Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności grudzień 2009- październik 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności grudzień 2009- październik 2010."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności grudzień 2009- październik 2010

2 Podstawowym zadaniem jakie wykonał Zarząd było instytucjonalne zafunkcjonowanie LGD. Zarząd zakończył organizację biura, w związku z tym przeprowadził nabory pozostałych pracowników. Odbył się nabór na stanowisko Kierownika biura, podczas którego wybrano Tomasza Kostyrę. W związku z nie przedłużeniem umowy przez Anetę Białek – Specjalistę ds. projektów odbył się nowy nabór. Na stanowisko Specjalisty ds. projektów Zarząd wybrał Milenę Korcz (obecnie Kaczmarczyk), która dotychczas obejmowała stanowisko Pracownika ds. organizacyjnych. Wynikiem tego było przeprowadzenie naboru na Pracownika ds. organizacyjnych, podczas którego wybrano Sylwię Pawlak (obecnie Jasieczek). Zostały również zagospodarowane pomieszczenia biurowe Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura mieszczące się w Urzędzie Gminy Wiązowna, zostało zakupione niezbędne wyposażenie i sprzęt.

3

4 Główny nacisk Zarząd położył na zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie. LGD rozlicza się z Urzędem Marszałkowskim wyłącznie na zasadzie refundacji. Wyprzedzające finansowanie w postaci zaliczki stanowi 20% łącznych kosztów refundowanych, ponieważ LGD praktycznie nie posiada środków własnych, gdyż składki to około 14 000 zł, korzysta z pożyczki z budżetu państwa udzielonej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to instrument finansowy przygotowany przez Rząd dla LGD z powodu braku środków własnych. Warunkiem udzielenia pożyczki jak też otrzymania 20% zaliczki jest podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim.

5 Przedłużający się termin podpisania umowy spowodował potrzebę znalezienia innego źródła finansowania. W związku z tym gminy członkowskie udzieliły LGD pożyczek, za co bardzo dziękujemy. Podpisanie umowy na Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację nastąpiło dnia 11 marca 2010 r. Dnia 30 czerwca 2010 r. został złożony wniosek o refundację kosztów za I półrocze 2010 r. funkcjonowania. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy zwrot środków w związku z tym na przełomie października i listopada będziemy mogli oddać gminom pożyczki. Został również podpisany aneks do umowy w celu urealnienia kosztów, gdyż plan pochodził z 2009 r., a życie zmodyfikowało potrzeby i możliwości.

6 Na przełomie lutego i marca LGD Natura i Kultura zorganizowało cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania pomocy finansowej na realizację projektów w ramach działań Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi. Spotkania odbyły się we wszystkich gminach członkowskich LGD Natura i Kultura.

7 Celem spotkań było zapoznanie potencjalnych beneficjentów z problematyką Programu LEADER, a przede wszystkim przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć w ramach działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty w związku z planowanymi na wiosnę 2010 naborami

8 W trakcie spotkań przeprowadzonych przez Kierownika Biura LGD, Pana Tomasza Kostyrę, uczestnicy otrzymali informacje na temat wdrażania Programu LEADER oraz kryteriów dostępu do działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty, a także przedsięwzięć jakie mogą być realizowane w ramach powyższych działań wynikających ze strategii lokalnego rozwoju dla obszaru LGD Natura i Kultura. Spotkania zorganizowano bez kosztów, siłami biura – pracownicy prowadzili je w ramach obowiązków służbowych. Uczestnicy spotkań to zainteresowani mieszkańcy, przedstawiciele Stowarzyszeń, grup zainteresowanych życiem społecznym

9 Finałem spotkań informacyjnych w gminach było przeprowadzenie szkolenia z praktycznego wypełniania wniosków w siedzibie LGD.Przeszkoliliśmy dwie grupy - łącznie 53 osoby. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami przyznawania pomocy w ramach Małych projektów, dotyczącymi m.in. zakresu realizacji projektów, kosztów kwalifikowanych, beneficjentów, poziomu dofinansowania. Program szkoleń obejmował również kwestie związane z finansowaniem i rozliczaniem Małych projektów.

10 Zajęcia miały charakter warsztatowy, co umożliwiło uczestnikom zapoznanie się z praktycznymi aspektami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Osoby i instytucje bezpośrednio zainteresowane wnioskowaniem o przyznanie pomocy w ramach działania Małe projekty uzyskały szczegółowe informacje

11 Pierwszy nabór wniosków odbył się w dniach 29.03 – 16.04.2010 r. W ramach naboru do LGD wpłynęło 20 wniosków na Małe projekty i 7 wniosków na Odnowę i rozwój wsi. Wnioskodawcami w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi były gminy członkowskie LGD, zaś w przypadku Małych projektów osoby fizyczne oraz podmioty działające na obszarze LGD Natura i Kultura. Wszystkie wnioski zostały złożone zgodnie z procedurą.

