Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki urząd pracy jako instytucja rynku pracy -dziś i jutro Gdańsk, 25 stycznia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki urząd pracy jako instytucja rynku pracy -dziś i jutro Gdańsk, 25 stycznia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki urząd pracy jako instytucja rynku pracy -dziś i jutro Gdańsk, 25 stycznia 2012 r.

2 UWAGI WSTĘPNE Dlaczego dziś o tym mówimy? Czy wszyscy są niezadowoleni? Co ważniejsze - aktywizowanie czy zatrudnianie? Pieniądze to nie wszystko prawda czy fałsz w polityce rynku pracy? Dwa słowa o konferencji 2

3 3 Wybrane zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy realizowane przez WUP Zadania w zakresie polityki rynku pracy realizowane przez wojewódzki urząd pracy na mocy art.8.3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1.Określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. 2. Podział posiadanych środków Funduszu Pracy (z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia) na działania związane z promocją zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych. 3. Opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

4 ZADANIA WUP C.D 4. Współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia 5. Rezerwa Funduszu Pracy MPiPS 6. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 7. Wspieranie, koordynowanie i realizacja zadań sieci EURES 8. Organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa. 9. Opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa. 10.Współpraca (na terenie województwa) z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez: badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań, 11.Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie, 4

5 5 12. Określanie (po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności) wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja (wykaz zawodów podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym). 13. Współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy 14. Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. 15. FGŚP – realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 z poźn. zm.) ZADANIA WUP C.D

6 6 Wojewódzki urząd pracy dziś to: ISTOTNY ELEMENT publicznych służb zatrudnienia - tworzonych przez organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

7 7 Wojewódzki urząd pracy dziś to WAŻNA INSTYTUCJA rynku pracy: 1. Publiczne służby zatrudnienia 2. Ochotnicze Hufce Pracy 3. Agencje zatrudnienia 4. Instytucje szkoleniowe 5. Instytucje dialogu społecznego 6. Instytucje partnerstwa lokalnego

8 Wojewódzki urząd pracy dziś to: WAŻNA I SPRAWNA INSTYTUCJA WDRAŻANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ – poprzez udział w programowaniu i wykonywaniu zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL) 8

9 PRIORYTETY PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW SW Priorytet X Pomoc Techniczna MEN SW MRR 9

10 10 Poziom certyfikacji w stosunku do alokacji 2007-2013 w ramach PO KL

11 11 Rezultaty działań w PO KL Wsparcie na rzecz zatrudnienia: 660,8 tys. osób zakończyło udział w projektach w ramach P. VI (68% WD), w tym 300 tys. osób młodych i 71,5 tys. osób starszych 200 tys. osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania (68% WD)

12 12 WUP DZIŚ - to! Różnorodność w wymiarze: Skali zatrudnienia Struktur organizacyjnych Zakresu zadań Form i metod pracy Znaczenia i roli w strukturze regionalnej administracji Relacji z pup i partnerami społecznymi

13 13 MAŁE PODSUMOWANIE STANU OBECNEGO WUP RÓŻNORODNOŚĆ STRUKTUR ZRÓŻNICOWANY ZAKRES I SKALA ZADAŃ BRAK JEDNOLITEGO MODELU WSPÓŁPRACY Z PUP ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI RYNKU PRACY SPONTANICZNA EWOLUCJA ORGANIZACJI WUP

14 Wojewódzki urząd pracy jutro Jaki może być? Jaki będzie? Jaki winien być? 14

15 15 UWARUNKOWANIA RAMOWE Narastająca dynamika zdarzeń na rynku pracy Procesy demograficzne Specyficzne problemy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji rynku pracy Mobilność zawodowa i przestrzenna

16 16 UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE POTENCJALNYCH ZMIAN W ROLI WUP: Polityka krajowa: MPiPS i MRR Kompetencje samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Różnorodność struktur administracji samorządów wojewódzkich, Strategia rozwoju regionu i sposób jej realizacji, Stan finansów publicznych

17 17 MOŻLIWE SCENARIUSZE ZMIAN Bezrobocie zatrudnienie edukacja Realizacja usług kontraktowanie usług Publiczne niepubliczne instytucje rynku pracy Kontakt twarzą w twarz usługi elektroniczne

18 18 UWAGI KOŃCOWE Przyszłości WUP zależy od: Trafnej identyfikacji potrzeb i problemów rynku pracy w przyszłości, Racjonalnych rozwiązań fundamentów prawnych i instytucjonalnych Decyzji politycznych dotyczących: -skali interwencji w polityce zatrudnienia i polityce rynku pracy -rozwoju profesjonalizmu kadr PSZ i orientacji na potrzeby klientów

19 Motto, które winno być na początku "W czasach zmian świat należy do tych, którzy się uczą, podczas gdy ci, którzy już się "nauczyli", okazują się świetnie przygotowani do życia w świecie, który już nie istnieje" /Eric Hoffer/ "Statek jest bezpieczny, gdy przebywa w porcie, ale nie po to buduje się statki" /Grece Hopper/ 19

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I CIERPLIWOŚĆ Artur Janas Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń E-mail: wup@wup.torun.plwup@wup.torun.pl http://www.wup.torun.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki urząd pracy jako instytucja rynku pracy -dziś i jutro Gdańsk, 25 stycznia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google