Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program dla Europy Środkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program dla Europy Środkowej"— Zapis prezentacji:

1 Program dla Europy Środkowej
Katowice, 14 listopada 2013 r. Program dla Europy Środkowej podsumowanie wdrażania w latach oraz założenia edycji Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Program dla Europy Środkowej 2007-2013
Uczestniczące państwa: Polska, Republika Czeska, Republika Słowacka, Węgry, Słowenia, Austria, Niemcy (obszar wschodni), Włochy (obszar północny), Ukraina (zachodnie obwody) uczestnictwo z własnym budżetem. do 85% do 75% Budżet programu 246 mln euro z EFRR rozdysponowany Partnerstwo: trzech finansujących partnerów z przynajmniej trzech krajów co najmniej dwóch partnerów z PCz UE z obszaru programu Europy Środkowej Partnerzy stowarzyszeni-obserwatorzy Inwestycje pilotażowe!

3 Beneficjenci programu 2007-2013
a) WŁADZE PUBLICZNE szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego takie jak ministerstwa, samorządy regionalne, jednostki administracyjne, samorządy miejskie i ich wydziały 44% b) INSTYTUCJE O CHARAKTERZE PUBLICZNYM (Public Equivalent Bodies), takie jak stowarzyszenia rozwoju regionalnego oraz agencje innowacyjności i rozwoju. oznacza każdy podmiot*: a) ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego; b) posiadający osobowość prawną; oraz c) finansowany w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; albo taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; c) INSTYTUCJE PRYWATNE, w tym prywatne firmy *DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. 40% 16%

4 Typy działań w realizowanych projektach – stan wdrażania na koniec 2012 roku
Wspólna strategia + opracowanie planu działania (transnarodowa strategia, plan działania, metody wdrażania) Transnarodowe opracowanie narzędzi (narzędzia wspólnego zarządzania, system wspomagający proces decyzyjny, szkolenia) Ustanowienie wspólnego zarządzania (mechanizm współpracy, wspólnie zarządzane centrum) Przygotowanie inwestycji (studium wykonalności, analiza zysków i strat, ocena wpływu na środowisko) Działania pilotażowe (w tym inwestycje na małą skalę) (pilotażowy system monitoringu, pilotażowe udogodnienia, pilotażowa usługa, pilotażowe szkolenie) 25 79 41 550 mln euro 53 inwestycje o wartości 360 tys. euro

5 Rezultaty programu zaprezentowano w broszurach tematycznych pt
Rezultaty programu zaprezentowano w broszurach tematycznych pt. PORTRAITS transfer technologii i innowacje w biznesie zrównoważony transport publiczny i logistyka wydajność energetyczna i energia odnawialna zarządzanie ryzykiem środowiskowym i zmiany klimatu zmiany demograficzne i rozwój wiedzy dziedzictwo kulturowe i zasoby kreatywne Wersja elektroniczna dostępna jest na głównej stronie programu

6 Tematyka projektów z udziałem polskich partnerów
1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji 12 1.2 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji 7 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy 6 2.1 Poprawa wewnętrznych połączeń w obszarze Europy Środkowej 2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki 4 2.3 Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju 5 2.4 Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu. 3 3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną 3.2 Redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka 3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej 10 3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań 4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej 8 4.2 Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miast i regionów 4.3 Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów 11 Polscy partnerzy uczestniczą w 101 spośród 124 projektów

7 Tematyka wdrażanych projektów z udziałem Polski w programach transnarodowych (CE i BSR)

8 Udział Polski na tle innych państw
Kraj PP PW Niemcy 229 40 Włochy 216 27 Polska 181 12 Austria 161 19 Węgry 151 16 Czechy 155 5 Słowenia 130 3 Słowacja 95 2 Rumunia 4 nd Belgia

