Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze działalności samorządów terytorialnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze działalności samorządów terytorialnych."— Zapis prezentacji:

1 Zadania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze działalności samorządów terytorialnych Świlcza, 10 grudnia 2007 r.

2 PO KL – założenia kumuluje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata jest instrumentem realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia łączna alokacja Programu to euro (14,4 % alokacji przeznaczonej na realizację NSRO) wkład EFS: euro – 85% wkład krajowy: euro – 15%

3 PO KL - założenia skupia w sobie wszystkie przewidziane przez regulacje unijne rodzaje interwencji EFS obszary wsparcia PO KL to: zatrudnienie integracja społeczna dostosowanie pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprawa stanu zdrowia osób pracujących edukacja i szkolnictwo wyższe dobre rządzenie (good governance)

4 PO KL nowe obszary i grupy objęte wsparciem w ramach PO KL: zdrowie
szkolnictwo wyższe administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zasady dobrego rządzenia partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i pracowników) – specjalna pula środków przeznaczona na wsparcie tych podmiotów inicjatywy oraz pakty podejmowane oddolnie przez społeczności lokalne

5 PO KL – założenia Cel główny programu:
Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele strategiczne: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej

6 PO KL - założenia struktura Programu oparta na dwóch komplementarnych komponentach: centralnym i regionalnym w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów w ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych na realizację komponentu regionalnego zostanie przeznaczone około 60 % środków, na komponent centralny - 40 % środków

7 Dwa komponenty Programu
PO KL - założenia Dwa komponenty Programu CENTRALNY REGIONALNY Wsparcie dla struktur i systemów Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX zatrudnienie integracja społeczna adaptacyjność edukacja szkolnictwo wyższe dobre rządzenie

8 PO Kapitał Ludzki – system wdrażania
komponent centralny komponent regionalny Instytucje Pośredniczące właściwi ministrowie samorządy województw Instytucje Pośredniczące drugiego stopnia Beneficjenci systemowi Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9 Instytucje Pośredniczące (w tym IP2) komponent centralny
Priorytet PO KL Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca II stopnia I. Zatrudnienie i integracja społeczna Minister właściwy ds. pracy 1. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2. Władza Wdrażająca Programy Europejskie II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Minister właściwy ds. zdrowia III. Wysoka jakość systemu oświaty Minister właściwy ds. oświaty i wychowania brak IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego V. Dobre rządzenie koordynacja działań zapewniona przez Instytucję Zarządzającą PO KL Minister właściwy ds. administracji publicznej Szef KPRM

10 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I oraz jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla części Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
CELE Cel szczegółowy 1 - Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) Cel szczegółowy 2 - Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 3 - Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej

12 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
DZIAŁANIA Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej

13 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.1 – Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Instytucje zaangażowane: IP2 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Beneficjent systemowy: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji (DKR) Alokacja: Euro

14 Departament Migracji jest pomysłodawcą następujących projektów:
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy” realizowane będą następujące projekty: Departament Migracji jest pomysłodawcą następujących projektów: podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się zagadnieniem migracji zarobkowych (kadry publicznych służb zatrudnienia) projekt badawczy dotyczący systemów imigracji wybranych grup migranckich (np. osób wysoko wykwalifikowanych, zagranicznych studentów polskich uczelni) oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy

15 Departament Rynku Pracy jest pomysłodawcą następujących projektów:
Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy” realizowane będą następujące projekty: Departament Rynku Pracy jest pomysłodawcą następujących projektów: stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL, analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku pracy, stworzenie systemu monitorowania pracy nierejestrowanej, zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy, zmodernizowanie bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia, szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, szkolenia e-learningowe dla kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia, opracowanie metodologii efektywnego sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji oraz projekt narzędzia informatycznego pozwalający na sprawne zarządzanie informacjami wykorzystywanymi w usługach rynku pracy, diagnozy możliwości zlecania przez urzędy pracy usług rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

16 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy” realizowane będą następujące projekty: Departament Informatyki jest pomysłodawcą projektu „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia” wdrożenie i rozwój Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia SYRIUSZ,

