Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Toruń, 26 września 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Toruń, 26 września 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Toruń, 26 września 2011 r.

2 pełni rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) we wdrażaniu Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na szczeblu regionalnym. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU zgodnie z Uchwałą Nr 16/134/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 roku oraz Uchwałą Nr 45/635/07 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 lipca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektu systemu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych na szczeblu regionalnym,

3 Cel główny: Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej

4 Instytucja Wdrażająca – ROPS w Toruniu Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - projekty systemowe Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - projekty konkursowe Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - projekty konkursowe Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej

5 Wnioski ZŁOŻONE w odpowiedzi na konkurs/nabór systemowy Wnioski z POZYTYWNYM wynikiem oceny formalnej* Wnioski PRZYJĘTE DO REALIZACJI Działanie/ Poddziałanie Liczba wniosków Wartość wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków Wartość wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków Wartość wniosków o dofinansowanie Poddziałanie , ,18 Poddziałanie , ,21 Poddziałanie , Poddziałanie , , ,25 Poddziałanie , , ,88 Działanie , , ,54 OGÓŁEM , , ,06 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Proces aplikowania o środki – wartości kumulatywne *Dane na podstawie KSI SIMIK według stanu na dzień

6 Działanie/ Poddziałanie Liczba podpisanych umów o dofinansowanie + wnioski rekomendowane do podpisania umowy o dofinansowanie Wartość podpisanych umów o dofinansowanie + wartość wniosków rekomendowanych do podpisania umowy o dofinansowanie % kontraktacji na Działanie* Poddziałanie (umowy ramowe) ,18 54,95% Poddziałanie (umowy ramowe) ,21 Poddziałanie ,00 Poddziałanie , ,68 75,01% Poddziałanie , ,00 Działanie , ,02 52,46% OGÓŁEM , ,70 62,13% Priorytet VII Promocja integracji społecznej Postęp finansowy - wartości kumulatywne * Dane obliczone po kursie Euro zł wg stanu na miesiąc sierpień 2011r.

7 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Postęp rzeczowy – osiągnięte wskaźniki Wskaźniki monitorowania Działania 7.1 pierwotna wartość wskaźnika Nowa wartość (proponowana) wykonanie na dzień % wykonania nowej wartości (proponowanej) Nazwa wskaźnika Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji ,09% w tym osoby z terenów wiejskich ,53% Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami w ramach realizowanych projektów ,86% Dane na podstawie Sprawozdania z realizacji Działania za I półrocze 2011 r.

8 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Postęp rzeczowy – osiągnięte wskaźniki Wskaźniki monitorowania Działania 7.2 pierwotna wartość wskaźnika Nowa wartość (propono wana) wykonanie na dzień % wykonania nowej wartości (proponowana) Nazwa wskaźnika Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie (w tym 2000 wynikające z KRW) ,87% Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną (zmiana nazwy i definicji wskaźnika) ,14% Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujące co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie (zmiana nazwy i definicji wskaźnika) ,33% Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej ,28% Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzona dzięki wsparciu z EFS - nowy wskaźnik 01900,00% Dane na podstawie Sprawozdania z realizacji Działania za I półrocze 2011 r.

9 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Postęp rzeczowy – osiągnięte wskaźniki Wskaźniki monitorowania Działania 7.3 pierwotna wartość wskaźnika wykonanie na % wykonania pierwotnej wartości Nazwa wskaźnika Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych ,03% Dane na podstawie Sprawozdania z realizacji Działania za I półrocze 2011 r.

