Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Toruń, 26 września 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Toruń, 26 września 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Toruń, 26 września 2011 r.

2 pełni rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) we wdrażaniu Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na szczeblu regionalnym. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU zgodnie z Uchwałą Nr 16/134/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 roku oraz Uchwałą Nr 45/635/07 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 lipca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektu systemu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych na szczeblu regionalnym,

3 Cel główny: Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej

4 Instytucja Wdrażająca – ROPS w Toruniu Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - projekty systemowe Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - projekty konkursowe Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - projekty konkursowe Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

5 Wnioski ZŁOŻONE w odpowiedzi na konkurs/nabór systemowy Wnioski z POZYTYWNYM wynikiem oceny formalnej* Wnioski PRZYJĘTE DO REALIZACJI Działanie/ Poddziałanie Liczba wniosków Wartość wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków Wartość wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków Wartość wniosków o dofinansowanie Poddziałanie 7.1.1536 98 414 121,13 536 531 95 108 721,18 Poddziałanie 7.1.275 12 532 631,85 75 75 12 189 514,21 Poddziałanie 7.1.35 6 073 121,00 5 5 Poddziałanie 7.2.1547 355 591 739,55 391 277 933 204,06 112 76 459 343,25 Poddziałanie 7.2.267 79 443 948,71 57 72 937 213,54 16 19 537 615,88 Działanie 7.3701 33 689 710,83 620 29 585 534,42 193 9 069 445,54 OGÓŁEM1931 573 781 664,63 1684 485 512 216,96 932 218 437 761,06 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Proces aplikowania o środki – wartości kumulatywne *Dane na podstawie KSI SIMIK według stanu na dzień 29-08-2011

6 Działanie/ Poddziałanie Liczba podpisanych umów o dofinansowanie + wnioski rekomendowane do podpisania umowy o dofinansowanie Wartość podpisanych umów o dofinansowanie + wartość wniosków rekomendowanych do podpisania umowy o dofinansowanie % kontraktacji na Działanie* Poddziałanie 7.1.1 139 (umowy ramowe) 95 108 721,18 54,95% Poddziałanie 7.1.2 19 (umowy ramowe) 12 189 514,21 Poddziałanie 7.1.3 5 6 073 121,00 Poddziałanie 7.2.1 107 + 5 69 638 319,57 + 6 821 023,68 75,01% Poddziałanie 7.2.2 12 + 4 12 537 615,88 + 7 000 000,00 Działanie 7.3 170 + 23 7 993 469,52 + 1 075 976,02 52,46% OGÓŁEM 452 + 32 203 540 761,36 + 14 896 999,70 62,13% Priorytet VII Promocja integracji społecznej Postęp finansowy - wartości kumulatywne * Dane obliczone po kursie Euro 4.015 zł wg stanu na miesiąc sierpień 2011r.

7 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Postęp rzeczowy – osiągnięte wskaźniki Wskaźniki monitorowania Działania 7.1 pierwotna wartość wskaźnika Nowa wartość (proponowana) wykonanie na dzień 30-06-2011 % wykonania nowej wartości (proponowanej) Nazwa wskaźnika Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 59 124 28 231 11 599 41,09% w tym osoby z terenów wiejskich 12 264 11 306 5 939 52,53% Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami w ramach realizowanych projektów 39 416 30 809 9 509 30,86% Dane na podstawie Sprawozdania z realizacji Działania za I półrocze 2011 r.

8 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Postęp rzeczowy – osiągnięte wskaźniki Wskaźniki monitorowania Działania 7.2 pierwotna wartość wskaźnika Nowa wartość (propono wana) wykonanie na dzień 30-06-2011 % wykonania nowej wartości (proponowana) Nazwa wskaźnika Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie (w tym 2000 wynikające z KRW) 13 326 11 301 3 376 29,87% Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną (zmiana nazwy i definicji wskaźnika) 2035720457,14% Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujące co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie (zmiana nazwy i definicji wskaźnika) 23 10333,33% Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 1 693 2 213 4 742 214,28% Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzona dzięki wsparciu z EFS - nowy wskaźnik 01900,00% Dane na podstawie Sprawozdania z realizacji Działania za I półrocze 2011 r.

9 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Postęp rzeczowy – osiągnięte wskaźniki Wskaźniki monitorowania Działania 7.3 pierwotna wartość wskaźnika wykonanie na 30-06-2011 % wykonania pierwotnej wartości Nazwa wskaźnika Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych 124160129,03% Dane na podstawie Sprawozdania z realizacji Działania za I półrocze 2011 r.