12 Odnowa i rozwój wsi- pula 372 000 PLN Wykorzystano: 326 303,36 PLN Niewykorzystano: 45 696,64 PLN

13 Małe projekty- pula 462 000 PLN Wykorzystano: 367 564,64 PLN Niewykorzystano: 94 435,36 PLN

14 W trakcie naborów w sposób stały w godzinach pracy beneficjenci korzystali z konsultacji w zakresie sposobu przygotowania wniosków. Po zakończeniu naboru wnioski zostały opracowanie i przygotowane do oceny przez Radę. W dniu 6 maja 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia, w trakcie którego dokonano oceny zgodności złożonych wniosków z celami oraz przedsięwzięciami wpisanymi w Lokalną Strategię Rozwoju. W jej rezultacie wszystkie rozpatrywane operacje zostały uznane za zgodne ze strategią i wybrane do realizacji. Informacja o wynikach naboru została przesłana do wszystkich Wnioskodawców.

15 Słabą stroną procedury, leżącą po stronie Urzędu Marszałkowskiego jest długi czas rozpatrywania wniosków. Termin ustawowy to 3 miesiące, a wszyscy beneficjenci otrzymali oficjalne pisma o przedłużeniu tego terminu o kolejne 3 miesiące. Drugim problemem może być bardzo rygorystyczne podejście Urzędu Marszałkowskiego do rozpatrywania wniosków, średnio w skali województwa tylko 50% wniosków składanych przez LGD uzyskuje akceptację Urzędu Marszałkowskiego i beneficjenci dostają propozycję podpisania umowy o dofinansowanie.

16 Akcja Rodzina- Rodzinie W związku z klęską powodzi, która dotknęła nasz kraj, Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura zorganizowało akcję pomocy osobom, które ucierpiały wskutek żywiołu-wyjazd rodzin oraz osób indywidualnych z naszego terenu, do rodzin z terenu gminy Wilków (powiat Opole Lubelskie), które ucierpiały wskutek powodzi. Celem wyjazdu była pomoc w usuwaniu skutków żywiołu. Akcja zorganizowana została w uzgodnieniu ze sztabem kryzysowym gminy Wilków oraz z pomocą Lokalnej Grupy Działania Owocowy Szlak, która swym zasięgiem obejmuje gminę Wilków. Wyjazd odbył się 2 października

17 Konkurs na Logo LGD Natura i Kultura Wybrane logo służyć będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach wydawanych przez Lokalną Grupę Działania Natura i Kultura. Znak musi być związany z zasobami kulturowymi lub/i przyrodniczymi obszaru działania LGD Natura i Kultura (Gmina Wiązowna, Gmina Celestynów, Gmina Karczew, Gmina Kołbiel, Gmina Sobienie Jeziory, Gmina Osieck). Pierwsza edycja konkursu trwała od 24 maja do 18 czerwca Ponieważ nie wyłoniono Laureata (zbyt mała liczba nadesłanych prac) druga edycja odbyła się w dniach 20.09-01.10.2010 Dla Laureata przewidziano nagrodę rzeczową w wysokości - około 1000 zł. Konkurs pozostał nierozstrzygnięty jednak wszyscy uczestnicy (głównie dzieci ze szkół z terenu LGD) otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy

18 Konkurs na Produkt LGD Natura i Kultura Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego oryginalnego produktu wytwarzanego na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura lub usługi oferowanej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura. Laureat konkursu uzyskuje prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym Produkt LGD Natura i Kultura A.D. Uczestnikami konkursu mogą być podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje pozarządowe zarejestrowane bądź prowadzące działalność na obszarze LGD Natura i Kultura, a także, wyłącznie pełnoletnie, osoby fizyczne, w tym rolnicy, zamieszkujące na obszarze LGD Natura i Kultura.

19 Nawiązanie kontaktu z hiszpańskimi LGD Dnia 10 czerwca 2010r. w Warszawie odbyło się XXI Polsko – Hiszpańskie Forum Ekonomiczne zorganizowane przez Polsko- Hiszpańską Fundację Współpracy i Rozwoju, Związek Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER oraz partnera hiszpańskiego CEDERCAM. W konferencji udział wzięli przedstawiciele hiszpańskich oraz polskich LGD, w tym LGD Natura i Kultura Efektem konferencji dla naszego Stowarzyszenia jest podpisana deklaracja współpracy z hiszpańską Lokalną Grupą Działania SACAM z regionu Castilla La Mancha