10 Projekty systemowe *2011** (planowane) Łącznie Liczba osób objęta wsparciem w ramach projektu Liczba osób objętych Kontraktem socjalnym Liczba osób objęta PAL Liczba osób objętych PISiZON Indywidualny Program Usamodzielniania, Indywidualny Plan Pracy, Indywidualny Program Wsparcia 320n/d320 Liczba osób, które ukończyły udział w projekcie n/d *dane na podstawie Bilansów (suma osób objętych poszczególnymi narzędziami jest wyższa od liczby osób objętych wsparciem ogółem ze względu na fakt, iż 42 osoby skorzystały z 2 form wsparcia) **dane na podstawie wartości założonych we wniosku o dofinansowanie Efekty realizacji projektów systemowych

11 Projekty systemowe AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 2009 % podejmujący daną aktywność 2010 Łącznie% Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 40610,42%62610,44% ,43% 10,43% Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej, w tym: 2506,42%448**7,47%6987,05% - staż przygotowanie zawodowe rozpoczęcie działalności gospodarczej - rozpoczęcie działalności gospodarczej inny -inny Efekty realizacji projektów systemowych* *Dane na podstawie Ankiet dotyczących zrealizowanego w danym roku projektu systemowego **Suma poszczególnych podkategorii jest wyższa niż wykazana liczba osób, które podjęły aktywność zawodową, ponieważ 18 uczestników zostało wykazanych w dwóch podkategoriach

12 Projekty systemowe AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 2009 % podejmujący daną aktywność 2010 % podejmujący daną aktywność Łącznie% Liczba osób, które dzięki udziałowi w projekcie zaprzestały korzystania z pomocy społecznej 51313,17%95715,97%147014,86% Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności społecznej, w tym: 2606,67%4958,26%7557,63% - wolontariat - wolontariat członkowstwo w organizacjach pozarządowych - członkowstwo w organizacjach pozarządowych udział w grupach wsparcia - udział w grupach wsparcia inny - inny Efekty realizacji projektów systemowych* *Dane na podstawie Ankiet dotyczących zrealizowanego w danym roku projektu systemowego

13 Projekty systemowe AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA 2009 % podejmujący daną aktywność 2010 Łącznie% Liczba osób, które podjęły naukę w systemie szkolnym 1142,92%1813,01%2952,98% Liczba osób kontynuujących naukę w systemie szkolnym 32 0,82 % 128 2,14 % 1601,62% Efekty realizacji projektów systemowych* *Dane na podstawie Ankiet dotyczących zrealizowanego w danym roku projektu systemowego

14 Projekty systemowe Wzmocnienie potencjału instytucji pomocy społecznej 2008*2009**2010**2011*** Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych: Liczba zatrudnionych doradców ds. osób niepełnosprawnych: ŁĄCZNIE Efekty realizacji projektów systemowych *** Wartości założone we wnioskach o dofinansowanie na 2011r ** Dane na podstawie Ankiet dotyczących zrealizowanego w danym roku projektu systemowego * Dane własne na podstawie wewnętrznych raportów prowadzonych przez Dział Naboru i Promocji EFS ROPS w Toruniu

15 Projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki w opinii pracowników pomocy społecznej* Jakie zmiany zaszły w klientach pomocy społecznej? zmienia się sposób myślenia klientów pomocy społecznej, wykazują dalsze zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach w ramach PO KL charakter działań aktywizuje klientów pomocy społecznej (aktywność w większym stopniu leży po stronie klienta a nie pracownika dzieci zagrożone umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej pozostały w rodzinie *Cytaty zaczerpnięte z Ankiety monitorująca stan pomocy społecznej na rok 2010 przeprowadzonej przez Dział Analiz i Programowania ROPS w Toruniu

16 Projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki w opinii pracowników pomocy społecznej uczestnicy projektu poznali znaczenie pracy, wspólnie z trenerem kompetencji społecznych dokonali analizy swoich niepowodzeń w poszukiwaniu zatrudnienia oraz bilansu możliwości, umiejętności i predyspozycji zawodowych osoby biorące udział w projekcie zwiększają swój poziom wydolności życiowej, nabierają zaufania do instytucji pomocy publicznych, są wyprowadzane z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Jakie zmiany zaszły w klientach pomocy społecznej?

