Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Wniosek o płatność krok po kroku Data Warszawa, 11 kwietnia 2011 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA PRIORYTETU III PO KL

2 2 Wniosek o płatność – krok po kroku Wniosek o płatność a Generator Wniosków Płatniczych 3.2.8 Wszystkie wnioski o płatność składane po dniu 1 kwietnia 2011 r. należy sporządzać w wersji 3.2.8 GWP udostępnionej m. in. na stronie www.efs.men.gov.pl; Załącznik nr 2 należy przygotowywać w GWP pod rygorem odrzucenia wniosku o płatność ze względów formalnych; Nowe pola: stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe w pkt 4 oraz kolumna zadania zlecone w załączniku 1; Wymagany podpis pod załącznikiem nr 1 zarówno osoby opracowującej dokument jak i zatwierdzającej całość wniosku

3 3 Okres, za który składany jest wniosek (zgodny z harmonogramem płatności) Nr podpisanej umowy o dofinansowanie lub aneksu obowiązującego w dniu przedkładania wniosku Rodzaj płatności – zaliczkowa Kwota zgodna z harmonogramem płatności (pkt 10 wniosku), pierwszy wiersz kolumny planowana kwota wnioskowana Wniosek o płatność – krok po kroku

4 4 Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie części dot. postępu finansowego Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie części dot. postępu rzeczowego Wniosek o płatność – krok po kroku

5 5 Należy wypełnić zgodnie z zał. 1, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Należy wykazać wydatki uznane za kwalifikowalne zgodnie z otrzymanymi Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, bez wydatków rozliczanych w danym wniosku Zgodnie z umową koszty pośrednie rozliczane ryczałtem stanowią określony % poniesionych i udokumentowanych wydatków bezpośrednich pomniejszonych o wydatki sfinansowane w ramach cross-financingu Wniosek o płatność – krok po kroku

6 6 Pkt 4 – Postęp finansowy realizacji projektu Kolumny 1 i 2 – należy wpisywać dane zgodne z aktualną i zatwierdzoną przez IP wersją wniosku o dofinansowanie, możliwy jest import danych z GWA; koszty personelu należy wykazywać w zależności od zapisów umowy/decyzji o dofinansowanie; Wiersze 3.5 i 3.6 - stawki jednostkowe oraz kwoty ryczałtowe - wypełniane w przypadku projektów, w których umowy podpisano po 01.01.2011 r. bądź w projektach, w których umowy aneksowano zgodnie z zapisami Zasad finansowania PO KL z dnia 21 grudnia 2010 r.; Kolumna 4 – kwoty należy pomniejszać o zatwierdzone przez IP korekty finansowe oraz o stwierdzone w projektach nieprawidłowości

7 7 postęp rzeczowy powinien być zgodny z postępem finansowym projektu oraz powinien odzwierciadlać działania w odniesieniu do zadań wskazanych w harmonogramie działań wniosku o dofinansowanie oraz do wydatków ujętych w zał. Nr 1; w przypadku, gdy zadanie zostało zrealizowane a beneficjent nie wykazuje we wniosku o płatność wydatków, należy w postępie rzeczowym napisać, iż działania zostały przeprowadzone oraz napisać, że wydatek zostanie rozliczony w kolejnym wniosku o płatność, podając przyczynę opóźnienia; w przypadku, gdy beneficjent ma problemy z przeprowadzeniem danego zadania należy opisać to w pkt. 12 wniosku o płatność oraz określić, czy ewentualne opóźnienia, nie stanowią zagrożenia dla realizacji projektu; w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie zaplanowano żadnych wydatków i działań, należy w tym punkcie zamieścić odpowiednią informację. Wniosek o płatność – krok po kroku

8 8 W przypadku gdy projekt nie wygeneruje przychodu w danym okresie rozliczeniowym, do wniosku o płatność należy załączyć stosowne oświadczenie lub wpisanie informacji, że projekt nie wygenerował przychodu i w kol. 2 wpisać kwotę 0,00 zł W przypadku braku wykrycia korekt finansowych w danym okresie rozliczeniowym, do wniosku należy załączyć stosowne oświadczenie Nie należy wpisywać nazwy dokumentu księgowego, którego dot. korekta; faktura korygująca nie jest wydatkiem niekwalifikowalnym z definicji Przychodem nie są odsetki bankowe od otrzymanych transz dofinansowania Wniosek o płatność – krok po kroku

9 9 W wierszu budżet państwa należy wpisać wszystkie wydatki przedstawiane do rozliczenia w danym wniosku o płatność (łącznie z kosztami pośrednimi) Wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) Wniosek o płatność – krok po kroku

10 10 Całkowita wartość projektu – zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie; Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki – łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dofinansowania na dzień sporządzenia wniosku wraz o ostatnią transzą (pomniejszona o środki zwrócone na rachunek IP, z tytułu korekt finansowych, nieprawidłowości lub innych zwrotów); Kwoty dotychczas rozliczonych środków – łączna kwota rozliczonych środków (narastająco), wynikająca z zatwierdzonych przez IP wniosków; Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem – całkowita kwota środków rozliczana danym wnioskiem. Wniosek o płatność – krok po kroku

