Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SQL – Structured Query Language (1)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SQL – Structured Query Language (1)"— Zapis prezentacji:

1 SQL – Structured Query Language (1)
Wykład 3 Prowadzący: dr Paweł Drozda

2 Zadania SQL definiowanie danych definiowanie perspektyw
przetwarzanie danych (interaktywne i programowe) definiowanie reguł integralności danych autoryzacja określanie początku transakcji, potwierdzenie i wycofywanie transakcji dr P. Drozda

3 Grupy instrukcji Język definicji danych (DDL): CREATE, ALTER, DROP
Język manipulowania danymi (DML): SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE Instrukcje Sterowania Danymi: GRANT i REVOKE dr P. Drozda

4 Data Definition Language (DDL)
Tworzenie tabel, baz danych, itd. CREATE Modyfikacja schematu bazy danych – ALTER Usuwanie tabel, baz danych itd. - DROP dr P. Drozda

5 Polecenie CREATE Tworzenie bazy danych CREATE database nazwa_bazy;
Przykład: CREATE database restauracja; Tworzenie tabeli CREATE table nazwa(pole1 typ_danych1 ograniczenia1, pole2 typ_danych2 ograniczenia2, …, poleN typ_danychN ograniczeniaN, ograniczeniaOgólne); dr P. Drozda

6 Typy Danych (1) Znakowe CHAR(n), CHARACTER(n) – tekst o stałej ilości znaków VARCHAR(n), CHARACTER VARYING(n) – tekst o zmiennej ilości znaków – max n BINARY(n), VARBINARY(n) –odpowiedniki CHAR i VARCHAR tyle, że używają postaci binarnej do zapisu ciągu znaków TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT – pozwalają wprowadzić dłuższy tekst TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB – pozwalają przechowywać duży binarny obiekt dr P. Drozda

7 Typy Danych (2) Znakowe ENUM(‘war1’, ‘war2’,’war3’,…,’warN’) – typ wyliczeniowy określa dokładnie zbiór możliwych wartości SET(‘war1’, ‘war2’,’war3’,…,’warN’) – zbiór możliwych wartości – można wybrać więcej niż jedną Przykład deklaracji relacji: CREATE table Osoby(Nazwisko Varchar(20), Rasa Enum(‘Biała’, ‘Czarna’,’Żółta’), opis MediumText); dr P. Drozda

8 Typy Danych (3) Liczbowe Całkowite
Liczba bajtów min liczba max liczba TINYINT 1 -27/0 27-1/28-1 SMALLINT 2 -215/0 215-1/216-1 MEDIUMINT 3 -223/0 223-1/224-1 INT 4 -231/0 231-1/232-1 BIGINT 8 -263/0 263-1/264-1 Liczbowe Całkowite Ograniczenia nakładane na liczby całkowite ZEROFILL – wstawia zera w niewykorzystane pola UNSIGNED – dozwolone liczby nieujemne AUTO_INCREMENT – przy wstawieniu 0 lub null automatycznie wstawiana kolejna liczba dr P. Drozda

9 Typy Danych (4) Przykład: Id_prac Nazwisko Zarobki
CREATE table Pracownicy(id_prac Smallint(3) zerofill auto_increment, Nazwisko Char(20), Zarobki Mediumint unsigned); PRACOWNICY Id_prac Nazwisko Zarobki dr P. Drozda

10 Typy Danych (5) Liczbowe Zmiennoprzecinkowe
FLOAT(D,M) – typ pojedynczej precyzji (4 bajty), D - liczba wyświetlanych cyfr M - ilość wyświetlanych cyfr po przecinku DOUBLE(D,M), REAL(D,M) – typ podwójnej precyzji (8 bajtów) D, M – jw. NUMERIC(D,M), DECIMAL(D,M) – dokładna precyzja, gdzie D – ilość cyfr znaczących, M – ilość cyfr znaczących po przecinku dr P. Drozda

11 Typy danych (6) Typy daty i czasu Formaty dla Timestamp Typ Format
DATE RRRR-MM-DD. TIME GG:MM:SS. DATETIME RRRR-MM-DD GG:MM:SS TIMESTAMP[(M)] W zależności od M YEAR[(2|4)] RR lub RRRR Podany typ Format wyświetlania TIMESTAMP RRRRMMDDGGMMSS TIMESTAMP(14) TIMESTAMP(12) RRMMDDGGMMSS TIMESTAMP(10) RRMMDDGGMM TIMESTAMP(8) RRRRMMDD TIMESTAMP(6) RRMMDD TIMESTAMP(4) RRMM TIMESTAMP(2) RR dr P. Drozda

12 Typy danych (7) Przykład
CREATE table Osoby(id_osoby Smallint auto_increment, Nazwisko Varchar(23), data_ur Date, czas_maratonu Time, rok_rozp YEAR(4), zarobki Decimal(7,2)) dr P. Drozda

13 Ograniczenia(1) NOT NULL – wymusza wpisanie wartości dla danego pola
UNIQUE – wartości w danym polu nie mogą się powtarzać CHECK (warunek) – nakłada warunek na relację DEFAULT wartość – domyślnie wartość Przykład CREATE table Pracownicy(id_prac Smallint(3) zerofill auto_increment, Nazwisko Varchar(25) Unique, zarobki Decimal(7,2) Default 1500, Check(zarobki>0)) dr P. Drozda

14 Ograniczenia(2) PRIMARY KEY – definicja klucza głównego; może być definiowany przy polu które jest kluczem, bądź na koniec relacji – gdy więcej pól niż jedno FOREIGN KEY (nazwa_pola) REFERENCES nazwa_tabeli(nazwa_pola1) – klucz obcy dr P. Drozda