17 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Pierwszy konkurs zamknięty (na projekty wspierające osoby niepełnosprawne) Nabór zakończony dnia r Alokacja: zł Liczba złożonych wniosków: 57 na kwotę ,37 zł Planowany termin podpisania umów: wrzesień/październik 2011 Drugi konkurs zamknięty (ogólny) Nabór zakończony dnia r. Alokacja: ,07 zł Liczba złożonych wniosków:108 na kwotę ,61 zł Planowany termin podpasania umów: grudzień 2011/styczeń 2012

18 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej Konkurs zamknięty 1/7.2.2/POKL/2011 Nabór zakończony dnia r. Alokacja: zł Liczba złożonych wniosków: 13 na kwotę ,92 zł Planowany termin podpisania umów: październik 2011r. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Konkurs zamknięty Nabór zakończony dnia r. Alokacja: zł Liczba złożonych wniosków: 151 na kwotę ,53 zł Planowany termin podpisania umów: grudzień 2011r.

19 Konkursy w 2011 r. Projekty współpracy ponadnarodowej Konkurs zamknięty TYP PROJEKTU: Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). Nabór zakończony dnia r. Alokacja: zł Liczba złożonych wniosków: 2 na kwotę ,37 zł Planowany termin podpisania umów: luty 2012r. Projekty innowacyjne Konkurs zamknięty TEMAT: Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Nabór zakończony dnia r. alokacja: zł Planowany termin podpisania umów: luty 2012r.

20 Działania informacyjno-promocyjne

21 Oprócz spotkań dla beneficjentów i potencjalnych projektodawców Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej zorganizował konkurs Siódemka na szóstkę. Konkurs Siódemka na szóstkę Celem konkursu jest promocja najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

22 W wyniku konkursu wyłoniono 14 projektów, stanowiących przykłady dobrych praktyk. Wyróżnione projekty zyskały uznanie komisji konkursowej dzięki kompleksowemu podejściu w działaniach skierowanych do osób doświadczających szczególnych trudności życiowych w powrocie na rynek pracy i integracji ze społeczeństwem. Konkurs Siódemka na szóstkę Laureaci konkursu przedstawią efekty osiągnięte podczas realizacji swoich projektów w programie telewizyjnym, w prasie o zasięgu regionalnym oraz dzięki umieszczeniu ich opisu w publikacji, która zostanie wydana przez ROPS w Toruniu w listopadzie br.

23 Konkurs Siódemka na szóstkę TACY SAMI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach - I miejsce w kategorii najlepszy projekt systemowy ODNALEŹĆ SIEBIE Katolickiego Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego Posłanie – I miejsce w kategorii najlepszy projekt konkursowy RECYKLING SZANSĄ DLA WIELU Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom – wyróżniony w kategorii najlepszy projekt konkursowy Najlepsze spośród nadesłanych w odpowiedzi na konkurs projekty to:

24 TACY SAMI Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach Ośrodek już od czterech lat jest zaangażowany w realizację projektów na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia, w tym niepełnosprawnych i matek samotnie wychowujących dzieci. W ramach projektu przeprowadzono m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje, doradztwo zawodowe, warsztaty psychoterapii z elementami terapii oraz treningi umiejętności i kompetencji społecznych. Dzięki projektowi, aż 42% spośród 30 uczestników, którzy zakończyli w nim udział podjęło zatrudnienie (stan na koniec 2010r. według danych własnych Beneficjenta)

25 ODNALEŹĆ SIEBIE Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Posłanie W ramach projektu został utworzony klub VECTOR oferujący młodzieży pomoc w doskonaleniu zdolności edukacyjnych i rozwijaniu drzemiących w nich talentów. W projekcie uczestniczyły osoby w wieku lat zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące lub uczące się na terenie miasta Torunia. Dzięki projektowi 295 młodych ludzi miało możliwość skorzystania z korepetycji oraz warsztatów podnoszących ich zdolności zawodowe, jak również zajęć rozwijających umiejętności społeczne i interpersonalne.