9 Polscy partnerzy wiodący
Miasto Stołeczne Warszawa – Cities on Power Poltegor Instytut – ENERGYREGION Polska Akademia Nauk – ReNewTown Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – CHAMPIONS Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – ESSENCE Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – CIRCUSE Miasto Wrocław – Via REGIA plus Miasto Bydgoszcz – COBRAMAN Główny Instytut Górnictwa – REURIS Główny Instytut Górnictwa – FOKS Główny Instytut Górnictwa – TAB Kostrzyn nad Odrą – Forte Cultura Dofinansowanie z budżetu państwa dla polskich partnerów wiodących: -na przygotowanie projektu -na realizację projektu

10 Udział polskich partnerów w podziale na regiony
pp Śląskie 32 Łódzkie 5 Dolnośląskie 31 Zachodniopomorskie 3 Mazowieckie 30 Opolskie Małopolskie 18 Lubelskie 2 Pomorskie 17 Podlaskie Wielkopolskie 12 Warmińsko-Mazurskie Kujawsko-Pomorskie 11 Świętokrzyskie Podkarpackie 9 Lubuskie 1 181 partnerów dofinansowanie 31,53 mln euro 29 zakończonych projektów

11 Polska strona internetowa programu
- mapa projektów

12 Program dla Europy Środkowej 2014-2020
Obszar programu państwa członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w edycji oraz Chorwacja bez udziału Ukrainy Instytucja Zarządzająca – Miasto Wiedeń Program otwarty dla podmiotów publicznych i prywatnych Konsultacje społeczne XII 2013-I 2014

13 Przygotowanie nowego programu dla Europy Środkowej 2014-2020
2011 r. powołano Grupę Sterującą ds. Przygotowania Programu Europa Środkowa (SG), ze strony Polski w skład grupy wchodzą przedstawiciel MRR oraz przedstawiciele polskich regionów; 2012 r. wybrano główne cele tematyczne nowego programu operacyjnego; 2013 r. poddano konsultacjom narodowym (w 8 państwach członkowskich) zakres tematyczny nowego programu; konsultacje obejmowały spotkania warsztatowe oraz ankietę internetową: 16 kwietnia 2013 r. odbyły się konsultacje narodowe w Warszawie 16 maja 2013 r. odbyły się konsultacje transnarodowe w Padwie (podczas konferencji rocznej programu) kolejne spotkanie Grupy Sterującej odbędzie się w dniach listopada br. program operacyjny (propozycja całości) ma być dostępny w grudniu br., następnie, razem z analizą SEA zostanie poddany konsultacjom społecznym (dokończenie programu zależne jest od zatwierdzenia rozporządzeń KE dotyczących perspektywy ); wysłanie programu do zatwierdzenia KE – I kwartał 2014; zatwierdzenie programu przez KE – ll kwartał 2014.

14 Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje
Innowacje – energia – środowisko - transport Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje Poprawa trwałych powiązań pomiędzy aktorami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności dla rozwoju ekonomicznych i społecznych innowacji w regionach Europy Środkowej Cel tematyczny Cele szczegółowe

15 Innowacje – energia – środowisko - transport
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Cel tematyczny Rozwój i wdrażanie rozwiązań dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej Poprawa strategii energetycznych o wymiarze terytorialnym i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu Poprawa potencjału dla planowania mobilności w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 Cele szczegółowe

16 Innowacje – energia – środowisko - transport
Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Cel tematyczny Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony oraz zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa naturalnego Poprawa potencjału dla zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa kulturowego Poprawa zarządzania środowiskowego w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu uczynienia z nich miejsc bardziej przyjaznych dla życia Cele szczegółowe

17 Innowacje – energia – środowisko - transport
Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu lepszego połączenia z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi Poprawa koordynacji pomiędzy organizatorami transportu towarowego w celu szerszego wykorzystywania przyjaznych środowisku rozwiązań multimodalnych Cel tematyczny Cele szczegółowe

18 Przygotowanie nowego programu dla Europy Środkowej 2014-2020
Konferencja Programu dla Europy Środkowej Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Informacje o konferencji już wkrótce na stronach: Dziękuję za uwagę

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej tel


Pobierz ppt "Program dla Europy Środkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google