10 Projekty systemowe 2007-2010*2011** (planowane) Łącznie Liczba osób objęta wsparciem w ramach projektu 12 347 6 313 18 660 Liczba osób objętych Kontraktem socjalnym 9448 4 720 14 168 Liczba osób objęta PAL 2346 1 516 3 862 Liczba osób objętych PISiZON 27577352 Indywidualny Program Usamodzielniania, Indywidualny Plan Pracy, Indywidualny Program Wsparcia 320n/d320 Liczba osób, które ukończyły udział w projekcie 11 599 n/d *dane na podstawie Bilansów (suma osób objętych poszczególnymi narzędziami jest wyższa od liczby osób objętych wsparciem ogółem ze względu na fakt, iż 42 osoby skorzystały z 2 form wsparcia) **dane na podstawie wartości założonych we wniosku o dofinansowanie Efekty realizacji projektów systemowych

11 Projekty systemowe AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 2009 % podejmujący daną aktywność 2010 Łącznie% Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 40610,42%62610,44%1032 10,43% 10,43% Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej, w tym: 2506,42%448**7,47%6987,05% - staż 91150241 - przygotowanie zawodowe 32638 - rozpoczęcie działalności gospodarczej - rozpoczęcie działalności gospodarczej102030 -inny -inny117290407 Efekty realizacji projektów systemowych* *Dane na podstawie Ankiet dotyczących zrealizowanego w danym roku projektu systemowego **Suma poszczególnych podkategorii jest wyższa niż wykazana liczba osób, które podjęły aktywność zawodową, ponieważ 18 uczestników zostało wykazanych w dwóch podkategoriach

12 Projekty systemowe AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 2009 % podejmujący daną aktywność 2010 % podejmujący daną aktywność Łącznie% Liczba osób, które dzięki udziałowi w projekcie zaprzestały korzystania z pomocy społecznej 51313,17%95715,97%147014,86% Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności społecznej, w tym: 2606,67%4958,26%7557,63% - wolontariat - wolontariat244872 - członkowstwo w organizacjach pozarządowych - członkowstwo w organizacjach pozarządowych183957 - udział w grupach wsparcia - udział w grupach wsparcia153201354 - inny - inny65207272 Efekty realizacji projektów systemowych* *Dane na podstawie Ankiet dotyczących zrealizowanego w danym roku projektu systemowego

13 Projekty systemowe AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA 2009 % podejmujący daną aktywność 2010 Łącznie% Liczba osób, które podjęły naukę w systemie szkolnym 1142,92%1813,01%2952,98% Liczba osób kontynuujących naukę w systemie szkolnym 32 0,82 % 128 2,14 % 1601,62% Efekty realizacji projektów systemowych* *Dane na podstawie Ankiet dotyczących zrealizowanego w danym roku projektu systemowego

14 Projekty systemowe Wzmocnienie potencjału instytucji pomocy społecznej 2008*2009**2010**2011*** Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych: 96112108124 Liczba zatrudnionych doradców ds. osób niepełnosprawnych: 77912 ŁĄCZNIE103119117136 Efekty realizacji projektów systemowych *** Wartości założone we wnioskach o dofinansowanie na 2011r ** Dane na podstawie Ankiet dotyczących zrealizowanego w danym roku projektu systemowego * Dane własne na podstawie wewnętrznych raportów prowadzonych przez Dział Naboru i Promocji EFS ROPS w Toruniu

15 Projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki w opinii pracowników pomocy społecznej* Jakie zmiany zaszły w klientach pomocy społecznej? zmienia się sposób myślenia klientów pomocy społecznej, wykazują dalsze zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach w ramach PO KL charakter działań aktywizuje klientów pomocy społecznej (aktywność w większym stopniu leży po stronie klienta a nie pracownika dzieci zagrożone umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej pozostały w rodzinie *Cytaty zaczerpnięte z Ankiety monitorująca stan pomocy społecznej na rok 2010 przeprowadzonej przez Dział Analiz i Programowania ROPS w Toruniu

16 Projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki w opinii pracowników pomocy społecznej uczestnicy projektu poznali znaczenie pracy, wspólnie z trenerem kompetencji społecznych dokonali analizy swoich niepowodzeń w poszukiwaniu zatrudnienia oraz bilansu możliwości, umiejętności i predyspozycji zawodowych osoby biorące udział w projekcie zwiększają swój poziom wydolności życiowej, nabierają zaufania do instytucji pomocy publicznych, są wyprowadzane z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Jakie zmiany zaszły w klientach pomocy społecznej?