20 Nawiązanie kontaktu z hiszpańskimi LGD W związku z tym wydarzeniem dnia 12 czerwca pięcioosobowa delegacja hiszpańska pod przewodnictwem Prezydent Stowarzyszenia SACAM Pani Lourdes Varea Morcillo gościła na terenie LGD Natura i Kultura. Goście z Hiszpanii odwiedzili stoisko Gminy Wiązowna i Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura na Pikniku Lotniczym w Góraszce, gdzie obejrzeli pokazy samolotowe. Następnie Hiszpanie wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia udali się na wycieczkę po terenie LGD Natura i Kultura, głównym punktem wyjazdu była Gmina Celestynów. Ten element wyjazdu przygotował Pan Robert Belina członek Stowarzyszenia i V-ce Dyrektor Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Pan Robert Belina oprowadził gości po Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów, gdzie zaprezentował ekspozycję przyrodniczą przedstawiającą zwierzęta żyjące w polskich lasach, a także okazałą makietę lasów oraz salę naukowo-konferencyjną. Następnie goście udali się na spacer, podczas którego mogli podziwiać polską faunę i florę. Trasa spaceru przebiegała min. przez piękne torfowisko.

21 Wyjazd Poznaj swoje LGD W dniach 17-18 września 2010 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura przeprowadziło wyjazd szkoleniowo-aktywizacyjny o charakterze warsztatów pod hasłem Poznaj swoje LGD. Wyjazd był skierowany do osób odpowiedzialnych za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

22 Wyjazd Poznaj swoje LGD Podczas dwóch dni wyjazdu uczestnicy zapoznali się z zasobami, osiągnięciami i potrzebami wszystkich gmin wchodzących w skład LGD Natura i Kultura, kolejno odwiedzając Wiązownę, Kołbiel, Karczew, Celestynów, Sobienie-Jeziory i Osieck. Uczestnicy wysłuchali także prezentacji na temat perspektyw programu LADER w Polsce, którą na zakończenie pierwszego dnia przedstawiła Pani Monika Maron-Kozicińska – Prezes Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader.

23 Wyjazd Poznaj swoje LGD Na zakończenie wyjazdu, w siedzibie Urzędu Gminy Osieck, odbyły się warsztaty podsumowujące. W ich wyniku, w oparciu o informacje zebrane w trakcie wizyt w poszczególnych gminach, została przygotowana propozycja aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

24 Festiwal LGD Wszyscy razem 29 lipca 2010 roku został złożony wniosek w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na operację polegającą na zorganizowaniu festiwalu promującego LGD Natura i Kultura pn. Wszyscy razem Wniosek przeszedł ocenę formalną i jest w trakcie rozpatrywania

25 Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Hiszpanii w dniach 7-11.07.2010 r. Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia w dniach 25-30.07.2010 r. XXI Polsko-Hiszpańskie Forum Ekonomiczne 10.06.2010 zorganizowane przez Polsko-Hiszpańską Fundację Współpracy i Rozwoju oraz Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader Konferencja Prawno-ekonomiczne uwarunkowania współpracy jednostek samorządu terytorialnego z sektorem społecznym i gospodarczym – 27-28.09.2010 Forum Dyskusyjne Mazowieckiego Leadera 19.10.2010r. w związku ze zmianą Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Konferencja Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej 20.09.2010 zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi Międzynarodowe seminarium Przenoszenie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych w ramach LGD Polski Południowo- Zachodniej i sieci regionalnych, 13.10.2010

26 Zarząd czynnie włącza się w pracę Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader. Uczestniczyliśmy również w I Mazowieckiego Kongresie LGD w Łochowie, na którym zainicjowane zostało powstanie ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej LGD. Celem było stworzenia reprezentacji krajowej, która będzie miała realny wpływ na tworzenie prawa z obszaru Programu Leader i będzie współpracować z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto koordynatorzy i członkowie LGD uczestniczyli w imprezach gminnych. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach na zewnątrz LGD, gdzie było promowane LGD i lokalni twórcy – Mazowiecki Festiwal Kultur w Radzanowie.

27 Podpisana umowa Projektu OPUSS (Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych Solis). W przygotowaniu jest projekt pt. Rodzinna Akademia Szachowa Planowany jest Projekt współpracy dotyczący bazy turystycznej LGD Planowany jest projekt współpracy popularyzujący i promujący zachowania proekologiczne (jeden śmieć)

28 Zasady polityki finansowej i rachunkowości w Lokalnej Grupie Działania, 14.12.2009 organizowane przez Związek stowarzyszeń Mazowiecki Leader – Milena Korcz Małe Projekty. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. – organizowane przez LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego 14.01.2010 – Milena Korcz, Aneta Białek, Jacek Zakrzewski Szkolenie poświęcone wnioskom o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty oraz Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizacja, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 31.03.2010 – Milena Korcz, Tomasz Kostyra Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 31.05.2010 r. – Sylwia Jasieczek Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 09- 11.06.2010 – Milena Korcz