11 11 w harmonogramie płatności (pkt 10 wniosku) nie należy wykazywać okresu rozliczeniowego, za który składany jest dany wniosek; suma kwot transz dofinansowania oraz suma kwot planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia nie mogą przekraczać całkowitej kwoty dofinansowania, wynikającej z umowy o dofinansowanie; wszelkie zmiany harmonogramu wymagają zgody IP; dokonując modyfikacji harmonogramu należy pamiętać o kwocie wniesionego zabezpieczenia (w przypadku, gdy beneficjenta obowiązuje wniesienie zabezpieczenia); nie należy pomniejszać kwot wykazanych w harmonogramie płatności o odsetki bankowe narosłe na rachunku projektu. Wniosek o płatność – krok po kroku

12 12 Informacje na temat problemów/trudności związanych z realizacja projektu: w przypadku, gdy nie wystąpiły problemy/trudności związane z realizacja projektu, należy odpowiednią informację umieścić w pkt 12 wniosku. Nie należy zostawiać niewypełnionych punktów we wniosku. Wniosek o płatność – krok po kroku

13 13 Należy wypełniać tylko w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków W kolumnie 5 – Nazwa towaru lub usługi należy wpisywać wyczerpującą informację, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja danego wydatku – zaleca się wpisywanie nr pozycji wydatku ze szczegółowego budżetu projektu; w przypadku refundacji, należy wpisać również datę refundacji z rachunku projektowego Nr dokumentu księgowego potwierdzającego wydatkowanie środków np. nr faktury, listy płac, noty księgowej Unikalny nr księgowy lub ewidencyjny nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe Wniosek o płatność – krok po kroku

14 14 Wniosek o płatność – krok po kroku Załącznik nr 1 Kolumna 7 – Zadania zlecone, dotyczy jedynie projektów realizowanych zgodnie z Zasadami finansowania PO KL z dnia 21 grudnia 2010 r.; Załącznik nr 1 sporządzony w Generatorze Wniosków Płatniczych wersja 3.2.8, powinien być podpisany przez osobę sporządzającą wniosek o płatność oraz przez uprawnioną osobę, zatwierdzającą wniosek po stronie beneficjenta

15 15 Wyciągi bankowe: Należy załączać pierwszą, ostatnią oraz zawierającą dany wydatek stronę wyciągu bankowego; Wyciągi powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; W celu ułatwienia i przyspieszenia weryfikacji należy odpowiednio opisywać wyciągi poprzez wpisanie: ­ pozycji z zał. 1 przy odpowiedniej transakcji; ­ kwoty wydatków kwalifikowalnych (w przypadku gdy wydatek dotyczy kilku pozycji z zał. 1 lub gdy kwota wydatku na wyciągu jest inna niż kwota kwalifikowalna wydatku z zał. 1); W przypadku braku możliwości opisania wyciągu, należy sporządzać stosowne zestawienia, pozwalające na określenie czy wydatki wykazane w zał. 1 zostały faktycznie poniesione i znajdują potwierdzenie dokonania płatności. Wniosek o płatność – krok po kroku

16 16 wniosek o płatność służy rozliczeniu wydatków sfinansowanych z transz otrzymanych od IP, a wydatki poniesione z konta własnego beneficjenta podlegają obowiązkowo refundacji; w związku z udostępnieniem przez IZ PO KL Generatora Wniosków płatniczych w wersji 3.2.8, wszystkie wnioski o płatność składane po 1 kwietnia 2011 r. należy sporządzać w tejże wersji Generatora; tylko w uzasadnionych przypadkach we wniosku o płatność beneficjent może ująć wydatki zrealizowane ze środków własnych; przygotowując wniosek o płatność należy pamiętać o przeksięgowaniu kosztów pośrednich przed złożeniem wniosku do IP (IP zaleca, aby dokonać stosownego przeksięgowania zaraz po zakończeniu okresu rozliczeniowego, ale przed upływem 10 dni roboczych przysługujących na złożenie wniosku); rozliczający koszty pośrednie ryczałtem należy obowiązkowo rozliczać je wg % określonego w umowie; Wniosek o płatność – krok po kroku

17 17 IP prosi, aby beneficjenci nie zasilali konta projektowego środkami własnymi, tylko płacili bezpośrednio z konta własnego instytucji; należy pamiętać, że koszt oprogramowania nie stanowi wydatków w ramach cross-financingu, chyba że zwiększa wartość początkową środka trwałego; nie należy ujmować zakupu jakiegokolwiek sprzętu w kosztach pośrednich; nie należy zaliczać do cross-financingu wydatków, których wartość początkowa jest niższa od 10 % kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, tj. 350,00 PLN. Wniosek o płatność – krok po kroku

18 18 Dziękuję za uwagę Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa tel. 022 34 74 881 fax. 022 34 74 883 www.efs.men.gov.pl


Pobierz ppt "Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google