17 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy” realizowane będą następujące projekty: Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych jest pomysłodawcą projektu „Analiza procesów zachodzących na rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” opracowanie modelu dynamicznej równowagi ogólnej jako narzędzia ułatwiającego projektowanie polityki gospodarczej, opracowanie cyklicznej publikacji „Zatrudnienie w Polsce”

18 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe dla instytucji rynku pracy” realizowane będą następujące projekty: Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji będzie realizował następujące projekty: stworzenie systemu aktywizacji społeczno – ekonomicznej kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym, rozwój ogólnopolskiego systemu monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy poprzez badania dotyczące ról przyjmowanych w rodzinie przez kobiety i mężczyzn,kampania informacyjno – promocyjna nt. udziału ojców w wychowywaniu dzieci i uczestnictwie w pracach domowych jako istotnego warunku zwiększenia aktywności zawodowej kobiet oraz nt. elastycznych form zatrudnienia.

19 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Instytucje zaangażowane: IP2: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Beneficjent systemowy: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Alokacja: Euro

20 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowane będą następujące projekty: Departament Pomocy i Integracji Społecznej jest pomysłodawcą następujących projektów: poprawa systemu koordynacji oraz przeplywu informacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, rozwój współpracy pomiędzy przedmiotowymi instytucjami wdrożenie w dwudziestu gminach pilotażowego projektu „Rewitalizacja społeczna” wypracowanie standardu (modelowego rozwiązania) programu rewitalizacji społecznej, który będzie upowszechniany w gminach, programy realizowane w formule partnerstwa obejmującego struktury samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i środowisk lokalnych tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej poprzez: prace badawcze nad stanem i wdrażaniem standardów pomocy społecznej opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomnosci” wypracowanie metodologii pracy streetworkera przeprowadzenie audytu i przebudowa zbiorów centralnych SI POMOST przystosowanie Centralnej Aplikacji Statystycznej SAC do zbierania i przetwarzania zbiorów centralnych w nowej formule

21 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowane będą następujące projekty: Departament Pomocy i Integracji Społecznej jest pomysłodawcą następujących projektów: opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej: utworzenie krajowego forum edukacji i doradztwa – Krajowy Ośrodek Edukacyjno – Doradczy utworzenie sieci wsparcia dla podmiotów integracji społecznej specjalistyczne szkolenia, staże, studia podyplomowe dla pracowników pomocy i integracji społecznej oraz służb zatrudnienia budowa pilotażowego systemu informatycznego na potrzeby CIS wypracowanie standardów dla poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej - szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

22 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.3 – Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej Instytucje zaangażowane: IP2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich DWF Beneficjent systemowy: OHP, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Ministerstwo Sprawiedliwości, PFRON, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Alokacja: Euro

23 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, Działanie 1.3 – Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie „Projekty na rzecz społeczności romskiej” Realizowane będą projekty konkursowe obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, przyczyniające się do aktywizacji społeczno – zawodowej społeczności romskiej. Konkurs otwarty, ogłoszenie I kwartał 2008 r., alokacja zł Instytucją odpowiedzialną za wybór projektów jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

24 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, Działanie 1.3 – Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” Projekty konkursowe - Działania z zakresu wdrażania i upowszechniania rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego poprzez: pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki na dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych ) Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika Konkurs otwarty, ogłoszenie I kwartał 2008 r., alokacja zł Instytucją odpowiedzialną za wybór projektów jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS

25 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, Działanie 1.3 – Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie „Projekty skierowane do pracowników migrujących” Departament Migracji jest pomysłodawcą projektu systemowego „Działania ukierunkowane na osoby migrujące z i do Polski, w zakresie szkoleń, doradztwa, kampanii informacyjno – promocyjnej”: - rozbudowa portalu internetowego poświęconego zagadnieniom migracji - działania w ramach współpracy z instytucjami publicznymi oraz partnerami społecznymi państw wysyłających, także w zakresie doradztwa w kraju i zagranicą (nt. procedur, integracji i reintegracji z polskim rynkiem pracy) - działania o charakterze szkoleniowym, skierowane na pracowników migrujących pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą

26 Pozostałe Działania w ramach Priorytetu I, Działanie 1
Pozostałe Działania w ramach Priorytetu I, Działanie 1.3 „Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej” realizowane przez zewnętrznych beneficjentów systemowych: Poddziałanie – projekty systemowe Ochotniczych Hufców Pracy skierowane do młodzieży w wieku 15 – 25 mające na celu aktywizacje zawodową i integracje społeczną Podziałanie – projekty systemowe Centralnego Zarządu Służby Więziennej nakierowane na wsparcie osób odbywających karę pozbawienia wolności, a także funkcjonariuszy, pracowników oraz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Poddziałanie – projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości nakierowane na wsparcie dla osób przebywających w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, a także kluczowych pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Poddziałanie – projekty systemowe PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.