15 Ograniczenia(3) Przykład definicji kluczy
1) CREATE table Pracownicy(id_prac Smallint(3) auto_increment, Nazwisko Varchar(25) Unique, zarobki Decimal(7,2), PRIMARY KEY(id_prac)); 2) CREATE table Projekty(nr_projektu Smallint Primary Key, nazwa char(20), kierownik Smallint, Foreign key(kierownik) References Pracownicy(id_prac)); dr P. Drozda

16 Ograniczenia(4) Wymuszanie więzi integralności
usuwanie a) FOREIGN KEY(pole1) REFERENCES tabela(pole2) ON DELETE SET NULL b) FOREIGN KEY(pole1) REFERENCES tabela(pole2) ON DELETE CASCADE c) FOREIGN KEY(pole1) REFERENCES tabela(pole2) ON DELETE SET DEFAULT d) FOREIGN KEY(pole1) REFERENCES tabela(pole2) ON DELETE RESTRICT dr P. Drozda

17 Ograniczenia(5) Uwaga do MySQL 5.0 – engine = INNODB Przykład
Modyfikacja – analogicznie (zamiast ON DELETE – ON UPDATE) Uwaga do MySQL 5.0 – engine = INNODB Przykład 1) CREATE table Pracownicy(id_prac Smallint(3) auto_increment PRIMARY KEY, Nazwisko Varchar(25) Unique, zarobki Decimal(7,2)); 2) CREATE table Projekty(nr_projektu Smallint Primary Key, nazwa char(20), kierownik Smallint, Foreign key(kierownik) References Pracownicy(id_prac) ON DELETE CASCADE ON UPDATE SET DEFAULT) engine= INNODB; dr P. Drozda

18 Silniki składowania danych
MyISAM – domyślny silnik Przechowywana na dysku w trzech plikach Format tabeli – rozszerzenie .frm Dane – rozszerzenie .myd Indeks – rozszerzenie .myi Tworzenie tabeli MyISAM CREATE TABLE t (i INT) ENGINE/TYPE = MYISAM; Zapewnia możliwość jednoczesnego wstawiania danych Możliwość indeksowania kolumn typu TEXT i BLOB Dopuszczalny null dla indeksowanych kolumn Używane indeksy typu B-drzewo dr P. Drozda

19 MyISAM engine Trzy typy składowania danych Statyczny Dynamiczny
może być użyty gdy nie ma kolumn typu TEXT, BLOB ma ustaloną z góry liczbę bajtów na każdy wiersz danych Bardzo szybki dostęp do danych Łatwe w rekonstrukcji po awarii Przykład CREATE TABLE t(int i) ENGINE = MyISAM, ROW_FORMAT=FIXED; Dynamiczny Wielkość pól dynamiczna Zajmuje mniej miejsca od tabel statycznych Trudne do rekonstrukcji po awarii Przykład: CREATE TABLE t(int i) ENGINE = MyISAM, ROW_FORMAT=DYNAMIC; Spakowany – za pomocą komendy myisampack dr P. Drozda

20 InnoDB engine Pozwala na wywołanie transakcji
Zapewnia referencyjne więzi integralności Długi czas przetwarzania tabel Przykład: CREATE TABLE t(int i) ENGINE = InnoDB; dr P. Drozda

21 Modyfikacja schematu relacji
ALTER TABLE – dodawanie, usuwanie atrybutów oraz ograniczeń integralnościowych, modyfikacja definicji atrybutu Przykład: ALTER TABLE Pracownicy ADD Primary Key(Id_prac); dr P. Drozda

22 ALTER TABLE - dodawanie
Dodawanie kolumny ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD COLUMN pole typ_pola; Przykład: ALTER TABLE Pracownicy ADD COLUMN stanowisko VARCHAR(20) AFTER NAZWISKO; Dodawanie ograniczenia ALTER TABLE nazwa ADD CONSTRAINT nazwa i rodzaj ograniczenia (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, itd.) dr P. Drozda

23 ALTER TABLE - usuwanie Usuwanie kolumny Usuwanie ograniczenia
ALTER TABLE nazwa DROP COLUMN pole Usuwanie ograniczenia ALTER TABLE nazwa DROP CONSTRAINT nazwa_ograniczenia; Przykład ALTER TABLE Pracownicy DROP CONSTRAINT Klucz; dr P. Drozda

24 ALTER TABLE - modyfikowanie
Tylko do atrybutów ALTER TABLE nazwa MODIFY pole typ ograniczenia; Przykład ALTER TABLE Pracownicy MODIFY Nazwisko Char(30) not null; Zmiana nazwy i typu atrybutu ALTER TABLE nazwa CHANGE starepole nowepole typ ograniczenia dr P. Drozda

25 ALTER TABLE - modyfikacja
Silnika ALTER TABLE t ENGINE = InnoDB; Wartość pola auto_increment ALTER TABLE t AUTO_INCREMENT = value; dr P. Drozda

26 Usuwanie, kontrola integralności
Usunięcie tabeli DROP TABLE nazwa_tabeli; Usunięcie bazy danych DROP DATABASE nazwa_bazy; Stosowanie ograniczeń - klucze ALTER TABLE nazwa ENABLE KEYS; Wyłączanie ograniczeń - klucze ALTER TABLE nazwa DISABLE KEYS; dr P. Drozda

27 Zmiana nazwy RENAME TABLE tabela TO tabela1; Przykład
RENAME TABLE Pracownicy TO naukowcy; dr P. Drozda


Pobierz ppt "SQL – Structured Query Language (1)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google