Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Poznań, 22 czerwca 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Poznań, 22 czerwca 2012."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Poznań, 22 czerwca 2012

2 Minimalny okres pomiędzy kolejnymi etapami - terminami złożenia wniosków o płatność wynosi 3 miesiące (2 miesiące weryfikacja + 1 miesiąc uzupełnia). Wnioskodawcy zbyt optymistycznie zakładają, iż uda im się sfinansować II etap operacji z refundacji poprzedniego przy założeniu składania poszczególnych wniosków np. w maju i czerwcu. Minimalny okres pomiędzy dwoma wnioskami od płatność

3 Data kwalifikowalności kosztów (początkowa) – dzień podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR. Początkowy okres kwlifikowalności jest niezależny od okresu złożenia wniosku. Data kwalifikowalności kosztów

4 Data kwalifikowalności kosztów (końcowa) – dzień złożenia wniosku o płatność. Wszystkie zobowiązania powstałe (faktura lub dokument o równoważnej wartości dowodowej) lub pokryte (dowód zapłaty) po dniu złożenia WoP (dzień złożenia w UMWW) nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Data kwalifikowalności kosztów

5 W przypadku wnioskodawców ubiegających się o zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych pracownik kancelaryjny będzie przystawiał na dokumentach księgowych pieczątkę Podatek VAT…. W celu uniknięcia konieczności ponownego dostarczania faktur należy poinformować pracownika przyjmującego wniosek o zakwalifikowaniu podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych. Pieczątka Podatek VAT przedstawiono..

6 UMWW będzie weryfikował poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie np. liczba uczestników szkoleń, poziom zatrudnienia. W przypadku rozbieżności wnioskodawca zostanie wezwany do wyjaśnień. Wskaźniki rezultatu

7 Historia rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki powinna obejmować okres od otrzymania zaliczki na konto do wydatkowania ostatnich środków związanych realizacją operacji. Okres rachunku zaliczkowego

8 Dostarczenie protokołów odbioru jest wymagane w przypadku inwestycji budowlanych i maszyn wymagających specjalistycznego montażu. Protokoły odbioru

9 Dostarczenie kosztorysu powykonawczego/różnicowego na etapie wniosku o płatność będzie konieczne w przypadku zaistnienia znaczących zmian w porównaniu do kosztorysu inwestorskiego. Kosztorysy powykonawcze

10 Wykonywanie dokumentacji fotograficznej jest obligatoryjne w przypadku projektów o charakterze nieinwestycyjnym (np. promocja obszaru, szkolenia) Dokumentacja fotograficzna

11 Do poleceń przelewu, które stanowią dowód zapłaty należy dostarczyć również wyciągi bankowe potwierdzające faktyczny przepływ bezgotówkowy. Wyciągi bankowe

12 Do dowodów zapłaty w formie KP (kasa przyjmie) należy dostarczyć raporty kasowe jeżeli obowiązek ich sporządzania dotyczy wnioskodawcy. Raporty kasowe

13 Na etapie składania wniosku niezbędne jest również dostarczenie dokumentów wynikających z regulacji prawnych np. pozwolenia na użytkowanie jeżeli obowiązek taki został nałożony w pozwoleniu na budowę. Dostarczone dokumenty muszą być ostateczne. Pozwolenia wynikające z przepisów prawa

14 Konieczność dostarczenia dowodów rejestracyjnych wynika m.in. z konieczności ustalenia czy zakupiony przez wnioskodawcę samochód nie jest autem osobowym. Dowody rejestracyjne

15 Przyjęto, iż najwłaściwszym sposobem udokumentowania przeprowadzenia godzin doradczych będzie sporządzanie protokołów zawierających wykaz osób, którym udzielono porady z uwzględnieniem czasu trwania porady. Sposób udokumentowania przeprowadzania godzin doradczych

16 Do wniosku o płatność należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające konieczność zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie). UMWW będzie zwracał szczególną uwagę na umowy zawierane z członkami organów LGR pod kątem ich zgodności z umową ramową oraz ustawą o stowarzyszeniach. Ocenie będzie podlegała również skuteczność podejmowanych działań. Do ww. dokumentów można zaliczyć m.in. : precyzyjne zawarte umowy cywilnoprawne, zakresy obowiązku pracowników biura Pokrywanie się obowiązków pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników biura

17 Koszty zawarte na fakturach nie mogą zostać uwzględnione jeżeli nie dotyczą pozycji zestawienia rzeczowo- finansowego zawartej w umowie. Nie możliwe jest więc rozszerzenie zakresu rzeczowego operacji poprzez dopisanie pozycji bez zmiany umowy o dofinansowanie. Zaakceptowanie kosztów, które nie wpływają na zmianę ZRF jest możliwe bez zmiany umowy w przypadku np. zmiany jednego z elementów wyposażenia. Niezbędne jest w tym przypadku dokładne uzasadnienie zmian. Należy zaznaczyć, iż każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie. Dostarczenie dodatkowych faktur

18 Obowiązuje nowy wzór formularza sprawozdania końcowego Należy załączyć również wersję na elektronicznym nośniku danych Sprawozdanie końcowe

19 W sprawozdaniu końcowym sprawdzeniu podlega zgodność operacji z zasadą równości szans Zasada równości szans

20 Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia operacji (złożenie wniosku o płatność końcową). Wzór tablicy został umieszczony w księdze wizualizacji (nie podano jej konkretnych wymiarów, zaznaczono jednak, iż musi być widoczna). Tablice informacyjne

21 W celu uniknięcia problemów z rozliczaniem środków z zaliczek, UMWW proponuje, aby beneficjent który będzie dokonywał zwrotu niewykorzystanej części zaliczki wystosował do ARiMR, BGK oraz informacyjnie do UMWW pismo zawierające: Ø Nr umowy o dofinansowanie i datę jej zawarcia, Ø Informację o przyczynach zwrotu, Ø Informację o dokonanym zwrocie na konto ARiMR oraz MF wraz z kwotami, a także informacje o ubieganiu się o kolejne transze zaliczki wraz z kwotami (o ile umowa o dofinansowanie przewidywała wypłatę środków w transzach), Ø Potwierdzenie wykonanych operacji powinno stanowić załącznik do pisma. Zgodnie z pismem MRiRW z dnia 08.12.2011 r. znak RYB-kmr-EK-574-64/11 l.dz.6204 od 1 stycznia 2012 r. zwrotu środków należy na konto: 55 1010 1010 0088 2014 9740 0000. Zwroty środków

22 Dziękuję za uwagę Krystian Margan Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Dziękuję za uwagę Krystian Margan Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego www.poryby.umww.pl


Pobierz ppt "Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Poznań, 22 czerwca 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google