17 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Pierwszy konkurs zamknięty (na projekty wspierające osoby niepełnosprawne) Nabór zakończony dnia 15.04.2011r Alokacja: 4.000.000 zł Liczba złożonych wniosków: 57 na kwotę 50 740 251,37 zł Planowany termin podpisania umów: wrzesień/październik 2011 Drugi konkurs zamknięty (ogólny) Nabór zakończony dnia 02.09.2011r. Alokacja: 7.493.764,07 zł Liczba złożonych wniosków:108 na kwotę 119 904 486,61 zł Planowany termin podpasania umów: grudzień 2011/styczeń 2012

18 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Konkurs zamknięty 1/7.2.2/POKL/2011 Nabór zakończony dnia 06.05.2011r. Alokacja: 7.000.000 zł Liczba złożonych wniosków: 13 na kwotę 25 172 254,92 zł Planowany termin podpisania umów: październik 2011r. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Konkurs zamknięty Nabór zakończony dnia 29.07.2011r. Alokacja: 1.000.000 zł Liczba złożonych wniosków: 151 na kwotę 7 315 054,53 zł Planowany termin podpisania umów: grudzień 2011r.

19 Konkursy w 2011 r. Projekty współpracy ponadnarodowej Konkurs zamknięty TYP PROJEKTU: Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). Nabór zakończony dnia 15.07.2011r. Alokacja: 3.000.000 zł Liczba złożonych wniosków: 2 na kwotę 1 793 565,37 zł Planowany termin podpisania umów: luty 2012r. Projekty innowacyjne Konkurs zamknięty TEMAT: Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Nabór zakończony dnia 09.09.2011 r. alokacja: 3.000.000 zł Planowany termin podpisania umów: luty 2012r.

20 Działania informacyjno-promocyjne

21 Oprócz spotkań dla beneficjentów i potencjalnych projektodawców Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej zorganizował konkurs Siódemka na szóstkę. Konkurs Siódemka na szóstkę Celem konkursu jest promocja najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

22 W wyniku konkursu wyłoniono 14 projektów, stanowiących przykłady dobrych praktyk. Wyróżnione projekty zyskały uznanie komisji konkursowej dzięki kompleksowemu podejściu w działaniach skierowanych do osób doświadczających szczególnych trudności życiowych w powrocie na rynek pracy i integracji ze społeczeństwem. Konkurs Siódemka na szóstkę Laureaci konkursu przedstawią efekty osiągnięte podczas realizacji swoich projektów w programie telewizyjnym, w prasie o zasięgu regionalnym oraz dzięki umieszczeniu ich opisu w publikacji, która zostanie wydana przez ROPS w Toruniu w listopadzie br.

23 Konkurs Siódemka na szóstkę TACY SAMI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach - I miejsce w kategorii najlepszy projekt systemowy ODNALEŹĆ SIEBIE Katolickiego Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego Posłanie – I miejsce w kategorii najlepszy projekt konkursowy RECYKLING SZANSĄ DLA WIELU Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom – wyróżniony w kategorii najlepszy projekt konkursowy Najlepsze spośród nadesłanych w odpowiedzi na konkurs projekty to:

24 TACY SAMI Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach Ośrodek już od czterech lat jest zaangażowany w realizację projektów na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia, w tym niepełnosprawnych i matek samotnie wychowujących dzieci. W ramach projektu przeprowadzono m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje, doradztwo zawodowe, warsztaty psychoterapii z elementami terapii oraz treningi umiejętności i kompetencji społecznych. Dzięki projektowi, aż 42% spośród 30 uczestników, którzy zakończyli w nim udział podjęło zatrudnienie (stan na koniec 2010r. według danych własnych Beneficjenta)

25 ODNALEŹĆ SIEBIE Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Posłanie W ramach projektu został utworzony klub VECTOR oferujący młodzieży pomoc w doskonaleniu zdolności edukacyjnych i rozwijaniu drzemiących w nich talentów. W projekcie uczestniczyły osoby w wieku 15-25 lat zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące lub uczące się na terenie miasta Torunia. Dzięki projektowi 295 młodych ludzi miało możliwość skorzystania z korepetycji oraz warsztatów podnoszących ich zdolności zawodowe, jak również zajęć rozwijających umiejętności społeczne i interpersonalne.