29 Wyjazd studyjno szkoleniowy do Hiszpanii – przygotowanie projektów współpracy LGD, organizowany przez Polsko-Hiszpańską Fundację Współpracy i Rozwoju, 7-11.07.2010 – Jacek Zakrzewski Przygotowanie i realizacja projektów współpracy – aspekty prawne i ekonomiczne, Polsko-Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju, 14-15.07.2010 – Sylwia Jasieczek, Jacek Zakrzewski Wyjazd szkoleniowy Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, organizowany przez Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, 25 – 30.07.2010 – Jacek Zakrzewski Szkolenie poświęcone wnioskom o przyznanie pomocy i płatność w ramach działania 413 Wdrażanie LSR dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 30.07.2010 – Milena Korcz, Sylwia Jasieczek Wdrażanie projektów współpracy, organizowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa 5-6.08.2010 – Milena Korcz, Sylwia Jasieczek, Jacek Zakrzewski

30 Rozpoczęliśmy aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Są dwie główne przyczyny zmiany Strategii: pierwsza formalna – potrzeba dostosowania Strategii do istniejącego prawa jak i sytuacji LGD (zmiany w Zarządzie, rozszerzenie składu Rady, zmiany rozporządzeń) uaktualnienie danych o zasobach, doświadczeniach gmin, zrealizowanych przez gminy inwestycjach w odniesieniu do Leadera. druga praktyczna wynikająca z potrzeby zintensyfikowania działań w celu realizacji Strategii, przyspieszenie naborów na lata 2011-2012 (długa procedura rozpatrywania wniosków może spowodować, że nie zrealizujemy wszystkich zamierzonych operacji).

31 W ramach prac nad Strategią Rada na posiedzeniu dnia 11 czerwca 2010 r. przyjęła zmiany w lokalnych kryteriach wyboru na Małe projekty oraz Odnowę i rozwój wsi. Zmiany te wynikały z doświadczeń w trakcie pierwszego naboru. Zarząd przygotowując się do prac nad Strategią zorganizował objazd Poznaj swoje LGD. Następnie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w siedzibie Stowarzyszenia oraz przy okazji spotkań informacyjnych dotyczących drugiego naboru wniosków, w każdej gminie członkowskiej. Informacja odnośnie konsultacji umieszczona była na stronach internetowych LGD oraz gmin członkowskich, a także rozesłana do członków Stowarzyszenia. Zebrane podczas konsultacji dane posłużyły do aktualizacji Strategii, ponadto zmian dokonywał Zarząd. Niniejszy projekt Strategii został przygotowany przez eksperta zewnętrznego panią Monikę Kijok, która opracowywała pierwszą wersję Strategii.

32 Zarząd zajmował się również zmianami Statutu. Zmiany w Statucie LGD wynikają z potrzeby uproszczenia procedur i dostosowania treści Statutu do Lokalnej Strategii Rozwoju. Uproszczenia w szczególności dotyczą podejmowania zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych. Polegają na wyposażeniu funkcji Prezesa w kompetencje do jednoosobowego wyrażania woli zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 10 000 zł.

33 Obecnie, każde zobowiązanie finansowe wymaga podpisu dwóch członków Zarządu w tym zawsze Skarbnika. LGD jest finansowane ze środków uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w formie refundacji i korzysta z pożyczki z Budżetu Państwa uzyskiwanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Powoduje to, że przy rozliczeniach LGD rygorystycznie musi przestrzegać terminów płatności, a wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez wymaganą statutem reprezentację osób.

34 Biorąc pod uwagę, iż osoby będące w Zarządzie wykonują swoje obowiązki społecznie, a przy tym są aktywne zawodowo uzyskanie niezbędnych podpisów jest utrudnione i powoduje dodatkowe komplikacje. Zdecydowana część zmian stanowi ujednolicenie treści statutu z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.

35 Wiążą się one z potrzebą zrealizowania Strategii i co z tego wynika przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zmiana Wspólnej Polityki Rolnej ma doprowadzić do wzmocnienia pozycji Leadera i dziesięciokrotnego zwiększenia środków, które za pośrednictwem Leadera będą dystrybuowane na obszarach wiejskich. Podział limitów krajowych na poszczególne LGD nie będzie już wynikał z ilości mieszkańców, a z aktywności LGD w obecnym czasie w tym ilości realizowanych projektów współpracy i stopnia wdrożenia LSR. Należy zrobić wszystko by do tego przygotować się właściwie. Stąd też potrzeba uaktualnienia Strategii. Praca nad Strategią nie kończy się i jest duża doza pewności, że w przyszłym roku zmiany też będą niezbędne.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności grudzień 2009- październik 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google