Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30 września 2009 r. W dniu 30 września 2009 r. na Politechnice Wrocławskiej (Dział Nauczania PWr) ruszył projekt pt. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30 września 2009 r. W dniu 30 września 2009 r. na Politechnice Wrocławskiej (Dział Nauczania PWr) ruszył projekt pt. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej."— Zapis prezentacji:

1

2 30 września 2009 r. W dniu 30 września 2009 r. na Politechnice Wrocławskiej (Dział Nauczania PWr) ruszył projekt pt. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej * realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Projekt będzie realizowany do 30 września 2012 r. w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość projektu 10 912 711,13 PLN 30 września 2009 r. W dniu 30 września 2009 r. na Politechnice Wrocławskiej (Dział Nauczania PWr) ruszył projekt pt. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej * realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Projekt będzie realizowany do 30 września 2012 r. w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość projektu 10 912 711,13 PLN

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację PO Kapitał Ludzki, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, na lata 2007 – 2013 a pozostałą część (15%) stanowić będą środki krajowe. EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację PO Kapitał Ludzki, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, na lata 2007 – 2013 a pozostałą część (15%) stanowić będą środki krajowe. EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

5 Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym (ogólnopolskim), jak i regionalnym. Komponent centralny Komponent centralny Priorytet I. Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II. Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV. Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V. Priorytet V. Dobre rządzenie Komponent centralny Komponent centralny Priorytet I. Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II. Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV. Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V. Priorytet V. Dobre rządzenie Komponent regionalny Komponent regionalny Priorytet VI. Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Komponent regionalny Komponent regionalny Priorytet VI. Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X. Priorytet X. Pomoc techniczna

7 System instytucjonalny PO KL: Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Fundusze Społecznym Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Fundusze Społecznym Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II), Ministerstwo Zdrowia (Priorytety II), Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Priorytet V) samorządy województw (Priorytety VI–IX). Instytucja Pośrednicząca II stopnia Beneficjent

8 PRIORYTET IV Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Projekt: Projekt: Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki WrocławskiejRozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej

9 Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni: Typ realizowanych projektów Typ realizowanych projektów: przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym), opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy), współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania,

10 Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni: Typ realizowanych projektów cd.: lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na runek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni, podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania, podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe), organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie), stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki, projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3).

11 Projekt Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej CEL GŁÓWNNY PROJEKTU wzrost potencjału rozwojowego Politechniki Wrocławskiej, umożliwiającego kształcenie wysokiej jakości kadr o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy

12 Projekt Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej Działania przewidziane w projekcie Projekt II stopnia Wdrożenie na studiach II stopnia 18 specjalności w języku angielskim na 11 wydziałach KURSY Językowe dla nauczycieli akademickich Zakupienie sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na Politechnice Wrocławskiej

13 Projekt Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej

14 Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! w czerwcu br. 10 specjalności: Już w czerwcu br. rozpoczynamy rekrutację na pierwsze 10 specjalności: CHEMIA MEDYCZNA CHEMIA MEDYCZNA Medicinal Chemistry Medicinal Chemistry na Wydziale CHEMICZNYM na Wydziale CHEMICZNYMNANOINŻYNIERIANanoengineering na Wydziale PODSTAWOWYCH PROBLEM TECHNIKI

15 Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! MATEMATYKA DLA PRZEMYSŁU i GOSPODARKI MATEMATYKA DLA PRZEMYSŁU i GOSPODARKI Mathematics for Industry and Commerce Mathematics for Industry and Commerce na Wydziale na Wydziale PODSTAWOWYCH PROBLEM PODSTAWOWYCH PROBLEM TECHNIKI TECHNIKI INŻYNIERIA INTERNETOWA INŻYNIERIA INTERNETOWA Internet Engineering Internet Engineering na Wydziale ELEKTRONIKI na Wydziale ELEKTRONIKI

16 Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! INŻYNIERIA KOMPUTEROWA INŻYNIERIA KOMPUTEROWA Computer Engineering na Wydziale ELEKTRONIKI SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA Business Information System na Wydziale Business Information System na Wydziale Informatyki i Zarządzania Informatyki i Zarządzania

