarodowych (CE i BSR)

8 Udział Polski na tle innych państw KrajPPPW Niemcy22940 Włochy21627 Polska18112 Austria16119 Węgry15116 Czechy1555 Słowenia1303 Słowacja952 Rumunia4nd Belgia2nd

9 1.Miasto Stołeczne Warszawa – Cities on Power 2.Poltegor Instytut – ENERGYREGION 3.Polska Akademia Nauk – ReNewTown 4.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – CHAMPIONS 5.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – ESSENCE 6.Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – CIRCUSE 7.Miasto Wrocław – Via REGIA plus 8.Miasto Bydgoszcz – COBRAMAN 9.Główny Instytut Górnictwa – REURIS 10.Główny Instytut Górnictwa – FOKS 11.Główny Instytut Górnictwa – TAB 12.Kostrzyn nad Odrą – Forte Cultura Polscy partnerzy wiodący Dofinansowanie z budżetu państwa dla polskich partnerów wiodących: -na przygotowanie projektu -na realizację projektu

10 regionppregionpp Śląskie32Łódzkie5 Dolnośląskie31Zachodniopomorskie3 Mazowieckie30Opolskie3 Małopolskie18Lubelskie2 Pomorskie17Podlaskie2 Wielkopolskie12Warmińsko-Mazurskie2 Kujawsko-Pomorskie11Świętokrzyskie3 Podkarpackie9Lubuskie1 181 partnerów dofinansowanie 31,53 mln euro 29 zakończonych projektów Udział polskich partnerów w podziale na regiony

11 Polska strona internetowa programu - mapa projektów

12 Program dla Europy Środkowej 2014-2020 Obszar programu państwa członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w edycji 2007-2013 oraz Chorwacja bez udziału Ukrainy Instytucja Zarządzająca – Miasto Wiedeń Program otwarty dla podmiotów publicznych i prywatnych Konsultacje społeczne XII 2013-I 2014

13 Przygotowanie nowego programu dla Europy Środkowej 2014-2020 2011 r. powołano Grupę Sterującą ds. Przygotowania Programu Europa Środkowa 2014-2020 (SG), ze strony Polski w skład grupy wchodzą przedstawiciel MRR oraz przedstawiciele polskich regionów; 2012 r. wybrano główne cele tematyczne nowego programu operacyjnego; 2013 r. poddano konsultacjom narodowym (w 8 państwach członkowskich) zakres tematyczny nowego programu; konsultacje obejmowały spotkania warsztatowe oraz ankietę internetową: 16 kwietnia 2013 r. odbyły się konsultacje narodowe w Warszawie 16 maja 2013 r. odbyły się konsultacje transnarodowe w Padwie (podczas konferencji rocznej programu) kolejne spotkanie Grupy Sterującej odbędzie się w dniach 28-29 listopada br. program operacyjny (propozycja całości) ma być dostępny w grudniu br., następnie, razem z analizą SEA zostanie poddany konsultacjom społecznym (dokończenie programu zależne jest od zatwierdzenia rozporządzeń KE dotyczących perspektywy 2014-2020); wysłanie programu do zatwierdzenia KE – I kwartał 2014; zatwierdzenie programu przez KE – ll kwartał 2014.

14 Innowacje – energia – środowisko - transport Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje Poprawa trwałych powiązań pomiędzy aktorami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności dla rozwoju ekonomicznych i społecznych innowacji w regionach Europy Środkowej Cel tematyczny Cele szczegółowe

15 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Rozwój i wdrażanie rozwiązań dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej Poprawa strategii energetycznych o wymiarze terytorialnym i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu Poprawa potencjału dla planowania mobilności w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 Innowacje – energia – środowisko - transport Cel tematyczny Cele szczegółowe

16 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony oraz zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa naturalnego Poprawa potencjału dla zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa kulturowego Poprawa zarządzania środowiskowego w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu uczynienia z nich miejsc bardziej przyjaznych dla życia Innowacje – energia – środowisko - transport Cel tematyczny Cele szczegółowe

17 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu lepszego połączenia z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi Poprawa koordynacji pomiędzy organizatorami transportu towarowego w celu szerszego wykorzystywania przyjaznych środowisku rozwiązań multimodalnych Innowacje – energia – środowisko - transport Cel tematyczny Cele szczegółowe

18 Przygotowanie nowego programu dla Europy Środkowej 2014-2020 Konferencja Programu dla Europy Środkowej Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Informacje o konferencji już wkrótce na stronach: www.europasrodkowa.gov.pl www.ewt.gov.pl Dziękuję za uwagę

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej Agnieszka.Burda@mrr.gov.pl Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl tel. 32 253 90 08 www.europasrodkowa.gov.pl www.central2013.eu www.ewt.gov.pl


Pobierz ppt "Katowice, 14 listopada 2013 r. Program dla Europy Środkowej podsumowanie wdrażania w latach 2007-2013 oraz założenia edycji 2014-2020 Agnieszka Burda Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google