Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Firma: Jean Müller GmbH Firma: Jean Müller GmbH Temat: Temat: Combinated System - Modular for Energy Supply System elementów na szyny zbiorcze o rozstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Firma: Jean Müller GmbH Firma: Jean Müller GmbH Temat: Temat: Combinated System - Modular for Energy Supply System elementów na szyny zbiorcze o rozstawie."— Zapis prezentacji:

1 1 Firma: Jean Müller GmbH Firma: Jean Müller GmbH Temat: Temat: Combinated System - Modular for Energy Supply System elementów na szyny zbiorcze o rozstawie 60 mm

2 2 JEAN MÜLLER jest producentem komponentów dla systemu szyn zbiorczych o rozstawie 60 mm

3 3 Zalety systemu szyn zbiorczych Proste okablowanie aparatów Elastyczność rozwiązań Proste projektowanie (szerokość to wielokrotność 9 mm) Łatwy montaż Małe straty prądu Możliwość rozbudowy w łatwy sposób Krótki czas montażu Niskie koszty projektowania, montażu i konserwacji

4 4 Zastosowanie Zabudowa w szafach rozdzielczych z częściowym lub pełnym badaniem typu (wg IEC 60439-1, DIN/EN 60439- lub DE0660/T500) W rozdzielnicach głównych i podrozdzielnicach do ochrony kabli i przewodów do ochrony pojedynczych silników

5 5 No ś nik szyn zbiorczych grubo ść szyn zbiorczych 5 i 10 mm szeroko ść szyn zbiorczych 20 i 30 mm wymiary standardowe systemy 1, 3 i 4 fazowe (szynowe)

6 6 Zalety P roste dostosowanie do szerokości szyn zbiorczych Wyrównanie wysokości co 5 mm (ta sama głębokość zabudowy dla osłon) Pełna ochrona przed dotykiem dzięki bocznym osłonom

7 7 Os ł ona szyn zbiorczych grubo ść szyn zbiorczych 5 lub 10 mm szeroko ść szyn zbiorczych 20 lub 30 mm systemy 3 lub 4 fazowe (szynowe) rodzaj ochrony: IP20

8 8 Os ł ona szyn zbiorczych z określonym rastrem szybki montaż dowolna szerokość zasłaniania łatwe do demontażu możliwe ponowne użycie dobre odprowadzanie ciepła od strony tylnej bez zawartości halogenu

9 9 Modu ł y przy łą czeniowe Typ AM250: 1,5 mm² do 70 mm² (F70) Typ AM630: 95 mm² do 300 mm² Typ AM630: p ł askownik do 11x21x1(2)

10 10 Modu ł y przy łą czeniowe Szeroko ść zabudowy 54 mm i 144 mm Przy łą czanie przez zaciski ramkowe Odej ś cie gór ą i do ł em jednocze ś nie Mo ż liwe po łą czenie z drugim systemem szyn zbiorczych

11 11 Zaciski przy łą czeniowe Zaciski przy łą czeniowe przewodów (1,5 mm² do 185 mm²) Zaciski p ł ytkowe Os ł ona systemu zacisków (szeroko ść 144 mm)

12 12 Roz łą cznik bezpiecznikowy NH Wielko ść 00-3, 1 polowy Wielko ś ci od 000 do 3, 3 polowy

13 13 Roz łą cznik bezpiecznikowy dla systemu szyn o rozstawie 60 mm wielko ść NH000 do 125A kategoria u ż ytkowa AC22

14 14 Zalety szeroko ść 63mm pole zabudowy 3 zamiast 2 pole zabudowy 7 zamiast 4

15 15 Roz łą cznik o wielko ś ci NH00 odej ś cie gór ą i do ł em dla systemów szyn o rozstawie 40, 50 und 60mm grubo ść szyn 5-15 mm przy łą cze F70

16 16 Roz łą czniki bezpiecznikowe o wielko ś ci 00, 1 i 2 Wykonanie 3 polowe, ta sama g łę boko ść zabudowy

17 17 Podstawa bezpiecznikowa NH do monta ż u na szynach zbiorczych z os ł on ą bezpieczników odej ś cie gór ą i do ł em dla systemów szyn o rozstawie 40, 50 und 60mm grubo ść szyn 5-15 mm przy łą cze F70

18 18 Gniazda bezpieczników typu D D02/400V/63A, szeroko ść 27/36mm DII/500V/25A, szeroko ść 45mm DIII/690V/63A, szeroko ść 54mm Szeroko ść jest wielokrotno ś ci ą 9 mm, co u ł atwia projektowanie Wymiary os ł on 195/32 mm Zaciski 16 mm² lub 25 mm² Pier ś cie ń i ś ruba

19 19 Roz łą cznik dla bezpieczników typu D w formie listwy Bezpieczniki do 63A IEC 60947-3, DIN/EN 60947-3 Wielkość D02, D01, NFC Kategoria użytkowa AC23 / 400V Zaciski 16 mm² i 25 mm²

20 20 Roz łą cznik z bezpiecznikami prosty w obs ł udze szeroko ść 36 mm ma ł a wysoko ść zajmuje mniej miejsca i ł atwiejsze okablowanie bezpo ś rednie zasilanie (niskie straty mocy)

21 21 Adapter dla innych urz ą dze ń Pr ą d 25A, 32A, 63A 3 podstawowe wykonania w 6 szeroko ś ciach 45, 54 (+9), 63 mm und 72 (+9+9), 81, 90mm Akcesoria Ruchoma szyna monta ż owa Element łą cz ą cy Element wyrównuj ą cy szeroko ść

22 22 Adapter dla prze łą czników Pr ą d 125A i 250A 3 i 4 polowe Monta ż : Prze łą cznik nale ż y zamontowa ć na adapterze i razem przymocowa ć do szyn zbiorczych

23 23 Podsumowanie: C | O | S | M | O ® oznacza Ma ł a ilo ść produktów, które zaspakajaj ą szeroki wachlarz potrzeb niskie koszty magazynowania wysoka dyspozycyjno ść Ł atwe projektowanie dzi ę ki szeroko ś ci rastra 9 mm Proste w u ż yciu wysoko ść Jednolite wymiary: wysoko ść 195 mm / g łę boko ść 32 mm

24 24 Kosmologia: Lekcja prostotyKosmologia: Lekcja prostoty Genialnie proste – po prostu genialne

25 25 Firma Jean Müller jest znana z: Du ż ej kompetencji w zakresie produktów zwi ą zanych z bezpiecznikami i roz łą cznikami Du ż ej kompetencji w zakresie produktów zwi ą zanych z bezpiecznikami i roz łą cznikami Uznania w ś ród klientów Uznania w ś ród klientów Bardzo wysokiej jako ś ci Bardzo wysokiej jako ś ci


Pobierz ppt "1 Firma: Jean Müller GmbH Firma: Jean Müller GmbH Temat: Temat: Combinated System - Modular for Energy Supply System elementów na szyny zbiorcze o rozstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google