26 RECYKLING SZANSĄ DLA WIELU Stowarzyszenie Ludzie -Ludziom Chełmińskie Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom zrealizowało projekt w ramach którego przeszkolono 9 osób niepełnosprawnych intelektualnie, przygotowując je do pracy w recyklingu. Uczestnicy wzięli udział w turnusie w trakcie, którego zapewniono wsparcie psychologiczne wpływające na podniesienie poziomu ich samooceny. W trakcie szkoleń zawodowych przeprowadzono zajęcia z zakresu działań przygotowujących uczestnika do podjęcia pracy w demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

27 Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr

28 Celem projektu systemowego jest szkolenie i doradztwo dla pracowników i wolontariuszy pomocy i integracji społecznej oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie : rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego, poprawy systemów zarządzania jednostkami pomocy i integracji społecznej, budowania zintegrowanej polityki społecznej w regionie, prawidłowego realizowania, monitoringu i ewaluacji zadań przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL.

29 Projekt systemowy ROPS w Toruniu w latach obejmował działania w postaci : szkoleń w formach pozaszkolnych, w tym: kursy, warsztaty, seminaria; doradztwa indywidualnego lub grupowego dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (realizowanego osobiście, telefonicznie lub za pomocą internetu)., wizyt studyjnych na terenie kraju służących zapoznaniu się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie pracy socjalnej; badania ewaluacyjnego projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach Działania 7.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim.

30 Budżet projektu w latach wynosił ,00 PLN. Lata realizacji projektu 2007/ Kwota dofinansowania , , ,00 Kwota wydatkowana , , ,76 % wydatkowania 91,22%97,33%92,70%

31 Efekty realizacji projektu systemowego w latach Dokształcanie kadry pomocy i integracji społecznej w systemie pozaszkolnym w latach Typ wsparcia Liczba zorganizowanych form wsparcia Łączna liczba zorganizowanych form wsparcia Łączna liczba wykorzystanych miejsc szkoleniowych Łączna liczba uczestników projektu Szkolenia form szkoleniowych w tym 885 pracowników socjalnych. Kursy22 Seminaria14 Wizyta studyjna2 Konferencje6

32 Realizacja wskaźnika w ramach Poddziałania PO KL - stan na koniec 2010 r. Wskaźnik Wartość wskaźnika do osiągnięcia w latach Wartość wskaźnika osiągnięta do końca 2010 roku % realizacji wskaźnika Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym ,68%

33 Doradztwo specjalistyczne dla OPS/PCPR w obszarze realizacji projektów systemowych oraz aktywnej integracji i pracy socjalnej Formy świadczonego doradztwa Obszary tematyczne świadczonego doradztwa Liczba ośrodków objętych wsparciem doradczym Telefoniczne Narzędzia i instrumenty aktywnej integracji 161 OPS/PCPR Mailowe Realizacja projektów systemowych OPS/PCPR Indywidualne konsultacje w miejscu realizacji projektu u beneficjenta Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych Indywidualne konsultacje w siedzibie ROPS Współpraca OPS i PCPR z Powiatowymi Urzędami Pracy Grupowe spotkania doradcze Seminaria doradcze

34 Ewaluacja projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim Głównym celem ewaluacji projektów systemowych, realizowanych w Poddziałaniu oraz PO KL była ocena jakości wsparcia przewidzianego w tych projektach systemowych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat sposobu zarządzania i wdrażania przedmiotowych projektów. Wynikiem badania jest raport zawierający wnioski i rekomendacje, służące przygotowaniu w przyszłych latach programowania interwencji z EFS bardziej trafnych, skutecznych, efektywnych i spójnych projektów systemowych, uwzględniających w większym stopniu potrzeby beneficjentów systemowych Poddziałania oraz Poddziałania PO KL. Raport dostępny jest na stronie projektu