27 Priorytet V – Dobre rządzenie
CELE Część Priorytetu V: Dobre rządzenie Cel szczegółowy 1 - Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej Cel szczegółowy 2 - Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw Cel szczegółowy 3 - Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości Cel szczegółowy 4 - Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej

28 Priorytet V – Dobre rządzenie
DZIAŁANIA Część Priorytetu V: Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego

29 Priorytet V – Dobre rządzenie
Część Priorytetu V: Dobre rządzenie Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora Instytucje zaangażowane: IP2: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS Beneficjent systemowy: Departament Pożytku Publicznego (DPP) Alokacja: Euro

30 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w ramach Działania 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie „Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora” realizowany będzie następujący projekt systemowy: Departament Pożytku Publicznego będzie realizował projekt „Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego” Komponent I Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych Komponent II Stworzenie systemu stałego monitorowania współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi-pilotaż, Komponent III Badanie infrastruktury trzeciego sektora-charakterystyka regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych, Komponent IV Wypracowanie standardów działania trzeciego sektora- ekspertyza, usestymatyzowanie istniejących lub stworzenie katalogu nowych standardów, opracowanie metody monitorowania jakości działań III sektora Komponent V Profesjonalizacja kadr Departamentu Pożytku Publicznego na rzecz III sektora

31 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, w ramach Działania 5.4 „ Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie „Rozwój dialogu obywatelskiego” realizowane będą następujące projekty projekty konkursowe Realizowane będą projekty konkursowe obejmujące wsparcie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie zdolności do realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną, w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

32 Działanie 5. 4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie 5. 4
Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie „Rozwój dialogu obywatelskiego” projekty konkursowe: Typ projektu: Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym Konkurs zamknięty, zaplanowany na I kwartał 2008 r., ( PLN) Projektodawcami mogą być: organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. Preferowane będą projekty o charakterze terytorialnym realizowane na terenach gmin wiejskich lub wiejsko-miejskim. Preferowane będą projekty, w których Projektodawca już na etapie składania wniosku rozpoczął budowę partnerstwa lub porozumienia z inną organizacją pozarządową.

33 Działanie 5. 4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie 5. 4
Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie „Rozwój dialogu obywatelskiego” projekty konkursowe: Typ projektu: Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego Konkurs zamknięty, zaplanowany na II kwartał 2008 r., ( PLN) Projektodawcami mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego Projektodawca musi posiadać odpowiednie dla prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego zasoby kadrowe Projekty mogą być realizowane na terenie powiatu, w którym nie funkcjonuje poradnictwo prawne i obywatelskie Okres realizacji projektu – co najmniej 36 miesięcy Preferowane będą projekty realizowane we współpracy z organami jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostkami organizacyjnymi

34 Priorytet V – Dobre rządzenie
Część Priorytetu V: Dobre rządzenie Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego Instytucje zaangażowane: IP2: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Beneficjent systemowy: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Alokacja: Euro

35 Zgodnie z przygotowanym Planem Działania na lata 2007 – 2008, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego” W ramach Działania realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie potencjału związków zawodowych oraz organizacji pracodawców tak, aby w sposób skuteczny pełniły one rolę reprezentatywnych rzeczników interesów pracowników i pracodawców. W ramach Działania będzie realizowany jeden projekt systemowy przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego i wzmacnianie kompetencji organizacji partnerów społecznych oraz administracji publicznej z zakresu dialogu społecznego” oraz projekty konkursowe, w których projektodawcami mogą być organizacje członkowskie Trójstronnej Komisji ds.. Społeczno Gospodarczych, organizacje członkowskie Trójstronnych Zespołów Branżowych, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, szkoły wyższe oraz jednostki naukowo - badawcze

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zadania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze działalności samorządów terytorialnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google