17 Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! STEROWANIE W SYSTEMIE STEROWANIE W SYSTEMIE ELEKTROMAGNETYCZNYM ELEKTROMAGNETYCZNYM Control in Electrical Power Engineering Control in Electrical Power Engineering na Wydziale Elektrycznym na Wydziale Elektrycznym SYSTEMY ENERGII ODNAWIALNEJ SYSTEMY ENERGII ODNAWIALNEJ Renewable Energy Systems Renewable Energy Systems na Wydziale Elektrycznym na Wydziale Elektrycznym

18 Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! GÓRNICTWO I ENERGETYKA GÓRNICTWO I ENERGETYKA Mining and Power Engineering na Wydziale Mining and Power Engineering na Wydziale Geoinżnierii, Górnictwa i Geologii Geoinżnierii, Górnictwa i Geologii ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKA Enviromental Quality Management Enviromental Quality Management na Wydziale na Wydziale Inżynierii Środowiska Inżynierii Środowiska

19 Specjalności na które nabór rozpocznie się w lutym 2011 roku W lutym 2011 r. ruszają kolejne specjalności: Budownictwo Civil Engineering na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo – ang.Civil Engineering na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego BioinformatykaBioinformatics na Wydziale Chemicznym Bioinformatyka – ang. Bioinformatics na Wydziale Chemicznym Chemia Medyczna – ang. Medicinal Chemistry na Wydziale Chemicznym Chemia Medyczna – ang. Medicinal Chemistry na Wydziale Chemicznym Elektronika Stosowana Advanced Applied Electronics na Wydziale Elektroniki Elektronika Stosowana - ang. Advanced Applied Electronics na Wydziale Elektroniki Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania – ang. Advanced Informatics and Control na Wydziale Elektroniki Górnictwo i Energetyka – ang. Mining and Power Engineering na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geoelogii Chłodnictwo i Kriogenika Refrigeration and Cryogenics na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Chłodnictwo i Kriogenika – ang. Refrigeration and Cryogenics na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Inżynieria Pojazdów Automotive Engineering na Wydziale Mechanicznym Inżynieria Pojazdów – ang. Automotive Engineering na Wydziale Mechanicznym Zarządzanie ProdukcjąProduction Management na Wydziale Mechanicznym Zarządzanie Produkcją – ang. Production Management na Wydziale Mechanicznym Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy Electronics, Photonics, Microsystems na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy – ang. Electronics, Photonics, Microsystems na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Oraz druga edycja specjalności: Zarządzanie Jakością środowiska – ang. Environmental Quality Management na Wydziale Inżynierii Środowiska Inżynieria Internetowa – ang. Internet Engineering na Wydziale Elektroniki W lutym 2011 r. ruszają kolejne specjalności: Budownictwo Civil Engineering na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Budownictwo – ang.Civil Engineering na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego BioinformatykaBioinformatics na Wydziale Chemicznym Bioinformatyka – ang. Bioinformatics na Wydziale Chemicznym Chemia Medyczna – ang. Medicinal Chemistry na Wydziale Chemicznym Chemia Medyczna – ang. Medicinal Chemistry na Wydziale Chemicznym Elektronika Stosowana Advanced Applied Electronics na Wydziale Elektroniki Elektronika Stosowana - ang. Advanced Applied Electronics na Wydziale Elektroniki Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania – ang. Advanced Informatics and Control na Wydziale Elektroniki Górnictwo i Energetyka – ang. Mining and Power Engineering na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geoelogii Chłodnictwo i Kriogenika Refrigeration and Cryogenics na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Chłodnictwo i Kriogenika – ang. Refrigeration and Cryogenics na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Inżynieria Pojazdów Automotive Engineering na Wydziale Mechanicznym Inżynieria Pojazdów – ang. Automotive Engineering na Wydziale Mechanicznym Zarządzanie ProdukcjąProduction Management na Wydziale Mechanicznym Zarządzanie Produkcją – ang. Production Management na Wydziale Mechanicznym Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy Electronics, Photonics, Microsystems na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy – ang. Electronics, Photonics, Microsystems na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Oraz druga edycja specjalności: Zarządzanie Jakością środowiska – ang. Environmental Quality Management na Wydziale Inżynierii Środowiska Inżynieria Internetowa – ang. Internet Engineering na Wydziale Elektroniki