35 Publikacje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu opracowane i wydawane w ramach projektu systemowego I.Biuletyny Informacyjne, pn. Rzetelni Otwarci Profesjonalni Skuteczni – nr 1-4 ; II.Biuletyny konferencyjne : 1)Biuletyn konferencji "Aktywna polityka społeczna - dokąd zmierzamy?" /Konferencja promocyjno-informacyjna, inauguracja projektu systemowego w 2011r.; 2)Biuletyn konferencji "Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu", inaugurującej projekt w 2010 roku; 3)Biuletyn konferencji "Aktywna integracja. Pomoc społeczna w Kujawsko- Pomorskim. Priorytet VII POKL", podsumowującej projekt w 2009 roku, przygotowany przez Fundację Nadzieja dla Rodzin; 4)Biuletyn konferencji "Pomóżmy sobie w rodzinie - europejskie inspiracje", inaugurującej projekt w 2009 roku, przygotowany przez Fundację Nadzieja dla Rodzin. III. Wydanie książkowe, pt. Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach przygotowane w ramach konferencji Alternatywna metodyka pracy i socjalnej – w poszukiwaniu rozwiązań organizowanej w dniach r.

36 Projekt systemowy – 2011 rok. Dokształcanie kadry pomocy i integracji społecznej w systemie pozaszkolnym Budżet projektu: ,00 PLN Realizowane formy wsparcia na podstawie przyjętego wniosku o dofinansowanie na 2011 r. Łącznie: 47 form, w tym: Dodatkowe formy wsparcia na podstawie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.* Łącznie : 13 form, w tym: Ogółem w 2011 zaplanowano 60 form szkoleniowych, w tym: 41 szkoleń warsztatowych9 szkoleń warsztatowych50 szkoleń warsztatowych 2 kursy specjalistyczne 1 kurs specjalistyczny 3 kursy specjalistyczne 1 seminarium3 seminaria4 seminaria 3 wizyty studyjne - * Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oczekuje na akceptację przez IP dodatkowych form wsparcia.

37 Obszary tematyczne udzielanego wsparcia szkoleniowego w 2011 r. 1.Wsparcie realizacji projektów systemowych współfinansowanych z EFS; 2.Profesjonalna i efektywna praca socjalna; 3.Praca socjalna z osobami starszymi; 4.Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe kadr pomocy i integracji społecznej; 5.Zarządzanie jednostką sektora pomocy społecznej; 6.Promocja dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej oraz wykorzystywania narzędzi i instrumentów aktywnej integracji. W 2011 roku planuje się objąć wsparciem 1100 pracowników pomocy i integracji społecznej z województwa kujawsko- pomorskiego oraz 114 OPS/PCPR w ramach doradztwa specjalistycznego.

38 Nowe formy wsparcia realizowane w 2011 roku w ramach projektu systemowego I. Kampania Promocyjno-Informacyjna o zasięgu regionalnym nt. Rodzicielstwa Zastępczego Celem kampanii jest zmiana społecznego sposobu odbioru zastępczych form opieki oraz budowanie przychylnego klimatu rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego II. Diagnoza kondycji sektora Ekonomii Społecznej i możliwości wsparcia podmiotów ES na potrzeby opracowania Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Promocji, Upowszechniania i Rozwoju Instytucji Ekonomii Społecznej i Jej Otoczenia w Regionie. Głównym celem diagnozy sektora ekonomii społecznej jest weryfikacja ilości i jakości podmiotów ekonomii społecznej, wraz z ustaleniem szans i obszarów rozwoju dotychczasowych i nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej, przy wykorzystaniu infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej. III. Planowane od 2011 roku utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy w Obszarze Pomocy Społecznej w celu budowania zintegrowanej polityki społecznej i w regionie. (zadanie wprowadzone w aktualizacji wniosku o dofinansowanie – ROPS i w Toruniu oczekuje na akceptację IP).

39 Poprzez udział w projekcie systemowym: 80% uczestników projektu zdobyło nową lub usystematyzowało posiadana wcześniej wiedzę i umiejętności*, 99% podniosło swoją motywację w zakresie doskonalenia warsztatu pracownika*, do końca 2010 roku powstało na terenie województwa kujawsko- pomorskiego 19 nowych zespołów interdyscyplinarnych. * Dane własne na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników projektu.

40 Dziękuję za uwagę Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Toruń, 26 września 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google