Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Z ASADY S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Z ASADY S."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Z ASADY S KŁADANIA W NIOSKÓW O P ŁATNOŚĆ (w tym o płatność zaliczkową po podpisaniu umowy) Dział Obsługi Wniosków o Płatność Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 2 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego2Wrocław, 26 marca 2008 r. M OŻLIWE FORMY DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW : przekazanie beneficjentowi całości dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, refundacja części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez beneficjenta, przekazanie beneficjentowi części dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 3 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego3Wrocław, 26 marca 2008 r. TYPY BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ZALICZKI: 1.Beneficjenci realizujący projekty wyszczególnione w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych dla RPO WD nieprowadzący działalności wykonywanej w celu osiągnięcia zysku lub prowadzący taką działalność pod warunkiem, że realizowane projekty spełniają jeden z poniższych warunków: polegają na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i/lub wdrożeniu ich wyników, dotyczą inwestycji początkowej polegającej na wykorzystaniu nowych technologii i wdrożeniu rozwiązań charakteryzujących się innowacyjnością na poziomie co najmniej europejskim, polegają na wsparciu funduszy kapitałowych, dotyczą infrastruktury z zakresu ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego;

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 4 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego4Wrocław, 26 marca 2008 r. 2.Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizujący zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej; 3.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, realizujące projekty w ramach wszystkich Działań i Priorytetów RPO WD, zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WD; 4.Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, bądź przeznaczające zysk wyłącznie na cele statutowe, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. posiadają jednostki sektora finansów publicznych i/lub podmioty prawa publicznego określone w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DZ. Urz. L 134 z 30.04.2004r.).

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 5 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego5Wrocław, 26 marca 2008 r. Maksymalna wysokość zaliczki, jaką może otrzymać beneficjent realizujący indywidualny projekt kluczowy wynosi: 35% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (bez względu na poziom wkładu własnego pokrywającego koszty kwalifikowalne projektu)

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 6 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego6Wrocław, 26 marca 2008 r. ZASADY ROZLICZANIA ZALICZEK: 1.Wnioskowana kwota zaliczki każdorazowo nie może przekraczać kwoty dofinansowania przewidzianej na dany kwartał, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu; 2.W przypadku poniesienia przez beneficjenta wydatków przed złożeniem wniosku o pierwszą transzę zaliczki, wnioskowana kwota zaliczki nie może być większa niż kwota dofinansowania przewidziana na dany kwartał, powiększona o poniesione wcześniej wydatki (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu); 3.Maksymalna wysokość zaliczki przekazanej w danym roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty dofinansowania przewidzianej na dany rok budżetowy w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu;

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 7 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego7Wrocław, 26 marca 2008 r. 4.Jeżeli wniosek o płatność nie rozlicza 100% przekazanej wcześniej transzy zaliczki, kolejna transza pomniejszana jest o kwotę środków nierozliczonych, odsetki i inne korekty finansowe; 5.Warunkiem wypłaty każdej kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie co najmniej 80% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz, za wyjątkiem ostatniego kwartału roku budżetowego, który wymaga rozliczenia 100% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki; 6.Beneficjenci, którym została przekazana dotacja rozwojowa w formie zaliczki, zobowiązani są do zwrotu środków niewykorzystanych do końca roku budżetowego.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 8 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego8Wrocław, 26 marca 2008 r. R EFUNDACJA : Przez refundację rozumiemy zwrot beneficjentowi, faktycznie poniesionych oraz odpowiednio udokumentowanych, części wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Beneficjent występuje o refundację w sytuacji gdy: nie jest uprawniony do otrzymania środków w formie zaliczki, wykorzystał w całości przyznaną zaliczkę, nie zamierza ubiegać się o zaliczkę.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 9 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego9Wrocław, 26 marca 2008 r. W NIOSEK O PŁATNOŚĆ SŁUŻY : 1.Wnioskowaniu o przyznanie środków dotacji rozwojowej w formie zaliczki; 2.Rozliczeniu środków dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków przekazywanych w formie zaliczki; 3.Rozliczeniu środków dotacji rozwojowej przekazanej beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych;

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 10 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego10Wrocław, 26 marca 2008 r. 5.Wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych ze środków beneficjenta; 6.Rozliczeniu płatności zaliczkowej tj. udokumentowaniu wydatków poniesionych przez beneficjentów, którzy otrzymali środki na realizację projektu w formie zaliczki; 7.Rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta; 8.Przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza);

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 11 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego11Wrocław, 26 marca 2008 r. W NIOSEK O PŁATNOŚĆ : składany co najmniej raz na trzy miesiące licząc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, zgodnie z harmonogramem płatności w ramach projektu, sporządzany na standardowym formularzu, według wzoru określonego przez IZ RPO WD, jeden egzemplarz składany w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD), zawiera dokumentację związaną z realizacją projektu oraz potwierdzającą poniesienie wydatków kwalifikowalnych (z wyjątkiem sytuacji, gdy Beneficjent w danym okresie nie poniósł wydatków, wówczas składa wniosek o płatność bez załączników).

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 12 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego12Wrocław, 26 marca 2008 r. W Poradniku dla beneficjenta w rozdziale 10 szczegółowo opisano wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność oraz zasady ich poprawnego przygotowania.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 13 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego13Wrocław, 26 marca 2008 r. D ROGA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ : 1.Wpływ wniosku o płatność - Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji. 2.Weryfikacja wniosku: a)formalna i merytoryczna, b)finansowa. 3.Zatwierdzenie przez Dyrektora DRPO. 4.Wystawienie dyspozycji przekazania środków. 5.Przekazanie środków na konto Beneficjenta. Uwaga! Przekazanie środków w formie płatności końcowej jest uwarunkowane m. in. wynikami kontroli na miejscu (o ile dotyczy).

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 14 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego14Wrocław, 26 marca 2008 r. W ARUNKI PRZEKAZANIA ŚRODKÓW : podpisana umowa o dofinansowanie projektu z IZ RPO WD, wniesione przez beneficjenta zabezpieczenie należytej realizacji umowy (jeżeli dotyczy), prawidłowo sporządzony i złożony wniosek beneficjenta o płatność zaliczkową/pośrednią - na zasadach i w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, podpisana umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych, dostaw lub usług (jeżeli dotyczy), dostępność środków na rachunku bankowym IZ RPO WD.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 15 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego15Wrocław, 26 marca 2008 r. T ERMINY PRZEKAZANIA PŁATNOŚCI : Pierwsza transza zaliczki - w terminie do 35 dni od dnia złożenia przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, Każda kolejna transza zaliczki, płatność pośrednia lub płatność końcowa - w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez beneficjenta prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 16 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego16Wrocław, 26 marca 2008 r. P RZYDATNE DOKUMENTY : Poradnik dla Beneficjenta, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń, Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 17 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego17Wrocław, 26 marca 2008 r. Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania RPO Dział Obsługi Wniosków o Płatność Joanna Koczenasz Tel. 071/776 95 31 E-mail: joanna.koczenasz@umwd.pl Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Z ASADY S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google