26 RECYKLING SZANSĄ DLA WIELU Stowarzyszenie Ludzie -Ludziom Chełmińskie Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom zrealizowało projekt w ramach którego przeszkolono 9 osób niepełnosprawnych intelektualnie, przygotowując je do pracy w recyklingu. Uczestnicy wzięli udział w turnusie w trakcie, którego zapewniono wsparcie psychologiczne wpływające na podniesienie poziomu ich samooceny. W trakcie szkoleń zawodowych przeprowadzono zajęcia z zakresu działań przygotowujących uczestnika do podjęcia pracy w demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

27 Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr

28 Celem projektu systemowego jest szkolenie i doradztwo dla pracowników i wolontariuszy pomocy i integracji społecznej oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie : rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego, poprawy systemów zarządzania jednostkami pomocy i integracji społecznej, budowania zintegrowanej polityki społecznej w regionie, prawidłowego realizowania, monitoringu i ewaluacji zadań przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL.

29 Projekt systemowy ROPS w Toruniu w latach 2007-2010 obejmował działania w postaci : szkoleń w formach pozaszkolnych, w tym: kursy, warsztaty, seminaria; doradztwa indywidualnego lub grupowego dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (realizowanego osobiście, telefonicznie lub za pomocą internetu)., wizyt studyjnych na terenie kraju służących zapoznaniu się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie pracy socjalnej; badania ewaluacyjnego projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach Działania 7.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim.

30 Budżet projektu w latach 2007-2010 wynosił 3 993 068,00 PLN. Lata realizacji projektu 2007/200820092010 Kwota dofinansowania 1 183 650,001 254 957,001 554 461,00 Kwota wydatkowana 1 079 722,571 221 484,071 440 989,76 % wydatkowania 91,22%97,33%92,70%

31 Efekty realizacji projektu systemowego w latach 2007-2010. Dokształcanie kadry pomocy i integracji społecznej w systemie pozaszkolnym w latach 2007-2010 Typ wsparcia Liczba zorganizowanych form wsparcia Łączna liczba zorganizowanych form wsparcia Łączna liczba wykorzystanych miejsc szkoleniowych Łączna liczba uczestników projektu Szkolenia144 188 form szkoleniowych 5 936 2 417 w tym 885 pracowników socjalnych. Kursy22 Seminaria14 Wizyta studyjna2 Konferencje6

32 Realizacja wskaźnika w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL - stan na koniec 2010 r. Wskaźnik Wartość wskaźnika do osiągnięcia w latach 2007-2013 Wartość wskaźnika osiągnięta do końca 2010 roku % realizacji wskaźnika Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 90688597,68%

33 Doradztwo specjalistyczne dla OPS/PCPR w obszarze realizacji projektów systemowych oraz aktywnej integracji i pracy socjalnej Formy świadczonego doradztwa Obszary tematyczne świadczonego doradztwa Liczba ośrodków objętych wsparciem doradczym Telefoniczne Narzędzia i instrumenty aktywnej integracji 161 OPS/PCPR Mailowe Realizacja projektów systemowych OPS/PCPR Indywidualne konsultacje w miejscu realizacji projektu u beneficjenta Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych Indywidualne konsultacje w siedzibie ROPS Współpraca OPS i PCPR z Powiatowymi Urzędami Pracy Grupowe spotkania doradcze Seminaria doradcze

34 Ewaluacja projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim Głównym celem ewaluacji projektów systemowych, realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL była ocena jakości wsparcia przewidzianego w tych projektach systemowych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat sposobu zarządzania i wdrażania przedmiotowych projektów. Wynikiem badania jest raport zawierający wnioski i rekomendacje, służące przygotowaniu w przyszłych latach programowania interwencji z EFS bardziej trafnych, skutecznych, efektywnych i spójnych projektów systemowych, uwzględniających w większym stopniu potrzeby beneficjentów systemowych Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL. Raport dostępny jest na stronie projektu www.wsparciekadr.ropstorun.pl/index.php?id=48.www.wsparciekadr.ropstorun.pl/index.php?id=48

