Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009 – 2010 – prezentacja wyników badań własnych Katarzyna Dębkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009 – 2010 – prezentacja wyników badań własnych Katarzyna Dębkowska."— Zapis prezentacji:

1 Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009 – 2010 – prezentacja wyników badań własnych Katarzyna Dębkowska

2 Plan prezentacji Podejścia w badaniu ubóstwa Metodologia badania przeprowadzonego przez OIS ROPS w Białymstoku Wyniki badań Wnioski i rekomendacje Źródło: glowimages.com

3 Ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym. Badania i analizy dotyczące pomiaru skali jego rozmiarów mają charakter względny i zależą od przyjętej definicji i metody pomiaru.

4 Podejścia w analizie sfery ubóstwa Analiza sfery ubóstwa Podejście klasyczne (wydatki/dochody) Podejście obiektywnePodejście absolutnePodejście względnePodejście subiektywne Podejście wielowymiarowe (wydatki/dochody oraz czynniki pozadochodowe Podejście obiektywnePodejście subiektywne Źródło: Tomasz Panek, Ubóstwo i nierówności, dylematy pomiaru, Instytut Statystyki i Demografii SGH

5 Zagrożenie ubóstwem w Polsce w latach 2000 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

6 WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W 2010R. Źródło: Ubóstwo w Polsce w 2010 r., GUS Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

7 Metoda badawcza Źródło: Dziurawe buty / Shutterstock W badaniu wykorzystano metody porządkowania liniowego oparte na zmiennych syntetycznych. Porządkowanie liniowe umożliwia wielowymiarową analizę zjawiska ubóstwa. Opisuje zjawisko za pomocą kilku zmiennych, pozwalając na: - ustalenie podobieństw obserwacji (województw, powiatów, gmin) pod względem stopnia zagrożenia ubóstwem - uszeregowanie obserwacji (województw, powiatów, gmin) pod względem stopnia zagrożenia ubóstwem, od najmniej do najbardziej zagrożonych

8 Procedura badawcza Na wstępie dokonano stymulacji zmiennych, czyli zamieniamy destytmulant (X D ) na stymulanty (X S ). Następnie dokonano normalizacji zmiennych, czyli transformacji zmiennych diagnostycznych do możliwości ich porównywania. Normalizację przeprowadzono za pomocą standaryzacji i = 1,2,…,n j = 1,2,..,m W kolejnym kroku dla każdego obiektu wyznaczono sumę przyporządkowanych mu rang ze względu na wszystkie zmienne. Następnie wylicza się wartość zmiennej syntetycznej jako średnią wartość rang wg formuły: i = 1,2,…,n

9 Badanie poziomu ubóstwa zostało przeprowadzone na podstawie zmiennych diagnostycznych określających sytuację społeczno-gospodarczą i dotyczyło lat Analiza została przeprowadzona oddzielnie dla każdego roku, a poziom ubóstwa przedstawiono oddzielnie dla województw Polski oraz powiatów i gmin województwa podlaskiego. Takie podejście pozwoliło na szczegółowe zbadanie stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych jednostek terytorialnych. Ponadto rozszerzenie analizy na okres dwóch lat pozwoliło na zbadanie ubóstwa w ujęciu dynamicznym i określenie zmian stopnia zagrożenia w analizowanym okresie.

10 POZIOM UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWACH W LATACH ZMIENNE DIAGNOSTYCZNE X 1 - Dochody budżetów gmin ogółem na 1 mieszkańca w złotych X 2 - Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m 2 na 1 osobę X 3 - Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca X 4 - Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców X 5 - Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców X 6 - Liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców X 7 - Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym X 8 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł

11 STOPIEŃ ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWACH W 2009 R. I 2010 R. Źródło: Opracowanie własne

12 POZIOM UBÓSTWA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH – ZMIENNE DIAGNOSTYCZNE X 1 - Dochody budżetów gmin ogółem na 1 mieszkańca w złotych X 2 - Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie X 3 - Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m 2 na 1 osobę X 4 - Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wg. wybranych sekcji X 5 - Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca X 6 - Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców X 7 - Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców X 8 - Liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców X 9 - Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym X 10 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł

13 STOPIEŃ ZAGROŻENIA UBÓSTWA W 2009 R. I 2010 R. NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Źródło: opracowanie własne.

