Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Z ASADY S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Z ASADY S."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Z ASADY S KŁADANIA W NIOSKÓW O P ŁATNOŚĆ (w tym o płatność zaliczkową po podpisaniu umowy) Dział Obsługi Wniosków o Płatność Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego2Wrocław, 26 marca 2008 r. M OŻLIWE FORMY DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW : przekazanie beneficjentowi całości dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, refundacja części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez beneficjenta, przekazanie beneficjentowi części dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego3Wrocław, 26 marca 2008 r. TYPY BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ZALICZKI: 1.Beneficjenci realizujący projekty wyszczególnione w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych dla RPO WD nieprowadzący działalności wykonywanej w celu osiągnięcia zysku lub prowadzący taką działalność pod warunkiem, że realizowane projekty spełniają jeden z poniższych warunków: polegają na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i/lub wdrożeniu ich wyników, dotyczą inwestycji początkowej polegającej na wykorzystaniu nowych technologii i wdrożeniu rozwiązań charakteryzujących się innowacyjnością na poziomie co najmniej europejskim, polegają na wsparciu funduszy kapitałowych, dotyczą infrastruktury z zakresu ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego;

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego4Wrocław, 26 marca 2008 r. 2.Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizujący zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej; 3.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, realizujące projekty w ramach wszystkich Działań i Priorytetów RPO WD, zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WD; 4.Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, bądź przeznaczające zysk wyłącznie na cele statutowe, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. posiadają jednostki sektora finansów publicznych i/lub podmioty prawa publicznego określone w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DZ. Urz. L 134 z r.).

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego5Wrocław, 26 marca 2008 r. Maksymalna wysokość zaliczki, jaką może otrzymać beneficjent realizujący indywidualny projekt kluczowy wynosi: 35% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (bez względu na poziom wkładu własnego pokrywającego koszty kwalifikowalne projektu)

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego6Wrocław, 26 marca 2008 r. ZASADY ROZLICZANIA ZALICZEK: 1.Wnioskowana kwota zaliczki każdorazowo nie może przekraczać kwoty dofinansowania przewidzianej na dany kwartał, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu; 2.W przypadku poniesienia przez beneficjenta wydatków przed złożeniem wniosku o pierwszą transzę zaliczki, wnioskowana kwota zaliczki nie może być większa niż kwota dofinansowania przewidziana na dany kwartał, powiększona o poniesione wcześniej wydatki (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu); 3.Maksymalna wysokość zaliczki przekazanej w danym roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty dofinansowania przewidzianej na dany rok budżetowy w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu;

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego7Wrocław, 26 marca 2008 r. 4.Jeżeli wniosek o płatność nie rozlicza 100% przekazanej wcześniej transzy zaliczki, kolejna transza pomniejszana jest o kwotę środków nierozliczonych, odsetki i inne korekty finansowe; 5.Warunkiem wypłaty każdej kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie co najmniej 80% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz, za wyjątkiem ostatniego kwartału roku budżetowego, który wymaga rozliczenia 100% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki; 6.Beneficjenci, którym została przekazana dotacja rozwojowa w formie zaliczki, zobowiązani są do zwrotu środków niewykorzystanych do końca roku budżetowego.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego8Wrocław, 26 marca 2008 r. R EFUNDACJA : Przez refundację rozumiemy zwrot beneficjentowi, faktycznie poniesionych oraz odpowiednio udokumentowanych, części wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Beneficjent występuje o refundację w sytuacji gdy: nie jest uprawniony do otrzymania środków w formie zaliczki, wykorzystał w całości przyznaną zaliczkę, nie zamierza ubiegać się o zaliczkę.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego9Wrocław, 26 marca 2008 r. W NIOSEK O PŁATNOŚĆ SŁUŻY : 1.Wnioskowaniu o przyznanie środków dotacji rozwojowej w formie zaliczki; 2.Rozliczeniu środków dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków przekazywanych w formie zaliczki; 3.Rozliczeniu środków dotacji rozwojowej przekazanej beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych;

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego10Wrocław, 26 marca 2008 r. 5.Wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych ze środków beneficjenta; 6.Rozliczeniu płatności zaliczkowej tj. udokumentowaniu wydatków poniesionych przez beneficjentów, którzy otrzymali środki na realizację projektu w formie zaliczki; 7.Rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta; 8.Przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza);

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego11Wrocław, 26 marca 2008 r. W NIOSEK O PŁATNOŚĆ : składany co najmniej raz na trzy miesiące licząc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, zgodnie z harmonogramem płatności w ramach projektu, sporządzany na standardowym formularzu, według wzoru określonego przez IZ RPO WD, jeden egzemplarz składany w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD), zawiera dokumentację związaną z realizacją projektu oraz potwierdzającą poniesienie wydatków kwalifikowalnych (z wyjątkiem sytuacji, gdy Beneficjent w danym okresie nie poniósł wydatków, wówczas składa wniosek o płatność bez załączników).

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego12Wrocław, 26 marca 2008 r. W Poradniku dla beneficjenta w rozdziale 10 szczegółowo opisano wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność oraz zasady ich poprawnego przygotowania.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego13Wrocław, 26 marca 2008 r. D ROGA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ : 1.Wpływ wniosku o płatność - Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji. 2.Weryfikacja wniosku: a)formalna i merytoryczna, b)finansowa. 3.Zatwierdzenie przez Dyrektora DRPO. 4.Wystawienie dyspozycji przekazania środków. 5.Przekazanie środków na konto Beneficjenta. Uwaga! Przekazanie środków w formie płatności końcowej jest uwarunkowane m. in. wynikami kontroli na miejscu (o ile dotyczy).

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego14Wrocław, 26 marca 2008 r. W ARUNKI PRZEKAZANIA ŚRODKÓW : podpisana umowa o dofinansowanie projektu z IZ RPO WD, wniesione przez beneficjenta zabezpieczenie należytej realizacji umowy (jeżeli dotyczy), prawidłowo sporządzony i złożony wniosek beneficjenta o płatność zaliczkową/pośrednią - na zasadach i w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, podpisana umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych, dostaw lub usług (jeżeli dotyczy), dostępność środków na rachunku bankowym IZ RPO WD.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego15Wrocław, 26 marca 2008 r. T ERMINY PRZEKAZANIA PŁATNOŚCI : Pierwsza transza zaliczki - w terminie do 35 dni od dnia złożenia przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, Każda kolejna transza zaliczki, płatność pośrednia lub płatność końcowa - w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez beneficjenta prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego16Wrocław, 26 marca 2008 r. P RZYDATNE DOKUMENTY : Poradnik dla Beneficjenta, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń, Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego17Wrocław, 26 marca 2008 r. Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania RPO Dział Obsługi Wniosków o Płatność Joanna Koczenasz Tel. 071/ Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Z ASADY S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google