35 Publikacje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu opracowane i wydawane w ramach projektu systemowego I.Biuletyny Informacyjne, pn. Rzetelni Otwarci Profesjonalni Skuteczni – nr 1-4 ; II.Biuletyny konferencyjne : 1)Biuletyn konferencji "Aktywna polityka społeczna - dokąd zmierzamy?" /Konferencja promocyjno-informacyjna, 27.06.2011 - inauguracja projektu systemowego w 2011r.; 2)Biuletyn konferencji "Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu", inaugurującej projekt w 2010 roku; 3)Biuletyn konferencji "Aktywna integracja. Pomoc społeczna w Kujawsko- Pomorskim. Priorytet VII POKL", podsumowującej projekt w 2009 roku, przygotowany przez Fundację Nadzieja dla Rodzin; 4)Biuletyn konferencji "Pomóżmy sobie w rodzinie - europejskie inspiracje", inaugurującej projekt w 2009 roku, przygotowany przez Fundację Nadzieja dla Rodzin. III. Wydanie książkowe, pt. Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach przygotowane w ramach konferencji Alternatywna metodyka pracy i socjalnej – w poszukiwaniu rozwiązań organizowanej w dniach 25-26.11.2010 r.

36 Projekt systemowy – 2011 rok. Dokształcanie kadry pomocy i integracji społecznej w systemie pozaszkolnym Budżet projektu: 1 859 553,00 PLN Realizowane formy wsparcia na podstawie przyjętego wniosku o dofinansowanie na 2011 r. Łącznie: 47 form, w tym: Dodatkowe formy wsparcia na podstawie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.* Łącznie : 13 form, w tym: Ogółem w 2011 zaplanowano 60 form szkoleniowych, w tym: 41 szkoleń warsztatowych9 szkoleń warsztatowych50 szkoleń warsztatowych 2 kursy specjalistyczne 1 kurs specjalistyczny 3 kursy specjalistyczne 1 seminarium3 seminaria4 seminaria 3 wizyty studyjne - * Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oczekuje na akceptację przez IP dodatkowych form wsparcia.

37 Obszary tematyczne udzielanego wsparcia szkoleniowego w 2011 r. 1.Wsparcie realizacji projektów systemowych współfinansowanych z EFS; 2.Profesjonalna i efektywna praca socjalna; 3.Praca socjalna z osobami starszymi; 4.Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe kadr pomocy i integracji społecznej; 5.Zarządzanie jednostką sektora pomocy społecznej; 6.Promocja dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej oraz wykorzystywania narzędzi i instrumentów aktywnej integracji. W 2011 roku planuje się objąć wsparciem 1100 pracowników pomocy i integracji społecznej z województwa kujawsko- pomorskiego oraz 114 OPS/PCPR w ramach doradztwa specjalistycznego.

38 Nowe formy wsparcia realizowane w 2011 roku w ramach projektu systemowego I. Kampania Promocyjno-Informacyjna o zasięgu regionalnym nt. Rodzicielstwa Zastępczego Celem kampanii jest zmiana społecznego sposobu odbioru zastępczych form opieki oraz budowanie przychylnego klimatu rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego II. Diagnoza kondycji sektora Ekonomii Społecznej i możliwości wsparcia podmiotów ES na potrzeby opracowania Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Promocji, Upowszechniania i Rozwoju Instytucji Ekonomii Społecznej i Jej Otoczenia w Regionie. Głównym celem diagnozy sektora ekonomii społecznej jest weryfikacja ilości i jakości podmiotów ekonomii społecznej, wraz z ustaleniem szans i obszarów rozwoju dotychczasowych i nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej, przy wykorzystaniu infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej. III. Planowane od 2011 roku utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy w Obszarze Pomocy Społecznej w celu budowania zintegrowanej polityki społecznej i w regionie. (zadanie wprowadzone w aktualizacji wniosku o dofinansowanie – ROPS i w Toruniu oczekuje na akceptację IP).

39 Poprzez udział w projekcie systemowym: 80% uczestników projektu zdobyło nową lub usystematyzowało posiadana wcześniej wiedzę i umiejętności*, 99% podniosło swoją motywację w zakresie doskonalenia warsztatu pracownika*, do końca 2010 roku powstało na terenie województwa kujawsko- pomorskiego 19 nowych zespołów interdyscyplinarnych. * Dane własne na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników projektu.

40 Dziękuję za uwagę Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Toruń, 26 września 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google