14 POZIOM UBÓSTWA W GMINACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH – ZMIENNE DIAGNOSTYCZNE X1 - Dochody budżetów gmin ogółem na 1 mieszkańca w złotych X2- Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie X3- Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 na 1 osobę X4- Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców X5- Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców X6- Liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców X7- Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

15 ROZKŁAD DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN W LATACH Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

16 ROZKŁAD PRZECIĘTNEJ LICZBY OSÓB NA 1 MIESZKANIE W GMINACH W LATACH Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

17 ROZKŁAD PRZECIĘTNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ W LATACH Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

18 ROZKŁAD LICZBY OSÓB W RODZINACH OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Z POWODU UBÓSTWA NA 1000 MIESZKAŃCÓW W GMINACH W LATACH Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS

19 ROZKŁAD LICZBY OSÓB W RODZINACH NIEPEŁNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ NA 1000 MIESZKAŃCÓW W GMINACH W LATACH Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS

20 ROZKŁAD LICZBY OSÓB W RODZINACH WIELODZIETNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ NA 1000 MIESZKAŃCÓW W GMINACH W LATACH Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS

21 ROZKŁAD LICZBY BEZROBOTNYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM W GMINACH W LATACH Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP

22 Stopień zagrożenia ubóstwem gmin województwa podlaskiego w 2009 r. i w 2010 r. Źródło: opracowanie własne

23 Miejsce w rankingu Gmina 1Białystok Nowinka 2 Mielnik 3Michałowo Suraż 4Narewka Białystok 5Łomża m. Narewka 6Rutka-Tartak Łomża m. 7Białowieża 8Mielnik Suwałki 9 Michałowo 10Sidra Suwałki m. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109 DziadkowiceGrajewo 110 Mały PłockSzczuczyn 111 ZbójnaWąsosz 112 PłaskaZambrów 113 FilipówJeleniewo 114 KolnoFilipów 115 Bargłów KościelnyRajgród 116 StawiskiKolno m. 117 JeleniewoBargłów Kościelny 118 DziadkowiceNowy Dwór RANKING GMIN POD WZGLĘDEM ZAGROŻENIA UBÓSTWEM Źródło: opracowanie własne

24 Wnioski Województwo podlaskie w obydwu analizowanych latach charakteryzuje się wysokim stopniem zagrożenia ubóstwem. Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach województwa podlaskiego w latach był zróżnicowany terytorialnie. Więcej powiatów zagrożonych ubóstwem było w roku 2009, wówczas to 47% powiatów w wysokim lub bardzo wysokim stopniu było zagrożonych zjawiskiem ubóstwa, roku 2010 takich 35% powiatów. Bardzo wysokim stopniem zagrożenia ubóstwem w latach cechował się powiat kolneński. Regiony o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem w obydwu badanych latach to powiat: moniecki, sokólski, grajewski, suwalski i sejneński. Niskim albo bardzo niskim stopniem zagrożenia ubóstwem charakteryzują się w latach : Białystok, Łomża oraz powiat wysokomazowiecki.

25 Wnioski Stopień zagrożenia ubóstwem zmienia się w czasie w przypadku niektórych powiatów. Pozytywną tendencję można odnotować w powiatach siemiatyckim i augustowskim, gdzie stopień zagrożenia zmienił się z umiarkowanego na niski oraz w białostocki i zambrowskim, gdzie stopień zagrożenia ubóstwem zmienił się z wysokiego na umiarkowany. Odnotowano również powiaty, gdzie pogorszyła się sytuacja związana ze stopniem zagrożenia ubóstwem, w powiecie hajnowskim stopień zagrożenia zmienił się z niskiego na umiarkowany.

26 Wnioski Gminy najbardziej zagrożone ubóstwem to w roku 2010: Nowy Dwór, Bargłów Kościelny, Kolno m., Rajgród, Filipów, Jeleniewo, Zambrów, Wąsosz, Szczuczyn i Grajewo. Najmniejsze zagrożenie wystąpiło w 2010 w gminach: Nowinka, Mielnik, Suraż, Białystok, Narewka, Łomża, Białowieża, Suwałki, Michałowo. Można zaobserwować gminy, których zagrożenie ubóstwem jest względne stałe w czasie. Do takich gmin można zaliczyć gminy: Białystok, Nowinka, Mielnik, Narewka, Łomża, Białowieża, Suwałki, Michałowo. Zajmują one niezmiennie miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu jako gminy najmniej zagrożone ubóstwem. Natomiast gminy takie jak Jeleniewo czy Bargłów Kościelny zajmują końcowe miejsca w rankingu zarówno w roku 2009, jak i Obserwujemy zwiększenie się liczby gmin w wysokim lub bardzo wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem w roku 2010 w porównaniu do roku 2009.

27 Rekomendacje Analiza poziomu ubóstwa powinna być przeprowadzana na poziomie gmin, a nie powiatów. Takie podejście daje bardziej szczegółowe wyniki Mając na uwadze konieczność monitorowania gmin województwa podlaskiego w zakresie stopnia zagrożenia ubóstwem należy analizować dane statystyczne dotyczące liczby osób i rodzin objętych pomocą społeczną, a także liczbę zarejestrowanych bezrobotnych Pełna analiza stopnia zagrożenia ubóstwem powinna uwzględniać zmienne dodatkowe obrazujące ekonomiczną sytuację gmin i jej mieszkańców

28 Dziękuję za uwagę Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów Białystok tel


Pobierz ppt "Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009 – 2010 – prezentacja wyników badań własnych Katarzyna Dębkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google