20 Reasumując:Reasumując: Dla studentów przewidujemy: materiały dydaktyczne do zajęć umieszczane na kodowanych stronach projektu materiały dydaktyczne do zajęć umieszczane na kodowanych stronach projektu skrypty pisane specjalnie na potrzeby nowo-otwieranych specjalności skrypty pisane specjalnie na potrzeby nowo-otwieranych specjalności Dla studentów przewidujemy: materiały dydaktyczne do zajęć umieszczane na kodowanych stronach projektu materiały dydaktyczne do zajęć umieszczane na kodowanych stronach projektu skrypty pisane specjalnie na potrzeby nowo-otwieranych specjalności skrypty pisane specjalnie na potrzeby nowo-otwieranych specjalności

21 Reasumując:Reasumując: Dla studentów przewidujemy: wsparcie Opiekunów Merytorycznych Specjalności wsparcie Opiekunów Merytorycznych Specjalności podręczniki (min. 10 wysokospecjalistycznych podręczniki (min. 10 wysokospecjalistycznych pozycji dla każdego studenta) pozycji dla każdego studenta) Dla studentów przewidujemy: wsparcie Opiekunów Merytorycznych Specjalności wsparcie Opiekunów Merytorycznych Specjalności podręczniki (min. 10 wysokospecjalistycznych podręczniki (min. 10 wysokospecjalistycznych pozycji dla każdego studenta) pozycji dla każdego studenta)

22 Więcej informacji o projekcie: ZAPRASZAMY NA RÓWNIEŻ NA STRONY DZIAŁU REKRUTACJI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ: Będziemy obecni we wszystkich wydarzeniach w których będzie brała udział Politechnika Wrocławska m.in. na targach, drzwiach otwartych, portalach internetowych, społecznościowych, w prasie politechnicznej, prasie ogólnopolskiej ZAPRASZAMY NA RÓWNIEŻ NA STRONY DZIAŁU REKRUTACJI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ: www.pwr.wroc.pl

23 Więcej informacji o projekcie: biurze projektu Politechnika Wrocławska budynek b-1, ul. M. Smoluchowskiego 25, pokój 407 (iii piętro) 50-372 wrocław e-mail: studia@pwr.wroc.pl 071 320 43 77 lub bezpośrednio w Dziale Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej: 071 320 27 78 O szczegóły można zapytać również osobiście w biurze projektu: Politechnika Wrocławska budynek b-1, ul. M. Smoluchowskiego 25, pokój 407 (iii piętro) 50-372 wrocław e-mail: studia@pwr.wroc.pl oraz telefonicznie pod numerem: 071 320 43 77 lub bezpośrednio w Dziale Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej: 071 320 27 78studia@pwr.wroc.pl biurze projektu Politechnika Wrocławska budynek b-1, ul. M. Smoluchowskiego 25, pokój 407 (iii piętro) 50-372 wrocław e-mail: studia@pwr.wroc.pl 071 320 43 77 lub bezpośrednio w Dziale Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej: 071 320 27 78 O szczegóły można zapytać również osobiście w biurze projektu: Politechnika Wrocławska budynek b-1, ul. M. Smoluchowskiego 25, pokój 407 (iii piętro) 50-372 wrocław e-mail: studia@pwr.wroc.pl oraz telefonicznie pod numerem: 071 320 43 77 lub bezpośrednio w Dziale Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej: 071 320 27 78studia@pwr.wroc.pl


Pobierz ppt "30 września 2009 r. W dniu 30 września 2009 r. na Politechnice Wrocławskiej (Dział Nauczania PWr) ruszył projekt pt. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google